Skip to main content

Full text of "Tractatus canonicus de matrimonio"

See other formats


U 


TRACTATUS CANONICUS 

DE  MATRIMONIO 


TRAGTATUS  CANONICUS 


DE 


MATRIMONIO 


AUCTORE 


PETRO  GASPARRL 

Archiepiscopo Titular! Caesariensi in Palestina 

Sacrae Congregationis Negotiis Ecclesiasticis Extraordinariis Praepositae 
Secretario. 


Chrislus... totam (matrimoniorum) 
disciplinam Ecclesiae credidit. 
(LEO xni, Encycl. ARCANUM, 10 Febr. 1880.) 


EDITIO  TERTIA 

EMENDATA  ET  AUCTA  AC  RECENTISSIMIS   DECRETIS  ACCOMMODATA 


VOLUMEN SEGUNDUM 


PARISIIS 

LIBRARIA  DELHOMME  ET  BRIGUET 

Gabriel  BEAUCHESNE  &  Socii,  Editores 

via dicta « rue de Rennes, 117  » 

1904 

Depositum : LUGDUNI, via dicta « avenue de 1'Archeveche, 3 ». 


JUN 1 0 1952 


TRACTATUS CANONIGUS 


DE 


MATRIMONIO 


GAPUT IV 

DE  CONSENSU  MATRIMONIALI 

871. Personae habiles ad matrimonium ineundum, dc qui- 
bus in longiori capite praecedenti, clebent habere consensum 
internum, cumquc sufficienter manifestarc, ut matrimonium 
esse possit; nam ex una parte matrimonium est contractus, et 
sine interno consensu contractus ne intelligi quidem potest, et 
ex alia parte « intentio mcnte retenta nihil in humanis con- 
tractibus operatur » ; /. 60 ff. Locati. Adeo necessarius est 
consensus interior in utraque parte ad matrimonium, ut illius 
defectus nulla humana auctoritatc suppleri possit. Ad rem 
Pius VI in epist. ad Episcopum Agriensem, die 11 Julii 1789 : 
« Hie contractus (matrimonialis) etiam hoc insigni discrimino 
differt ab alio quocumquc mere civili contractu, quod in eo 
generc civili consensus certis de causis interdum per leges sup- 
pleatur, in matrimonio vero nulla humana potestate suppleri 
consensus valcat * (1). 

Jure nostro canonico consensus utriusque partis, interior, 
sufficienter et in dcbita forma manifestatus, non solum matri- 


1. Sanchez, lib. //, disp. XXVI, cum aliis, agitat quacstionem 
num Deus sua potontia absoluta possit efficere, ut matrimonium sit sine 
partium consensu. Non dubitamus responsionem negativam veram 
esse, si de matrimonio proprie dicto serino sit, cum Deus nequeat 
efficere ut res sit sine sua essentia, seu simul sit et non sit. 

II 1 


2 TRACTATUS CANONICUS DE MATRIMONIO 

monio essentialis est, sed ipse solus matrimonium totalitcr in 
suo esse constituit, ita ut nil aliud ad ejus essentiam requiratur 
(n. 8). Hinc in cap. 3, De sponsa duorum, traditur matrimo 
nium contrahi mutuo viri et mulieris consensu, verbis con- 
suetisexpresso. Goncinit cap. 14,Zte sponsalibus... : « Matrimo 
nium autcm solo consensu contrahitur » ; ct cap. 23 ejusd. 
lit. : € Sufficiat ad matrimonium solus consensus illorum, de 
quorum quarumque conjunctionibus agitur » ; et cap. 25 : 
« Matrimonium in veritate contrahitur per legitimum viri et 
mulieris consensum » ; et can. 1, c. 27, q. 1, in Decreto : « Ma 
trimonium non facit coitus, sed voluntas > ; et can. 2, /. c. : 
« Sufficiat, secundum leges, eorurn consensus, de quorum con 
junctionibus agitur. Qui consensus, si in nuptiis forte solus 
defuerit, cetera omnia, etiam cum ipso coitu, celebrata frustran- 
tur >. Huic canoni alludit Innocentius III in cap. 5, De sponsa 
duorum, tradens : « Ut postquam inter legitimas personas con 
sensus Icgitimus intcrvencrit de praesenti, qui sufficit in talibus 
juxta canonicas sanctiones, et si solus defuerit, cetera etiam cum 
ipso coitu celebrata frustrantur, si pcrsonae junctae legitimc 
cum aliis postea de facto contrahant, quod prius de jure fac- 
tuin fuerat, non poterit irritari ». Unde contractus matrimo- 
nialis ab AA. communiter reccnseri solet inter contractus con- 
sensuales, non reales, quia sufficit ea traditio quac liabetur in 
expressionc consensus, et non requiritur realis 

Jam vero ut hanc materiam amplam et implicatam, quse est 
dc consensu matrimoniali, ordine exponamus, in distinctis 
articulis loqucmur de notione consensus matrimonialis, deinde 
de iis quae eidem opponuntur, postea de ejusdem consensus 
expressione sou manifestatione, tandem de consensu praestito 
sub conditionc, modo, causa, demonstratione. 

Articulus I 

DE  NOTIONE  CONSENSUS  MATRIMONIALIS 

872. Consensus in aliquo contractu in genere est actus 
voluntatis assentientis alteri personae circa objectum aliquod 


CAP.  IV.  —  DE  COJVSENSU  MATRIMONIAL! 

in omnibus quae ad ejus substantiam pertinent (1). Atqui 
objectum substantiale matrimonii est vitae consuetude, et 
nominatim jus coeundi, per se ordinatum ad prolem, perpe- 
tuum et exclusivum (n. 7). Ergo consensus matrimonialis erit 
actus voluntatis assentientis alteri parti circa jus coeundi, per 
se ordinatum ad prolem, perpetuum et exclusivum. Aliis verbis, 
est actus voluntatis quo Titius intendit tradere Semproniac 
hoc jus in corpus suum et acceptare simile jus in corpus 
ipsius. Jus coeundi per se ordinatum ad prolem; cum enim ob 
jectum formale essentiale matrimonii (cit. n. 7) sit jus coeundi, 
per se ordinatum ad prolem, si quis non vnlt tradere-acceptare 
jus coeundi, aut illud vult tradere-acceptare, sed sua inten- 
tione excludit vel limitat ordinationem ad prolem, jam non 
vult matrimonium (n. 919). At ad consensum matrimonialem 
nullo modo requiritur desiderium aut positiva prolis intentio, 
imo dari verus consensus potest, etsi pars secum ipsa sibi pro- 
ponat prolem eA'itare aut proles ipsa sit impossibilis, c. g., ob 
incurabilem sterilitatem, dummodo pars intendat tradere- 
acceptare jus coeundi absque limitatione quoad prolem ; quod 
quideni infra melius declarabitur. Perpetuum et exclusivum, 
quia matrimonium habet essentiales proprietates indissolu- 
bilitatis et unitatis, quibus in matrimonio christiano accedit 
ratio sacramenti (n. 10). 

873. In nonnullorum opinione huic notioni consensus 
matrimonialis addi deberet : liber, quia, ajunt, si actus ille 
voluntatis in Titio est coactus, jam est natura sua insufficiens 
ad matrimonium. INos putamus etiam in metu liaberi consen 
sum matrimonialem, quia voluntas etiam sub metus influxu 
semper libera manet, nisi metus rationis nsum omnino auferat, 
ideoque consensum, licet metu extortum, per se sufficere, citra 
jus positivum, ad validitatem matrimonii; ac proinde TO liber 
omisimus. Ceterum bane quaestionem utrum metus irritet 
matrimonium jure naturae, an jure ecclesiastico tantum, fuse 
n. 933 sequ. evolvimus. 

Juxta aliorum opinionem definition! consensus matrimo- 

1. D'Annibale, p. II, g 411. 


4 TRACTATUS  CANONICtJS  DE  MATRIMONIO 

nialis addendum foret : et in vilae societatem ; sed nos jam dixi- 
mus cit. n. 1 communionem tori, mensae, habitationis potius 
ad intcgritatem, quain ad cssentiam matrimonii pcrtincrc, ita 
ut matrimonium valeat, exclusa per pactum hac vita communi, 
salvo tamen jure coeundi (n. 1013). 

874. Quamquam vero consensus matrimonialis sit actus 
voluntatis, quo pars intendit tradere alter! cjusmodi jus et ab 
altera traditum acceptare, tamen non est neccssarius duplex 
actus i'ormaliter distinctus, alius scilicet quo jus alteri trada- 
tur, et alius quo jus ab altera traditum acccptetur; sed unus 
idemque actus traditionis virtualiter continct acceptationem, 
et unus idemque actus acceptations traditionem. Id accidit 
ctiam in aliis contractibus bilateralibus (1) ; e. g., si Petrus ait 
Joanni : Do tibi centum pro equo, id significat : Do tibi centum, 
et accepto equum a te tradendum, et si Joannes respondet : 
Accepto, id significat : Accepto tua centum , et do equum. Ad 
rem De Lugo, Resp. Mor., lib. I, dub. XLI1, n. 2 : « Adverto 
conjuges iisdem omnino verbis, quibus proprium consensum 
exprimunt, significare etiam se acceptare obligationem et con 
sensum ab altero conjuge expressum ; ncque enim alia verba 
proferunt praeter ilia : Accipio te in meam vel in meum, quae 
verba utrumque significant, nempe et obligationem propriam 
et acceptationem obligationis alterius conjugis, nee possunt 
unum sine altero exprimere. Gum enim sit contractus, con- 
stans essentialiter ex mutua utriusqueobligatione, necpossit ex 
una parte claudicare, quin ex utraque dcficiat, non polest vir, 
v. g., dicere : Volo esse tuus vir, quin eo ipso dicat : Volo 
habere te in uxorern, ac per consequens habere te mihi obliga- 
tam, sine qua obligatione non esset uxor, nee vir csset cjus 
maritus. Debet ergo velleindivisibiliter utramque obligationem, 
et per consequens iisdem verbis exprimit et suam obligationem 
et quod vult seu acceptat obligationem alterius ; quae voluntas 
sufficit, ut, absolutis verbis secundi conjugis, censeatur perfec- 
tus undique contractus, nulla alia expectata morula temporis 
subsequentis : jam enim uterque expressit suum consensum et 

1. D'Annibale, p. II, §ll\, not. 32. 


CAP.  IV.  DE  CONSENSU  MATRIMONIALI 5 

novit conscnsum al terius ct ilium acceptaArit. Et quid em de 
consensus expressione constat : siquidem uterque supponitur 
protulisse Arcrba necessaria ad cxprimendum consensum; rur- 
sus singuli ea vcrba audierunt, quilibet consensum alterius 
acceptavit et dixit so acceptare; nam dicendo se velle alte- 
rum in conjugem, dixit se velle alterum sibi obligatum, cum 
non possit esse conjux, nisi qui conjugi obligatus est, atque 
ideo dixit se velle acceptare alterius obligationem et consen 
sum » . 

875. Pariter nee rcfert num inter traditionem-acceptatio- 
nem unius, et acceptationem-traditionem alterius sit aliquod 
tcmporis intervallum, dummodo accedente acceptatione-tradi- 
tione alterius, primus suum consensum non rcvocaverit. Id 
commune cst omnibus contractibus  bilateralibus ; e. g., si 
Petrus ait Joanni : Do tibl centum pro eqiio, et Joannes post 
diem respondet : Accepto, pcrfectus est contractus emptionis- 
venditionis, dummodo Petrus in sua voluntate persistat, quia 
voluntas Pctri virtual! ter perseverat, et voluntas virtualis suf- 
ficit ad constituendos actus humanos ideoque et contractus. 
Ita etiam in matrimonio : si Titius dicit Semproniae : Contralto 
tecum, Sempronia autcm hie et nunc non respondet, seel deli- 
berat et tandem ait: Accepto,  stat matrimonium, nisi Titius 
interim consensum suum revocaverit : nam consensus a Titio 
non revocatus virtualiter perdurat (n. 879) ac proinde, acce 
dente Semproniae conscnsu, cfficaciter matrimonium periicit. 
Haec autem de rigore juris valere posse etiam post decretum 
Tamelsi Gone. Trid., vide apud Sanchez, lib. II, disp. XXXII, 
n. 16, 17. Diximus : nisi Titius...; quia tune haberetur solum 
Semproniae consensus, sicut ante consensum Semproniae et 
revocationem Titii habebatur solum Titii consensus, ideoque 
matrimonium non adcsset. 

876. Porro Titius consensum suum revocare potest tacite 
vel cxpresse, et in foro externo praesumitur revocavisse, si 
temporis intervallum fuerit satis longum judicio prudentis viri. 
Hinc si Sempronia statim non acceptavit, et postea, ipsa assen- 
tiente, Titius affirmct se consensum revocavisse, credendum ei 
est, quia in dubio praesumitur conscnsissc sub ea tacita condi- 


6 TRACTATUS  CANONICUS  DE  MATR1MONIO 

tione, si alter statim assensum praebeat (1), nisi forte illud 
tempus ad deliberandum ipse ei dederit et nisi contrarium cir- 
cumstantiae suadcant; inito autem matrimoiiio, ctsi nullo, 
revocatio consensus numquam praesumitur. 

877. Item etsi matrimonialis consensus sit actus voluntatis 
tradentis-acceptantis jus in corpus, in ordine ad copulam per- 
fectam, perpetuum et exclusivum, tamen non est necessarius 
actus  voluntatis   explicitus  horum  omnium,  sed  sufficit 
etiam implicitus.. Ita, e. g., si pars vult IRITQ verum mairi- 
monium, sicut ceteri ineunt, prout a Deo institutum esi, etc., 
habetur sufficiens matrimonialis consensus implicitus ; quia 
omnia  vult  implicite,  quod  satis  est,  dummodo  positive 
voluntatis actu aliquid essentiale non excluserit, quia hoc in 
casu consensum matrimonialem deficere, palam est. Sed haec 
melius patebunt ex dicendis in art. sequ. Ceterum id verifica- 
tur etiam in omnibus aliis contractibus. « Ut enim contractus 
quivis validus sit (maxime si non unam tantum obligationem 
secumferat),  non exigitur ut  singula officia ct obligationcs 
cognoscant contrahentes, quae ex ipso contractu derivant, sed 
satis est ut voluntas contrahentium feratur in contractum uni- 
versim sumptum, prout ab aliis frequ entail consueverit » ; uli 
legitur in Act. S. Sedis, vol.  V, pag. 554, et concimmt AA. 
communiter. 

878. At ad valorem contractus bilateralis requiritur omnino 
ut traditio-acceptatio utrinque directe cognita sit, et tune tan 
tum contractus valet; e. g., Petrus ait Joanni : Do tibi centum 
pro equo, contractus perfectus est quando acceptatio-traditio 
Joannis ad Petrum directe, etsi mediate, pervenerit, quia tune 
tantum voluntates utriusque in unum conveniunt. « Undo si 
per litteras contractus fiat, non perficitur contractus donee 
mihi offcrenti et obliganti me,  tu respondeas obligando  te 
vicissim  et  acceptando  meam  obligationem,  et  donee re- 
sponsum hoc ad me perveniat »; De Lugo, De just, et jure, 
disp. XXlly n. 27 sequ., ubi belle hanc rem declarat. Haec ap- 


1. Pirhing. lib. IV, tit. /, n. 82; Sanchez, lib. II, disp. AWAY/, cum 
communi. 


CAP.  IV.  —  DE  CONSENSU  MATRIMONIALI 7 

plica matrimonio : proinde, posita traditionc-acceptatione 
Titii directe significata Semproniae, matrimonium tune exurget, 
cum vicissim directe Semproniae traditio-acceptatio significa- 
bitur Titio. Nee suf licit si notitia traditionis-acceptationis alte- 
rius alteri modis quibusvis indirectis communicetur, sed necesse 
est ut modis directis sive immediate sive mediate : scilicet vel 
immediate ab uno contrabente coram altero, vel mediate sive 
per epistolam, sive per nuntium, qui, ab altero contrahente 
missus, ejus traditionem-acceptationem alteri contrahenti 
exprimat, sive per nuntium, qui, nomine et mandato alterius 
contrahentis, excipiat traditionem-acceptationem ab altero 
expressam, sive per duos etiam nuntios missos a singulis con- 
trahentibus (1). Quod si Titius scribens ad Semproniam dicat : 
Contraho tecum, el si tu acceptas, ex mine ego acceplo luum 
consensum, plerique putant matrimonium statim valere, si 
Sempronia suam acceptationem sufficienter manifestaverit, 
lecta epistola, e. g., coram parocho et testibus, quin necesse sit 
acceptationem notam facere Titio. Ita Sanchez, lib. II, disp. XII, 
n. 3 cui adhaerent P. Wernz, /. c.; S. Alphonsus, lib. VI, 
n. 886; Salm., cap. HI, n. 108, aliique. Haec doctrina non 
arridet De Lugo, De sacram. in genere, disp. IX, n. 135; sed 
verier est, quia in casu Titius consensum Semproniae accepta- 
vit conditionate ; quae acceptatio, verificata conditione, evasit 
pura. 

879. Ex dictis intelligitur quid dicendum de nota consensus 
distinctione, applicata matrimonio, in aclualem, virtualem, 
habitualem, interpretativam, de qua in tractatu De sacramentis 
in genere. Nam consensus interpretativus certe non sufficit, 
qui nee consensus nomen meretur, quia extitisset in aliqua 
hypothesi, sedde factonumquamextitit. Actualis certe sufficit, 
sed nullatenus est necessarius. Etiam virtualis absque dubio 
satis est ; c. g., si quis ecclesiam petit ad matrimonium ineun- 
dum, sed postea verba profert, penitus distractus. Tandem 
circa habitualem DD. inter se non conveniunt; sed dissensus 


1. Sanchez, lib. I, disp.  VII, n. 35 et disp. VI, n. 28; D'Annibale, 
p. If, S 411. 


8 TRACTATUS  CANONICUS  DE  MATRIMOMO 

est de nomine. Nonnulli putant sufficere, quia valet matrimo- 
nium per procuratorem aut per epistolam, licet manclans aut 
scribens, quando fit matrimonium, sit ebrius, dormiens, etc., 
ac proinde ejus consensus sit tantum habitualis. Alii negant, 
quia etiam in his casibus consensus verius est virtualis. 

Contracto autem matrimonio, nomine consensus virtualis 
seu habitualis intelligitur idem consensus primitivus non 
revocatus ; cum enim pars voluit tradere-acceptare jus 
conjugale, praeterito actu physico volitionis, in eadem volun- 
tate perseverat et haec voluntas permanens dicitur et est 
consensus virtualis seu habitualis. Id non solum in materia 
matrimonial!, sed etiam in aliis materiis verificatur. Exinde 
apparct consensum actualem qui matrimonium effecit, et coix- 
sensum virtualem seu habitualem post matrimonium csse 
unum eumdcmque numcro consensum seu indicare imam 
eamdemque animi dispositionem tradendi - acceptandi jus 
conjugale ; consensu actuali haec animi dispositio enascitur et 
foris exprimitur; virtual! seu habitual! continual, intus in 
mente reposita, donee rcvocetur ; quae revocatio, utpote factum, 
non praesumitur, sed Claris probauda est argumentis. 


Articulus II 

DE  IIS  QUAE  MATRIMONIALI  CONSENSUI  OPPONUNTUR 

880. Cum consensus matrimonialis, uti supra dictum est, 
sit actus voluntatis, qui supponit cognitionem intellectus, quia 
nil volitum quin praecognitum, sequitur deficere posse vel ex 
parte intellectus, vel ex parte voluntatis, quae, posita intellectus 
cognitiorie, consentire recusat. Ex primo capite consensui 
matrimonial! opponuntur defectus discretionis et error, ex altero 
simulatio, vis metusve et conditio. Nonnulli addunt et raptum, 
sed vide n. 618. De conditionc sermo erit art. IV, ibique cxpo- 
nemus quaenam conditio consensum evertat. Modo de ceteris 
agendum est. 


CAP.  IV.  DE  CONSEN3U  MATRIMONIALI 

§ 1. — Quae consensui matrimoniali oppommtur 
ex parte inteUeclus. 

I 

Defectus debitae discrelionis. 

881 . Ad consensum contractualem in genere et matrimo- 
nialcm in specie necessarium esse usum rationis, qui septennio 
completo aclesse solct, palam est. At non sufficit usus rationis 
simpliciter, sed requiritur discretio seu maturitas judicii con- 
tractui proportionata, ita ut contrahens naturam et vim con- 
tractus intelligere possit ; secus in eumdem consentire nequit. 
HincDD. communiter admittunt impuberes, infantiacproximos, 
neque civiliter neque naturalitcr contractu in genere obligari 
(n. 68). Proinde ut matrimonium valeat,  utraque pars usu 
rationis ita pollerc debet, ut quid sit matrimonium ejusdemquc 
essentiales proprietatcs satis intelligere valeat ;  sccus patet 
neque explicitum neque implicitum consensum habere posse (1). 
Sufficit autem ut haec intelligere valeat in confuso, nempe 
illud consortium perpetuum ct exclusivum instituendum esse 
in ordine ad filios, quin noverit ea quae spectant ad naturam 
modumque generationis  (cit. n. 68).  Haec  certa sunt apud 
omnes ; modo potius videamus in quibusnam personis haec 
judicii maturitas,  seu discretio, ad matrimonium incundum 
sufficiens ct necessaria, reperiatur. 

882. In primis ante pubcrtatem haec matrimonialis mentis 
discretio non praesumitur,  nisi probetur ; e contrario, post 
pubertatcm praesumitur, nisi contrarium evincatur. Id tradit 
expresse Alexander III in cap. 8, De desp. imp. : « Ante nubiles 
annos conjugalem consensum non habent » ; ct concinunt DD. 
omnes. Unum Sanchez citamus, qui, /. c., ait : « Ideo jus earn 
aetatem (pubertatis) praescribit, quod praesumat tune pueros, 
et non antea, etjudicio sufficient ad matrimonium et potentia 

1. Giovine, lorn. I, S 291, n. 3; Pirhing, lib. IV, lit. I, n. 85; Barbosa, 
in cap. 3, DC desp. imp., n. 3; Covarruvias, De matr., p. 2, c. o, n. o; 
Gonzalez, in cap. 2, De desp. imp.; Sanchez, lib. VII, disp. CIV, n. 21. 


10 TRACTATUS  CANONICUS  DE  MATRIMONIO 

generandi praeditos esse (1) » . Hinc ante pubertatem ille qui 
affirmat prudentiam, idest debitam mentis discretionem, cum 
potentia generandi praevenisse aetatem, probare debet: de qua 
re vide quae diximus agentes de aetatis impedimento. E contra- 
rio, post pubertatem ille qui negat debitam mentis discretionem 
adesse, probare debet. 

883. Hue spectat responsio S. G. G. in Ventimillien. Malri- 
monii, 19 Mail 1888. Catharina S., puella duodecim annorum 
et novem mensium, et Antoninus S., vir quintum lustrum 
attingens, qui, e militia redux, in familia S. receptus vivebat, 
nuptias inibant in parocbiali ecclesia loci Carpasio dioecesis 
Ventimilliensis, die 18 Sept. 1871. Parochus loci, juxta fidem 
Archiprcsbyteri Montisalti, nolebat eos in matrimonium con- 
jungere ob aetatem ac parvam intelligentiam sponsae, et quia 
pejora quaedam suspicabatur, sed, re ad Vicarium Generalem 
deducta, hie, audita puella, matrimonium fieri praecepit. 
Sponsi per octo menses vitam communcm duxerunt primum in 
paterna uxoris familia, dein in ipsa familia viri ; sed, graviori- 
bus in dies cxortis dissidiis, Antoninus Gatharinam a se rejecit, 
quae paternos lares repetiit. Deinde cum in pagum San Remo 
venissetut ex honesto famulatu viveret, cum quodam Carcioffi 
civile foedus contraxit. Res ut innotuit Episcopo in sacra visita- 
tione, processum institui curavit, qui tamen cum aliqua irregu- 
laritate confectus fuit, forte obadjunctorumlocietpersonarum 
difficultates. Ex triplici capite matrimonium nutabat : quia 
mater Gatharinae cum Antonino pluries rem habuerat, ideoque 
obstabat affinitas ex copula illicita ; quia Catharina, vi metuque 
coacta, in matrimonium consenserat ; quia, licet pubertatem 
adepta, carebat debita ad matrimonium discretione ; tandem 
ferebatur matrimonium non fuisse consummatum. Propositis 
dubiis : « 1° An constet de matrimonii nullitate in casu, et qua- 
tenus negative. 2° An sit consulendum SS.mo pro dispensatione 
a matrimonio rato et non consummato in casu? » ; S. C., die 
13 Junii 1885, respondit : « Dilata et compleantur acta ». 

1. Pirhing, lib. IV, tit. II, n. 37; De Justis, lib. II. cap. VIII, n. 44; 
Oiovine, torn. I, S 291, n. 1; Instructio Austriaca, § 17; S. Thomas, 4, 
dist. 36, q. 1, a. 5. 


CAP.  IY.  DE  CONSENSU  MATRIMONIALI 11 

Praeclarissimus Antistes curavit acta compleri, novum effi- 
ciendo processum, licet aliquis defectus substantialis irrepserit, 
praesertim in eo quod defensor matrimonii non astitit testium 
examini. Jam vero ex auditorum testium depositionibus nee 
affinitas nee vis et metus extra dubium ponebatur, sed satis 
eruebatur defectus discretionis requisitae in Gatharina. Omnes 
enim unanimiter affirmabant Catharinam tempore matrimonii, 
ad modum parvarum puellarum vestitam, puerilibus ludis 
deditam, ingenio tardam, ignoravisse quid esset matrimonium, 
fuisse incapacem et inidoneam matrimonio, nullatenus inlel- 
lexisse oner a matrimonii, et similia (1). Proinde iisdem dubiis 
positis S. G., cit. die 19 Mail 1888, reposuit: « Ad lum, praevia 
sanatione actorum, affirmative. Ad 2um provisum in primo ». 

884. Mentecapti sunt vel amentes sen furiosi, si insaniunt 
circa omnia, vel dem,entes (monomaniaci) , si circa imam rem 
tan turn vel alteram (2) . 

Amens per omnia et in omnibus est inhabilis ad matrimo- 
nium, ex cap. 24, De sponsalibus..., sicuti ad quemlibet con- 
tractum et actum Immanum, ob defectum usus rationis(3). In 
lucido intervallo juxta plurium, maxime canonistarum, senten- 
tiam, matrimonium valet; sed in genere est illicitum, quia 
amens ineptus est ad prolem educandam, nisi id muneris alii 
committere possit (4) . In dubio utrum matrimonium initum sit 
tempore amentiae, an in lucido intervallo, censetur initum 
tempore amentiae, quia « cum amentiae vel furoris morbus 
suapte natura perpetuus, insanabilis ac desperatus sit, praesu- 
mitur durare omni tempore, et ilia lucida intervalla sunt per 
accidens, ideoque minime praesumuntur » ; Sanchez, l.c.,n.ll. 
Hinc probata amentia antecedent! et subsequent!, jure et 
amentia concomitans deducitur. Imo cum hodie plures medici 
putent amentem, maxime ab infantia, ne in lucido qtiidem 

1. Haec crania bene evolvit consultor thcologus in suo voto, jussu 
S. C. dato. 

2. D'Annibale, p. I, S 31. 

3. De nullitate matrimonii ex capite dementiae actum est in Trevi- 
ren. Nuliitatis Matrimonii, 22 Julii 1899. 

4. Schmalz., lib.  IV,  lit. /, n.  14;  Pirhing, lib. IV, tit. /, n. 10; 
Sanchez, lib. L disp. VIII, n. 18. 


12 TRAGTATUS  CANONICUS  DE  MATRIMONIO 

intervallo esse compotem sui, ita ut in ipso lucido intervallo 
sit quacdam latens amentia, et ideo in nulla recentiori legisla- 
tione amens puniatur de delictis in lucido intervallo commissis, 
sequitur nee matrimonii validitatem, in lucido intervallo cele- 
brati, extra dubium esse. Quod si amentia fuerit temporanea, 
valet matrimonium antea vel postea celebratum. Ita explicari 
debet, c. 32, q. 7, inDccreto: « Neque furiosus, neque furiosa 
matrimonium contrahere possunt, sed si contractum fuerit, 
non separentur » ; nempe matrimonium antea contractum, 
superveniente amentia sou furore, subsistit. 

Demens in his quae ad dcmentiam ipsius pertinent, acqui- 
paratur amenti. Disputant DD. utrum demons, cum in aliis 
omnibus ratione polleat, capax sit contractus quoslibet et 
matrimonium celebrandi aliaque sacramenta recipiendi. Ar- 
gumenta utriusque sententiae vide apud Sanchez, /. c., n. 22 
sequ. qui affirmativam veriorem putat. Gerte nostris civilibus 
legislationibus contractus ab ipso initus habetur nullus, et ipse 
censetur irresponsabilis. 

Tandem illi, quos fatuos vel stupidos appellamus, si suffi- 
cientem habeant discretionem, . possunt utique matrimonium 
inire, sicuti alios contractus. 

885. Surdi-muti-caeci simul a nativitate, quos idiotas 
vocant, accensentur infantibus, ideoque matrimonii sunt inca- 
paces (1). 

Surdi-muti simul a nativitate, si instituti sunt, et peccandi 
et delinquendi et contrahendi capaces habentur (2). Sin minus, 
quidam idiotis eos comparant, quidam aliqua ratione utentibus : 
quaestio valde obscura ac difficilis. Illud jam fere nemo in 
dubium revocat eos ne scire quidem posse, quac pertinent ad 
fidem, eaque ignorare, quae ad jus positivum pertinent. 
Quaestio igitur remanet num sciant quae sunt juris naturalis. 
Theologi et canonistae antiquiores fere omnes affirmant, qui 
proinde tenent eos peccare posse et contractus inire ; quae sen- 

1. Sanchez,^. /, disp. VIII, n. 13;  S. Alphonsus, lib. VI,  n. 303; 
D'Annibale, p. /, S 30. 

2. Bargut, Sullo slalo fisico, intellettuale e morale de sordo-muli, apud 
D'Annibale, /. c. 


CAP.  IV.  —  DE  COKSENSU  MATRIMONIALI 13 

tentia congruit juri civili, quod eos aequiparat inhabilitatis. At 
cxinde quaestio non dirimitur, quia plures recentiores, qui in 
surdis-mutis excolendis meliorem opcram navarunt, contrarium 
tenant. Innocentius III in cap. 23 et 25, De sponsaKbus.^.ifBjAit 
surdos el mutos posse matrimonium contrahere ; sed non pro- 
batur Innocentium loqui de surdis et mutis copulative ct a nati- 
vitate. Vide D'Annibale, /. c., qui more suo breviter et bene 
rem agit. 

Qui autcm sunt tantum vel caeci vel muti vel surdi, etsi a 
nativitate, ratione pollent sufficient! ad matrimonmm. 

886. E brins, cum ebrietas fuerit perfccta, usum rationis 
non habet, et aequiparatur amenti ; undo matrimonium inyalido 
contrahit. Idem dicas de dormiente, licet somnambulus, vel dum 
evigilat, nuptias ineat. De Lugo, De sacram. in gen., disp. VI H, 
n.  100  sequ.,  subtiles  quaestiones de utroque agit.  Unus 
est casus quo ebrius aut dormiens conjugium valide init, nempe 
si procurator matrimonium contrahit, dum mandans in eo statu 
reperitur (n. 973). 

II 
Error. 

887. Etiamsi in utroque contrahente adsit debita mentis 
discrctio, consensus matrimonialis deficere ultcrius potest ex 
partc intcllectus ob crrorem, quia « nulla voluntas errantis 
est » ; /. 117, De regulis juris. Definitur autem error falsa ret 
apprehensio, cum opponatur vcritati logicae, quac consistit in 
conformitate intcllectus cum re. Hinc differentia inter ignoran- 
tiam et errorem : in ilia nulla idea est, in hac est idea, sed non 
conformis rei. 

888. Ut vero determinetur quinam error consensum excludat 
ideoque matrimonium irritet,  Gratianus in c. 29,  q.  1, in 
Decrcto, haec habet : « ... non omnis error consensum excludit, 
sed error alius est pcrsonae, alius fortunae, alius conditionis, 
alius qualitatis. Error personae est, quando hie putatur esse 
Virgilius, et est Plato. Error fortunae, quando hie putatur esse 
dives, qui est pauper, vel e converso. Error conditionis, quando 


14 TRACTATTJS  CANONICUS  DE  MATRIMONIO 

putatur esse liber, qui servus est. Error qualitatis, quando puta- 
tur esse bonus, qui malus est. Error fortunae et qualitatis con- 
jugii consensum nonexcludit. Error vero personae et conditionis 
conjugii consensum non admittit... > 

Haec meliori ordine exponentes, animadvertimus errorem in 
matrimonio posse esse facti vel juris. Error facti est A*cl per 
sonae vel qualitatis in sensu generico, prout complectitur etiam 
errorem fortunae vel conditionis. Error juris cadere potest vel 
in ipsum jus coeundi, quod est matrimonii objectum, AT! in 
essentiales ejusdemproprietates, idest perpetuitatem et unitatem 
quae fidelitatem quoquc complectitur ; quibus in matrimonio 
christiano accedit ratio sacramenti. His accedit alius error vel 
juris vel facti circa ipsius matrimonii valorem, si nempe con- 
trabens putat matrimoniuin quod init, nullum esse, quod tamen 
per se valet. In primis dc errore facti, deinde de errore juris. 

889. Error facti circa personam verificatur, quando quis 
vult contrahere cum persona certa et detcrminata, e. g., Maria, 
qualem falso putat csse bane praesentem, cum qua contrahit. 
Exeniplum pros tat Gen., XXIX : siquidem Jacob, intendens 
ducere Racbelem, sibi ab ejusdem patre Labano desponsatam, 
transacta prima nocte, reperiit per fraudem sibi substitutam 
esse Liam. Quod si quis cognoscit hanc mulierem praesentem, 
quac dicit se appellariMariam, et id credens, cum ea tractat de 
matrimonio ineundo et tandem earn ducit, non est error pcr- 
sonae, ex cap. 26, De sponsalibus..., quia praesumitur velle 
contrahere  cum persona praesente,  licet haec praesumptio 
indiciis contrariis destrui possit;  sed est error in nomine. 
Proinde si praescindamus a matrimonio in tenebris inito, utiin 
excmplo scriptural!, vel a matrimonio caeci, facile patet erro 
rem personae tune adesse, quando liaec simul concurrunt : 
quod quis velit contrabere cum persona certa ac determinata, 
e. g., Maria N., quae sit absens et ignota; quod aliqua alia 
mulier praesens jactet se esse earn personam ; quod ipse de- 
ceptus earn ducat inuxorem. 

890. Jam vero certum est hunc errorem personae sive invin- 
cibilem, sive vincibilem, crassum ac supinum, irritare matri 
moniuin defectu consensus ; quia Titius revcra non consentit in 


CAP.  IV.  DE  CONSENSU  MATRIMONIALI 15 

personam, cum qua contrahit, sed in aliam (1). Quod si Titius 
in casu adducto, dum matrimonium contrahit, vult contrahere 
cum muliere praesente, quam putat esse Mariam N., quae- 
cumque tamen ea sit, ita ut dicat in corde suo : Volo ducere hanc 
mulierem, etiamsi non esset Maria, matrimonium valet (2). At 
si praecesserunt tractatus de matrimonio ineundo cum absente 
et ignota Maria, liaec mens non praesumitur, sed potius praesu- 
mitur Titius intendisse Mariam. E contrario, matrimonium est 
aeque nullum, si Titius dicat intra se : VELLEM ducere hanc mu 
lierem, etiamsi non esset Maria; nam illud vellem est voluntas 
interpretativa quae non existit, et Titius de facto non consentit 
in praesentem, sed in absentem (3). 

Aliter se res habet in aliis sacramentis baptismi, confirma- 
tionis... quae ab errore personae non irritantur, e. g., si bap- 
tizas Gajum, putans esse Maevium ; quia personae praesenti, 
quaecumque ea sit, ea sacramcnta conferuntur; irritarentur 
tamen, si ministri consensus (prouti fit in matrimonio) huic 
personae alligaretur, sed tune minister peccaret. 

891 . Ex his sequitur quod inter patriarcham Jacob et Liam 
verum conjugium non fuisset, nisi, cognito errore, consensus 
f uisset subsecutus . Neque tamen propterea f ornicarius patriarcha 
fuit, quiaipsum ignorantiaexcusa\7it. Liam quidem adulterii et 
incestus ream existimat Cornelius a Lapide in Gen. , cap. XXIX, 
24, sed ab utroque peccato illam excusat S. Thomas, in IV, 
dist. 30, q. I, a. I, ad 4, quia lege primogenitarum et paternis 
imperiis se Jacob legitime copulatam existimavit. Ita etiam in 
cit. cans. 29, q. 1, inDecreto. Haec quidem plana sunt, sed non 
aeque plana erunt quae de errore qualitatis nuncdicenda sunt. 

892. Error facti ctic&qualitatem, e. g., si Titius putat suam 
Mariam, cum qua contrahit, esse divitem, bonam, nobilem, etc. , 
cum sit, e converse, pauper, perversa, ignobilis, irritat matri 
monium in tribus sequentibus casibus : 


1. De Lugo, De sacram. ingenere, disp.  VII, n. 116-117. 

2. Schmalz., lib. IV,  lit. I, n. 139 et seq.; Pirhing, lib. IV, lit. I, 
n. 160; Scavini, vol. Ill, n. 842; Sanchez, lib. VII, disp. XVIII, n. 6; 
D'Annibale, p. Ill, S 444, not. 0. 

3. Schmalz, 1. c.; Sanchez, I. c.; D'Annibale, I. c. 


16 TRACTATUS  CANONICUS  DE  MATRIMONIO 

a) . Si consensus datus f uit sub vera ac proprie dicta condi- 
tione illius qualitatis, quae deest, e. g., si Titius dixit : Volo 
ducere Mariam, dummodo nobilis sit; de quo fusius agemus 
art. IV. 

893. b). Si error qualitalis redundatin errorem personae. Id 
quidem omnes DD. admittunt, sed deinde minime conveniunt, 
quandonam error qualitatis redundet in errorem personae. 
Ouaestio maximi momenli etdifficillima, ait Sanchez, lib. VII, 
disp. XV III, n. 25, quam DD., dum student extricare, impli- 
cant magis (1). Ut etiam nos earn extricare breviter conemur, 
innitimur verbis D. Thomae, in IV, dist. 30, q. i, art. 2, ad3um : 
« Error nobilitatis, in quantum hujusmodi, non evacuat matri- 
inonium eadem ratione qua nee error qualitatis. Sed si error 
nobilitatis vel dignitatis redundat in errorem personae, tune 
impedit matrimonium. Unde si consensus mulieris feratur in 
istam personam directe, error de nobilitate ipsius non impedit 
matrimonium,. Si autem directe intendit consentire in filium 
reals, quicumque ille sit, tune si alius praesentetur ei quam 
filius regis, est error personae et impeditur matrimonium » . 
Aliis verbis, si Titius intendit ducere Mariam praesentem, quam 
putat esse filiam regis, est simplex error qualitatis non irritans 
matrimonium, licet det causam contractui, ut mox dicemus ; 
si intendit ducere filiam regis, quam putat esse Mariam prae- 
sentem, est error qualitatis redundans in errorem personae et 
irritans matrimonium defectu consensus, sicuti error personae. 
Ex dictis apparet quam arduum sit in praxi definire an error 
qualitatis redundet in personam. Si Titius cognoscit Mariam 
praesentem, cumeatractat dematrimonioincundo, et tandem, 
putans esse filiam regis, earn ducit, praesumitur simplex error 
qualitatis, dans causam contractui; si e contrario, Titius tractat 
de matrimonio ineundo cum filia regis ignota, et tandem Mariam 
ducit sive absentem, e. g., per procurarorcm, sive praesentem, 
putans esse regis filiam, praesumitur error qualitatis redun 
dans in errorem personae (2). 


1. Clericatus, Dec. A7A", n. 27; D'Annibale, p. Ill, § 444, not. 14. 

2. Sanchez, I. c.; D'Annibale, I. c.; Lehinkuhl, vol. //, 734. 


CAP.  IV.  DE  CONSENSU  MATRIMONIAL! 17 

894. c) Tandem si agitur cle qualilate servili, nempe si Titius 
duxit Mariam, putans esse liberam, dum est serva servitute 
proprie dicta (1). Notum enim est plures distingui servorum 
classes. Sunt servi servitute proprie dicta, qualis erat apud 
Romanes et adhtic viget apud in! ideles ; servi glebae addicti 
sive adscriptitii sive originarii, prout erant paucis abhinc annis 
in imperio russiaco ; famuli conductitii, qui pro certa mercede 
operas suas locant; tandem servi poenae, idest damnati ad 
carcerem perpetuum vel triremes. Hie de primis tantum agi 
tur : de aliis enim nil speciale a jure, quoad matrimonium, 
statutum est. Nonnulli auctores inter quos Clericatus, Dec. XX, 
n. 10, legislationem, quae primos respicit, ultimis immerito 
applicant. 

Jam vero inter servos, servitute proprie dicta jus Roma- 
num verum matrimonium recognovit, quod tamen appellavit 
contuberniuni (w/3 in nota]. Etiam Ecclesia semper admisit 
verum matrimonium inter eos consistere posse. Usque ad 
saec. VIII pro conjugii validitate requisivit clomini consen- 
sum (2) ; sed deinde receptum fuit servos posse matrimo 
nium licite et valide inire, etiam insciis ac invitis dominis, 
sed exinde a servitute non liberari, uti expresse docet Adria- 
nus IV, cap. 1, cit. tit. Patet autem dominum, matrimonio 
valido semel inito, non amplius potuisse in servos conjugates 
quae juri naturae, in quantum matrimonium regit, adver- 
santur, e. g., unum conjugem vendere. Pariter Ecclesia sem 
per habuit uti validum licitumque conjugium inter partem 
servam et partem liberam, notam habentem alterius servilem 
conditionem, licet jus civile aliud statuerit, /. 2, G. De incestis 
nuptiis. 

At casu quo pars libera, ducens servam, ignorasset hujus ser 
vilem conditionem, matrimonium declaratum fuit nullum, 
cap. 2, 3, et clarius 4 cit. tit., etsi haec ignorantia aut error 
non dedisset causam contractui, et pars serva evasisset libera, 
antequam pars libera errorem suum cognosceret. Nonnulli 


1. Vide canpnistas in lib. V Decret., lit. IX, De conjugio servorum. 

2. Giraldi, Expos. Juris Ponlif.,p. /, sect. 700; Feije, n. 123. 


18 TRACTATUS  CANONICUS  DE  MATRIMONIO 

excipiunt casum quo haec ignorantia fuit crassissima et levis- 
sima; quod Sanchesio, lib. VII, disp. XIX, n. 20, est valde 
probabile, licet contrariam sententiam habeat probabiliorem. 
Hie auctor, /. c., n. 4, putat valere quoque matrimonium, si 
pars serva erit libera infra breve tempus, idest infra bimestre ; 
quae sententia nulli innititur juridico fundamento, ut bene 
ostendit P. Wernz, n. 242, not. 24. At certe matrimonium 
validum est si pars serva statim libera evadit, matrimonium 
contrahens. Item si pars libera contraxit cum libera, putans 
earn servam, aut pars serva contraxit cum serva, putans earn 
liberam (1). 

Nonnulli putaverunt hoc impedimentum esse juris naturalis, 
quia conditio servilis repugnat bonis substantialibus matrimo- 
nii ; praeterea canones citati illud proprie non ferunt, sed potius 
existens supponunt ; tandem error hujus qualitatis refunditur 
in errorem personae. Sed primum nimis probat ; si enim ipsa 
servitus impedimentum matrimonio ineundo praestaret jure 
naturae, sequeretur matrimonium existere non posse nee inter 
liberum et servam, cognita etiam servitute, nee inter servum 
et servam; quae certe falsa sunt. Geterum jam diximus, inito 
conjugio, jura naturalia sarta tectaque esse debere. Alterum 
nil probat; nam multa sunt juris positivi, quorum initium in- 
dicari nequit; e. g., nil vetat quominus dicamus et hoc im 
pedimentum inductum fuisse ex consuetudine. Tandem ter- 
tium per se falsum est, ut patebit ex dictis. Igitur certum 
omnino est errorem conditionis servilis matrimonium irritare 
solo jure ecclesiastico. Scilicet infra (n. sequ.) dicemus errorem 
qualitalis (qualis est error conditionis servilis) in genere nup- 
tias nee jure naturali, nee jure positive irritare. At Ecclesiam 
posse, justa de causa, statuere, ut error alicujus qualitatis, 
seu aliqualis consensus defectus, reddat nullum matrimonium, 
quod ex jure naturae valeret, indubium est (2) ; hoc autem 
Ecclesia statuit pro errore conditionis servilis, nolens partem 
liberam. ignoranter tale conjugium subire, in quo tanta est 


1. S. Alphonsus, lib. VI, n. 1017. 

2. Sanchez, lib. VII, disp. XVIII, n. 9. 


CAP.  IV.  —  DE  CONSENSU  MATRIMONIALI 19 

inaequalitas, tanta incommoda, tanta in exercitio jurium 
matrimonialium cliff icultas ; atque ita induxit impedimentum 
erroris conditionis servilis, quod irritat matrimonium ex defectu 
consensus, sed jure ecclesiastico tantum. 

Exdictis sequitur hunc errorem inter infideles matrimonium 
non irritare. Hinc si infidelis liber ducit infidelem servam, 
ignorans illius servitutem, matrimonium est legitimum, nisi 
hoc impedimentum latum sit ab auctoritate civili. Praecisione 
facta ab impedimento disparitatis cultus, eta fortiori eo dispen- 
sato, si fidelis liber ducit infidelem servam, matrimonium est 
nullum, quia nullitas statuta est in favor em partis liberae ; 
voluit, scilicet, Ecclesia ut consensus, hoc errore diminutus, 
foret inefficax ad vinculum matrimoniale constituendum ; 
atquipars libera in hypothesi subdita est Ecclesiae, acproinde 
hac lege tenetur. E contrario, matrimonium valet, si infidelis 
liber ducit fidelem servam, quia lex ecclesiastica infidelem non 
afficit et ideo ejudem consensus, licet errore diminutus, tamen 
adhuc sufficiens est jure naturae (1). 

De judicio nullitatis aut revalidatione matrimonii invalidi ob 
impedimentum erroris conditionis servilis infra sermo erit in 
cap. VI1L 

895. Praeter hos tres casus, error qualitatis matrimonium 
non irritat : praesumitur enim consensum terminari in substan- 
tiam, qualitatem vero ilium reddere promptiorem et plenio- 
rem. Id quidem omnes uno ore fatentur turn de contractibus 
in genere, turn de matrimonio in specie, si error fuit mere con- 
comitans; e. g., si Titius duxit Semproniam, putans earn esse 
nobilem, dum est ignobilis, scd ita ut, cognita etiam veritate, 
illam duxisset. Quod si error fuerit antecedens seu dederit 
causam matrimonio, ita ut, nempe, Titius, veritate cognita 
ante matrimonium, Semproniam non duxisset, casus est magis 
implexus. Pontius, lib. IV, cap. XXI, n. 7, citans Arag. et 


1. Contrarium putat P. Wernz, n. 242, not. 27; qui tamen non bene 
nos perlegit; non enim nos dicimus hoc impedimentum in favorem 
partis fidelis, sed in favorem partis liberae latum fuisse, seu Ecclesiam 
statuisse consensum partis liberae esse insufficientem ad matrimonium 
costituendurn ob errorem qualitatis conditionis servilis alterius partis. 


20 TRACTATUS CANONICUS DE MATRIMONIO 

Ledesma, imo et Sanchez, sed immerito, sustinet matrimonium 
esse nullum, quia consensus est virtu aliter conditionatus : Si 
Sempronia est nobilis. Gommunis et certa sententia tenet ma 
trimonium valere, etsi error proveniat ex dolo malo alterius 
partis, quae tamen peccat et de damnis etiam tenetur. Proba- 
tur clare ex cap. 18, De sponsalibus..., ubi Urbanus III vali- 
dum dicit matrimonium, dolo viri, initum a muliere ex errore 
dante profecto causam. Nam villicus matrimonium invalidum 
cum alia muliere iniverat et declarationem nullitatis ab cccle- 
siastica auctoritate pcticrat ; reversus in patriam publice pro- 
posuit sententiam divortii f uissc ab Ecclesiajam promulgatam; 
et sic, falsitate suggesta, quamdam aliam, facti nesciam, sibi 
copulare praesumpsit ; tandem delegati judices super prioris 
matrimonii quaestione sententiam divortii protulerunt. Urba 
nus III respondet quia « villicum et mulierem quam superin- 
duxit, pendente lite prioris uxoris, invicem asseris consen- 
sisse...., imposita viro pocnitcntia competent!, et infra 
poenitentiae tempus carnali commercio interdicto, postmodum 
in marital! copula poterunt remanere » . Revera Titius in casu 
ducit Semproniam pleno consensu, ideoque matrimonium 
valeat necesse est. Utique, cognita veritate, ipse Semproniam 
due turns non fuisset; sed haec est voluntas interpretativa, 
quae in rerum natura non existit, ac proinde nil operatur (1). 
In aliis contractibus onerosis error hujusmodi, quando est ex 
dolo alterius partis, vitiat actum in favorem partis deceptae, 
sed/wre positivo tantum (2). Etiam Ecclesia de rigore juris po- 
tuisset, lege positiva, constituere dolum alterius partis irritare 
matrimonium non quidem pro parte decepta tantum, cum 
matrimonium claudicare non possit, sed pro utraque parte : sed 
hoc impedimentum non tulit,imo expresse declaravit matrimo 
nium in casu valere, ut constat ex dictis, ne innumera conjugia 
evaderent dubia et litibus exposita (3). 

1. Sanchez,  lib.  VII,  disp. XVIII, n.  18; D'Annibale, p. /, 8 136, 
not. 24 ; et p. Ill, S 444, not. 16. 

2. D'Annibale, p. //, § 414; et p. Ill, g 444, not. 12; De Lugo, De 
just, et jur., disp. XXII, sect. VI, ubi solide, pro more, de errore in 
contractu loquitur. 

3. S. Alphonsus, lib. VI, n. 1012; Scavini, vol. Ill, n. 842. 


CAP.  IV.  - -  DE  CONSENSU  MATRIMONIALI 21 

Nonnulla exempla doctrinam hactenus traditam de errore 
qualitatis illustrabunt. 

896. Casum practicum erroris qualitatis qui redundat in 
errorem personae, ita fingit Bangen, tit. II, % 18 : « E. g., 
i'amilia comitis A. statutis utitur domesticis, quibus cautum est, 
ut comes haereditarius uxorem sibi adsciscat aequalis condi- 
tionis.  Gomes itaque A., hac  aperta intentione, uxorem sibi 
quaerit. Audit tandem praenobilem Florentiae existere comi 
tis B. familiam et  comitem B. habere unicam  filiam. Hinc 
comes A. litteras,  quibus eamdem filiam sibi uxorem petit, 
Florentiam mittit. Attamen mulier cubicularis ejusdem filiae, 
litteris fraudulenter  suppressis, ad comitem  A.  scribit, et, 
response accepto, in Germaniam proficiscitur. Sub falso comi- 
tissae B. nomine cum comite A. matrimonium contrahit. Con 
summate jam matrimonio, fraudem aperit. Quaeritur an illud 
irritum sit ob errorem qualitatis in personam redundantis? 
Respondemus dubium non esse, quin in hoc casu error quali 
tatis in personam redundet ». Subjungit : « At vero res aliter 
se habet, si casum sequent! modo formamus. Gubicularis ilia, 
accepto  response,  Germaniam  petit,  et sub falso comitis- 
sae B. nomine diutius ante nuptias cum comite A. conversatur. 
Hie ob ejus  pulchritudinem amore  captus saepius  asserit : 
Te DUCERE VELLEM, etiamsi esses plebeia, vel similia. Hoc casu sane 
error qualitatis praefatae non irritat matrimonium : namque 
qualitas comitissae, circa quam versatur ille error, non consti- 
tuitpraecise motivum, quo ductus contrahit cum hac persona » . 
Nos putamus etiam in hoc casu matrimonium nullum esse ea- 
dem prorsus ratione (nisi forte comes A. velit contrahere cum 
muliere praesente, quaecumque ea sit,  quod ex praecedenti 
personali  conversatione  praesumitur) ; nam  de  facto  ipse 
consentit in aliam personam, idest filiam comitis B.; ilia autem 
voluntas : te ducere vellem..., est voluntas interpretativa, quae 
revera non existit (n. praec.). 

897. Glericatus, Dec. XIX, n. 31, alium casum refert, qui 
confictus non est, sed revera accidit. Dalilam foeminam, alto 
nomine praeditam, reperit Romae Sempronius, homo Germa- 
nus, dives, sed non nobilis. Dicebat Dalila se filiam comitis a 


22 TRACT ATUS CANONICUS DE MATRIMONIO 

Liebenstein, fugisse parentum tyrannidem, et velle nubere. 
Cognoscebat Sempronius comitem, sciebat eumdem habere 
filiam, quae, rigoris et domus patris pertaesa, ad monialium 
asceterium confugerat. Credit bane esse, et earn in uxorem 
ducit. Revertitur in patriam, opinione sua jam comes factus : 
at ibidem reperit comitis filiam adhuc degere apud moniales, 
et mulierem a se ductam esse meretriculam quamdam, quae 
castae et nobilis virginis nomen usurpaverat. At juristae 
dixerunt tenere matrimonium ; et merito, cum error solum 
versaretur circa qualitatem, nee redundaret in personam; vir 
enim intenderat contrahere cum hoc muliere praesente, quam 
per errorem putabat ilia qualitate praeditam esse. 

898. Sanchez, /. c., n. 35, alium casum enarrat: « Quidam 
enim, duas filias habens, juveni, pulchritudine minoris capto, 
earn sibi in matrimonio collocari postulanti, denegavit, offe- 
rens primogenitam. Juvenis petiit earn ostendi cuidam amico, 
a quo de illius pulchritudine certior fieri volebat. Pater dolose 
filiam minorem ostendit amico, eo quod primogenita deformis 
esset. Juvenis ergo bene instructus de foeminae pulchritudine, 
eoque errore ductus contraxit (per procuratorem) cum primo 
genita. existimans esse earn quae amico exhibita fuerat. Dubi- 
tatum fuit num solus qualitatis error esset, ac proinde valeret 
matrimonium  ».  Tabiena  et  Sanchez  responsionem  affir- 
mativam amplexati sunt, quia fuit simplex error qualitatis, 
licet Sanchez deinde plures ponatdistinctiones. Sed probabilius 
contradicunt Pontius, lib. IV, cap. XXI, n. 3 ; S. Alphonsus, 
lib. VI, n. 1016, aliique, quia Juvenis volebat contrahere cum 
puella ostensa amico, et ita fuit vel error circa personam, vel 
error qualitatis redundans in errorem personae, atque irritans 
matrimonium. 

899. S. G. G. in  Valachiemi Matrimonii, 20 Dec. 1862, 
respondit non  constare de nullitate matrimonii in sequenti 
specie. Eugenia L. cum Alexandro G., quern a pluribus mensi- 
bus cognoscebat, matrimonium contraxit, putans eum  esse 
divitem, nobilem ac bonis moribus praeditum. Gonsultor theo- 
logus P. Perrone S. J. in prima causae propositione putaverat 
matrimonium esse nullum ob errorem qualitatis redundantem 


CAP.  IV.  DE  CONSENSU  MATRIMONIALI 23 

in errorem personae : adeo haec materia salebrosa est ! Sed 
ex dictis apparet adfuisse in casu simplicem errorem qualitatis 
dantem causam contractui. Aliunde ipsa Eugenia fassa est se, 
cum fraudem nullo modo suspicaretur, illas qualitates non 
apposuisse tanquam conditionem sine qua non ; proinde nulla 
erat nullitatis causa ex defectu consensus. 

900. Similem sententiam eadem S. C. tulerat, die 19 Aug. 
1817 et 27 Maii 1827 in Roniana Matrimonii, in qua Cassan 
dra Luci petebat declarationem nullitatis sui matrimonii cum 
Vincentio filio Stephani Venturini de Castro Novo Farfensi ex 
capite vis et metus,  delectus solemnitatum,  et praesertim 
erroris, quia eidem nupserat eo quod ipse se jactasset esse 
Vincentium Bellonch, filium Stephani Bellonch de Valentia, 
nepotem sacerdotis Bellonch, divitiis affluentis. In folio S. G. 
in utraque causae propositione theoria philosophica et cano- 
nica erroris simplicis, ac erroris  redundantis  in  personam 
perbelle exponitur. 

Vide etiam eamdem S. C. in Compos tellana seu Licen. Ma 
trimonii, 21 Aug. 1744, et in Romana Matrimonii, 22 Sept. 1708. 
Hue usque de errore facti. 

901. Ad errorem juris quod attinet, error juris circa ipsum 
jus coeundi tune verificatur, quando contrahens putat, e. g., 
matrimonium  esse societatem mere amicalem,  in  eamque 
consentit, prorsus ignorans matrimonium esse ad filios procre- 
andos et filios ex copula carnali procreari. Hoc in casu deficere 
matrimonialem consensum, et ideo matrimonium esse nullum 
per se patet, quia contrahens reipsa non consentit in matrimo 
nium, sed in aliquid toto coelo diversum. Id verum est, etsi 
contrahens, veritate cognita, in matrimonium fuisset aeque 
consensurus, cum haec non sit nisi interpretativa voluntas. At 
ille error post pubertatem in foro externo profecto non praesu- 
mitur, et admodum difficilis probationis esset. Quod si puella 
nubens scit, e. g., matrimonium esse societatem cum viro, qui 
ex uxore filios procreat, et in hanc societatem ad filios pro- 
creandos  consentit,  sed  nescit filios  haberi  per  carnalem 
copulam, imo hanc carnalem  copulam prorsus ignorat,  est 
casus ignorantiae, quae non excludit matrimonialem consen- 


24 TRACTATUS CANONICUS DE MATRIMONIO 

sum et conjugii valorem, cum puella, consentiens in societa- 
tem ad filiorum procreationem, implicite consenserit in ipsum 
coeundi jus (n. 68, 877), etiamsi, cognita veritate, nuptias 
initura non fuisset, et modo eas respuat, quia de facto voluit, 
et voluntas interpretativa, in rerum natura non existens, nihil 
operatur. Ceterum neque haec ignorantia in foro extern o 
praesumitur, quia post pubertatem natura ipsa has res edocere 
solet. Haec confirmantur ex pluribus responsionibus S. G. G., 
declarantis validum matrimonium in praedicta facti specie (1) ; 
nisi has responsiones explicare velis ex praesumptione juris 
et de jure notitiae rei. 

902. Error juris circa essentialem matrimonii proprietatem 
verificatur,  si contrahens vel putat vinculum matrimoniale 
solvi posse, saltern in aliqua  circumstantia,  uti tenent infi- 
deles, nee non  Graeci  schismatici,  qui contra definitionem 
Cone. Trid., sess. XXIV, can.  7, adhuc autumant adulterio 
induci divortium plenum, et nonnulli perversi ac ignorantes 
catholici, praesertim post funestam divortii civilis legem ; vel 
putat se post ilium maritum aut uxorem posse alium quoque 
vel aliam superaddere, uti rursus infideles. His addimus omnes 
illos qui consent matrimonium inter  christianos non esse 
verum ac proprie dictum novae legis sacramentum. 

903. Jam vero hoc in casu certum est haberi consensum 
matrimonialem, ideoque matrimonium per se valere cum sim- 
plici errore juris, etiam dante causam contractui, nempe si 
contrahens, qui in eo errore versatur, modo vult inire matri 
monium verum, prout a Deo institutum est, etc., et positive 
voluntatis actu non excludit proprietatem matrimonio essen 
tialem, licet excluderet, si de ea cogitaret. Nam si res bene 
perpendatur,  in casu est unicus voluntatis actus in matri 
monium verum, juxta divinam institutionem , etc., quisufficit 
pro  consensu matrimonial! et matrimonii  valore  (n.  877). 
Equidem contrahens, si cogitaret, positive sua voluntate exclu 
deret essentialem matrimonii proprietatem, sed haec est vo 
luntas interpretativa, quae existerel, sed non existit : modo 

1. Acta S. Sedis, vol. V, pag. 551 sequ., ac alibi. 


CAP.  IV.   —  DE  CONSENSU  MATRIMONIALI 25 

in ejus mente est unicus voluntatis actus, quern diximus. Quod 
si contrahens, explicito voluntatis actu, seu vera mentis condi- 
tione, illam proprietatem revera excludit, matrimonium irri- 
tum est : de qua re infra redibit sermo. Juxta hanc doctrinam 
Innocentius III in cap. 7, De divortiis, declarat matrimonium 
inter Hebraeos, qui admittunt libellum repudii, valere, et 
virum, etiam ad Ghristi ficlem conversum, vivente uxore, non 
posse, salvo fidei privilegio, aliam habere ; item Ecclesia habet 
validum matrimonium aliorum infidelium, Graecorum, Gal- 
vinistarum, etc., qui retinent vinculum solvi per adulterium, 
nisi expressa conditio solubilitatis apposita fuerit, uti saepis- 
sime Sacrae Congr. Romanae reposuerunt. Porro propter 
favorem matrimonii simplex error praesumitur, donee conditio 
proprie dicta probetur ; eo vel magis quod ille alter positivus 
voluntatis actus est factum, facta autem non praesumuntur, 
sed probanda sunt. 

Multo magis matrimonium valet si utraque vel alterutra 
pars Christiana vult quidem verum matrimonium contrahere, 
sed putat matrimonium inter christianos non esse sacramen- 
tum, uti inter protestantes et multos perversos ac ignorantes 
catholicos; valet, inquam, et est verum sacramentum, licet 
sacramenti qualitas per veram conditionem fuisset exclusa 
(n° 921). 

904. Tandem  error  circa validitatem matrimonii verifi- 
catur,  si utraque vel alterutra pars putat obstare aliquod 
impedimentum dirimens et matrimonium esse irritum, dum 
nullum obstat impedimentum et matrimonium per se valet ; 
e. g., putat adesse quartum consanguinitatis gradum, cum 
adsit quintus;  aut scit esse  quintum,  sed putat  et ipsum 
matrimonium  dirimere;  aut  scit  in  Galliis  matrimonium 
civile,  ut aiunt,  vim veri matrimonii  non habere,  et  hac 
opinione  illud init in  Anglia.  Quaestionem  aliquantulum 
extendentes, videamus num verus  consensus matrimonialis 
coexistere possit cum impedimento dirimente turn juris eccle 
siastic!, turn juris divini, sive putativo  tantum,  sive  etiam 
reali, sive in casu bonae sive in casu malae fidei. 

905. Quod attinet  ad impedimentum juris ecclesiastic! , 


26 TRACTATUS  CANONICUS  DE  MATRIMONIO 

nonmilli putaverunt matrimonial em consensum numquam 
esse aut esse posse, quando adest impedimentum dirimens 
in genere, etiam juris ecclesiastici tantum, etiam ignoratum, 
dummodo sit reale, quia tune consensus, cum cadat in ma- 
teriam illegitimam et inhabilem, nullus est, aut, si mavis, 
est invalidus, sed invalidum esse et non >esse, paria cen- 
sentur (1). 

Haec opinio, saltern si agitur de impedimento juris ecclesias 
tici ignorato, est certe falsa et innititur evidenti aequi vocation! 
verborum; nam ratione impedimenti dirimentis consensus est 
nullus juridice sen invalidus, quatenus inefficax est ad matri- 
monium constituendum, et in hoc sensu, nempe in ordine ad 
matrimonii validitatem, consensum invalidum esse et non esse, 
paria censentur; sed per se non est nullus physice (seu, si 
mavis, psychologies) quatenus in mente contrahentium realiter 
non existat, quia per se existere utique potest. Id extra omne 
dubium ponitur 1° ex ratione. Nam inter causas nullitatis ma 
trimonii aliae se tenent ex parte consensus, si nempe consen 
sus deficit aut (quod idem est) est substantialiter vitiatus ; 
aliae ex parte personae, si persona in illis circumstantiis est 
inhabilis ad contrahendum. Porro inhabilitas personae per 
se nullo modo excludit consensum, quia consensus est volun- 
tatis actus, quo quis in mente sua vult tradere-acceptare jus 
perpetuum et exclusivum in corpus in ordine ad prolem ; 
atqui hie voluntatis actus, non obstante inhabilitate personae, 
potest utique existere, licet matrimonium non constituat, quia 


1. Sanchez, De matr., lib. //, disp. 35 : « Gum prior consensus 
« fuerit omnino ex parte utriusque invalidus eo quod super illegi- 
« timam et inhabilem materiam ceciderit, denuo uterque renovan- 
« dus est, nee durare potest consensus qui nullus ornnino fuit, cum 
« enim permanentia existentiam supponat, consensus qui numquam 
« extitit, permanere non potest ». Anacletus, lib. IV Decret., App. 
n. 591 : « Licet ignorans impedimentum consenserit in matrimonium, 
« tamen quia consensus illius fuit invalidus, idem est ac si non consen- 
« sisset seu nullum habuisset consensum ; consensus autem qui 
« numquam extitit, perseverare non potest, cum non entis non sint 
« qualitates ». Et paulo ante, n. 594, statuerat principium : « Inva- 
« lidum esse et non esse paria censentur, /. Quolies 6, § Qui satisfacere 
« cog. •. 


CAP.  IV.  DE  CONSENSU  MATRIMONIALI 27 

cadit in materiam inhabilem. 2° Ex praxi Ecclesiae, quae ma- 
trimonia nulla ob impedimentum juris ecclesiastic!, inhabili- 
tans personam, maxime si partes fuerunt in bona fide reva- 
lidare solet absque renovatione consensus ; ergo supponit 
consensum extitisse et existere, non obstante impedimento 
dirimenti juris ecclesiastici reali quidem, sed ignorato. 3° Ex 
jure Decretalium quod admittit matrimonia nulla ratione 
impedimenti dirimentis ob inhabilitatem personae, sed non 
nulla ob defectum consensus. Ita, e. g., Bonifacius VIII in 
cap. un., De sponsalibus, etc., in 6°, haechabet : « Ex sponsa- 
libus puris et certis, etiamsi consanguinitatis, affinitatis, fri- 
giditatis, religionis, aut alia quavis ratione sint nulla, dum- 

modo non sint nulla ex defectu consensus, oritur 

impedimentum justitiae publicae honestatis ». Jam vero Bo 
nifacius VIII verbo sponsalium comprehendit sponsalia turn 
de future turn de praesenti ; et supponit possibilitatem matri- 
monii invalidi ob impedimentum dirimens, non autem invalidi 
ob defectum consensus. 4° Tandem non est praetermittenda 
contradictio in exposita doctrina; nam si consensus cadit in 
materiam illegitimam et inhabilem et est invalidus ; ergo 
existit. 

906. Alii, e contrario, concedunt consensum matrimonia- 
lem esse compossibilem cum impedimento dirimenti juris 
ecclesiastici, si impedimentum fuit ignoratum, sed negant, si 
fuit cognitum sive reale sive etiam putativum tantum. Scilicet 
opinantur partem in mala fide, quae, nempe, scit impedimen 
tum dirimens subesse, aut falso id putat, non posse consentire, 
quia voluntas non fertur in impossibile (1). 

Etiam haec doctrina est falsa, idest consensus matrimo- 
nialis est utique possibilis, cum notitia aut opinione impedi- 

1. Perrone, op. et loc. cit., a. 1; Giovine, torn. II, § 327, n. 3; Gury, 
vol. II, n. 895, cum aliis. Sanchez, lib. 1, disp. 33, consensus possi 
bilitatem admittit si impedimentum est putativum, e. g., si pars 
falso putat priorem alterius conjugem adhuc vivere; sed cohaerenter 
ad sua principia negat, si impedimentum est reale, quia tune con 
sensus cadit in materiam inhabilem et ideo nullus est; aliis verbis, 
juxta Sanchesium, excludit consensum non scientia vel opinio impe 
dimenti, sed impedimentum ipsum. 


28 TRACTATUS  CANOWCUS  DE  MATRIMOXIO 

menti dirimcntis : idque probatur iisdem argumentis quae 
supra adduximus. Nam 1° quod attinet ad argumentum ra- 
tionis, nil impcdit quominus pars, non obstante notitia aut 
opinione impediment! dirimentis, velit in mente sua, dum 
nuptias init, tradere-acceptare jus conjugale, vel quia prae- 
scindit in mente sua a lege irritante, vel quia aliqua ratione, 
licet absurda, ab eadem sese excusat, vel quia putat rem in 
posterum posse componi, vel etiam quia directe agit contra 
legem, veluti dicens in corde suo : Equidem ita statutum est, 
sect, hoc non obstante, ego, quantum a mea voluntalependet, 
volo tradere-acceptare jus conjugale. In his casibus adest verus 
matrimonialis consensus qui totus consistit in illo voluntatis 
actu tradendi-acceptandi jus coniugale, licet hie consensus sit 
semper graviter peccaminosus ; insuper sit inefficax ad matri- 
monium constituendum, si impedimentum dirimens est reale, 
seu realiter existit; sit efficax, si impedimentum dirimens est 
putativum tantum. 2° Accedit praxis Ecclesiae, quae non raro 
a renovando consensu dispensat etiam illos qui matrimonium 
nullum in mala fide, obstante impedimento juris ecclesiastici, 
iniverunt, e. g., qui solo civili conjugio uniti sunt in loco ubi 
decretum Tametsi urget, licet matrimonii contract! nullita- 
tem baud ignorarent ; igitur non admittit scientiam vel opinio- 
nem impedi menti consensum matrimonialem per se et neces. 
sario excludere. 3° Etiam verba Bonifacii VIII in cit. cap. un. De 
sponsalibus, etc., in 6, immerito restringeres ad casum matri- 
moni invalidi ob impedimentum ignoratum ; sunt enim gene- 
ralia. 4° Tandem haec confirmantur ex responsione S. G. de 
Prop. Fide, die 1 Oct. 1785, ad Vicarium Apostolicum Con- 
stantinopolitanum : « Per gli altri finalmente della terza classe 
« i quali hanno volonta di prenclere una vera nioglie, ma sono 

< nell' errore cbe non sia sufficiente al valore del matrimonio 

< di presentarsi d'innanzi al  giudice turco, ma se sapessero 
« la sufficienza di questo loro atto a contrarre il matrimonio 
« vero,  intenderebbero  senz' altro di contrarlo, la S.  Gon- 
« gregazione... ha deciso che  questi matrimoni siano validi, 
« quando non vi intervenga qualche altro canonico impedi- 
t mento. Imperocche secondo le circostanze del caso proposto 


CAr.  IV.  DE  CONSENSU  MATRIMONIALI 29 

« non pud dubitarsi del vero, legittimo, interno e reciproco 
c consenso del contraenti (1)... » Igitur etiam cum scientia 
vel opinione impedimenti dirimentis juris ecclesiastici, scu 
cum mala fide, coexistere potest consensus matrimonialis et 
quaestio debet esse facti, non juris. Si contrahens intendit, 
quantum in se est, verum matrimonium, consensus adest, 
licet inefficax ratione impedimenti reipsa existentis ; si non 
intendit verum matrimonium, sed potius concubinaturn, 
caeremoniam mere civilem, sponsalia, etc., consensus deest, 
et ideo matrimonium est nullum, etsi impedimentum dirimens 
f uerit putativum tantum. Si verba verum matrimonium sonant, 
putamus, etiam in casu scientiae vel opinionis impedimenti 
dirimentis juris ecclesiastici, praesumi maritalem consensum, 
quia intentio praesumitur semper verbis respondere, donee 
contrarium probetur (2) ; sed fatendum est ex scientia vel 
opinione impedimenti non immerito ingeri suspicionem, quae 
ex facti aut personarum circumstantiis confirmari vel minui 
aut destrui potest. 

Hue etiam fortasse spectat responsio S. G. G. in Parisiensi 
Matrimonii, 12 Aug. 1882. Nobilis ac perdives puella Maria 
Magdalena d'L, Lutetiae Parisiorum nata, tali aestuabat amore 
erga aeque nobilem virum Paulum M., religione schismaticum, 
nations Graecum, ut cum eo nuptias contrahere statueret, quibus 
tamen mater obstabat. Paulus tune temporis Londini rnora- 
batur, uti primus secretarius legation is Turcarum Imperil 
penes aulam Britannicam ; et cum matrimonium in Galliis sine 
matris assensu (mortuo patre) leges prohiberent, Maria, die 
10 Oct. 1879, comitante et adjuvante sua institutrice, Londinum 
petiit, ubi matrimonium civile celebratum fuit, et biduo post 

\. Latine : Tandem pro aliis tertiae classis, qui habent voluntatem 
ducendi veram uxorem, sod errant reputantes quod non sufficiat 
valid! tati matrimonii sistere- se coram Turcico judice, qui tamen, si 
scircnt sufficientiam hujus sui actus ad effcctum ineundi verum 
conjugium, omnino vellont hoc inire ; S. C... resolvit haec matri- 
monia esse valida, quando non occurrit aliud canonicum impedimen 
tum. Etenim secundum adjuncta propositi casus nequit dubitari de 
vero, legitimo, interno ac mutuo contrahentium consensu... 

2. De Lugo, De sacratn. in gen., disp. VIII, n. 136; Gury, Theol. 
Mor., vol. //, n. 904, aliique. 


30 TRACTATUS  CANONICUS  DE  MATRIMONIO 

sponsi rei uxoriae operam dederunt, lubente ac excitante Maria, 
si Paulo credatur, Maria vero in vita et coacta, si Mariae depo- 
sitionibus fides adhibeatur. Ad matrem Maria reversa, aestu 
passionis pacato, petiit declarationem nullitatis sui matrimonii. 
Processus confectus fuit penes Guriam Archiepiscopalem Pari- 
siensem, et propositio dubio : « An constet de matrimonii nul- 
litate in casu. » S. G. respondit : « Affirmative, constare de 
nullitate » . Porro petitio nullitatis pluribus innitebatur capi- 
tibus ; sed putamus rationem decidendi hanc fuisse. Maria 
scilicet coram magistratu civili, vulgo Registrar, non intendit 
verum matrimonium, sed sponsalia. Id suadebatur ex eo quod 
in Galliis ex consueta catholica educatione receptisque moribus 
omnes retinent civilem actum non esse verum matrimonium, 
uti judex Parisiensis testabatur, et praetereaid satis probabatur 
ex depositione turn Mariae, turn etiam Pauli, quam alii quoque 
testes confirmabant. 

907. Demum quoad impedimentum juris divini sive natu- 
ralis sive positivi quale est impedimentum consanguinitatis in 
primo gradu lineae rectae, impedimentum ligaminis, impedi 
mentum impotentiae, adhuc disputant DD. In primis animad- 
vertimus hanc quaestionem esse potius theoreticam quam 
practicam, ideoque minoris momenti ; nam ex una parte omnes 
admittunt cum impedimento juris divini existere posse talem 
consensum matrimonialem, qualis necessarius est ad produ- 
cendum impedimentum publicae honestatis, ex aperta dispo- 
sitione Bonifacii VIII in cit. cap. un., De sponsalibus, etc. ; et 
ex alia post decretum S. G. S. Officii diei 2 Martii 1904 
(n. 1444), certum est, matrimonium contractum cum impedi 
mento juris naturalis vel divini non posse sanari in radice, 
idest non posse, cessato quoque impedimento, revalidari 
absque renovatione consensus. Hocautemposito, omnes viden- 
tur admittere (si excipias illos de quibus n. praec.) cum impe 
dimento dirimenti etiam juris divini, sed putativo tantum, 
haberi posse verum matrimonialem consensum; e. g., si vir 
transit ad alias nuptias, putans suam uxorem adhuc vivere, 
quae reipsa mortua est. Gerte hoc in casu S. G. G. in Smyr- 
nensi, 9 Sept. 1752, censuit matrimonium valere. Nam Gosmus 


CAP.  IV.   —  DE  CONSENSU  MATRIMONIALI 31 

qui uxorem Florentiae habebat, rem habuit Smyrnae cum 
Magdalena et ab ejusclem parentibus coactus cum eadem spon- 
salia primum, ac deinde matrimonium inivit ; uxor an tern, 
ignorante viro, mortua est post sponsalia, ante matrimonium. 
Proposito dubio : « An constet de nullitate matrimonii in 
casu » ; S. G. reposuit negative. At etiam hoc in casu legitima 
de fornicario consensu potest esse suspicio de qua n. praec. 
Si impedimentum est reale, plures sunt DD. sententiae. Non- 
nulli opinantur verum matrimonialem consensum esse in casu 
impossibilem absque ulla distinctione sive in casu bonae, sive 
in casu malae fidei, in parte sive ligata, sive libera. Nam, 
obstante, e. g., impedimento ligaminis, cum uxor sui corporis 
potestatem non habeat, sed maritus, ac viceversa, deest prorsus 
objectum in quod cadat consensus ; qui proinde deficere 
dicendus est. Haec sententia robur accipere videtur ex decreto 
S. G. S. Officii relato n. 1444; nam verba decreti sonant 
absolutam et intrinsecam impossibilitatem revalidandi matri 
monium absque renovatione consensus ; quae impossibilitas 
aliunde desumi non potest, quam ex impossibilitate veri 
consensus. Alii censent, obstante impedimento juris divini, 
verum consensum matrimonialem esse possibilem in casu 
bonae h'dei; rursus in casu malae fidei esse possibilem in parte 
soluta, non autem in parte ligata impedimento. Tandem 
alii putant consensum matrimonialem esse possibilem, licet 
prorsus inefficacem ratione impedimenti, sive in casu bonae 
sive in casu malae fidei, etsi in casu malae fidei justa suspicio 
vel praesumptio contraria sit. Argumentum enim rationis 
idem est pro impedimento juris divini ac pro impedimento 
juris ecclesiastic! ; nam et impedimenta juris divini reddunt 
inhabilem personam, sed per se non excludunt consensum. 
Etiam Bonifacius VIII, /. c., expresse comprehend! t etiam 
impedimenta juris divini, supponens possibilitatern matrimonii 
invalidi propter impedimentum juris divini, non autem invalidi 
propter defectum consensus; ergo impedimentum juris divini, 
juxta Bonifacium VIII, necessario non excludit consensum. 
Accedit responsio S. G. G. in Valentino, dispensationis, 15./i/>r. 
1752. Joseph, licet uxorem haberet, liberum tarnrri se dicens, 


32 TRACTATUS  CANONICUS  DE  MATRIMONIO 

cum Maria matrimonium contraxit et consummavit ; quod 
deincle declaratum fuit irritum ob impedimentum ligaminis. 
Delude Maria nubere volebat Francisco, qui erat Josepho 
consanguineus in secundo et tertio gradu. Impedimentum affini- 
tatis non obstabat, quia, cum affinitas fuisset ex fornicatione, 
impedimentum producebat usque ad primum et secundum 
(n. 790), dum Maria erat Josepho affinis in secundo et tertio ; 
hinc de facto disputatum fuit utrum in casu obstaret, necne, 
impedimentum publicae honestatis, seu utrum matrimonium 
fuerit nullum non solum propter impedimentum ligaminis, 
sed etiam ob defectum consensus. Proposito dubio : « An 
Franciscus et Maria possint absque dispensatione apostolica 
invicem matrimonium contrahere in casu » ; S. G. reposuit : 
« Negative et amplius » . Demum in casu bonae fidei possibi- 
litas consensus videtur evidens ; e. g., si vir pro certo habens, 
uxorem suam mortuam esse, transit ad alias nuptias, aut si 
mulier, putans se esse potentem, contrahit matrimonium (1), 
aut pater ducit filiam suam, utraque parte ignorante relatio- 
nem filiationis et paternitatis ; matrimonium est nullum ob 
aliam rationem, scilicet ob impedimentum ligaminis aut im- 
potentiae aut consanguinitatis, sed non ob defectum consen 
sus. Decretum S. G. S. Officii (n. 1444) difficultatem facit, sed 
non est perentorium, quia dici potest negari possibilitatem 
revalidandi matrimonium absque renovatione consensus prae- 
cise ob controversiam Doctorum circa possibilitatem consensus 
in casu impedimenti juris divini ; imo licet S. G. decretum 
dedisset ob admissam impossibilitatem veri consensus in casu, 
tamen dici potest decretum quidem obligare, sed non ratio 
nem decidendi Gardinalium, maxime si nee expressa nee 
unica fuit. Si exposita tertia sententia vera est, sequitur 
decretum S. G. S. Officii non esse irreformabile. 


1. Imo fmgatur casus : mulier scit se esse impotentem, sed poten 
tem evadere posse operatione chirurgica cum periculo mortis. Matri 
monium contrahit cum animo subeundi hanc operationem, quam 
reipsa feliciter subiit. Quis dicet hanc mulierem, obstante impedi- 
mento cognito juris divini, verum consensum, licet inefficacem, nee 
dedisse nee dare potuisse ? 


CAP.  IV.  DE  CONSEiVSU  MATRIMONIALI 33 

| 2. — Quae consensui mairimoniali opponunlur 
ex parte voluntalis. 

I 
Fictio sen simulatio et jocus. 

908. Fictio seu simulatio consensus matrimonialis tune 
verificatur, quando contrahens externe quidem verba consen- 
sum exprimentia serio et rite profert, sed interne ilium non 
habet. Jam vero animadvertimus bane simulationem posse in 
contractu in genere verificari tripliciter : sicut enim consensus 
plenus est intentio contrahendi et sese obligandi et tandem im- 
plendi, ita contrahens simulate, dum contrahit, vel non habet 
intentioncm contrahendi ; vel habet intentionem contrahendi, 
sed non sese obligandi ; vel tandem habet intentionem con 
trahendi et sese obligandi, sed non implendi (1). In primo casu 
est simulatio in strictissimo sensu et totalis, in altero et tertio 
est simulatio in sensu minus proprio ac partialis. Jam vero, 
prima simulatio certe contractum in genere irritat ; tertia certe 
non irritat; de altera disputant DD., aliis affirmantibus, quia 
cum obligatio sit contractui intrinseca, volens contrahere eo 
ipso vult obligari ; aliis negantibus quia cum obligatio sit con 
tractui intrinseca, nolens obligari, eo ipso non vult contrahere. 
Haec altera sententia est verier, quia prima optime procedit , 
si pars mente sua expresse non excludit obligationem ; sed si 
hanc expresse excludit, implicita obligationis voluntas saltern 
eliditur; praeterea prima sententia ex responsione S. G. G. diei 
&~Jidii 1724 (n. 1007) graAre vulnus videtur accepisse (2). Sed 
jam de matrimonio. 

909. 1° A.6, primum casum simulationis quod attinet, quae- 
ritur in primis num matrimonium simulans proprie dicti sacri- 
legii reus sit ob sacramenti simulationem. Plerique affirmant (3), 
quia ipse simulat matrimonium quod est sacramentum, ideoque 
simulat sacramentum : atqui simulatio sacramenti importat 

1. D'Annibale, p. 77, S 411. 

2. D'Annibale, p. II, S 412. 

3. Pirhing, lib. IV, til. I, n. 97; Schmalz., lib. IV, til. 7, n. 268'. 

II 3 


34 TRACTATES  CANONICUS  DE  MATRIMOXIO 

grave sacrilegii peccatum, a quo nee mctus gravis cxcusat ex 
prop. 29, damnata ab Innocentio XI : « Urgens metus gravis 
est causa sacrament! administrationem simulandi » . Alii ne- 
gant (1), et fortasse probabilius. Nam propric dicta sacrament! 
simulatio, quae sacrilegium secumfert, tune vcrificatur, quaudo 
quis ponit matcriam et formam sacrament! sine intcntione (2); 
atqui id in casu nostro non accidit, quia contrahens sua simu- 
latione reddit nullum contractum, ideoque non ponit materiam 
et formam sacrament! sine intentione, cum forma et materia 
sacrament! matrimonii sit in contractu valido (n. 33), sed po- 
tius sacramentum non existit defectu intentionis, materiae et 
formae, licet ex culpa contrahentis. Ob hanc rationem a sacri- 
legii reatu certe excusatur, qui metu gravi coactus matrimo- 
nium init. « Quod si sacrum ritum adbibuit (simulans), nisi 
fecerit ex metu gravi, alicujus sacrilegii quoque tenebitur 
Layin.,/?. IV, c. J, n. 5 » ; D'Annibale, /. c. 

910. At, si sacrilegium abcst, omncs admittunt simulate 
contrahentcm ex dolo, idest cum deceptione alterius, per se 
graviter peccare. Mentitur enim, ac simul notabilcm injuriam 
et gravia damna (maxime si pars decepta est mulier) infert 
alteri parti, ideoque graviter dclinquit contra veracitatem et 
contra justitiam, et, si coeundi animum habct, quoque contra 
puritatem. lino juxta meliorem sententiam ficte consentiens 
tenetur ex justitia matrimonium revalidare, verum ponendo 
conscnsum, turn quia damnum illatum, maxime mulieri, vix 
aliter compensari potest, turn quia ipse debet consensum et 
« aliud pro alio invito creditor! solvi non potest » , ex /. 2, 
§ 1, ff. De reb. cred. Excipe, si matrimonium jam contrail! ne- 
queat ob impedimentum enatum, vel scandala, vel malos 
exitus qui ex eo timentur, quo in casu damna aliter, quantum 
fieri potest, compensari debcbunt ; aut si pars decepta cesserit 
juri suo vel aliam acccptavcrit compensationem (3). DD. ficte 


1. Sanchoz, lib. /, disp. XI, n. 2, et inelius, lib. IV, disp. XVI, n. 2 
sequ.; S. Alphonsus, lib. VI, n, 62; D'Annibale, p. Ill, § 427, not. 28 ; 
Rosset, n. 2805 

2. S. Alphonsus, lib. VI, n. 59. 

3. Rosset, n. 109 sequ.; P. Wernz, n. 46, not. 100. 


CAP.  IV.  —  DE  CONSENSU  MATRIMONIALI 35 

contrahentem excusant ab omni obligatione et a peccato saltern 
gravi (excluso semper coeundi animo) , si ex una parte sit ali- 
quod impedimentum dirimens matrimonium, et ex altera gra- 
vis causa illud celebrandi urgeat. Nam cum adsit impedimen 
tum dirimens, ipse sua simulatione non infert gravem injuriam 
et damnum alteri contrahenti, quia matrimonium esset aeque 
nullum sine simulatione ; et cum gravis causa ipsum urgeat, 
uti potest aequivocatione, seu restrictione mentali, quae men- 
dacium removet, e. g.: Contraho tecum, interius intelligendo : 
Si non esset impedimentum (i). Hinc nullatenus peccat qui, 
metu gravi coactus ad matrimonium, pronuntiat verba absque 
ullo interno consensu, animo omnino reluctante. Item si con- 
trahens scit aliquod adesse impedimentum, et sine magno 
scandalo ac admiratione ab altari reccdere non potest (2). 
Quod si haec simulatio fiat sine alterius partis dcceptione, 
quae de liac simulatione certior facta est, aut ipsam ex indiciis 
satis certis animadvertere potuit, contrahentes non peccant, 
nisi quatenus ritu sacro adhibito abutuntur, a quo peccato 
minor ratio ac bona fides excusare potest ; et simulans ad nihil 
tenetur. 

911. Ulterius haec simulatio, sive dolosa, sive non, cum 
consensum excludat, matrimonium reddit prorsus nullum 
(n. 871). Hue spectat cap. 26, De sponsalibus . . . cujus verba 
habes n. 916. At vero hujusmodi fictio seu simulatio in foro 
externo non praesumitur, sed probanda est certis argumen- 
tis, quia « nemo existimandus est dixisse quod non mente 
agitavcrit >; /. 7 ff. De suppell. leg., et in dubio standum est 
pro valore matrimonii etiam in foro interno. Quod si simulatio 
revera adfuit, sed in foro externo non probatur, matrimonium 
erit reipsa nullum in foro interno ; sed in foro externo habe- 
bitur validum, et judex posset putativos conjuges cogere ad 
vitam conjugalem, qui tamen deberent quamcumque poenam 
etiam excommunicationis patienter tolerare, potiusquam com- 

\. Sanchez, locis citatis. Rosset, n. 1321, negat hanc restrictionem 
mentalem esse necessariam. 

2. S. Alphonsus, lib. VI, n. G2; Horn. Apost. XVIII, n. 29; Exam. 
Ord. n. 17, cum communi contra Milante. 


36 TRACTATUS  CANONICUS  DE  MATRIMONIO 

mercium inter se habere, ex cap. 44, De sentent. excomm. 
Nempe est conflictus inter forum internum ct forum exter- 
num. Et si ille qui simulate animo matrimonium inivit, 
deinde vero consensu aliud celcbravit, liic conflictus gra- 
vior est. Nam in foro interno primum cst nullum, alterum 
est validum, nisi aliquod obsit impedimentum ; dum, e con- 
verso, in foro externo primum habetur validum, et consequcn- 
ter alterum nullum, donee fictio probetur. Proinde judex 
potest et debet eidem praecipere ut alteram mulierem deserat, 
et pro circumstantiis ad primam redcat : quo posito judicis 
praecepto, ipse potest ac debet sese separare ab altera mu- 
liere ad scandalum vitandum, sed non potest ullo pacto, qua- 
cumque non obstante poena, officia maritalia a prima petere 
aut ei reddere contra conscientiam. Hinc nullo matrimonio 
uti potest ; non primo, quia nullum est, nee revalidabile, 
vivente altera conjuge ; non altero, quia judicis praecepto 
prohibetur ab ejus usu, et a cohabitatione cum vera uxore. 
Quam miserrimam conditionem, quae forte ipsum nolentem 
ad servandam continentiam damnaret, non alii, sed uni sibi 
simulator imputet. Quod si, remoto scandalo, commercium 
cum vcra uxore haberet, non esset inquietandus. 

912. Porro probatio simulationis in foro externo facilis non 
est. Gerte non sufficit affirmatio etiam jurata simulantis, quia 
« nimis indignum videtur quod sua quisque voce dilucide pro- 
testatus est, in eumdem casum infirmare, proprioque testi- 
monio resistere >; /. 13 C., De non numer. pec. Secus apaga 
matrimonia. Item nee sufficit assertio jurata utriusque partis, 
quia, cum simulatio alteram partem lateat, rursus unica simu 
lantis affirmatione simulatio probaretur. Necesse igitur est in 
primis probare causam simulationis, curnam scilicet Titius 
ficte contraxerit, ac deinde ipsa simulatio evinci debet conjec- 
turis seu circumstantiis antecedentibus, concomitantibus, sub- 
sequentibus, quae adeo praecisae ac urgentes sint, ut certum 
moraliter reddant judicem de hocficto consensu. Quandoautem 
id verificetur, prudens judex in singulis casibus videbit (1). 

1. Consulat prae ceteris Sanchez, lib. II, disp. XLV, n. \ sequ. 


CAP.  IV.  DE  CONSENSU  MATRDIONIALI 37 

913. Folium S. G. C. in Chiensi Malrimonii, 12 J/arf."1729, 
in subjecta materia docet : « Inter ceteras conjecturas ct cir- 
cumstantias, hunc simulatum consensum efficaciter clemons- 
trantes, ea  ad nostrum propositum recensetur a praedictis 
theologis, quando, scilicet, vir illico et incontinenti post con- 
tractum matrimonium animum suum aperit se ficte consen- 
sisse, vel factis, statim nempc fugiendo, vel verbis, id expresse 
fatendo, et insimul aliud matrimonium ineat, aut ad Religio- 
nem transeat, aut ad Ordines sacros sc promo vere faciat. Ista 
enim consensus ficti citissima manifestatio, et insimul si audeat 
aliam uxorem ducere, aut ad alium statum incompatibilcm 
transire, demonstrare videntur suum fictum consensum, cum 
praesumendum non sit, si vere consensisset, tarn cito se poe- 
nitere, et tarn immemorem suae salutis esse, ut alias nuptias 
contraherc auderet... Imo post istos et alios theologos subjun- 
git idem Sanchez, n. 5, jam dicta procedere, etiamsi post ali- 
quod temporis intervallum hie fictus consensus detegeretur a 
viro, quoties id juramento firmaret, ac ex ejus vitae qualitate 
probabile fieret eum non pejerare, quia nempe solitus esset 
sacramenta recipere et frequentare, bonorumque familiaritate 
uti, ct insimul aliam uxorem ducere t. Quia in his circumstan- 
tiis verosimile non esset eum velle in re tarn gravi sibi et 
uxori adeo perniciose mentiri » . 

914. Praeterea glossa in cit.  cap. 26, De spomalibus..., 
v. mulierem, haec habet : « Sed pone quod aliquis protcstetur 
coram pluribus, quod omnia quae dicet vel faciet, non faciet 
animo contrahendi  matrimonium,  et postea publice dicat : 
Consenlio in te, numquid est hie matrimonium, vel non? In 
casu isto dico quod Ecclesia judicare debet pro matrimonio : 
quia recurrendum est ad communem verborum intelligentiam. . . 
Talia cnim verba non possunt servire suae intentioni : praeterea 
si probe t, quod ilia verba protestatus fuit primo, potuit postea 
recedere  ab ilia voluntate,  et  consentire in illam,  et hoc 
videtur per illud quod postea publice fecit : et si dicat quod 
adhuc tempore contractus erat in eadem voluntate, non cre- 
ditur ei, quia contra eum fieri debet intcrpretatio, qui dolum 
adhibet... » 


38 TRRCTATUS  CANONIGUS  DE  MATRIMOMO 

915. Haec Glossa, si omnibus casibus applicari velit, rigida 
est : et melius Sanchez, /. c., n. 19 sequ., inter varias senten- 
tias ita distinguit :  « Gcterum distinguendum est sic : si ea 
protestatio fiat, altero conjuge scientc et consentiente, valet, et 
per earn recessum vidctur a consensu sequenti, nee praesu- 
metur matrimonium :  si vero fiat, altero  ignoranlc,  vcl si 
scivit, dissensit protestationi, nihil prodest, sed per sequen- 
tem consensum videtur ab ea recessum. Probatur prior pars, 
quia cum alter consensit, videtur cedere juri suo, et nolle 
contraliere matrimonium ; posterior vero pars probatur : 1° quia 
matrimonium est contractus ex duorum voluntate pendens : id 
autem generate est in omni contractti liujusmodi, ut prote 
statio alterius nihil juvet, nisi, altero sciente et consentiente, 
facta sit...;  2° quia protestans,  faciendo actum contrarium 
protestationi, videtur ab ea recedere et simpliciter consen- 
tire. . . » . Deinde vero merito docet requiri consensum expressum 
et non sufficere taciturn, si nempe protestatio facta sit, altero 
sciente et tacente : etinsuper, si copula accedat, praesumptione 
juris et de jure praesumi recessum a protestatione, et matri 
monium valere in locis ubi decretum Tametsi non viget, et 
etiam ubi viget, si ilia protestatio fuit occulta. Sed jam nonnulla 
exempla afferamus. 

916. In cit. cap. 26, De spomalibus..., de hac specie agitur. 
Titius cum non posset puellam ad turpia inducere, nisi despon- 
sasset eamdem, nulla solemnitate adhibita, vel alicujus prae- 
sentia, contraxit simulato animo cum ea matrimonium, dicens : 
7e Joannes despomal, cum ipse Joannes non vocaretur, sed 
finxit se vocari Joannem, non credens esse conjugium eo quod 
ipse non vocaretur hoc nomine, nee haberet propositum contra- 
hcndi, sed copulam tantum exequendi carnalem. Interrogatus 
Innocentius  III  de  valore  hujus  matrimonii  respondet  : 
«... Quum praefatus vir praedictain desponsaverit mulierem 
in propria persona, et sub nomine alieno, quo tune vocari se 
finxit, et inter eos sit carnalis copula subsequuta, videtur forte 
pro conjugio praesumendum, nisi tu Nobis expresse scripsisses, 
quod ille nee proposuit, nee consentit illam ducere in uxorem, 
quod qualiter tibi constiterit, non videmus. Nos autem quid 


CAP.  IV.  DE  CONSENSU  MATRIMONIALI 39 

juris sit respondentes, dicimus quod si res ita se habuerit, 
videlicet quod ille earn non proposuit ducere in uxorem, nee 
umquam consensit in praedictam personam, non debet ex illo 
facto conjugium judicari, cum in eo nee substantia conjugalis 
contractus, nee forma contrahendi conjugium valeat inveniri; 
quoniam ex altera parte dolus solummodo affuit, et defuit 
omnino consensus, sine quo cetera nequeunt foedus perficere 
conjugale ». Proinde contrahere matrimonium sub ementito 
nomine, per se non est argumentum sufficiens pro sirnulatione 
consensus in foro externo. 

917. S. G. G. in Mutinensi Matrimonii, 9 Jul. 1725, decla- 
ravit matrimonium esse nullum ob simulatum consensum ex 
sequentibus circumstantiis. Anna de A. in arce Mutinae deti- 
nebatur a quatuor mcnsibus, nc matrimonium contraheret cum 
quodam juvene, qui ejus amore captus erat. Bene ipsa intelli- 
gebat se numquam esse consecuturam egressum e praedicta 
arce, nisi matrimonium contraheret cum alio viro non disparis, 
sed aequalis conditionis, vel professionern religiosam emitteret. 
Tune in animum induxit matrimonium simulare cum aliquo. 
Plures epistolas dedit ad quemdam Abbatem M.., quibus cum 
exorabat ut virum callidum inveniret, qui aptus esset ad 
simulationem, cidemque subinde notificavit quod Hannibalem 
T. invenerat, cum quo erat matrimonium simulatura; quod 
consilium fuit a dicto Abbate approbatum. Ante matrimonium 
concordata fuerunt capitula matrimonialia, in quibus conven- 
tum fuerat, quodfuturiconjuges deberent in separatis domibus 
permanerc, unusquisquc propriis expensis usque ad proximum 
futurum mensem Maii. Igitur die 4 Febr. 1720 Anna inivit 
matrimonium cum Hannibale in cappclla privata domus 
comitis Gubernatoris ejusdem arcis. Sponsi in eadem domo 
non cohabitaverunt. Die 23 Februarii stipulati sunt dotale 
instrumentum, ad quam tamen stipulationem Anna devenire 
noluit, nisi postquam certiorata est ab Abbate instrumentum 
sibi praejudicium allaturum non esse, eo quod causa simulandi 
adlmc perduraret. Tandem die 25 F<>l»'tiarii, sub praetextu 
cujusdam neccssitatis, Anna et Hannibal Mantuam petierunt, 
ubi Anna protestationem emisit de nullitate matrimonii; et 


40 TRACTATUS  CANONICUS  DE  MATRIMOMO 

tandem causa delata est ad S. G. C. Exhibita fuerunt capitula 
matrimonialia, instrumentum dotale, epistolae Abbatis ad 
Annam, ct Annae ad Abbatem, qui insupcr sua depositione 
totam simulationis tclam in apcrto posuit. Hannibal quoque 
ingenue fassus est, enarrans omnes circumstantias, sibi revera 
ab Anna dictum fuissc, quod ipsa intenderet matrimonium 
simulate contrahere, sed se sperasse cam tractu temporis a 
simulatione esse recessuram. Proposito dubio : « An matri 
monium sit nullum in casu » ; S. G., die IS Aug. 1724, repo- 
suit : « Dilata, et examinentur testcs formiter, et coadjuventur 
probationes juxta iustructionem ». Tandem rursus, eodem 
dubio proposito, cit. die 9 Jul. 1725, responsum prodiit : 
« Affirmative ct amplius » . 

918. Pariter in Parisiensi Matrimonii, 1 Mart. 1885, eadem 
S. C. probationcm simulationis adrnisit. Augustus Amcricanus, 
Parisiis degens cum suis parentibus, vehementer amabat 
Mariam, cui matrimonium promiserat. Obstitcrc August! 
parentes, qui eidem proposuerunt matrimonium cum Magda- 
lena, ejus consanguinea in quarto gradu. Parentes August! 
filio assignabant 250.000 libellarum, parentes Magdalenae filiae 
constitucbant 60.000 libellarum in dotcrn. Obtenta dispcnsa- 
tione, matrimonium civile, et matrimonium religiosum ccle- 
bratum fuit. Post mensem Augustus aufugit in Americam cum 
Maria. Magdalena petiit ab Ecclesia declarationem nullitatis 
matrimonii ob simulatum consensum ex parte viri. ReA^era 
plura documenta aut indicia suadebant Angus turn noluisse con- 
trabere matrimonium cum Magdalena, sed tantum materialem 
actum ponere ad pccuniam a parentibus assignatam babendam, 
qua deinde una cum Maria Americam peteret. In pluribus 
epistolis, ante et post matrimonium ad Mariam datis, Augustus 
id clare affirmabat. Idem ct Maria repetebat, quae liuic matri- 
monio August! cum Magdalena hac do causa minime obstabat. 
Die matrimonii civilis et religiosi Augustus prorsus indifferens 
erat, imo in ecclesia circumspiciebat, sperans A'idere Mariam. 
Post matrimonium neglexit Magdalcnam, voluit statim pecu- 
niam habere, et cum id non posset, vivente Magdalena, earn 
veneno de medio tollere tentaA7it. Effectu non sequuto,' in 


CAP.  IV.  —  DE  CONSENSU  MATRIMOMALI 41 

Americam abiit cum Maria. Haec omnia certa erant, et insuper 
plures testes, nemine contradicente, id confirmabant. Quaestio 
erat num haec omnia simul sumpta plene probarent in foro 
externo simulationem. Curia Archiepiscopalis Parisiensis sen- 
tentiam tulerat affirmativam. S. G. C. post duas dilationes, 
proposito dubio : « An sententia Guriac Archiepiscopalis Pari 
siensis sit confirmanda vel infirmanda in casu » ; reposuit : 
« Sentcntiam esse confirmandam > . 

Vide etiam cit. Chiensem Matrimonii, et Patavinam Matri- 
monii, 2 Mail 1868. 

919. 2° Modo de altero casu, nempe si contrahens liabet 
quidem intentionem contrahendi matrimonium, sed simul 
habot intentionem explicitam ac positivam sese non obligandi 
aliquo modo; scilicet non vult tradere-acceptare jus coeundi, 
aut illud vult traderc acceptare, sed sua intentionc excludit vel 
limitat ejus ordinationem ad prolem, vel perpetuitatem veluni- 
tatem, dicensnon interpretative tantum, sed positive in mente 
sua: Volo contrahere matrimonium, sednolo trader e. alter i parti 
jus coeundi in online ad prolem, aut : nolo trader a jus perpe- 
luuiu et exclusivum. Non est dubium hunc contrahentem in 
gcnerc peccare (11. 910); insuper matrimonium est prorsus 
irritum ex defectu consensus. Nam cum jus sit relativum 
obligation!, si pars mente sua excludit aut limitat obligationcm 
matrimonialem, eo ipso excludit aut limitat matrimoniale jus 
et ideo deficit consensus ot matrimonium. Id potest et alio 
modo dcclarari. In casu sunt duo AToluntatis actus positivi et 
contrarii; contrahens enim vult matrimonium, quia ex bypo- 
tbesi vult illud contrabere, et simul non vult, cxcludens aut 
limitans obligationem ct ideo jus. Hie posterior voluntatis actus 
priorem destruit, vel, si mavis, ii duo contrarii positivi volun 
tatis actus mutuo se clidunt ; ct ita ipse nil vult, ideoque plane 
deest matrimonialis consensus. Legc quac de duobus hisce 
contrariis voluntatis actibus clocte, pro more suo, disputat De 
Lugo, De sacram. in gen., disp. VIII, sect. VIII. Exindc patet 
intentionem sese non obligandi esse contra substantiani matri- 
monii, seu importare mentalem conditionem contra substan- 
tiam ; et facile intelligitur curnam simplex error contra substan- 


42 TRACTATUS  CANOSICUS  DE  MATRIMOMO 

tiam non irritet (n. 903), dum intentio sese non obligancli 
irritat : quia scilicet in casu simplicis erroris habetur unicus ac 
sufficiens voluntatis actus, in casu autem intentionis ,sese non 
obligandi habentur duo actus voluntatis, se mutuo destruen- 
tes; unde illic adest consensus matrimonialis, bic non adest. 

920. Benedictus XIV ? De syn., lib. XIII, cap. XXII, n. 7, 
DD. explicationem his verbis reassumit :  « Quicumque con- 
tractum vult, necesse est ut ejusdem substantiam velit ; ideo- 
que si contrahentes in matrimonii foedcrc ineundo conditionem 
apponunt illius substantiae contrariam, ccrtissimum est argu- 
mentum  nequaquam  eos  in veri  matrimonii  contractum 
consentire ; sine contrahentium autem consensu matrimonium 
esse non potest. Quod si expressa ilia conditio de matrimonio 
ob adulterium dissolvendo minimc apposita fuerit, quantumvis 
contrahentes in eo fuerint errore ut matrimonii vinculum per 
adulterium dissolvi possit, nihilominus locus est praesumptioni 
ut, dum matrimonium, prout a Ghristo institutum fuit, iuire 
volucrunt,  illud omnino perpetuum ac, intcrveniente etiam 
adulterio, insolubile contrahere voluerint ; praevalente nimirum 
generali,  quam  diximus,  voluntate  dc  matrimonio  juxta 
Ghristi institutionem ineundo, eaque privatum ilium crrorem 
quodammodo absorbente ; quo fit ut matrimonium ita contrac 
tum valiclum firmumquc maneat. At ubi contrahentes in ipso 
voluntatis contractu expressam apposuerunt conditionem de 
dissolvendo quoad  vinculum  matrimonio in casu adulterii, 
jam fieri  ncquit ut error parti cularis  absorptus maneat  a 
generali voluntate contrahcndi matrimonium, prouti a Ghristo 
D. institutum fuit; sed potius voluntas generalis hujusmodi 
extinguitur ab errore particular!, qui manifeste praevalet ac 
dominatur; atque hinc oritur nullitas matrimouii, in quo con- 
trahendo apposita fuit conditio ipsius substantiae contraria ». 

Geterum haec intentio excludendi aut limitandi substantiam 
seu jus coeundi in ordine ad prolem, aut essentialem ejusdem 
proprietatem, non praesumitur, sed luculenter probari debet. 

921. Quod si pars mentali  intentione  excludat tantum 
rationem sacramenti, dicens positive in mente sua : volo matri 
monium,, sed nolo sacramentum,  valet  matrimonium et est 


CAP.  IT.  DE  COSSENSU  MATRIMONIALI 43 

verum sacramentum. Ratio est quia intentio ministri est 
necessaria ad ritum sacramentalem ponendum (in casu nostro 
contractum matrimonialem) ; sod hoc posito, quod ille ritus 
habeat sacrament! rationem et elfectus sacramentales producat, 
non pendet ab intentione ministri, sed ab institutione Christi. 
At si pars non interpretative tantum, sed positive diceret in 
mente sua : volo matrimonium, sed nolo sacramentum, secus 
nolo ipsum matrimonium, matrimonium foret nullum, quia 
jam deficeret consensus in ipsum matrimonium. Hacc ex 
tractatu De sacramentis in cjenere, melius patent. 

922. 3° Tandem in tertio casu, nimirum si contrahens habet 
intentionem contrahendi et sesc obligandi, sed non implendi, 
sen jura matrimonialia servandi,  intendens,  e. g., abusum 
matrimonii, adulteria, procurationem abortus futurac prolis, 
etc.,  ipse peccat quidem, sed matrimonium valet (1). Nam 
intentio contrahendi et sese obligandi stare utique potest cum 
firmo proposito obligationem violandi;  ilia autem intentio 
constituit consensum et satis est pro validitate contractus, ac 
proinde hoc pravum  propositum  non  est  contra  conjugii 
substantiam. Propter. f avorem juris, quo matrimonium gaudet, 
in dubio praesumitur contrahentcm habuisse hanc intentionem 
peccandi, salvo jure matrimonial!. Multo magis valet matri 
monium,  ncc per  se est peccatum, ?si pars simpliciter non 
desiderat prolem et ideo propositum habet abstinendi a matri 
monii usu (n. 872). 

923. Ex dictis colligitur quid dicendum in casu mulieris, 
quae, antequam ad nuptias accedat, chirurgicam operationem 
subiit ca praecise intentione ut maternitatis fastidia evitet. 
Scilicet haec peccavit mortalitcr; insuper probabilius est earn 
ex solo defectu post-vaginali non laborare corporis vitio, quod 
dirimens impotentiae impedi men turn constituit (n. 577 sequ.). 
Quacritur num matrimonium in casu nullum dicendum sit ex 
defectu consensus sen, quod idem est, ob intentionem contra- 
riam substantiae matrimonii.  Nonnulli affirmant etiam inter 

1. Sanchez, lib. V, disp. IX, n. 2, et lib. II, disp. XXIX, n. 12; 
D'Annibale, p. Ill, § 4487 not. 7, et p. II, $ 412; Lehmkuhl, vol. II, 
n. 688, cum communi. 


44 TRACTATES  CAKONICUS  DE  MATRIMONIO 

illos qui consent impotentiae impcdimentum deessc (1) ; sed 
non putamus eorum sententiam per se veram essc. Nam fieri 
optime potest (et ob favorem juris praesumendum est) ut haec 
mulicr, dum matrimonium contrahit, velit traderc-acceptare 
jus coeundi absquc ulla rcstrictione quoad prolcm, perpe- 
tuum et cxclusivum, eo vel magis quod jam persuasum habeat 
coitus esse infecundos : quo posito, consensus matrimonialis 
adesset. Sane secus dicendum loret hanc mulicrem jam non 
posse habere consensum matrimonialem ; quod est absurdum, 
quia consensus matrimonialis est actus, qui a nostra pendet 
voluntatc. At ultro admittimus in casu esse grave indicium 
contra debitam mulieris intentionem ; quod ex circumstantiis 
augeri vel minui aut destrui potest. In casu practice recurratur 
ad S. C. S. Officii. 

Hue usque de fictione scu simulatione. 

924. De joco brevis est sermo. Nempc matrimonium joco 
initum, irritum est dcfectu consensus : et aliquando ex cir- 
cumstantiis culpa mortali vacare etiam  potest ob levitatem 
taliter contrahentium. 

925. Hue spectat responsio S.  G. G. in Ascukina Matri- 
monii, die 14 Dec. 1889. An. 1865 Angelus Bordoni ex oppido 
Castel dl Lama Asculanae dioecesis, aetatis suae annum XL 
attingens, ingenio et usu nugator, uti oppidanis illis notum 
erat  omnibus,  otio  tabesccns  prope  ecclesiam  et  doinum 
parochi, insidebat muro.  De more  suo  cum quadam  Livia 
conquerebatur se  non  posse  ducere  uxorem,  quod  nulli 
mulierum esset  gratus  ob tetrum olei odorem,  quern spi- 
rabat : munus cnim suum erat oleum  vendcndi vel trans- 
ferendi.  Interea Anna Campitelli annorum circiter 20  casu 
viam pertransibat  cum  infantula  super brachia,  et  Livia, 
ex Annae Gampitelli transitu arrepta occasione, dixit Angelo : 
En  ista,  due earn. Angelus, laudata pucllae pulchritudine, 
ipsam interrogavit, utrum  secum vellet matrimonium con- 
trahere.  Puella respondit :  Utinam. Angelus  dc  more suo 
hilariter et jocose ipsam deprecatus  est ut secum  domum 

'1. Eschbach, De novo quodam slerilitatis conccptu, App. II, n. 1. 


CAP.  IV.  DE  CONSENSU  MATRIMONIALI 45 

parochi peteret ad matrimonium illico contrahendum. Ambo 
domum parochi ingressi, coram eo et duabus foeminis ibi 
commorantibus matrimonii formulam protulisse visi sunt, 
sed semper jocose et hilariter. Parochus ipsos reprehendit; 
verum ipsi ridentes abierunt et, ut antea, nullam inter se 
societatem habuerunt, ita ut matrimonium, si unquam initum 
fuit, inconsummatum remanserit. Parochus tale matrimonium 
in librum non rctulit, quia rem habuit tamquam irrisoriam 
et luclicram, sed tamen dubius rcm detulit curiae episcopali. 
Cum vero deinde Anna Campitelli vellet serium mire conju- 
gium cum alio viro, dubitatum fuit de validitate sui cum 
Angelo matrimonii, et f actus processus ad juris tramites 
omnia, prouti supra relata sunt, in aperto posuit. Propositis 
dubiis : « 1° An constet de matrimonii nullitate in casu : Et 
quatenus negative, 2° An consulendum sit SS.mo super di- 
spensatione a matrimonio rato, et non consummato in casu » ; 
S. C. respondit : « Cons tare de nullitate matrimonii ». 


Vis et metus. 

926. P. Wernz, n. 261, jure animadvertit vim et metum 
saepe confundi, sed posse etiam distingui sicuti causam et 
effectum, quia vis causat metum. Nam vis alia est physica, 
alia moralis. Prima definitur : major is rei impetus, cui resisti 
non potest, ex /. 2 D. Quod metus causa. Afficere nequit 
nisi actum externum, et verificatur, quando hie actus poni- 
tur sub coactione physica, cui resistere non possumus, animo 
prorsus reluctante aut absque rationis usu. Jam vero talis 
actus nullum habet moralcm ac juridicum valorem « quum 
(agens) magis pati, quam agere convineatur » ; cap. 5, De us 
quae vi melusque causa fiunt. Proinde matrimonium sub vi 
initum est nullum defectu consensus; e. g., si signum capitis, 
exprimens consensum matrimonialem, a Titio physice extor- 
queatur, animo ipsius renuente. Imo est nullum, etsi, per 
hypothesim, Titius intus in corde suo reipsa consentiret. Nam 
signum illud exprimit consensum, quando est ab agente sponte 


46 TRACTATUS  CANONICUS  DE  MATRIMOiMO 

positum, non vero quando est vi physica extortum, ac proinde 
in hypothesi consensus interior non esset externc manife- 
status (1). Haec dc vi physica; fusius de coactionc morali et 
consequents metu agendum est. 

927. Vis seu coactio moralis, active seu causalitcr consi- 
derata, est alicujus mali instans vel futurum pcriculum, 
animum nostrum commovens ; quae animi commotio seu trepi- 
datio est metus. Hinc metus ex /. i D. Quod melus causa, 
definitur : instantis vel futuri periculi causa mentis trepidatio. 
Nempe nos natura malum avcrsamur, ab eoque refugimus. 
Hinc quando illud videmus instans vel futurum, animus 
noster trcpidat : en timor. Et eodcm naturae instinctu, quo 
refugimus a malo, nos inclinamur ad id, quo malum cvitatur. 
Quancloquc trepidatio mentis tails est ac tanta ut illud medium 
evitandi malum amplectamur motu, ut ajunt, primo-primo 
absque ulla deliberatione et clcctionc. In hoc casu deest pror- 
sus consensus, quia voluntas in illud non asscntitur, et quid- 
quid nos facimus, est involuntarium simpliciter. Proinde 
matrimonium hoc modo initum csset manifesto nullum pleno 
consensus defectu; e. g., si Titius, arma gestans, mortem 
minitatur Semproniae, nisi hie et nunc ei nubat, et puella 
coiupleternent affolee, ut dicitur lingua gallica, verba con 
sensus profert. Saepius vero trepidatio mentis admittit delibe- 
rationem et electionem, dum aliquid facimus ad fugiendum 
malum instans vel futurum. In hoc casu consensus adest, 
quia A^oluntas assentitur in illud; hinc adagium : coacta 
voluntas est semper voluntas; sed tamcn consensus procedit 
ex metu ad malum evitandum, et quod agimus, est volun- 
tarium simpliciter mixtum alicui involuntario imperfecto. 


1. In Collect. S. G. de Prop. Fide, n. 1416, legitur : « Nel celebrare 
(in Costantinopoli) i matrimoni, dopo la triplicala interrogazione 
sopra il consenso, la sposa non risponde, ma slandole una donna 
dietro, le mette la mano in capo e glielo fa chinare, quasi che consenta 
violenlemente ». S. G. de Prop. Fide, reposuit, die 4 Febr. 1664 : 
« Quoad abusum de consensu in matrimoniis (de quo agitur) videtur 
tolerandus, cum non valeat inde inferri defectus consensus ». Scilicet 
signum capitis in casu, licet vi aliena positum, satis exprimebat con- 
sensum ratione morum receptorum et circumstantiarum. 


CAP.  IV.  DE  CONSENSTJ  MATRIMONIAL! 47 

Hinc delectus discretion! s, error, simulatio, de quibus supra, 
aut conditio, de qua infra, auferunt prorsus consensum, dum 
metus minuit tantum. 

928. Gertum est graviter pec-care turn ilium qui metum 
incutit, turn ilium qui, sciens metum alteri parti incussum, 
matrimonium contraliit. Metum iucutiens non plectitur aliqua 
censura latae sententiae, sed puniri a judice turn ecclesiastico 
turn laico potest, ut respondit S. G. G. in Romana Matrimonii, 
die 20 Oct. 1721. Pars metum passa, si ad matrimonium accedit, 
sciens illud nullum essc  et cum animo illud consummandi, 
peccat ; sed si firmurn habet propositum vitandi omnes actus 
conjugatis licitos et solutis prohibitos, aut hunc propositum 
non habet, sed nescit matrimonium ex metu irritari, non pec- 
cat, sive simulate contrahat (n. 910), sive consentiat ex mctu. 
Quaritur utrum matrimonium ex tali metu initum validum 
sit, necne. 

929. Equidem si pars, metum passa in antecedens, nunc 
plenum  ac  directum  praebeat  consensum,  matrimonium 
certc valet; e. g.,  Sempronia ab initio vere coacta fuit, sed 
nunc, Titii amabilitate seducta, toto animo ipsi nubit. Hanc 
vero mutationem voluntatis confessarius ex confessione partis 
desumit; judex ex indiciis et circumstantiis. 

Pariter si pars metum passa, videns matrimonii consum- 
mationcm vitari non posse, malit contrahere matrimonium, 
quam Deum offendi, atque ita plene, licet reflexe, in illud 
consentiat, matrimonium probabiliter valet, quia ille consen 
sus plenus, etsi reflcxus, satis est; secus ipsi necessario aut 
peccandum foret, aut matrimonii usu abstinendum, nee posset 
quod minus malum sibi videtur, eligere (1). At rursus, posita 
coactione, hie plenus consensus reflexus non praesumitur. 

E contrario matrimonium est evidenter nullum, si pars 
metum passa in ipso matrimonii actu simulat consensum 
(n. 911). 

Quaestio igitur respicit casum quo pars jugum matrimo- 

1. D'Annibale, p. Ill, $44b; Lehmkuhl, vol. //, n. 738, aliique; et hujus 
sententiae probabilitatem admittit quoque Schmalz., Sanchez, etc., 
Contrarium putatP. Wernz, n. 268; Rosset, n. 1325 sequ. aliique. 


48 TR.VCTATUS  CANONICUS  DE  MATRIMONJO 

niale acceptat, consensu diminuto ex metu, ad malum evitan- 
dum. 

930. Jam vero indubium est mctum, si rcquisitas con- 
ditiones habet quas infra cxponemus, irritarc matrimonium. 
Id apcrte tradit Alexander III, cap. 14, De sponsalibus . . . .* 
« Cum locum non habeat consensus, ubi metus vel coactio 
intercedit, necesse est ut, ubi assensus cujusdam requiritur, 
coactionis materia repellatur. Matrimonium autem solo con 
sensu contrahitur, et, ubi de ipso quaeritur, plena debet 
securitate ille gaudere, cujus est animus indagandus, nc per 
timorem dicat sibi placere quod odit, et sequatur effectus qui 
de invitis solet nuptiis provenire. Quocirca mandamus quate- 
nus puellam, de cujus matrimonio quaestio ventilatur, in 
domo in qua nihil earn timere oportet, facias honeste teneri, 
donee praedicta causa terminata fuerit, ct scntentia sine 
contradictione cujusquam valeat executioni mandari ». Gon- 
firmatur ex cap. 15 ejnsd. lit., de quo infra redibit sermo, 
et ex cap. 28 ejnsd. lit., ex quo eruitur matrimonium esse 
nullum, si mulier verba consensus protulit mctu illato qui 
cadere potuit in constantem virum; et tandem, aliis juribus 
omissis, ex cap. 2, Deeo quiduxil.... 

Nullitas matrimonii in casu est in favorem partis metum 
passae, ct per accidens tantum alteri prodesse potest, quia 
illius consensus est insufficiens ad matrimoniale vinculum 
constituendum : unde in dubio juris non satis constat utri 
lavendum sit, an matrimonio, an parti metum passae (n. 22). 

931. Nonnulli putant bunc metum matrimonio non offi- 
cere, si pars cogatur ad personam incertam inter certas du- 
cendam, e. g., unum ex filiis Petri; sicuti electio valida est, 
si electores coacti ad eligcndum unum ex tribus, unum libere 
eligunt. At communius et verius DD. tradunt etiam in hoc 
casu metum irritare conjugium (1); quia minuit consensum, 
sicuti si pars cogeretur ad determinatam personam, et infe- 
lices exitus eodem modo timendi sunt, et injuria aeque 


1. Schmalz., lib. IV, til. /, ». 396; Pirhing, lib. IV, tit. /, w. 103? 
Sanchez, lib. IV, disp. XII, n. 20. 


CAP.  IV.  —  DF  CONSEASU  MATRIMONIALI 49 

infertur, ideoque canones citati etiam hunc casum compre- 
hendunt. Haec probant matrimonium esse nullum, etsi pars 
cogatur ad matrimonium in genere : nam sunt eaedem ra- 
tioncs. Pro matrimonio igitur consensus mere elcctivus non 
suf licit, si in electionem ipsam quis coactc consentit (1), dum 
suf licit juxta sacros canones in aliis electionibus ecclesiasticis. 

932. Cum  matrimonium ex metu nullum sit,  manifeste 
patet omnes actus qui solutis prohibentur, etiam iis suppo- 
sititiis conjugibus prohiberi. Praescindimus modo a bona fide 
vel ignorantia invincibili, qua pars metum passa facilius excu- 
satur,  difficilius  alia,  si  ipsa  metum  incussit,  aut metus 
incussi conscia erat.  Sed si res objective spectetur, nisi prius 
matrimonium rcvalidetur, de qua re alias, pars metum passa 
debet potius mortem subire, quam in actum, qui fornicatio 
est, consentire. « Potest etiam, si per id ex conscientiae angu- 
stiis libera evasura est, atque id sibi possibile judicat, in sui 
violatione passive se habere »; Lehmkuhl, vol. II, n. 738; quod 
tamen do facto vix possibile erit. 

933. Quaeritur utrum matrimonium tali metu initum sit 
nullum jure naturae, an solo jure positive Ecclesiae. Magna 
est DD. dissentio. 

934. Plures censent esse nullum jure ipso natural! ; inter 
quos pauci id retinent pro omnibus actibus in genere, ideoque 
et pro matrimonio, quod tamen minus probabile est ; alii pro 
matrimonio in specie. Nam 1° in cit. cap. 14, De spomalibus . . . 
Alexander III docet sub tali metu deesse consensum ; atqui 
matrimonium, deficiente consensu, jure naturae est nullum; 
2° matrimonium est vinculum perpetuum mutui amoris inter 
conjuges, quod in tali metu non habetur; 3° jus naturae alios 
actus reddit rescindibiles ad petitionem partis metum passae ; 
cum autem id matrimonio applicari nequeat, debuit illud irri- 
tum reddcre, sccus innocenti non consuluisset (2). 

1. Sanchez, I. c.; Pontius, lib. IV, cap. XVIII. n. 14;  Salm., ir. IX, 
cap. IX, n.  39 segu.; Cleric., dec. XXVIII, n. 35. 

2. S. Thomas, supp., q. 47, a. 3; Rosset, n. 1314 sequ. ; Pontius, lib. IV, 
cap. XIV, n. 4; P. Wernz, n. 266; S. Alphonsus, lib. VI, n. 1054, cum 
pluribus aliis, qui hanc sententiam appellat non minus probabilem et 
forte probabiliorem. 

II 4 


50 TRACTATUS  CANONICUS  DE  MATRIMONIO 

935. Plcrique putant esse nullum solo jure ecclesiastico (1). 
Nam consensus sub tali metuadest (n. 927), et sicut est suffi- 
ciens ad validitatem aliorum contractuum, ita et matrimonii : 
Ecclesia autem merito ilium insufficientem declaravit, quia alias 
parti metum passae succurri non poterat. In prima sententia 
sunt mextricabiles difficultates : nam sequeretur, e. g., etiam 
metum gravem supernaturalem, aut metum gravem naturalem 
ex causa necessaria, aut metum gravem naturalem ex causa 
libera juste incussum, vel etiam injuste, sed non directe, irri- 
tare matrimonium,  cum  diminutio voluntarii eadem possit 
esse, imo et major ; ac proinde si gravis voluntarii diminutio 
irritat matrimonium jure naturae, matrimonium foret nullum 
etiam in omnibus his casibus. In altera vero sententia facile 
patet curnam ii metus matrimonium non irritent ; nempc quia 
Ecclesia pro eis id non statuit, et pro nonnullis nee statuere 
poterat (2). Nee rationes in contrarium allatae pro prima sen 
tentia peremptoriae sunt : namincit. cap. \k,Desponsalibus... 
dicitur sub tali metu deesse consensum ad matrimonium requi- 
situm a jure in genere (3) ; mutuus autem conjugum amor 
necessarius quidem est ut matrimonium felices exitus sor- 
tiatur, non vero ad illius valorem ; et tandem juri naturae sup- 
plevit Ecclesia, hoc ferens impedimentum, prout alias quoque 
fecit. Proinde hoc impedimentum habet fundamentum in jure 
naturae, sed formaliter non est a jure naturae. 

Hanc alteram sententiam veriorem putamus, eaque in se- 
quentibus utimur. 

936. Ex his facile intelligitur : 

1° Quid dicendum de matrimonio infidelium. Nempe si auc- 
toritas civilis tulit impedimentum dirimens metus, matrimonium 
nullum est (n. 290 sequ.)\ secus in prima sententia est nullum, 
in altera quam secuti sumus, est validum ; in quo dubio cui 
favendum sit, vide n. 22. Cum autem una pars est Christiana, 

1. Sanchez,  lib. IV, disp. XIV, n.  2; De Lugo, De  just, et jur., 
disp. XX11, n. 120; Schmalz., lib. IV, tit. I, n. 406; Pirhing, lib. IV, 
tit. /, n. 106; De Angelis, lib. I, tit. XL, n. 4; Santi, lib. IV, tit. I, 
n. 149. 

2. De Lugo, I. c., n. 115 et n. 120. 

3. Lessius, lib. II, cap. XVII, n. 43. 


CAP.  IV.  —  DE  CONSENSU  MATRIMONIALI 51 

altera infidelis, tune, supposita dispensatione in impedimento 
diriment! disparitatis cultus, si pars metum passa est chri- 
stiana, matrimonium est certe irritum, quia ejus consensus est 
certe insufficiens ; si infidelis, in prima sententia matrimonium 
viribus caret, in altera valet, quia consensus in quern cadit 
impedimentum, non subest Ecclesiae. 

937. 2° Curnam Ecclesia numquam in hoc impedimento 
dispenset. Nam dubium est num sit juris naturalis,  quo in 
casu Ecclesia dispensare non posset;  ac insuper,  admissa 
quoque uti certa altera sententia, numquam removenda foret 
nullitas, quae est in favorem partis metum passae, ne haec 
matrimonio invita ligetur, et metum incutiens ex sua iniqui- 
tate commodum reportet, nam « metum comprobare contra 
bonos mores est > ;  /. 117, De regulis juris. Hinc S. G.  S. 
Officii in instructione (n. 648) diei 15 febr. 1901 ad episcopos 
Albanenses, merito docuit impedimentum vis et metus in ipso 
jure naturali fundamenlum habere, et, quo ties ads if, nullum 
dispensations locum esse. 

938. His positis de metu in genere,  quoniam inter vim et 
vim (moralem seu metum) est differentia, ut ait Alexander III, 
cap. 6, De sponsalibus..., modo videndum est quinam metus, 
juxta sacros canones, irritet matrimonium. Principium generale, 
continens responsionem, hoc est: ille metus irritat matrimo 
nium, qui ceteros contractus facit rescissioni obnoxios (1). Sed 
ad majorem declarationem distinguendae sunt variae species 
metus, quae fere omnes ex malo, quod est causa metus, desu- 
muntur. 

939. 1° In primis est vulgaris distinctio metus in yravem et 
levem. Metus graviserit gra vis trepidatio mentis; metus levis 
erit levis trepidatio mentis, uti ex metus definitione apparet. 
Metus gra vis dici quoque solet in jure metus cadens in virum 
constantem, ex cit. cap. 15, 28, Desponsalibus... et cap. 6, De 
us quae vi metusque causa fiunt, ita ut haec expressio, pro- 
verbii loco posita (2), nihil aliud significet, nisi metum gravem ; 


1. Schmalz., lib. IV, tit. I, n. 390, ac alias cum communi. 

2. Sanchez, lib. IV, disp. Ill, n. 3. 


52 TRACTATUS  CANONICUS  DE  MATRIMOMO 

et in /. 2. ff. De eo quod melus causa, dicitur cadens in virum 
conslantissimum, ubi superlativum est pro positivo. Et ali- 
quando appellatur quoque metus Justus, licet injustissimus sit. 
940. Sanchez, lib. IV, disp. 1, n. 10, quinque conditiones, 
ut metus gravis dici possit, ponit et explicat ; seel eae quinque 
conditiones ad duas optime revocantur, scilicet ut malum 
instans vel futurum sit grave pro ilia persona quae timet, et 
ut haec persona persuasum habeat illud malum sibi revcra 
imminere; secus metus est levis. De utraque conditione bre- 


941 . Ad primam quod attinet, malum instans vel futurum 
debet esse grave pro ilia persona, ita nempe ut liaec persona 
facile illud sustinere nequeat. Suntnonnullamala, quaegravia 
ab ipso jure habentur absolute sou pro omnibus bominibus, 
scilicet mors, mutilatio, cruciatus corporis, exilium, amissio 
libertatis, status, omnium bonorum, aut majoris vel magnae 
partis corumdem, et etiam instrumentorum, quibus haec bona 
vindicantur; ita quoque amissio magni lucri, si ad illud jus 
aliquod habes, e. g., haercditatem paternam, aut saltern jus ne 
ab illo in juste impediaris, comminatio stupri, infamia juris aut 
facti cui non facile occurri potest, excommunicatio injusta quae 
facile removeri nequit, et similia ; et haec omnia sivc quatenus 
nobis ipsis impendunt, sive quatenus nostrisparentibus, liberis, 
uxori, fratribus, imo etiam aliis consanguineis et affinibus ac 
domesticis (1). Proinde haec mala praesumuntur gravia etiam 
pro illapersona, nisi, attenta ejus qualitate, aliud prudenti judici 
constet; e. g., career aliquorum dierum aut mensium pro 
homine perditissimo, qui pluries jam carcere detentus fuit, 
nihil fortasse erit; item monasterium pro puella, quae solitu- 
dinem amat et vitae interiori studet, etc. In his casibus ea mala 
sunt gravia absolute seu pro omnibus in genere, sed levia re 
lative, ideoque illipersonae metum gravem non gignunt. Alia 
mala minoris momenti pro aliquibus personis gravia possunt 
esse, pro aliis levia; e. g., idem malum potest esse leve pro 

1. Sanchez, lib. IV, disp. IV; Rciff., lib. /, lit. XL, n. 10; S. Alphonsus, 
lib. VI, n. 1047 cum communi. Do singulis vide fuse Sanchez, lib. IV, 
disp. V; -S. Alphonsum, lib. VI, n. 1048; Pentium, aliosque. 


CAP.  IV.  DE  CONSENSU  MATRIMONIALI 53 

viro, grave pro mulierc aut puero propter naturalem eorum 
fragilitatcm, ct idem malum potest csse grave pro hac puella, 
levc pro aliismulieribus, grave pro hoc juvene vel viro, leve 
proaliis. Prudens judex in singulis casibus videbit, attentis 
omnibus circumstantiis, utrum illucl malum pro ilia persona 
grave sit, an levc. Tandem quandoquc plura sunt mala instantia 
vel futura, singula fortassc levia, scd quae simul sumpta quid 
grave, judicio prudentis, pro ilia persona constituunt. Blan- 
clitiae pro nemine important malum grave : item nee preces 
importunae, nisi importunitas tanta esset, ut contineret inju- 
riam gravem (1). 

942. Si autem quaeras num indignatio illius, cui reve- 
rentiam dcbemus, grave malum censeatur, ita ut metus exinde 
ortus, qui reverentialis appellatur, graATis per se sit, respon- 
sionem desumimus ex D'Annibale, p. I, § 138, not. 16 : « Est 
et metus revercntialis (v. Sanchez, lib. IV, disp. VI}. Et ille 
dicitur quern auctoritate suiiacitis in cujus potestate sumus; 
puta praclatus, dominus, pater, maritus, tutor (ex. /. 22, De 
rit. nupt.; Pontius, lib. IV, cap. V; Salm., IX, 9, n. 34; 
S. Alphonsus, VI, 1056). Definitur : futuri mali cxistiinatio 
quod ab iis metuimus in quorum potestate sumus (Pontius, 
n. 1; Salm., /. c.). Etabingenio et moribus ejus mctiri cum 
primis debet (Less., //, XVII, 35; Pontius, n. 4). Nee ejus est 
qui fecit ut morem ejus gereret, si non fecit invitus (Lugo, 
n. 150). Hunc nonnulli esse putant ejus qui solam domini, 
patris, etc. , offensam veretur ; alii, contra, ejus qui ab eo metuit 
aliquid grave, e. g., exhaeredationem, expulsionem, etc. Neu- 
trum plane : non primum, quia metus sine periculo alicujus 
damni non intelligitur (/. 6 C. De us quae vi; Pontius, n. 3) ; 
non alter um, quiaubi tarn grave damnum impendit timor gravis 
sinipliciter dicendus est. Itaque timor reverentialis dicitur, cum 
aliquis patris, domini, etc., indignationem, quae prof ecto malum 
est, metuit, licet absint (quod tamen limitat Sanchez, lib. IV, 
disp. VI, n. 7, 11, 12, 13, 14) vcrbera aut minae. Quae si gravis 


1. Do Lugo, De just, cl jur., disp. XXII, n. 14G; Sanchez, lib. IV, 
disp. VII. 


54 TRACTATUS  CANONICUS  DE  MATRIMONIO 

ct diuturna futura sit, malum grave ideoque et mctus gravis 
non immcrito existimabitur (Sanchez, cit. n. 14; Pontius, 
n. 6; Salm., IX, 9, 34; Reiff., HI, XXXI, n. Ho). Et ut gene- 
raliter dixerim, quod quis revera fecit coactus paler no imperio 
(ex C. Puella, 8, 2. o) aut nimia reverentia (L 1, § 6, Quarum 
rerum; v. Sanchez, n. 16) timore reverentiali fecissc dicendus 
est ». Ita quidcm, sed in loro externo non praesumitur ejus- 
modi indignatio esse malum grave neque pro puella, nisi cir- 
cumstantiae aliud suadeant, aut accesserit aliquid aliud, e. g., 
jurgia, minae, preces importunae et instantissimae, etc. (1). 

943. Casum metus reA^crentialis gravis ad examen revocavit 
S. G. G. in Paris iensi Matrimonii, 16 Mail et 5 Sept. 1903. 
Nam Margarita de B. Roberto de G. nupsit an 1877 praecise 
sub metu reverentiali gravi absque verberibus minisve gra- 
vibus. Ex una parte erat avia, ditissima, indole supra modum 
absoluta in ipsos filios et filias jam aetate provectos, ita ut 
nemo ei resistere aut contradicere auderet; quae firmiter ma- 
trimonium volebat, coadjuvantibus, ejus jussu, amita et 
avunculo ; ex alia autem parte erat puella septemdecim 
annorum, orphana ex patre, quae in domo aviae vivebat, 
indole dulci et aviae omnino submissa ; quae oblatas nuptias 
omnino perhorrebat. Ad frangcndam puellulae voluntatem 
adhibitae fucrunt preces instantes, instantissimae, suasiones 
importunae, imperiosa verba, circuitiones et etiam aliquae 
minae, e. g., quod aliud matrimonium puella non contraheret, 
quod avia ipsam haereditate privaret, etc. Margarita omnibus 
modis restitit qui adolescentulae tenerrimae praesto esse 
poterant, et tandem crrcumventa et oppressa detestatum 
matrimonium subiit. Curia Parisiensis, inita causa, sentcntiam 
tulit : non cons tare de nullitate matr into nil; sed S. C. C., hanc 
sententiam reformans, stetit pro nullitate. Vide similem cau- 
sam et sententiam in alia Parisien. Matriuionii, 21 Nov. 1903. 


1. Santi, lib. IV, lit. /, n. 144; Reiff., lib. /, tit. XL, n. 95; Engel, 
lib. IV, III. I, S V, n. 4; Pignatolli, torn. AY, cons. 130, n. 19; Cleri- 
catus, Dec. 37, n. 24; Rossct, n. 1289 sequ.; P.Wernz, n. 264. Lege votum 
canonistae (praoclarissimi Santi) in Tolenlinalensi Matrimonii, 17 Apr. 
1809, qui de metu reverentiali perbelle disserit. 


CAP.  IV.  - -  DE  CONSE1NSU  MATRIMONIALI 55 

Ratio decidendi est quia juxta circumstantias displicentia et 
indignatio magna et diuturna aviac, parentum, etc., potest 
esse malum gravissimum timidae puellae ; cujus mens proinde 
graviter trepidat et ita metus est gravis. 

944. Quoad alter am conditionem pro rnetu gravi habendo, 
persona metum patiens persuasum habere debet illud malum 
sibi imminere. Hinc licet malum instans vel futurum sit grave, 
tamen metus est levis : a) si persona scit eum, qui malum mi 
ni tatur, non posse aut non solere minas executioni mandare ; 
e. g., parentes dicunt Semproniae : Aut monaslerium, aut ma 
trimonium cum Titio, sed Sempronia scit, etiam recusato ma- 
trimonio, parentes nolle, aut non posse earn in monasterium 
detrudere; b) si persona potest sine magna diflicultate illi malo 
occurrere, e. g., implorando superioris aut amicorum auxilium, 
vel declinando a potestate illius qui metum incutit. Hinc si 
malum est remotum, plerumque metus non est gravis. Addit 
tamen Sanchez, lib. IV, disp. 1, n. 16 :  « Imo crediderim, 
quamvis regulariter ad metum justum (idest gravem) exigatur 
malum, quod timetur, esse jam jam impendens, quia multis 
viis occurri potest periculis futuris longe distantibus ; si certum 
esset illi malo gravi, multo post tempore probabiliter eventuro, 
non posse subveniri,  nisi praesentem contractum ineundo, 
judicandum esse metum gravem ». 

Haec de metus distinctione in gravem et levem : in dubio 
praesumitur levis propter matrimonii favorem. 

945. Jam vero omnes uno ore fatentur matrimonium metu 
levi initum validum esse, si metus fuit mere concomitans, aut 
ex parte tantum concurrit ita ut matrimonium, etiam sine metu, 
contractum Msset. Si vero metus levis dedit causam contrac- 
tui, nonnulli censent matrimonium esse nullum inforo interno, 
validum in foro externo ; quia Ecclesia, ubi metus est levis, 
non praesumit coactum, sed spontaneum consensum (1). Alii 


1. Ita Navarrus, Veracruz, Manuel Rodriguez aliique apud Sanchez, 
lib. IV, disp. XVII, n. °2; De Lugo, Dejust. etjur., disp. XXII, n. 141 ; 
Sanchez, 1. c., n. 4, hanc sententiam dicit satis probabilem, et si ad- 
mittas matrimonium metu contractum esse jure naturae irritum, 
habere longe majorem probabilitatem, licet ipse earn non sequatur. 


56 TRACTATUS CANONICUS DE MATRIMONIO 

communissime decent metum levem, etiam dantem causam 
contractui , non importare nullitatem matrimonii ; quae sen- 
tentia vera et certa est, ita ut alia nulla probabilitate gaudere 
videatur (1). Nam 1° hie metus non reddit alios contractus 
rescissioni obnoxios (2); undo principium generale applicari 
potest (n. 938). 2° Revera matrimonium tali metu initum non 
est invalidum jure naturae, quia non apparet curnam hoc par- 
Arum involuntarium matrimonium cvacuarc debeat. Quod 
quidem evidens est in altera sententia, quam amplexati sumus, 
scilicet metum gravem irritare conjugium solo jure positive, 
quia si magna diminutio voluntarii ex metu gravi non reddit 
jure naturae consensum insufficientem ad matrimonium, multo 
minus parva diminutio ex metulevi. Sed licet admittas cum 
prima sententia metum gravem ipso jure naturae irritare ma 
trimonium, non exinde sequitur idem affirmandum esse de 
metulevi. Nee invalidum est jure ecclesiaslico, quia nusquam 
legitur Ecclesiam tale matrimonium nullum renuntiavisse. 
3° Exinde aliud argumentum nonlevis ponderis, licet negativum, 
eruitur : nam si revera hie metus matrimonium in foro interno 
irritaret, non explicatur curnam Ecclesia in foro externo 
nullam hujus metus rationem habeat in ordine ad validitatcm 
matrimonii. 4° Imo canones, dum declarant metum gravem 
irritare matrimonium, implicite, argumento ducto a contrario 
sensu, id negant de metu levi, quicumque ipse sit, etiam dans 
causam contractui; quod bene explicat Pirhinghius, /. c. Ex his 
omnibus satis apparet metum levem qualemcumque non secum- 
ferre matrimonii nullitatem. 

946. 2° Ulterius metus gravis potest esse vel supernatu 
ral^, si malum quod timetur, fide apprehensum, est boni 
supernaturalis privativum, e. g., gehenna, amissio gloriae 
aeternae, etc., hoc enim malum est gravissimum, ac proincle 

\. Sanchez, I. c., qui tamen hanc sententiam habet tantum proba- 
biliorem; Pontius, lib. HI, cap. A' VIII, n. 3; S. Alphonsus, lib. VI, 
n. 1055, qui earn appellat communissimam ; S. Thomas, supp., q. 47, a. 3; 
Schmalz., lib. IV, tit. I, n. 387; Rosset, n. 1275 sequ. ; P. Wernz, n. 2(53; 
Pirhing, lib. IV, tit. I, n. 117; Reiff., lib. I, tit. XL, n. 25, et lib. IV, 
tit. /, n. 330. 

2. Sanchez, lib. IV, disp. IX. 


CAP.  IV.  —  DE  CONSENSU  MATRIMONIALI O7 

si apprehenclitur uti certo imminens, constituet metum gra- 
vem; vel naturalis, si malum est naturale, c. g., mors, cru- 
ciatus, etc. Jam vero matrimonium metu supernatural!, ut- 
cumque gravi, initum, e. g., ut quis consulat conscientiae 
suae, est validum. In genere actus sub tali metu positus nee 
irritus nee rescindibilis est, et affirmare actum positum in 
remedium conscientiae esse hoc ipso nullum, est plane ab- 
surdum. 

947. 3° Metus gravis naturalis est vel a causa libera, idest 
ab homine ; vel a causa necessaria sive intrinseca sive extrin- 
seca,  e. g.,  metus mortis ex morbo, naufragio, peste gras- 
sante. . . Omnes admittunt matrimonium initum ex metu gravi 
naturali ex causa necessaria seu metu ab intrinseco, ut alii 
loquuntur, valere; e. g., si Titius nuptias contrahit, quia me- 
dicus ipsi dixit matrimonium ej usque usum esse ei quantocius 
necessarium ad sanitatem conservandam (1). Etiam alii actus 
positi sub tali metu valid! sunt, nee sunt rescindibiles ; e. g., 
in cap.  17, De regularibus.., declaratur validum servarique 
jubetur votum religionis emissum ad sanitatem recuperandam 
ab eo qui in lethali infirmitate constitutus erat. 

948. 4° Metus gravis naturalis ex causa libera potest esse 
vel Justus, vel injustus.  Est Justus, quando malum,  quod 
timetur, est undequaque jus turn turn quoad substantiam turn 
quoad modum; idest si agitur de poena justa ob delictum vere 
patratum inflicta a judice competente,  servato ordine juris. 
Est injustus, quando malum, quod timetur, est aliqua ratione 
injustum,  sive quoad substantiam, si nullo pacto debetur, 
e. g., si agitur de poena ex delicto, quod commissum non est, 
licet judcx sit competens, et servaverit ordinem juris, aut si 
delictum commissum est, sed illam pocnam minime meretur ; 
sive quoad modum, si malum quidem debetur, sed non ab ea 
persona,  aut non eo modo, c. g., si agitur de poena inflicta 
a judice incompetent!, aut non servato ordine juris, licet de 
lictum sit admissum, et poena per sc justa; sive quoad sub- 

1. Sanchez, lib. /F, disp. XII, n. 4; Reiff., lib. /, tit. XL, n. 20, et 
lib. IV, lit. I, n. 326; De Lugo, I. c., n. 113; S. Alphonsus, lib. VI, 
n. 1049, cum communi. 


58 TRACTATUS  CANONICUS  DE  MATRIMON10 

stantiam simul et modum, quod ex dictis intelligitur. Jam 
vero quinam metus irritet matrimonium vel non, quaestio 
est difficillima ob confusioncm et brevitatem, qua a DD. trac- 
tatur. 

949. Satis convenitur valere matrimonium initum ex metu 
justo turn quoad substantiam turn quoad modum (1). Nam 
alios contractus hie metus nullatenus impetit. Accedit impe- 
dimentum metus inductum esse in favorem partis injuriam 
passae ob metum incussum : atqui si metus est Justus, nulla 
ei fit injuria ratione cujus succurri eidem debeat. Rationem a 
priori dat /. 21 ff. De eo quod metus causa, quia qui metum 
justum patitur « ipse sibi metum infert » ; sed ratio clarior 
est, quia Ecclesia nee statuit nee statuere poterat hunc metum 
irritare nuptias . 

Hac posita doctrina, merito Schmalz., /. c., n. 391, docet 
cum communi validum esse matrimonium « in sequentibus 
casibus : 1° Si reus in aerumnoso carcere juste detentus, 
ut libertatem consequatur, se ad nuptias cum filia detinentis 
ineundas offert, vel a detinente oblatas sub ea conditione 
acceptat, et actu contrabit ; 2° Si bello justo sibi illato ad 
angustias redactus, vel in arce obsessus, sub conditione pacis 
obtinendae, vel obsidionis solvendae, duxit filiam hostis, a 
quo bello impetitus vel obsessus est ; 3° Si reus ad mortem 
vel triremes damnatus, ut vitam vel libertatem servet, matri 
monium init cum uxore, filia, vel consanguinea occisi, vel 
etiam cum meretrice ; 4° Si quis sponsalia cum aliqua puella 
rite contraxit, vel eamdem sub spe et promissione nuptiarum 
decepit et corrupit, earn excoinmunicationis vel alterius gravis 
poenae a judice ecclesiastico intentatae metu cogitur ducere ; 
5° Si juvenis, quern pater in flagitio cum filia depreliendit et 
accusationem sceleris apud judicem comminatur, ut hanc evi- 
tet, vitiatam ducit... > 

His nos addimus  casum,  qui revera existit in nonnullis 

\. De Lugo, De just, et jur., disp. XXII, n. 158; D'Annibale, p. Ill, 
S 445; Sanchez, lib. IV, disp. XIII, n. 3; S. Alphonsus, lib. VI, n. 1049; 
Pirhing, lib. IV, tit. I, n. 104; Schmalz., lib. IV, tit. I, n. 389; Santi, 
lib. IV, tit. I, n. 147; Rosset, n. 1293 bis; P. Wcrnz, n. 265. 


CAP.  IV.  DE  CONSENSU  MATRIMOXIALI 59 

Statibus Americae Septentrionalis. Lex enim est ut vir qui 
mulierem vi cognovit, earn consentientem ducat; secus de- 
trudatur in career em non antea, quam earn duxerit, dimit- 
tendus. Putamus matrimonium esse validum (1), quia metus 
est Justus : nam hoc delictum est mixti fori, atque ideo, sup- 
posita veritatc delicti, ea poena non videtur injusta, licet alia 
sit a eanonica. 

950. Ncc metus in Justus quoad modum tan fit in probabilius 
matrimonium irritat ; quia secundum rei vcritatem, quam ca- 
nones  spectant, Justus  est (2).  Revera alii contracts s,  hoc 
metu initi, in foro interne et coram Deo validi sunt, nee re 
scission! obnoxii; etiam in hoc casu valet illud /. 21, De eo 
quod metus causa  :  « Ipse sibi metum infert > , ponens can- 
sam, qua sciebat malum illud deberi; et tandem injuria po- 
tius legi fit, quam personae metum passae. 

Proinde standum est pro matrimonio in sequcntibus casi- 
bus : 1° Si pater ipse dicat stupratori filiae suae : aul due, ant 
dota, aut ibis in carcerem, et sluprator earn ducit; 2° Si 
incompetens judex secundum acta et probata ipsum cogat 
mulierem ducere aut dotare; 3° Si ille, quern judex competens 
cogit, secundum acta et probata innocens appareat, quum 
revera reus sit. Sanchez quidem, lib. IV, disp. XIII, n. 8, 
in fine, contradicit; sed plures alii affirmant, quia secundum 
rei veritatem metus Justus est, et rei vefritas in hac materia 
spectanda est, potius quam juridicae modalitates (3). 

951. 5° Tandem metus  gravis naturalis ex causa libera 
injustus quoad substantiam potest esse vel directus ad exto^ 
quendum consensum matrimonialerii, e. g., si pater stupra- 
torem filiae^suae vult interficere,  nisi earn ducat; vel non 
directus ad hoc, e. g., si pater vult stupratorem necare ad 
vindictam criminis et offensae. Reiff., lib. I, tit. XL, n. 29, 
docet metum in foro externo,  si dubitetur utrum directe an 
indirccte  incussus  fuerit, praesumi dircctum.  Quod  si  ab 
initio metum incutiens non intcndebat matrimonium ;  sed 

1. D'Annibale, p. Ill, S &&, not. 19. 

2. D'Annibale, L c. Gontrarium censet P. Wernz, n. 265. 

3. Pontius, lib. IV, cap. XIX, n. 11; D'Annibale, 1. c. 


60 TRACTATUS  CANONICUS  DE  MATRIMONIO 

postea metum passus, ut sese libcraret, proposuit matrimo- 
nium, et metum incuticns acceptat, pergcns in metu incu- 
tiendo, nisi fiat matrimonium, jam mctus evasit dircctus. Ita, 
e. g., Titius aggreditur Caiam ut cam interficiat ; Caia, ut 
mortem cffugiat, offert Titio nuptias; Titius acceptat, Caiam 
interfecturus, si matrimonium non cclebratur, metus in fine 
est dircctus, quia perindc cst ac si Titius dicat : Si non con 
tra/us mecum, ego te interficio (1). 

952. Jam vero juxta communiorem sententiam matrimo 
nium valet, si metus non est directus ad extorquendum con- 
sensum matrimonialem (2). DD. magnac auctoritatis contra- 
dicunt, inter quos eminet Schmalz., lib. IV, tit. 1, n. 398 
sequ., et De Lugo, /. c., n. llssequ., nee corum rationes 
facile solvi queunt, praesertim si dicas metum irritarc matri 
monium jure naturae. Etiam de valore aliorum contractuum 
tali metu initorum DD. minime conveniunt. Si ad canones 
attendamus, qui impedimentum metus continent, omnes alii 
loquuntur de metu directo, sed cit. cap. 14, De sponsalibiis... 
generate est. Stante hac controversia, si agatur de matrimonio 
ineundo, numquam permittatur, ut clarum est; si de matri 
monio contracto, interim stetur pro illius validitatc, donee 
S. Sedcs aliud declaraverit (n. 22). 

Exinde sequitur dubium esse valorem matrimonii in se- 
quentibus casibus : 1° Quum innocens, a judice alias con- 
demnandus, contraxit cum filia judicis ut sententiae injustac 
metu se liberaret, licet judex cum condemnare intendcrit alio 
fine quam ad extorquendum matrimonium ; 2° Si contractum 
est metu sententiae, secundum allegata quidem et probata, 
in innocentem tamen ferendae a judice; 3° Si inihim est metu 
cujuscumque gravis mali et vexationis injustae illato ob quem- 
cumque finem etiam sine ejus mali infcrcndi animo; 4° Si con 
tractum est a juvene qui in flagrant! flagitio deprchensus a 


1. Rosset, n. 1304. 

2. Sanchez, lib. IV, disp. XII, n. 3; Pirhing, lib. IV,  lit. /, n. 100; 
D'Annibale,;?. ///, S 445; Gury, n. 832; Santi, lib. IV, tit. /, n. 148; De 
Angelis, lib. IV, lit. /, n. 10;  S. Alphonsus, lib.  17, n. 104',), qui earn 
elicit communcm; P. \Vernz, I. c. 


CAP.  IV.   - -  DE  CONSENSU  MATRIMONIALI 61 

patre cum filia, ut mortis vel mutilationis in flagitii ultionem 
inferendae discrimcn cffugeret, parent! nuptias cum cadem 
obtulit, aut ab illo oblatas acceptavit ; 5° Si contractum est a 
muliere infirma cum medico aut cum filio medici, qui curatio- 
nem ex officio debit-am denegaverit ex odio, ignavia, aliave 
causa, ut sic ad praestandam curationem inducatur : et ita 
porro in similibus casibus (1). 

953. Igitur matrimonium certo irritat metus gravis, natu- 
ralis, ex causa libera, in Justus quoad substantiam, ac directus 
ad extorquendum consensum matrimonialem : et haec est regula 
canonica certissima et ab omnibus admissa in bac materia. 

Hinc nullum est matrimonium : 1° Contractum a juvcne, 
quern aliquis in flagranti deprehendens cum sua filia, cogiteam 
ducere. Haec est species cit. cap. 15, De sponsalibus . . . Nam 
Titius in domo sua mulierem quamdam recepit, de qua prolem 
babuit, et cui fidem coram pluribus praestitit, quod earn duc- 
turus esset in uxorcm. Interim cum apud domum vicini sui 
pernoctasset, ejus filia nocte ilia secum concubuit, quos pater 
puellae simul in uno lecto inveniens, matrimonium per verba 
de praesenti inire coegit . Alexander III praecipit Titium debere 
remanere cum prima muliere, si post fidem praestitam, idest 
post sponsalia, eamdem cognoverit (n. 88 sequ.)\ secus cum 
secunda c nisi metu coactus, qui posset in virum constantem 
cadere, cam desponsaverit ». 2° Contractum a juvene, quern 
judex competens secundum acta et probata cogit, cum revera 
innocens sit. Gontradicit Sanchez, lib. IV, disp. XIII, n. 8, 
cum aliis : « Non enim credendum est jus canonicum, quod 
in hoc casu compelli praescribit, velle ut ea compulsione 
matrimonium irritetur ». Sed immerito ; quia est metus 
injustus secundum rci veritatem, licet Justus secundum juri- 
dicas formas, ct credendum est canones potius illam, quam has 
respicere (n. 950) (2). 3° Contractum a juvene, quern judex 


1. Ex Schmalz., 1. c., n. 400, qui tamen cohaerenter ad suarn  doc- 
trinam docet hisce in casibus matrimonium nullum esse. 

2. S. Alphonsus, lib.  VI,  n.  1052,  qui iiostram  senteritiam dicit 
probabilem, et forte probabilior em; Pontius, lib. IV, cap. A'LY, n. 11; 
D'Annibale, /. c. 


62 TRACTATUS  CANONICUS  DE  MATRIMONIO 

cogit, reum quidem, sed qui mine ab omni obligatione erga 
muliercm vi cognitam liberatus est, e. g., ob ejus fornicatio- 
nem, quae tamen probari nequit. Nam eodem modo hie metus 
est injustus secunduni rei veritatem, et habet ornnes alias con- 
ditiones. 4° Contraction a juvene quern judex ecclesiasticus 
cogit ad ducendam mulierem ita ut secus luat in corporc. Nam 
jus canonicum dat ei optionem ut aut nuptias incat, aut dotcm 
solvat, aut secus luat in corpore; ideoque ilia poena injusta est 
injustusque metus quoad modum ct substantiam (1) ; e contrario, 
valeret niatrimonium, si juvenis praecise ad nuptias teneretur. 
5° Contractum a juvene, quern medicus, nisi cum filia sua 
contrahat, curare rccusat, etsi curare teneatur ex justitia (2). 
Nam metus est injustus, nee aliis conclitionibus caret requisitis 
ad niatrimonium irritandum. Sanchez, lib. IV, disp.XH, n. 15, 
affirmat niatrimonium valere, quia metus est a morbo. Respon- 
demus me turn mediate esse a morbo, scd immediate esse a 
curationis negationc, quae debetur ex justitia et est vere damnum 
grave. Sententia Sanchesii vera est, si medicus ad curationem 
non tenebatur, quia tune metus non est injustus. Quid si non 
tcnebatur ex justitia, sed tenebatur ex charitate, quia necessi- 
tas urgebat, nee alius erat? Salman licenses cum aliis, apud 
S. Alpbonsum, /. c., censent niatrimonium adhuc nullum esse : 
obstat vero doctrina De Lugo, /. c., n. 152, cui subscribit 
P. Wernz, /. c., nempe non irritare niatrimonium me turn incus- 
sum contra alias virtutcs, sed solum contra justitiam. 6° Con- 
tractum a juvene ex mctu carceris, privationis oi'ficii, gravis 
damni in rebus, vel altcrius vexationis injustae ad nuptialem 
consensum extorquendum incusso, etc. 

954. Metus matrimonium irritans, de quo hue usque, non 
pracsumitur, sed ab allegante probandus est, /. Cum te non 
solum ff. De us quae vis metiisque causa. Haec probatio diffi- 
cilis est « tarn ex partc ilium patientis, cum in ejus animo sit 
reconditus, tarn ex parte inferentis, cum secreto et clam infe- 

1. Sanchez, lib. IV, disp. XIII, n. 7; Schmalz., lib. IV, tit. /, n. 393; 
Pontius, lib. IV, cap. XVIII, n. 13. 

2. S. Alphonsus, lib. VI, n. 1053; Pontius, lib. IV, cap. XIX, n. 15; 
Salm., cap. IX, n. 54; Schmalz, 1. c.; De Lugo, I. c., n. 183. 


CAP.  IV.  --DE  COASENSU  MATRIMONIALI 63 

ratur..., praesertim quando infertur a patre filiae secum habi 
tant!, et propterea in ea leviorcs probationes sufficiunt... »; 
Rota, dec. 326 coram Ludouisio. At non est impossibilis : et 
tune habetur quando tales testes, conjecturae et adminicula 
simul juncta concurrunt, ut moralem certitudinem in judice 
pariant. Quare nil mirum si admittantur testes, qui alias non 
admittercntur, et si idonei vocantur, utiin cap. fin., DC testibus 
notat Glossa. Hinc admittuntur etiam domestici ipsique con- 
sanguinei et parentes illius, qui metum passus est. Ita folium 
S. C. C. in Lucerina, Restit. in iniegr., 26 Mart. 1768, § Clare. 
Imo ut adminicula probationis cumulentur, et inde moralis in 
animo judicis exurgat persuasio de mctus existcntia cum omni 
bus conditionibus ad matrimonium irritandum, plurimum 
defcrendum est juratae deposition! illius qui metum passus est, 
praesertim si aliac praesumptiones concurrant, quac eidem 
faveant (1). Tandem in quaestione de metus valore probando 
ipsi etiam audiri solent, qui metum incusserunt, uti tradit Rota 
in decis. 373, n. 13 ct 14, part. 18, t. i Recent. Plures hujus- 
modi metus praesumptiones recensetBossius, De matr. , cap. XII, 
n. 369 sequ.; et lege votum canonistae in cit. Tolentinatensi 
Matrimonii, 17 Apr. 1869. 

Utrum conjux qui metum incussit aut metus incussi con- 
scius fuit, resilire valcat, conjuge metum passo nunc contradi- 
cente, an potius teneatur matrimonium revalidare, suo loco 
infra dicemus. 

955. Expositas doctrinas facile possemus pluribus exemplis, 
praesertim ex thesauro S. G. G. desumptis, confirmare. Unam 
referimus responsionem in EbroicensiM atrimonii diei 26 Julii 
1879. Baro Petrus de B., licet Gallus, per plures annos A'ixerat 
in Germania, ubi amore captus «st cujusdam puellae, cui pro- 
misit matrimonium. An. 1862 in Galliam rediit cum bac puella, 
ut matrimonium cclcbraret : sed familia, praesertim mater, 
amita Eulalia, et avus Abel nuptiis obstiterunt, eo quod puella 
ncc nobilis nee dives esset : et potius Petro proposuerunt matri- 


1. Pignatelli, torn. 1, Cons. 4, n. 9; S. C. C. in Valentino, Professionis, 
1773. 


64 TRACTATUS  CANONICUS  DE  MATRIMOMO 

monium cum puclla divite ac nobili ex Galliis. Petrus recusavit, 
et tune parcntes eidem indicaverunt aliam puellam aequc nobi- 
1cm ac divitem, et amita Eulalia, quae pingue patrimonium 
habebat et Petrum jam scripscrat haercdem, hoc matrimonium 
vehementer suasit. Petrus ob timorem amittendi haereditatem 
tandem consensum dedit, et matrimonium celebratum fuit, die 
25 Nov. 1862. Felices exitus non babuit ; an. 1864 conjures 
separationem quoad torum et cohabitationem a tribunali civili 
petierunt et obtinuerunt, ac postea Petrus apud S. G. G. institit 
ut matrimonium nullum dcclararetur ob metum incussum a 
sua familia, praesertim ab amita Eulalia, quaealium scripsisset 
haeredem, si ipse ab ea commendatum matrimonium recusas- 
set. Cardo igitur quaestionis in eo fuit, num amita Eulaila illas 
minas revera serio protulisset, et quatenus affirmative, num 
timor amittendi alicnam baereditatem matrimonium irritet. 
defensor Petri utrumquc affirmabat : defensor matrimonii 
utrumquc negabat, exponens in puncto juris receptam doctri- 
nam (n. 941), nempe timorem amittendi magnum lucrum non 
irritarc matrimonium, nisi aliquod jus ad illud sit, aut saltern 
jus sit, ne ab illo quis impediatur (1) ; quia secus matrimonium 
iniretur non timore, sed potius concupiscentia boni illius, aut 
clarius quia sacri canones non statuunt hunc timorem nuptias 
irritare, quod ex ipsa communi scntentia deducitur. Proposito 
dubio : « An constet dc numtate matrimonii in casu »? S. C. 
reposuit negative : ct rursus eodem dubio proposito die 16 Dec. 
1882, stetitindecisis. 

956. Glericatus, De sacram. Matr., dec. XXII, n. 34, narrat 
juvenem cum virgine turpia agentem repertum fuisse a virginis 
parentibus, qui statim gravi iracundia perciti, eumdem armis 
aggressi sunt, mortem ipsi illaturi, nisi statim matrimonium 
cum eadem virgine iniret. Ad hunc effectum parochum ettestes 
statim vocaverunt, coram quibus contractum fuit matrimonium 
per verba de praesenti. Sed inito conjugio, depositis armis a 
parentibus, sponsus ex ilia domo aufugit, et statim de matri- 

1. Sanchez, lib. IV, disp. V, n. 27 sequ.; S. Alphonsus, lib. VI, 
n. 1048; S. (1. C. in Urbinalensi Matrimonii, 10 Mail 1732; Pontius, 
lib. IV, cap. V, n. 10; De Lugo, De just, et jur., disp. XXII, n. 144. 


CAP.  IV.  DE  CONSENSU  MATRIMONIALI 65 

monii nullitate protestatus est. Et revera nullum fuit matrimo- 
nium ob metum gravem a privatis incussum, et hie casus recidit 
in speciem cit. cap. 15, De sponsalibus . . . Matrimonium, e 
contrario, validum probabilius fuisset, si juveni parentes, 
armis arreptis, dixissent : Aut due, aut dota, aut ibis in carce- 
rem; vel si juvenis promissione matrimonii rem obtinuisset, et 
parentes ei dixissent : Ant due, aut ibis in carcerem, quiametus 
fuisset injustus per accidens quoad modum tantum. Sed matri- 
monium fuisset aeque nullum, si puella sponte consensisset, 
et parentes juvenem coegissent ad earn ducendam vel do tan- 
dam, quia juvenis tune ad nihil obligatus fuisset, et ita metus 
fuisset injustus etiam quoad substantiam. 

957 . Hanc materiam concludimus recolentes decretum Gone. 
Trid., sess. XXIV, cap. IX, deref. matr., ubi ad consulcndum 
libertati conjugiorum decernit excommunicationem latae sen- 
tentiae contra illos dominos et magistratus, sive laicos sive 
ecclesiasticos, qui quo vis modo directe vel indirecte subditos 
impediunt, quominus libcre matrimonia contrahant. Haec, cum 
strictae sint interpretationis, non respiciunt magistratus eccle 
siasticos, spirituali potestate abutentes, nee reges aut impera- 
tores, nee parentes aliasque personas privatas, prout decisit 
S. C. G. apud Fagnanum in cap. 7, n. 4, Qui clerici vel 
voventes ; sed comprehendunt tantum dominos et magistratus, 
et quidem probabilius cogentes ad nuptias, non nuptias impe- 
dientes (1). Addit vero P. Wernz, n. 271: « Ne censura tri- 
dentina nimium limitetur, praeter magistratus publicos, viden- 
tur fuisse comprehensi etiam illi domini temporales, sive 
optimates vel magnates, qui in suos colonos, etc., aliquam 
saltern patrinionialem jurisdiclionem exercebant. » Praeterea 
parentes aliaeque personae privatac, licet censura tridentina 
non afficiantur, si puellam vel juA^enem ad matrimonium 
cogant, tamen graviter peccant, et puniri possunt, ut respondit 
S. G. C. mRomana Matrimonii, 20 Oct. 1721. Haec censura, 
cum lata sit a Tridentino, adliuc viget post Const. Apostolicae 


\. S. Alphonsus, lib.  VI, n. 849;  Barbosa, in  oil.  loc. Cone. Trid., 
cum aliis. 


66 TRACTATUS CANONICUS DE MATRIMONIO 

Sedis. Demum qui coegit ad nuptias, damnum reparare tenetur : 
quod si coegit alter conjux, et damnum alia ratione reparari 
nequeat, ipse tenetur, parte metum passa id postulante, ma- 
trimonium inire (1). 

De rcAralidatione matrimonii invalidi propter metum sermo 
erit in cap. V11I, art. I. 

Articulus III 

DE  EXPRESSIONE  CONSENSUS  MATRIMONIALIS 

958. Diximus n. 871 internum consensum, ut matrimonium 
habcatur, debere esse extcrius manifestatum sufficienter, ita 
scilicet ut traditio-acceptatio  alterius ab  altera  parte satis 
intelligatur. Modo videamus quibus modis matrimonialis con 
sensus de quo hue usque loquuti sumus, sit manifestandus, ut 
matrimonium valeat. Principium generate est consensum ma- 
trimonialem iisdem modis exprimi posse, quibus significatur 
consensus in aliis omnibus contractibus, nempe verbis, signis, 
faclis, per epistolam aut nuntium, per procuratorem, per inler- 
prelem. Gone. Trid., sess. XXIV, cap. 1, de ref. mat., statuit 
consensum matrimonialem pandi debere coram proprio parocho 
aut alio sacerdote de proprii parochi seu Ordinarii licentia, et 
duobus saltern testibus in forma liturgica, sedde hac re in capite 
sequenti ; mine singula ilia declaramus. 

959. Verbis, quac juxta receptam significationem exprimant 
consensum maritalem de praesenti. Quaenam verba importent 
hunc consensum, vide fuse apud Sanchez, lib. I, disp. XV III, et 
sequ. Verba : Accipio te in uxorem, accipio te in marilum; co/tsen- 
tio ut sis mea uxor, utsis meus maritus ; tu es mea uxor, meus 
maritus ; conlraho tecum matrimonium, aliaque similia, mani 
festo exprimunt consensum matrimonialem. Aliquando,etiamsi 
verba quoad sonum sint de futuro, tamen indicant consensum 
de praesenti. In cap. 9, De sponsalibus. . . refertur casus sequens : 
< Andreas juramento praestitit quod earn (mulierem G.) ab eo 
tempore pro conjuge teneret el ei sicuti uxori suae fidem ser- 

\. P. Wcrnz, n. 272. 


CAP.  IV.  DE  CONSENSU  MATRIMOKIALI 67 

varet : ipsa quoque eidem Andreae juravit se ilium pro marito 
habituram et fidem ei tamquam viro proprio servaluram ». 
Alexander III resolvit adesse matrimonium seu ea verba satis 
exprimere consensum de praesenti. Idem repetas de verbis : 
Ex nunc, A^el : ab hoc tempore, vel : deinceps habebo te pro 
uxore, vel : tractabo te semper ut uxorem. Ad rem Pirhing, 
lib. IV, tit. I, n. 87 : « Verba haec, etsi sint futuri temporis 
quoad sonum, tamen reipsa important consensum de praesenti: 
si enim quis promittat quod ex nunc et deinceps semper hanc 
foeminam habebit pro uxore, seu tractabit ut uxorem : ergo 
est uxor ipsius (Sanchez, lib. I, disp. XV11I, n. 14). Quamvis 
vero in cit. cap. 9, De spons. in responsione mulieris non 
apponantur ea verba : Ab hoc tempore, quae faciunt ut consen 
sus de future importet consensum de praesenti, tacite tamen 
subintelliguntur, cum respondeat juxta praecedentia verba 
viri B. E contrario, verba : Habebo te in uxorem, vel : promilto 
quod ducam te in uxorem, continent sponsalia, non matrimo 
nium (1). At si quis per haec verba de futuro intendit matri 
monium, nee matrimonium haberi, nee sponsalia, diximus 
n. 80; sicuti si per verba de praesenti intendit sponsalia. 

960. Quod si verba ambigua sint, in foro interno quisque 
suipsius judex est ; in externo interpretanda sunt juxta ea quae 
cit. n. 80 tradidimus,  et secundum hanc interpretationem 
judicandum, uti expresse statuitur in cit. cap. 7, De sponsa- 
libus... In dubio autem standum est pro valore matrimonii jam 
contracti etiam in foro interno. 

961. Quaeritur num nupturientes teneantur in conscientia 
consensum exprimere verbis, si loqui possunt. Innocentius III 
interrogatus num solis verbis matrimonium contrahatur, re- 
spondet cap. 25, De sponsalibus... : « Matrimonium in veritate 
contrahitur per legitimum viri et mulieris consensum,  sed 
necessaria sunt quantum ad Ecclesiam verba consensum expri- 
mentia de praesenti : nam surdi et muti possunt contrahere 
matrimonium per consensum sine verbis » . Exinde deducunt 
nonnulli verba, si sponsi valent eadem proferre, esse praecepta 

1. Pirhing, I. c., n. 88. 


68 TRACTATUS  CANONICUS  DE  MATRIMONIO 

sub gravi, non autem pro validitate matrimonii ; alii putant 
verba nullo modo praecepta esse, et liberum esse conjugibus 
consensum aliis signis promere : illud autem necessaria sunt, 
quantum ad Ecclesiam. verba, intelligunt quoad faciliorem 
matrimonii probationem ; alii tandem probabilius dicunt verba 
requiri, sed tantum sub levi culpa, a qua excusaret verecundia, 
aut alia rationabilis causa (1). Parochus igitur exigat omnino 
ut nupturientes, si possunt, exprimant consensum verbis, et 
quidem clare : ita enim pluribus occurretur possibilibus mo- 
lestiis et cavillationibus, et satisfiet obligation!, quae saltern 
sub levi urgere videtur. 

962. Ceterum parochus in excipiendo consensu earn adhi- 
beat verborum formulam,  quam cujusque dioeceseos praxis 
aut statuta praecipiunt, et sponsi juxta earn respondeant. Gum 
enim Gone. Trid., sess. XXIV, cap. I, de ref. mat., ita loqua- 
tur: « Parochus, viro et muliere interrogatis, et eorum mutuo 
consensu intellecto, vel dicat : Ego vos in matrimonium con- 
jungo in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, vel aliis 
utatur verbis juxta receptum uniuscuj usque provinciae ritum » , 
innuit quidem per interrogationes exquirendum esse sponso- 
rum consensum ;  ast modum et formam, quibus hujusmodi 
consensus exquiritur,  et a contrahentibus  declaratur,  non 
praecise definire, sed magis cujusque dioeceseos praxi relin- 
quere voluit. Verum ejusmodi formam per praxim et Ritualia 
semel inductam, parochus  sine peccato mutare, vel  aliam 
adhibere non potest (2). 

963. Signis autfaclis. Hinc Innocentius III in cap. 23 et 25, 
De sponsalibus... declarat mutum et surdum posse matrimo 
nium mire « quum quod verbis non potest, signis valeatdecla- 
rare». EtRitualeRomanum, Rituscelebr. matr. sacram. : « Nee 
sufficit consensus unius, sed debet esse amborum, et expressus 
aliquo signo sensibili, sive fiat per se, sive per procuratorem ». 

964. Quaenam signa aut facta consensum satis exprimant^ 
non potest regula generali indicari.  Gopulam carnalem, in 


1. S. Alphonsus, lib. VI, n. 888; P. Wernz, n. 46, not. 103. 

2. S. Alphonsus, lib. VI, n. 888; Bangen, tit. Ill, pag. 34. 


CAP.  IV.  DE  CONSENSU  MATRIMONIALI 69 

nonnullis circumstantiis habitant, satis exprimere maritalem 
consensum, suis locis declaramus. Pariter capitis inclinatio ad 
alterius propositionem in communi usu assensum significat. 
Hinc, e. g., si, parocho interrogante, mulier caput inclinat, 
jam maritalis consensus satis expressus est. Idem dicas, si 
mulier, quae prae nimia commotione nee verba protulerat nee 
caput inclinaverat, ultra porrigit manum ut vir annulum 
immittat ; aut si, viro exprimente consensum, mulier pro 
responsione ultra dexteram praesentat et viri dexterain stringit. 
Si post matrimonium peractum sponsi cum testibus ad sacri- 
stiam accedunt ut ibi a parocho conscribantur in libro matrimo- 
niorum simul cum testium nominibus, id quoque, ni fallimur, 
continet sufficientem consensus expressionem. At satis non est 
si, muliere neque respondente neque inclinante caput, neque 
dexteram porrigente, vir apprehendit ejus dexteram ut annu 
lum immittat, et mulier tantum se non retrahit. Pariter si 
decretum Tametsi partes non obligat, quaeri potest num. sufi'i- 
ciat silcntium filiorum familias, dum parentes eorum nomine, 
sed sine eorum mandate, matrimonium ineunt, ipsis praesen- 
tibus et tacentibus, vel ipsis absentibus et non contradicentibus, 
re cognita. Quaestio hue redit, num dispositio Bonifacii VIII 
in cap. un.,De desp. imp., in 6°, non solum sponsalia de future 
(n. 83) , sed etiam sponsalia de praesenti comprehendat. Plerique 
affirmant (1) ; alii verius negant (2) : unde judex videat, omni 
bus inspectis circumstantiis, num in casu silentium significet 
consensum vel potius dissensum (3) : plerumque significabit 
dissensum. 

965. Per epistolam. Alios contractug per epistolam iniri 
posse certum est, ex /. mulierem ff. De ritu nuptiarum, cum 
epistola scribentem repraesentet (4). Omnes admittunt et ma- 

1. Sanchez., lib. I, disp. XXIII, n. 3; Govar.,part. 2, De spans., cap. 4, 
n. 7. 

2. Schmalz., lib. IV, tit. I, n. 247 ; Pontius, lib. II, cap. XIV; P.Wernz, 
n. 46. 

3. D'Annibale, p. Ill, § 443, not. 5. 

4. Ex I. 5 D. De ritu nuptiarum, solus vir absens, non mulier, poterat 
per epistolam  matrimonium  mire;  quae  restrictio  jure  canonico 
recepta non est. 


70 TRACTATUS  CANONICTJS  DE  MATRIMONIO 

trimonium potuisse per epistolam valide celebrari ante Gone. 
Trid., et etiam hodie posse, si non urget decretum Tametsi. 
Hoc in casu matrimonium subsistit, si epistola Titii scribentis 
Semproniae : Contraho tecum, perveniat ad Semproniam, et 
haec directe rescribat Titio, ejusque responsio, acceptans, per- 
veniat ad Titium. Subsistit, inquam, ab hoc ultimo instanti, 
et si medio tempore alteruter resilit, nihil est actum. Quod 
si Titius dixerat in epistola se illi in Arirum tradcre, et ex 
nunc acceptare illius consensum, plerique putant matrimo 
nium constare statim ac Sempronia sufficienter manifestavit 
suam acceptationem, etsi Titius earn adhuc ignoret (n. 878). 
966. Promulgate decreto Tametsi, nonnulli ab initio dubi- 
taverunt matrimonium per epistolam posse adhuc fieri, quia 
non facile intclligitur quomodonam verificari possit utriusque 
conjugis praesentia coram eodem parocho iisdemque testibus. 
Sed communis et certa scntentia affirmat, quia non probatur 
Cone. Trid. tale matrimonium per epistolam suo decreto sus- 
tulisse (1). Coram parocho et testibus se sistit una pars, et alia 
pars repraesentatur per epistolam quae pro ea loquitur ; sicuti 
in matrimonio per procuratorem coram parocho et testibus 
se sistit una pars, et alia repraesentatur per procuratorem. 
Sanchez, lib. //, disp. XII, n. 3, id explicat afferens duos 
casus : « Primus casus est..., si epistolam mittens, scribat se 
non solum facere sui corporis traditionem, sed ex tune tradi 
tionem per alterum sibi faciendam acceptare. Tune enim si, 
epistola lecta coram parocho et testibus, alter consentiat, jam 
utriusque traditio et acceptatio fit coram eodem parocho et 
testibus. Secundus casus est, quern in nemine inveni, si reci- 
piens epistolam rescribat mittenti se accepisse litteras in qui- 
bus vult ipsum in conjugem, et similiter se ipsum velle. Tune 
enim si, hac epistola rescripta lecta coram parocho et testibus, 
recipiens coram illis consentiat, jam mutua acceptatio et tra 
ditio constat parocho et testibus, quia ilia epistola continet 
traditionem rescribentis et acceptationem traditionis factae a 

1. Praetcr AA. qui citari possent, vide Card. Caprara in instructione 
26 Maii 1803 (n. 1139). 


CAP.  IV.  —  DE  CONSENSU  MATRIMONIALI 71 

primo mittentc, et prior mittens se traclit et acceptat coram 
parocho et testibus » . 

Sed quamquam haec ad apicem juris vera sint, tamen, de- 
creto Cone. Trid. non urgente, matrimonium per epistolam 
non licet sine gravi causa ; si vero hoc decretum obligat partes, 
parochus numquam eidem assistat, inconsulto Ordinario ; qui 
illud non permittet sine urgentissima causa (1). Quae diximus 
de epistola, repete de nuntio qui epistolae locum tenet, ex 
cap. 10, De conv. conjug. 

987. S. G. G. prima vice quaestionem de validitate matri- 
monii per epistolam, post indue tarn a Gone. Trid. substantia- 
lem matrimonii formarn, ad examen revocavit, die 30 Sept. 
1673. Nam, uti narrat Card, de Luca, De matr., disc. XVI, 
B. ex antiqua illustri familia immeritos habens natales, arcto 
diuturnoque carcere ex causa uxoricidii inclusus, cum popu- 
lari muliercula absente per hujus epistolam in ipso carcere 
coram parocho et testibus matrimonium contraxit. Epistola 
directa erat ad parochum, et in ea mulier declarabat se nu- 
bere B. Be delata ad S. G. C., duae fuerunt quaestiones ad 
trutinam deductae : 1° An ista contrahendi per litteras forma 
in genere sive in abstracto hodie post Gone. Trid. decreta 
valeat ? 2 ' Quatenus valeat, an in casu bene servata esset ? 
Card, de Luca, qui in hac causa scripsit, negativam respon- 
sionem sustinuit ad utramque quaestionem. Econtrario, S. C. 
affirmativam tenuit, et matrimonium declaravit validum (2). 

968. Per procuratorem matrimonium ad instar aliorum 
contractuum iniri potuisse ante Cone. Trid. (et per consequens 
etiam hodie posse quoties non urget decretum Tametsi), tra- 
dit expresse Bonifacius VIII in cap. ult. De procurator ib us, in 
6\ quod totam doctrinam hac de re continet : « Procurator 
non aliter censetur idoneus ad matrimonium contrahendum, 
quam si ad hoc mandatum habuerit speciale. Et quamvis alias 
is, qui constituitur ad negotia procurator, alium dare possit, 
in hoc tamen casu (propter magnum quod ex facto tarn arduo 

1. Feije, n. 300; Bangen, lit. Ill, pag. 32. 

2. "Vide etiam folium ejusdcm S. C. in Januensi Malrimonii, 10 Julii 
1728; sed solutio hujus causae deest. 


72 TRACTATUS  CANONICTJS  DE  MATRIMOMO 

posset periculum immincre) non poterit deputare alium, nisi 
hoc eidem specialiter sit concessum. Sane si procurator ante- 
quam contraxerit a domino fuerit revocatus, contractum post- 
modum matrimonium ab eodcm (licet tarn ipse quam ca cum 
qua contraxit, revocationcm hujusmodi penitus ignorarent), 
nullius momenti cxistit, cum illius consensus defecerit, sine 
quo firmitatem habere nequivit » . 

969. Communis sentcntia cst hoc jus adhuc vigere, et ma 
trimonium per  procuratorem,  servatis hisce conditionibus, 
contrahi posse, etiam Tridcntino vigente dccreto, quia Gone. 
Trid. nihil in hac re immutavit. Haec doctrina confirmatur ex 
praxi Ecclesiac, quae hacc matrimonia in forma Tridentina 
aliquando permittit. Doctrina autem quae tenet matrimonium 
per procuratorem valcre in ratione contractus, non vero in 
ratione sacramenti, sensu caret, quia utraque ratio inter chri- 
stianos cstinseparabilis. Nonnulli tan turn prudenter consulunt, 
ut qui matrimonio per procuratorem juncti sunt, vel iterum 
ipsimet coram parocho et testibus consensum renovent, vel 
saltern coram Ecclesia se ratum habere matrimonium decla- 
rent : quae tamen necessaria non sunt, sed majoris dumtaxat 
cautelae gratia suadentur (1). At ob incommoda quibus locum 
dare potcst, hoc matrimonium non facile permittendum est ; 
parochus numquam, inconsulto suo Ordinario, illi assistat, et 
Ordinarius nonnisi ex causa valde gravi, omnibus rite per- 
pensis, illucl permittat pro sua prudentia (2). Modo decretalis 
Bonifacii VIII breviter declaranda est. 

970. Requiritur in primis mandatum speciale ad matri 
monium contrahendum. Et quidem fieri debet certae ac deter- 
minatae personae, atque ad effectum illud contrahendi cum 
certa et determinata persona, ex cil. cap. iih., De procurat., 
in 6° (3). Confirmatur ex responsione S. G. C. in Neapolitana 
Matrimonii,  7 Julii 173G. Nam Joannes Baptista Bassand, 


1. Bencdictus XIV, De Syn., lib. XIII, cap. XXIII, n. 9. 

2. Bangcn, 1.  c., Instructio Austriaca, §50; Card. Caprara, in cil. 
n. 1129. 

3. Sanchez, lib. II, disp. XI, n. 4; Pontius, lib. II, cap. XV, n. 3; 
P. VVernx, /. c., n. 45. 


CAP.  IV.  DE  CONSENSU  MATRIMONIALI 73 

chirurgus cujusdam legionis Gallorum militum, Neapoli mo- 
rabatur an. 1706 : et cum Dux quidam minis ipsum continue 
compelleret ad nuptias contrahendas cum Genovefa, ad 
eas declinandas folium nudum a sc tantum subscriptum in 
inanibus praefati Ducis relinquens, Taurinum primum petiit, 
deinde Viennam, ubi matrimonium cum Maria rite inivit an. 
1715, ex qua prolem habuit. Dux post ipsius discessum cura- 
vit in enunciato folio sibi tradito scribi mandatum procurae 
in personam Joannis Antonii sui familiaris ad matrimonium 
contrahendum nomine dicti Joannis Baptistae cum Genovefa ; 
quod revera die 9 Mali 1706 coram parocho et tcstibus ini- 
tum fuit. Post plures annos, mortua ipsa Genovefa, Joannes 
Baptista expostulavit nullum dcclarari matrimonium cum 
Genovefa suo nomine inituin, legitimam vero prolem a se 
ex altero matrimonio susceptam. Propositis dubiis : « 1° An 
constet de nullitate matrimonii. Et quatenus negative ; 2° An 
saltern reputari debeat ad omnes juris effectus legitima proles 
suscepta ab altero matrimonio contracto an. 1715 in casu »; 
S. C. reposuit : « Ad lum affirmative; Ad 2um provisum in 
primo ». 

971. Geterum de rigore juris lioc mandatum dari potest 
scripto vel viva voce, licet scripturam consultius requiri, nemo 
non videat : secus Ordinarius numquam permittat matrimo 
nium; imo jura particularia  quandoque expressc rcquirunt 
scripturam antea a Curia episcopali recognoscendam. Necesse 
non est ut detur coram parocho et testibus pro locis in quibus 
decretum Tametsi viget. In procuratore autem nulla qualitas 
exigitur pro matrimonii validitate, nee ccrta aetas, nee sexus 
identitas cum mandante. 

972. Procurator debet mandatum ipse per se exequi, et 
nequit  alium  subdelegare,  nisi  haec  subdelegandi facultas 
expresse ei data sit. Quando matrimonium celebratur in forma 
Tridentina, procurator in actu matrimonii exhibet mandatum, 
et paroclius interrogat :  Vis in nxorem Semproniam nomine 
Tilii? Vis in maritum Titium, mediante pmesenti suo procu 
ratore ? Si vero matrimonium contraliitur non in forma Tri 
dentina, procurator hac vel simili forma utitur :  Tit i us (vel 


74 TRACTATUS  CANONICUS  DE  MATRIMONIO 

Sernpronid] te accipit in uxorem (vel maritum), me mediante (1). 
973. Mandatum rcvocari potest tacite vel expresse. Si 
mandans, quando procurator matrimoniiim iniit, consensum 
etiam mentaliter tantum rcvocaverat, matrimonium est nul- 
lum defectu consensus, ex cit. cap. ult., De procurator ibusy 
in 6° ; sed si revocatio probari nequit, matrimonium in foro 
externo valeret. Id est speciale in matrimonio : in genere enim 
est juris regula : Aclus valet, nisi procurator certior fiat de 
revocato mandate, juxta textum in cap. 33, De rescriptis, et 
Clem,, tin., De renuntiatione. Ratio differentiae est, quia in 
aliis actibus lex consensum supplet ; sed consensus matrimo- 
nialis nulla auctoritate suppleri potest (2). Hue spectat re- 
sponsio S. G. G. in Eugubina sen Permina Matrimonii, 5 Julii 
1727. Nam Elisabeth de Ghirlardis procuratorem constituerat 
ad matrimonium ineundum cum Hieronymo de Raphaelibus. 
Inito matrimonio, Elisabeth egit pro declaratione nullitatis, 
affirmans se mandatum revocavisse, licet revocatio ad notitiam 
procuratoris deducta non fuisset. Tota quaestio fuit num revera 
Elisabeth mandatum libere revocavisset ante matrimonii cele- 
brationem. Instrumentum quidem revocationis a notario con- 
fectum fuit ipsa matrimonii die, nempe die 29 Martii 1724 ; 
sed cum constarct ipsam aperuisse suam mentem hac super 
re die 27, et 28 pluribus personis, S. G. C-, proposito dubio : 
« An constet de matrimonii nullitate in casu » respondit : 
« affirmative » . Quod si mandans ex animo mandatum dedit 
ab initio, deinde consensum mentaliter revocavit, et tandem 
rursus consensit ante executionem mandati, matrimonium 
valet. Idem repetas probabilius, si ab initio ficte mandatum 
dedit, sed postea ante matrimonii celebrationem revera con- 
sentit (3). Si mandans, concesso mandate, amplius de eo non 
cogitavit, et interim matrimonium celebratur, utiquc valet, 
etsi temporc celebrationis mandans dormicrit vel sit ebrius, 
quia consensus virtualiter perseverat. Exinde deducit Sanchez, 

1. S. Alphonsus, lib. VI, n. 886. 

2. Sanchez, lib. II, disp. XI, n. 6. 

3. S. Alphonsus, I. c., probabilius, cum Sanchez,  Bonacina, Ronca- 
£lia, Salm., aliisque. 


CAP.  IV.  --DE  CONSENSU  MATRIMONIALI 75 

/. c,, n. 12, valere quoque matrimonium, etsi mandans tern- 
pore celebrationis in amentiam incident (1). Quod ne admittas ; 
nam hoc in casu consensus in mandante prorsus deficit, sicuti 
si supremum diem obiisset, ideoque contractus in genere ex 
/. 47 el 48 ff. De acquirenda haereditate, et matrimonium in 
specie non intelligitur (2), quia « furiosi nulla voluntas est ». 
Differentia inter ebrium vel dormientem et amentem clara est : 
in illis usus rationis potius suspensus est, quam extinctus ; in 
isto potius extinctus, quam suspensus ; ideoque in illis con 
sensus virtualiter perseverat, sed non in isto. Haec vera sunt 
de amentia perpetua, non autem temporanea, quae recte ae- 
quiparatur somno vel ebrietati. 

974. Si in mandate addita fuit aliqua vera conditio, e. g., 
quod matrimonium fiat, sed cum tali dote, hacc conditio ser- 
vari sedulo debet; secus nihil est actum, deficiente consensu. 
Vera conditio, quia si id quod in mandate indicatur est simplex 
desiderium, aut jam requiritur a jure non sub poenanullitatis, 
e.  g.,  quod  matrimonium fiat,  praemissis publicationibus, 
censetur appositum ad meram instructionem pro actu rite 
faciendo, non uti vera conditio sine qua non; ac proinde ma 
trimonium est validum, publicationibus, e. g., neglectis; est 
quoque licitum, illis dispensatis (3). 

975. Per interpretem omnes admittunt matrimonium con- 
trahi ubique terrarum potuissc ante Cone.  Trid.,  et etiam 
hodie posse si decretum Tametsi non urget, sicuti ceteros om 
nes contractus, ex /.  2  D. De verborum obligat. :  « Omnis 
sermo contineat verborum obligationem, ita tamen ut alter 
alterius linguam intelligat sive per se sive per verum interpre 
tem » . At tali matrimonio parochus numquam assistat, incon- 
sulto Ordinario, qui ex urgentissima tantum causa illud per- 
mittat. Sed valetne matrimonium hujusmodi in locis quoque 

1. Ita etiam Billuart,  De malr., dissert. /, art. V;  Rosset. n. 233, 
aliique non pauci, sed immerito a nonnullis  haec  sententia  dicitur 
communis. 

2. Pontius, lib. //, cap. A'F, n. 14;  De Lugo,  De sacram. in gen., 
disp. VIII, n. 108; P. Wernz, n. 45, not. 94, aliique. 

3. S. Alphonsus, lib. VI, n. 885; Sanchez, lib. //, disp. XI, n. 17 sequ.; 
cum communi. 


76 TRACTATUS  CANONICUS  DE  MATRIMONIO 

in quibus vigct cit. decretum? Nonnulli negant (1), quia paro- 
chus et testes tune nequeunt attestari cle consensu a partibus 
praestito. Alii affirm ant (2), quiaparochus et testes attestantur 
de consensu per interpretem expresso, quod ad matrimonium 
satis est, sicuti notarius et testes in contractu civili per inter 
pretem inito. Haec altera sententia videtur probabilior. Bene- 
dictus XIV, De Syn., lib. XIII, cap. XXIII, n. 9, hanc quae- 
stionem innuens, suam sententiam non pandit. Qua stante 
controversia, si agatur de matrimonio contrahendo, Episcopus 
illud nonpermittat; side contracto, interim standum est pro 
ejus valore, donee Sancta Sedes aliucl declaraverit. 

976. Concludimus liae animadversione. Matrimonium per 
epistolam aut nuntium, procuratorem, interpretem est verum 
sacramentum,  quando validum est, cujus minister sunt scri- 
bens, mandans, ipse contrahens per interpretem, ac alia pars. 
Procurator et interpres nee ministri  sunt  sacramenti,  nee 
aliquam cognationem, aut affinitatem contralmnt : nam re- 
praesentant principalem contrahentem,  et in illius persona 
agunt. Hinc non peccant, si matrimonium celebrant in statu 
peccati mortalis. At pars principals ipsa quidem debet esse 
in statu gratiae, quando fit matrimonium (3). 

Articulus IV 

DE  CONSENSU  MATRIMONIALI  PRAESTITO  SUB  CONDITIONS, 
MODO,  CAUSA,  DEMONSTRATIONE. 

977. Quoniam <  Deus ab initio constitute hominem et reli- 
quil ilium in manu consilii sui »; Ecc., XV, 14, hinc homo 
potest in matrimonium consentire vel pure ac simpliciter ; vel 
nonnisi sub tali conditione; Arel tandem addito modo, causa, 
demonstratione. Equidem matrimonium propter reverentiam 
sacramenti,  et  plurium  incommodorum  pericula  contrahi 
debet pure et simpliciter,  nee  parochus  sinat unquam in 
expressione consensus aliquid hujusmodi addi. Sec mine expo- 

1. Pontius, lib. V, cap. XXI, n. 9 sequ. 

2. Fcije, n. 300; Sanchez, lib. //, disp. XXXIX, n. 3; P. Wernz, I. c. 

3. Sanchez, lib. II, disp. XI, n. 29 sequ. 


CAP.  IV.  DE  CONSENSU  MATRIMONIALI 77 

nendum est quid juris, si vel in ipso matrimonii actu additum 
fuit, vel antea nee revocatum (1). 

978. De matrimonio inito sub modo, causa, demonstratione 
expedite, res est, scilicet matrimonium valet, etsi modus sit 
contra conjugii substantium ; e.  g. : Contraho tecum, tu vero 
generationem prolis eviles : nam haec omnia actum, cui adji- 
ciuntur, minime suspendunt. Circa matrimonium sub condi- 
tione fusius insistendum est. 

979. Theoria generalis de matrimonio inito sub conditione 
traditur (praetermissis conditionibus necessariis, et conditio- 
nibus  possibilibus ac licitis)  a Gregorio IX in cap. ult. De 
conditionibus... his verbis :  « Si conditiones contra substan- 
tiam conjugii inserantur, puta si alter dicat alteri : Contraho 
tecum, si generationem prolis evites, vel  : Donee inveniam 
aliam Iwnore vel facidtatibus ditiorem, aut : Si pro quaestu 
adulterandam te tradas, matrimonialis contractus, quantum- 
cumque sit favorabilis, caret effectu, licet aliae conditiones in 
matrimonio, si turpes aut impossibiles fuerint, debeant prop- 
ter ejus favorem pro non adjectis haberi ». 

Gregorius IX hanc constitutionem edidit non interrogatus ab 
aliquo, « sed ut instrueret judices ecclesiasticos quomodo de 
matrimoniis, in quibus conditiones impossibiles et turpes seu con 
tra substantiam appositae adjiciuntur, pronuntiare debeant » ; 
Gonzalez in cit. cap. 

Haec autem decretalis indiget declaratione, quia quam certa 
est disciplina ibidem constituta, tarn difficilis visa est culto- 
ribus canonum ejusdem expositio et ratio (2). In primis loque- 
mur de conditionibus de futuro ; deinde de conditionibus de 
praeterito vel de praesenti. 

§ 1. — De consensu matrimoniali praestito sub 
conditione de futuro. 

980. Conditio de eventu futuro necessario, e.g.: Contraho 
tecum, si crastina die sol orietur, non suspendit consensum, 

1. Quid sitconditio, modus, causa demonstratio vide n. 99 sequ. 

2. Berardi, Jus Ecc., torn. Ill, diss. II, cap. I. 


78 TRACTATUS  CANONICUS  DE  MATRIMONIO 

sed matrimonium statim censetur purum (1). Sane « qui sub 
conditione stipulatur, quae omnino exstitura est, pure videtur 
stipulari » ; /. 9 ff. De notat. Ilinc haec conditio vitiatur, ut 
aiunt, et non vitiat contractum. 

981. Addit tamen  sapienter De Lugo, De just,  etjur., 
disp. XXII, n. 336  : « Quod quidem verum est regular! ter : 
nam secundum se non repugnat quod ilia conditio ex intentione 
contrahentium suspensiva sit, nee velint obligare se ad aliquid, 
donee conditio reipsa ponatur, ut fatetur  etiam Turrianus, 
disp. LV, dub. 9, n. 6; quod facilius prfiesumitur, quando 
contrahentes ignorabant conditionem esse necessariam ; tune 
enim praesumuntur illam eodem modo ponere, sicut alias futu- 
ras  contingentes. Idemque est quando licet conditio sit in se 
necessaria, nee sit in materia contingent!, contrahentibus tamen 
est incerta , ut si, dubitantes de eclipsi futura tali die, aliquid sub 
ea conditione promittant, ut pro utroque casu fatetur Sanchez 
cum aliis, supra n. 3 et 4. Aliquando etiam non apponitur per 
modum conditionis, sed tanquam terminus vel dies praefinita, 
e. g. : Do libi equum, si pater metis moriatur, hoc est quando 
morietur ; nam licet necessario moriturus sit, non tamen vult 
promittens obligare se ad dandum equum ante mortem patris » . 

982. Notentur cit. /. 9 ff. De notat. verba : Quae certo exti- 
tura est. Proinde contrahens pure videtur stipulari, et con- 
tractus in genere, matrimonium in specie statim valet, etsi 
eventus futurus non sit natura necessarius, sed tamen sit certo 
extiturus, e. g. :  Contraho,  si Antichristus venerit.  Sensus 
enim praesumitur esse : contraho, si certum est Antichristum 
esse venturum, quae conditio de praesenti existit, donee pro- 
betur contrahentem earn conditionem suspensive apposuisse. 

983. Conditio de eventu futuro impossibili, e. g. : Contraho, 
si digito coelum tetigeris, pariter consensual non suspendit, 
habetur pro  non adjecta et matrimonium statim valet,  ut 
aperte tradit Gregorius IX, /. c. Ita etiam de testamentis sta- 
tuit jus civile Romanum, /. 3 et 6 ff. De condit. etdemonslr. 
Hinc rursus haec conditio in matrimonio et in testamento vi- 

1. Sanchez, lib. V, disp. II, n. 2 cum communi. 


CAP.  IV.  DE  CONSENSU  MATRIMONIALI 79 

tiatur et non vitiat. Gontractus vero inter vivos irritantur con- 
ditione de future impossibili, ut omnes fatentur, ex § 11, Inst. 
De inut. stipul, : « Si impossibilis conditio obligationibus adji- 
ciatur, nihil valet stipulatio » ; unde haec conditio eos vitiat, et 
non vitiatur. Ratio ob quam matrimonium ac testamentum sub 
conditione impossibili valent, est favor juris, quo gaudent, ut 
de matrimonio docet Gregorius IX, /. c. 

984. De Lugo, /. c., n. 343, id explicat quoad testamentum 
his verbis : « In re tanti momenti et adeo homini expetibili, 
qualis est non decedere intestatum, non praesumitur testator 
ludere voluisse et per jocum actum derisorium facere, sed po- 
tius addidisse illam conditionem ex errore, putando rem esse 
possibilem, eoque fuisse animo, ut si impossibilem esse sciret, 
earn non apponeret, nee vellet haeredem suum ad impossi- 
bile obligare. Quare ita lex mterpretatur voliintatem defuncti, 
qui suum affectum erga haeredem vel legatarium ostendit, ut 
nolit ei illudere, sed potius conditionem pro non adjecta ha- 
beri ; et ex hac praesumptione, nisi aliunde mens contraria 
testatoris constet per  conjecturas  verisimiles,  rationabiliter 
interpretatur lex magis esse juxta defuncti voluntatem quod 
conditio auferatur,  quam quod actus irritus et invalidus exi- 
stimetur. Quod in aliis contractibus inter vivos non procedit, 
in quibus et facilius solent homines jocari et illudere, quam 
intestamento, etnon est ilia praesumptio, qua testator prae 
sumitur velle valide testari et de rebus suis disponere, prae- 
sertim  cum contraliens adhuc  superstes possit voluntatem 
suam interpretari et iterum,  ablata conditione, valide con- 
trahere, si velit ». Goncinit Berardi, torn. Ill, diss. H, cap. I. 

985. At pro matrimonio explicatio est longe  difficilior : 
nam, ut aitDe Lugo, /. c., n. 348 : « In matrimonio necpotest 
lex  ecclesiastica  supplere  consensum  contrahentium,   vel 
facere quod sine tali consensu matrimonium sit validum, nee 
ibi locum habere potest ilia praesumptio voluntatis inter- 
pretativae, ob quam in ultimis voluntatibus diximus condi- 
tiones impossibiles haberi pro non adjectis, eo quod lex prae- 
sumat  testatorem,  qui  ex  ignorantia  petiit  conditionem 
impossibilem, malle quod conditio deleatur, quam quoddispo- 


80 TRACTATUS CANONICUS DE MATRIMONIO 

sitio nullo modo possit observari : quia ad valorem matri- 
monii haec voluntas interpretativa non sufficit, sed requiritur 
contrahentes sufficienter explicare sensibiliter suum consensum, 
quern certc non explicuit sensibiliter, qui solum dixit se con- 
sentire sub conditione impossibili ; sicuti neque etiam testator 
suam voluntatem sufficienter explicuit, sed in bonorum tem- 
poralium dispositione lex potest, ex interpretativa voluntate 
defuncti, et aequitate id suadentc, decernere quod bona habean- 
tur, ablata ilia conditione; quam potestatem non habet lex 
in ordine ad matrimonium, ad quod requiritur essentialitcr 
consensus formalis ipsorum contrahentium, et non sufficit ille, 
quern haberent, si interrogarentur ». Deinde idem Auctor 
refert et rejicit plures DD. sententias. 

986. Dici potest, propter favorem juris, praesumi contra- 
hentem serio matrimonium inivisse et conditionem impossi- 
bilem per jocum addidisse : proinde juxta hanc praesump- 
tionem matrimonium valere et conditionem haberi pro non 
adjecta. At si de facto (quod plerumque erit) contrahens jocatus 
est, dum protulit verbamatrimonialia, aut consensum alligavit 
verificationi illius conditionis, quia, e. g., putabat esse possibi- 
lem, matrimonium estprorsus nullumex defectu consensus. In 
foro interno id constabit ex confessione partis, in externo ex 
conjecturis et circumstantiis, quae facile aderunt; in dubio 
standum est pro valore matrimonii. Sanchez, lib. V, disp. Ill, 
n. 8 sequ., quern sequitur Schmalz., lib. IV, lit. V, n. 60, alii- 
que, docet illam juris praesumptionem locum non habere, 
ideoque matrimonium sub ea conditione, ad instar aliorum 
contractuum, habendum esse nullum, nisi validum probetur, 
si una pars ignorabat relatam decretalem Gregorii IX. Id repre- 
hendit De Lugo, /. c., n. 356; sed salva principis morali- 
starum auctoritate, aliquo sensu verum esse videtur. Nam si 
contrahens sub ilia conditione sciebat jure canonico matri 
monium censeri validum et illam conditionem haberi pro non 
adjecta, multo magis praesumitur earn joco addidisse ct con 
sensum matrimonialem serio expressisse (1). 

1. Lehmkuhl, vol. //, n. 687. An Gregorius IX, 1. c., condiderit jus 
novum, vide apud Schmalz., lib. IV, tit. V, n. 60 sequ. 


CAP.  IV.  —  DE  CONSENSU  MATRIMONIALI 81 

987. Conditio de eventu future conlingenti honesto, e. g. : 
Contraho tecum, si sententia judicis erit mihi favombilis, si 
pater mem consenserit. . . , suspendit consensum usque ad veri- 
ficationem eventus. Id tradit Honorius III in cap. 5, De condi- 
tionibus... Nam Titius matrimonium contraxerat sub condi- 
tione : Si pater ejus suum praestaret assensum, et quaerebatur 
num esset ad consummandum matrimonium compellendus. 
Pontifex respondet :  « Nisi voluntas patris postmodum inter - 
cedat, nequaquam cogendus est ad matrimonium contrahen- 
dum a (1). Nil refert quod conditio apposita fuerit sive antea, 
dum sit moraliter certum non fuisse revocatam, sive in ipso 
matrimonii actu coram parocho et testibus. 

988. Igitur matrimonium, sub tali conditione contractum 
interim non valet, et est veluti in suspense, cum consensus, 
alligatus illi condition!, nondum habeatur, et in suspenso sit. 
Hinc contrahentes non peccant, si, dum contrahunt, non sunt 
in statu gratiae; ac, quoniam vere nondum sunt conjuges, om- 
nes actus conjugatis liciti solutisque prohibiti ipsis vetantur, et 
praesertim copula, nisi haec matrimonium praesumptum con- 
stituat, de quo mox. Utraque pars tenetur expectare, quiahaec 
obligatio est implicita, ideoque peccat aliud matrimonium pure 
contrahendo ; sed hoc matrimonium forte initum valeret. Imo 
utraque pars tenetur curare verificationem  conditionis,  aut 
certe earn non impedire (2).  «  In jure civili,  ait Ulpianus, 
/. 161 [f, De regulis juris, receptum est, quoties per eum cujus 
interest conditionem non impleri, fiat quominus impleatur, 
perincle haberi ac si impleta conditio fuisset » . Sed hoc princi- 
pium matrimonio applicari nequit, quod, conditione, quacum- 
que tandem de causa, non verificata, evanescit ex defectu con 
sensus, uti patet; verificata autem, valet a momento verifica- 
tionis, et tune fit sacramentum, licet deinde, fictione juris, 
retro trahatur ad momentum celebrationis. Excipe, si interim 

\. Conlrahendum iciest consummandum, prouti juxta contextual 
interpretantur Sanchez, lib. V, disp. VIII, n. 5; Schmalz., lib. IV, 
tit. V, n. 38 ; De Lugo, He just, et jur., disp. XXII, n. 393, hanc inter- 
pretationem appellat duriusculam, aliamque proponit, quae eamdem 
thesim confirmat. Vide etiam Fagn. in comm. cit. cap. 

"2. Sanchez, lib. V, disp.  V, n. 36; De Lugo, I. c., n. 383. 

II 6 


82 TRACTATUS  CANONICUS  DE  MATRIMONIO 

res in eum statum incident, a quo incipere non poterat : nempe 
si una pars consensum revocaverit explicite vel implicite, e. g., 
contrahens sponsalia cum tertia persona ; aut si supervenerit 
impedimentum dirimens, e. g., ex copula habita cum sorore 
sponsae (1) vel ex matrimonio contracto cum tertia persona. 

Ex his patet matrimonium, et in genere contractum, sub 
hac conditione nee omnino nullum esse, nee omnino comple- 
tum : unde haec conditio nee vitiatur, nee vitiat. 

989. Fieri potest ut qui contraxerunt sub hujusmodi con 
ditione, jam velint matrimonium purum inire, quin expec- 
tent verificationem eventus. Quaeritur utrum hoc matrimo 
nium debeant rursus  in forma  publica celebrare,  necne? 
Distinguendum est inter conjuges, qui decreto lametsi tenen- 
tur, et conjuges qui hoc decreto non adstringuntur. 

990. Si conjuges, a Tridentino decreto exempti, pure con- 
trahunt sine forma liturgica, matrimonium certe valet. At 
valde expedit ut formam liturgicam servent, quia si conditio 
deinde deficiet, primum matrimonium sub conditione initum 
in forma publica erit nullum, et alterum purum ac validum 
remanebit forte occultum. Imo in iis locis, si conjuges libere 
copulam habent, praesumptione juris et de jure contra quam 
non admittitur probatio, praesiimitur hanc copulam positam 
esse animo maritali, ipsosa conditione recessisse etpure con- 
traxisse. Haec desumuntur ex cap. 3, 5 et praesertim 6, De 
conditionibus . . . , ubi Innocentius III haechabet : « Gum liquido 
constet, quod post contracta sponsalia (de praesenti) carnalis 
est inter eos copula subsequuta, pro matrimonio est praesu- 
mendum, quia videntur a conditione apposita recessisse ». 
Sane si jus praesumebat matrimonium ex copula inter sponsos 
de futuro, a fortiori praesumere illud debet ex copula inter 
sponsos de praesenti sub conditione. Est igitur casus matri- 
monii praesumpti, qui probabilius abrogatus non est per dc- 
cretum relatum n. 92, quia hoc decretum abrogat praesumptio- 
nem juris et de jure qua sponsalia de futuro valide inita per 
subsequentem copulam carnalem censebantur in verum ma- 

1. D'Annibale, p. Ill, S 448, not. 12, contra Lugonem, 1. c., n. 201. 


CAP.  IV.  DE  CONSENSU  MATRIMONIALI 83 

trimonium transire ; et cum sit strictae interpretationis, utpote 
derogatorium juri constitute, nequit ad alium casum extend! 
absque authentica declaratione legitimae auctoritatis eccle- 
siasticae (1). Ceterum quae diximus n. 89 sequ., applica .huic 
casui praesumpti matrimonii. 

991 . Si vero conjuges decreto Tridentino subsunt,  rursus 
videndum utrum conditio apposita fuerit in ipso matrimonii 
actu coram  parocho  et testibus, an potius apposita fuerit 
antea nee revocata,  et matrimonium in  forma Tridentina 
fuerit purum. Si primum, re melius perpensa, subscribimus 
opinion! P. Wernz, n. 297, not. 28, nempe non esse necesse 
ut matrimonium denuo contrahatur in forma Tridentina, sed 
sufficere ut de revocata conditione certo constet, et parocho 
conveniens detur notitia, quia prior consensus conditionatus, 
revocata conditione, evadit purus et proinde jam matrimo 
nium constituit. Si alterum ; vel conditio fuit occulta ita ut in 
foro externo probari non possit, et tune non est dubitandum 
eos posse pure contrahere etiam privatim, et censeri reces- 
sisse a conditione et pure contraxisse,  si. copulam libere ha- 
beant, quia in casu forma Tridentina non videtur urgere, sicuti 
in revalidatione matrimonii invalid! ob impedimentum occul- 
tum ; vel conditio fuit publica ita ut probari queat in foro 
externo, et tune repete quae diximus pro primo casu. 

992. Adveniente conditione, matrimonium ipso jure perfi- 
citur et valet absque ulla consensus renovatione, etsi conjuges 
verificationem conditionis ignorent. Haec est communis cano- 
nistarum sententia contra non paucos theologos. Sane  con 
sensus, ab initio datus sub conditione, virtualitcr perseverat, 
et  modo, impleta conditione, est purus; ideoque ex parte 
consensus non est cur matrimonium non valeat. Ad rem De 
Lugo, De just, etjur., Diss. XXH, n. 386 : « Prior consensus, 
solum virtualiter perseverans, quamdiu non revocatur, suf- 
ficit ad valorem matrimonii, adveniente conditione, quae sola 
dcsiderabatur >. DeLugo, /. c., bane sententiam appellat verio- 


1. P. Wernz, n. 298, cum aliis. Conlrarium putant D'Annibalo, ciL 
S448; Ballerini-Palmieri, torn. VI, p. 219, aliique. 


84 TRACTATUS  CANONICUS  DE  MATRIMOWO 

rem, ct S. Alphonsus, lib. VI, n. 895, probabiliorem, sed ex 
dicendis apparebit esse certain. Nommlli putant post Gone. 
Trid., urgente decreto Tametsi, requiri ad valorem matrimonii 
ut parochus et testes intersint conditionis implemento, vel 
saltern ut contrahentes coram iisdem postea asserant condi- 
tioncm esse impletam (nisi purificatio conditionis sit aliunde 
notoria) ; et non sufficere, quod interfuerint contractui matri 
monii sub liac conditione celebrati (1). Id sustineri ampliusnon 
potest post ea quae habet Fagnanus. 

993. Nam Fagnanus in comm. cap. 5, De conditionibus..., 
hanc materiam rite evolvens, haec liabet : « Dispositio con- 
ditionalis, adveniente conditione, purificatur et ex eo tempore 
perficitur, perinde ac si ab initio pure fuisset facta, ut leg. Po- 
tior in princ. ibi : Cum enim conditio semel extitit, perinde 
habetur, ac si illo tempore, quo stipulatio interposita est, sine 
conditione facta esset, ff. Qui polior. in pign. habeant. cum 
concordant, de quibus ibi per glossam in verb. Melius est. Et 
matrimonium, quamvis post legem evangelicam sit elevatum 
in sacramcntum, habet tamen rationem contractus : unde per 
adventum conditionis perficitur, sicut ceteri contractus condi- 
tionales, leg. Haecvenditio, ibi : conditionales venditiones tune 
perficiuntur, cum impleta fuerit conditio, ff. De contrac. 
emph... 

« Ouare matrimonium conditionale, purificata conditione, 
statim esse perfectum absque novo consensu receptissima est 
canonistarum sententia... Et quamvis plerique ex theologis 
oppositum sentiant, existimantes non esse matrimonium, adve 
niente conditione, nisi novus consensus accedat, inter quos 
praecipue est S. Thomas, in 4 dist. 29, q. un., a. 3, q. 3...; 
tamen primam opinionem canonistarum servat Curia etiam 
post Cone. Trid., ut mox patebit, ct ideo ab ilia in consulendo 
et judicando non est ullatenus recedendum : nam in S. C. C. 
alias fuit propositum infrascriptum dubium : 

« Cum quidam contraxissent coram parocho et testibus per 


1. Pirhing, lib. IV, lit. V, n. 2o; Layman, lib. V, tr. A', p. 
n. 3, aliique apud Schmalz., lib. IV, tit. V, n. 43. 


CAP.  IV.  —  DE  CONSENSU  MATRDIONIALI 85 

verba de praesenti sub conditione licita, quae postea fuit puri- 
ficata, si reputantes se pro legitimis conjugibus sine alia so- 
lemnitate matrimonium consummaverint , an validum sit 
ipsum matrimonium, vel conjugcs cogendi sint, ut demio, 
quia purificata cst conditio, coram parocho Icgitime con- 
trahant : 

« In Gong. General!... solus Alciatus tenuit cum communi 
canonistarum, quod, conditione purificata, non sit opus alia 
iteratione contractus matrimonii coram parocho...; reliqui 
omnes tenuerunt opus esse iterum contrahere coram parocho, 
et ita respondendum, non quia contra dictam communem cano 
nistarum praevaleat opinio theologorum..., sed quia Conci 
lium videtur intellexisse de matrimonio perfecto pure per verba 
de praesenti ibi : Vos conjungo; sed quando contrahitur per 
verba conditionata, non videtur matrimonium, sed sponsalia 
de future : item tutius A7idetur ut fiat coram parocho pro secu- 
ritate conscientiae : tamen dictum fuit agendum cum SS.mo, 
cum imo ex opinione canonistarum non sint sponsalia de 
future, sed matrimonium... SS.mus, nempe S. Pius V, pro- 
bavit sententiam canonistarum, quod, purificata conditione per 
consensum partis, matrimonium sit perfectum, nee opus esse 
alia iteratione contractus coram parocho, sicque praevalere et 
in decidendo attendendam esse opinionem canonistarum; 
Cone, autem Trid. nihil ad hanc rein facere. 

« Haec eadem quaestio proposita fuit in alia Cong..., et 
omnes, praeter unum..,, tenuerunt matrimonium valere, nee 
requiri ut de novo coram parocho et testibus contrahatur. Qua 
decisione SS.mo relata, scilicet Clement! VII, SS.mus visus est 
dubitare, quia, licet de jure veteri matrimonium valeret per 
textum in cap. 5, De condit. app., tamen hodicpost Concilium, 
quo solemnitas parochi et tcstium introducta est, secus esse 
videtur, quia cum contrahitur sub conditione, solemnitatem 
adhibcndo, non satisfit Concilio ; quando autem a conditione 
receditur, solemnitates non adhibentur. Ideoque mandavit hoc 
dubium seu difficultatem in Cong, considerari. Qua difficultate 
proposita, Cong, ci respondit, Concilium non requirere so 
lemnitatem parochi et testium, quando receditur a conditione, 


80 TRACTATUS  CANONICUS  DE  MATRIMONIO 

sed quando, mutuo consensu habito, vir ct mulier contralmnt : 
hoc autcm casu, quando contractum fuit, adhibitae sunt so- 
lemnitates. Iterum hac difficultatis solutione SS.mo relata, 
Sanctitas Sua probavit decisionem Gong., et ita in liac causa 
responderi mandavit. Verum noluit bane decisionem omnibus 
casibus inservire, sed omnes, qui acciderint in futurum, cum 
suis circumstantiis esse specialiter considerandos » . 

994. Iluic doctrinae est una exceptio juxta doctrinam quam 
probabiliorem putamus (1). Nempe si Titius et  Sempronia, 
obstricti  aliquo impedimento diriment!,  matrimonium con- 
traxerunt  sub  conditione  :  Si  Papa  dispensaverit,  etiam 
obtenta dispensatione, matrimonium non valet, nisi consensus 
in  forma  legitima renovctur.  Ratio  hujus  exceptionis ita 
exponi  potest.  Consensus,  quando praestitus fuit,  erat, ob 
impedimentum dirimens nondum dispensatum, juridicenullus, 
licet physice sen potius psychologies existens ; purificatus per 
dispensationem et habitualiter perseverans, posset,  attento 
jure  naturae, matrimonium  constituere  absque  necessitate 
renovationis ;  sed  Ecclesia in his  casibus,  nempe  quando 
consensus fuit juridice nullus ob  impedimentum  dirimens, 
cessante impedimento, consensus renovationem exigere solet 
lege positiva, a qua tamen potest dispensare ; de qua re fusius 
infra. Proinde etiam in casu nostro renovatio consensus est 
necessaria,  nisi  camdem  Ecclesia  dispenset.  Neque  idem 
casus est matrimonii et sponsalium (n. 102 seq.), quia pro 
sponsalibus ilia positiva Ecclesiae lex non probatur. 

995. Antequam manum a conditione de futuro contingent! 
licito amoveamus, quaeritur quandonam conditio : Si parentes 
consenserint, impleta dici debeat, ita ut matrimonium jam 
valeat. Respondemus A^alere matrimonium, si parentes, certio- 
res facti, consenserint, licet postea dissenserint ; non valere, si 
dissenserint, licet postea consenserint, ut verius docet San 
chez, lib. V, disp. Vll, n. 8 sequ. Uno consentiente et aliodis- 
sentiente,  conditionem deficere, et  ideo matrimonium non 
intelligi, palam est.  Si parentes neque  consenserint, ncque 

\. De Lugo, De sacram. in gen., disp. VIII, n. 98, cum pluribus aliis. 


CAP.  IV.  DE  CONSENSU  MATRIMONIALI 87 

dissenserint, conditio habetur pro impleta, quia sensus illius 
conditionis pracsumitur et solet esse negativus : Nisi parentes 
dissenserint (1) : sed si contrahentes ilia conditione intende- 
runt positivum parentum beneplacitum, conditio impleta non 
esset. Quod si parentes mortem jam obierint, « nostri diversi, 
sed verius videtur conditionem Adtiari, sive contrahentes igno- 
raverint illos diem suum obiisse, quia mens eorum fuit non 
copulari, invitis parentibus, sive sciverint, quia conditio haec 
joco adjecta intelligitur > ; D'Annibale, /. c. 

996. Ex his obiter colligitur quid dicendum si ilia conditio 
sit de consensu praeterito, e. g. : Contra/to tecum, si parentes 
r ever a consemum dederunt; scilicet valet  matrimonium, si 
dederunt, aut si neque dederunt neque negaverunt; non valet, 
si negaverunt; tandem si aliquando dederunt, aliquando nega 
verunt, attenditur .ultima voluntas,  quia haec derogat ante- 
riori, ut notat Sanchez, lib. V, disp. VII, n. 6. Haec facile appli- 
cabis condition! de pracsenti : si parentes consentientes sunt. 

997. Gonditio  de  eventu  futuro contingenti turpi,  non 
tamen contra conjugii substanliam, e. g. : Contralto, sifralrem 
tuum occides, vel : Si sorori tuae dederis venena sterilitatis , 
vitiatur et non vitiat matrimonium,  sicuti conditio impossi- 
bilis (n. 983), cum Gregorius IX, /. c., eodem tenore de utra- 
que loquatur, et in jure turpis conditio aequiparetur impossi- 
bili, quia c id possumus quod jure possumus » , /. 125 ff. De 
verb, signif. Nimirum propter favorem juris praesumitur con- 
trahentem nuptias serio fecisse, illam autem conditionem joco 
(equidem non probando) posuisse, ne dicamus aliam par tern ad 
peccatum invitare; vel, si mavis, earn posuisse non uti veram 
conditionem, sed uti modum, ita ut sensus sit : Contraho tecum; 
tu vero deitide fratrem tuum occides; idque eo magis praesu 
mitur, si contrahens citatam decretalem Gregorii IX cogno- 
scebat (cit. n. 983.) 

998. At haec non est nisi praesumptio juris : unde si con 
trahens consensum suum illi turpi condition! revera alligavit, 


1. Sanchez, lib. V, disp. VII, n. 11; Schmalz., lib. IV, tit. V, n. 50; 
D'Annibale, p. Ill, S o08, not. 32. 


88 TRACTATUS CANONICUS DE MATRIMONIO 

matrimonium non valet, et alia pars certenec debet nee potest 
conditionem implere; sed, ea impleta, jam est matrimonium; 
ea non impleta, matrimonium non intelligitur, sicuti in casu 
conditionis honestae. Utrum vero contrahcns voluerit, necne, 
consensum illi condition! adnexum, in foro interno ipsc suip- 
sius judex est, in externo probari debet ex circumstantiis, quae 
probatio plerumque facilis erit ; et si conditionem honestam 
putavit, grave indicium est eidem suum consensum alligavisse. 
Praeterea ilia praesumptio non est nisi pro conditionibus 
turpibus, quae ad peccandum invitant; unde alia turpis con- 
ditio, e, g. : Contralto tecum, si ab hostibus in juste vulnereris, 
non habetur pro non adjecta, sed matrimonium suspendit (1). 

999. Haec conditio : Contralto tecum, si te virginem inve- 
nero, est turpis, si intelligatur per concubitum; est honesta, si 
intelligatur per alium modum licitum. 

Etiam in testamentis conditio turpis habetur pro non appo- 
sita, quod bene declarat De Lugo, /. c., n. 369 sequ. In aliis 
autem contractibus ante impletam conditionem quilibet con- 
trahentium resilire tenetur ; sed, conditione impleta, res pro- 
missa praestari debet, juxta probabiliorem sententiam. 

1000. Tandem de conditione de eventu futuro contingenti 
contra substantiam agendum est. Haec est ilia quae excludit 
vel ipsum jus coeundi in ordine ad prolem ; vel aliquant ejus- 
dent essentialem proprietatem, perpetuitatem nempe, vel uni- 
tatem quae et fidelitatem comprehendit. Gregorius IX, /. c., 
tres enumerat : Si generationem prolis evites (contra bonum 
prolis); Donee inveniam aliam honore vel facultatibus ditiorem 
(contra bonum sacramenti) ; Si pro quaestu adulterandam te 
tradas (contra bonum fidci) . At passim AA. advertunt Grego- 
rium IX has tres conditiones recensere indicative potius, quam 
taxative, quia aliae quoque excogitari possunt (2). 

1001. Jam vero certum est hanc conditionem irritare matri- 


1. De Lugo, De just, et jur., disp. XXII, n. 372; Schmalz., lib. IV, 
tit. V, n. 97; Sanchez, lib. F, disp. XV, n. 5, cum communion. Obstat 
P. Wernz, n. 300, not. 31, curn aliis. 

2. Bonedictus XIV,  De Syn., lib.  XIII, cap. XXII,  n. 6;  Quaest. 
Can. 386. 


CAP.  IV.  —  DE  CONSENSU  MATRIMONIALI 89 

monium, ex cit. cap. nil. De conditionibus..., quia conditio, 
externe apposita, manifeste indicat mcntalem conditionem, 
quae consensum matrimonialem excludit (n. 919) ; conditionem 
autem contra rationem sacramenti non irritare matrimonmm, 
collige ex dictis n. 921. Imo conditione contra substantiam 
matrimonium redditur in utroque foro nullum, etsi consensus 
internus esset forte legitimus, quia non esset sufficienter mani- 
festatus ; nisi forte apponens conditionem, declares te, ea non 
obstante, vclle verum matrimonium, quia tune liac declara- 
tione revera conditionem removes ct pure contrahis (1). 

1002. Hue spectat responsio S. C. S. Officiidiei 22 MaiilSbQ : 
« Definitum fuit in Cong. General! S. Officii, die 20 Mali 1754, 
invalidum esse matrimonium coram minis tro Galvinista initum, 
eo quod soleat uti formula perpetuitati matrimouii contraria. 
Quaeritur: 1° Quid sentiendum de matrimonio catholicorum 
sic celebrato, si, non obstante formula ista, intendant bona 
fide contrahere in  sensu Ecclesiae ? 2° Quid de matrimonio 
mixto, cum pars catholica intendit, ut supra, contrahere in 
sensu Ecclesiae » ? S. G.  reposuit : « Ad lum : in casu prout 
exponitur, affirmative, sen matrimonium inter duos catholicos, 
qui in sensu Ecclesiae contrahunt, inlerveniente declaralione 
conlrahentium,  esse validum et indissoluble. Ad 2um : matri 
monium mixtum esse nullum, scilicet parte catholica expresse 
declarante se  contrahere matrimonium  de  praesenti  juxta 
formulam perpetuitati matrimonii contrariam. Quod si pars 
catholica expresse  declaret se intendere contrahere in sensu 
Ecclesiae,  et pars haeretica ei assentiatur,  adhuc validum 
haberi debet » . 

1003. Quod si conditionem contra substantiam posuit una 
pars,  alia contradixit,  et ita ad matrimonium ventum est, 
praesumitur ilia recessisse a conditione, et ideo matrimonium 
habendum cst validum, donee contrarium probetur (2). Non- 
nulli idem affirmant casu quo, post appositam talem condi 
tionem ab uno, alter tacet : tune enim propter favorem matri- 

1. De Lugo, De sacram. in genere, disp.  VIII, n. 128. 

2. Schmalz., lib. IV, lit. V, n. 116; Pirhing, lib. IV, tit. V,  n. 14; 
Fagn. in comm. cit. cap. ult. De condilionibus... n. 4. 


90 TRACTATUS CANONICUS DE MATRIMONIO 

monii censetur contradicere, et idem erit ac si conditio non 
esset apposita. 

Praestat de singulis conditionibus contra substantiam pauca 
verba facere. 

1004. Conditio  contra ipsum  jus  coeundi in ordine ad 
prolem, quam ponit Gregorius IX, /. c. : Si generationem prolis 
evites, sumi potest vel sensu turpi, idest si generationem prolis 
evites per abortnm, per onanismum, per A'enena  sterilitatis, 
per  resecationem tubarum lallopianarum  aut  extractionem 
utriusque ovarii vcl uteri, etc. ; vel sensu hones to, nempe per 
non usum matrimonii, servando castitatem. 

1005. In sensu  turpi est  proprie  dicta  conditio  contra 
substantiam, irritaus matrimonium, si contrahens ea intendit 
excludere ipsum jus et relativam obligationem aut juris ipsius 
ordinationem ad prolem, admittens tantum  tactus aliosque 
illicltos actus ; cum cnim objectum formale essentiale matri 
monii sit jus coeundi cum relativa obligatione, per se ordinatum 
ad prolem, excluso per conditionem hoc jure vel hac ordina- 
tione, matrimonium corruat, necesse est(n. 872, 919, 923). Quod 
si contrahens intendit seseobligare, verum matrimonium inire, 
et ea conditione vult tantum sibi fieri ab altera parte promis- 
sionem de abusu juris matrimonialis, non est proprie conditio 
contra substantiam, sed modus, matrimonium valet et conditio 
vitiatur. Qualis de facto fuerit intentio contrahentis, in foro 
interne ex ejus confessione constabit, in foro externo ex circum- 
stantiis judex desumet. 

1006. Apposita simpliciter haec  conditio excludit ipsum 
jus, ex cit. cap. ult. De conditionibus..., nisi aliud probetur. 
Apposita vero cum aliqua limitatione, e. g. : Dummodo post 
primum vel alterum /ilium prolem evitemus, de cetero abnsnri 
matrimonio, vel : Dummodo  interim omnem prolem excluda- 
mus, donee melior fort ana arrideat,  indicat  contrahentem 
voluisse verum inire matrimonium, sed simul jure matrimonial! 
abuti, nisi aliud constet. Ad rem Lehmkuhl, vol. //, n. 689, de 
duobus mox allatis exemplis : « In priori conventione, si revera 
jus ad ulteriorem rectum usum matrimonii plane excludere 
volebant, matrimonium nullum est : nam voluntas sive utrius- 


CAP.  IV.  DE  CONSENSU  MATRIMONIALI 91 

que sive alterutrius contrahentium non ferebatur in jus rnatri- 
moniale perpetuo concedendum : atqui id tamen ad essentiam 
matrimonii requiritur. Yerum plerumque aderit praevalens 
intentio vcri matrimonii, atque solum adjungitur sccundarie 
voluntas jure matrimoniali abutendi, non jus ipsum exclu- 
dcndi. — De alter a conventions idem fere dici debct. Nimirum 
praesumptio facilis crit, contrahentes voluisse praevalenti 
voluntate verum matrimonium, neque turpem illam conven- 
tioncm eos aliter considerasse, nisi tamquam propositum 
peccandi, vel tamquam ten tamen adventitiae obligationis ad 
peccatum inducendae. At si demum de isto matrimonii abusu, 
tamquam de vera conditione sine qua non, seu de conditione 
mutua jura restringente, convenerunt, matrimonium nullum 
est : imo etsi pro future tempore (melioris fortunae) jam nunc 
ad jura matrimonialia sese mutuo obligare intenderunt, matri 
monii valor saltern suspenditur ad modum contractus sub 
conditione de futuro, donee post mutatam fortunam aut crimi- 
nis poenitentiam rectus matrimonii consensus evadat. Practice 
ergo facile ratio est, cur ad cautelam de novo rectus consensus 
poni debeat » . 

1007. Si in sensu hones lo ilia conditio posita fuit, dc ser- 
vanda scilicet castitate in statu matrimoniali, eadem in primis 
fieri debet distinctio. 

Nam matrimonium irritum est, si contraliens ea conditione 
intendit nullum tradere-acceptare jus (n. 919). Gonfirmatur 
ex responsione S. G. G. dici 8 Julii 1724. Nam Joamfei et 
Ludovicus convenerant de matrimonio ineuudo ca conditione 
ut, inito matrimonio, Joanna infra quindecim dies monasterium 
monialium ingrederetur, et, elapso novitiatus anno, emitteret 
professionem ; interim non uteretur matrimonio nee illud con- 
summaret ; pro quo effectu renuntiabat omni juri quod sibi 
competere posset in personam Ludovici cum ulteriori declara- 
tionc, quod in hypothesi in qua aliqua ex Msec conditionibus 
non adimpleretur, matrimonium perinde se haberet, ac si 
numquam contractum fuisset. Haec mutua intelligentia fuit in 
scrip tis rcdacta et parocho ac testibus communicata. Paulo 
post ad matrimonii celebrationem deventum, fuit ita ut mora- 


92 TRACTATES  CANONICUS  DE  MATRIMONIO 

liter certum esset hanc conventlonem non fuisse revocatam. 
Proposito dubio : « An matrimonium sit nullum in casu » , 
S. G. reposuit : « Ex hactenus deductis matrimonium esse 
nullum in casu » (1). 

Hinc si contrahens, animo excludendi ipsum jus, nuptias 
inivit sub conditionc : Dummodo perpetuam servemus castita- 
lem, vel : Dummodo servemus castitatem post alterum /ilium, 
vel : Dummodo servemus castitatem feria sexta singu/is hebdo- 
madis, vcl : Dummodo servemus castitatem per tres annos..., 
in primis tribus excmplis matrimonium est nullum, in ultimo 
ejusdem valor saltern suspenditur ad instar contractus sub 
conditione de future. 

1008. Si vero contrahens ea conditione intendit exercitium 
tantum juris matrimonialis, salvo ipso jure, excludere, sub- 
distinguendum est. Nam si conditio cst de servanda castitate 
ad tempus, e. g.  :  Dummodo  castitatem servemus per tres 
annos, vel post alterum filium, vel feria sexta singulis hebdo- 
madis...,  omnes  admittunt matrimonium valere,  quia  jus 
potest utiquc temporanee ab ejus exercitio separari, et matri 
monium in jure consistit.  Si,  e contrario,  conditio  est de 
servanda castitate in perpetuum, non levis est DD. contro- 
versia, utrum matrimonium valcat, necne. Quaestiohuc redire 
debet, nempe utrum ea conditione reipsa ipsum jus matrirno- 
niale excludatur, necne ; si affirmas, matrimonium est nullum ; 
si ncgas, matrimonium valet.  Ut  patet,  haec quaestio non 
respicit simplex propositum aut votum servandi castitatem, 
imo nee pactum de servanda castitate additum per secundariam 
stipulationem veri modi; baec enim per se non excludunt matri- 
monii validitatem ; sed respicit pactum de servanda castitate 
appositum et acceptatum per condilionem proprie dictam. 

1009. Jam  vero  plures,   praesertim  inter  recentiores, 
ncgant (2). Nam, aiunt, 1° equidem jus matrimoniale non cst 


\. Vide Benedictum XIV. qui munere secretarii S. G. C. tune funge- 
batur, in Quaesl. Can. 383, in qua praecise rofert hanc causam et erudite 
admodum discutit, nee non De Syn., lib. XIII, cap. XXII, n. 10 sequ. 

2. Palmieri, De matr., thesi III; Ballerini ad Gury, torn. //, n. 752; 
Lehmkuhl, vol. II, n. 690; Marc, Theol. Mor., n. 1973. 


CAP.  IV.  DE  CONSENSU  MATRIMONIALI 93 

dominium mutuum in corpus, seel essentialiter consistit in 
jure utendi corpore alterius in ordine ad prolem. At in hoc 
jure utendi, sicut in quolibet jure, distingui potest et debet 
exercitium juris ab ipso jure ideoque nil vetat quominus, sicut 
ad tempus, ita et in perpetuum, turn statim post matrimonium, 
quod omnes admittunt, turn ante matrimonium separentur ; 
quod fit ea conditione. Neque dicas jus radicale esse inutile et 
iners, exercitio in perpetuum excluso ante matrimonium, nam, 
e contrario, plures sunt illius effectus ; hoc enim jure ceteri 
omnes excluduntur et ideo copula cum tertia persona est adul- 
terium ; praeterea, si sola conventio mutua intercessit, ex 
mutuo consensu usus matrimonii licitus evadit ; si etiam voto 
conjux obstrictus est, usus matrimonii est contra votum, sed 
non contra castitatem et dispensato voto ac conventione 
remissa, evadit prorsus licitus ; demum vir, vi metuve mu- 
lierem ad copulam adigens, fornicationem non committit, sed 
solum contra fidem datam injustitiae reus fit aut etiam sacri- 
legii. 2° Revera plures sanctae foeminae matrimonium con- 
traxere ligatae voto castitatis, e. g., S. Pulcheria, quae < salva 
quam Deo voverat, virginitate, conjugem (Marcianum Augu- 
stum) sibi delegit » . Debuerunt igitur pactum de servanda 
castitate addere, ne sese exponerent periculo violandi votum ; 
imo citata verba lectionis S. Pulcheriae hoc pactum expresse 
indicare videntur ; et tamen ejus matrimonium validum fuisse 
dicendum est, quia Ecclesia earn hac de re laudat (1). 3° Demum 
verba Gregorii IX, /. c., necesse non est ut ad hunc casum 
extendamus . 

1010. Plerique affirmant (2). Sane 1° ea conditione exclu- 
ditur in perpetuum potestas utendi corpore alterius ideoque 
excluditur ipsum jus, quia jus est potestas utendi aliquando. 
Ad rcm Benedictus XIV, /. c. : « Matrimonii substantiae non 

1. A fautoribus hujus opinionis citari  etiam  in  exemplum solet 
matrimonium B. M. V. cum S. Josepho; sed vide n. 24. 

2. S. Thomas, IV, dist. 28,  a.  4,  ad Sum  et  dist. 31, q.  I,  a. 3; 
S.  Bonaventura, IV, dist.  31, q. 6,  ad 4um ;  S. Antoninus,  p. Ill, 
cap. XIX, § 1, n. 1; Benedictus XIV,  De Syn., lib. XIII, cap. XXII, 
n. Wsequ.; Schmalz., lib. IV, lit. V, n. 119; Sanchez, lib. V, disp. X, 
n. 1 sequ.j D'Annibale, p. Ill, S 443, not. 4; P. Wernz, n. 302. 


94 TRACTATUS  CANONICUS  DE  MATRIMOiMO 

repugnat matrimonio non uti, sed uti non posse ». Neque dicas 
ea conditione exciudi tantum exercitium, salvo radical! coeundi 
jure ; nam radicale jus coeundi, excluso ante matrimoniuni 
exercitio in perpetuum, vix aut ne vix quidem intelligi potest, 
cum jus, sicuti dictum est, sit potestas utcndi aliquando. 
2° Hinc Gregorius IX, /. c., tradit esse contra substantiam con- 
ditionem : Si genemtionem prolis evites, in genere, ideoque et in 
sensu honesto, quia ubi lex non distinguit, neque nos distin- 
gueredebemus. Eo vel magis quodhaec conditio in sensu turpi 
ideo irritat matrimonium, quiaipsum jus exciudere censetur ; 
atqui eadem ratione etiam in sensu honesto ipsum jus exclu- 
dit. 3° S. Pulcheria, si revera illud pactum addidit, nulli- 
ter contraxit ; sed ex verbis relatis hoc pactum addidisse, 
gratuito deducitur ; dici eniin potest S. Pulcheriam contraxisse 
matrimoniuni cum Marciano Augusto, quia hujus continentiam 
dignoscebat et tantae virtutis fuisse ut etiam in matrimonio 
votum virginitatis scrvaverit ; et in hoc laudatur. 

1011. llaec altera sentcntia,  saltern cxtrinsece, idest ob 
auctoritatem auctorum, probabilior est. Proinde, stante hac 
controversia, in praxi si agatur de matrimonio contrahendo, 
non permittatur cum ilia conditione ; si de contracto, interim 
matrimonio  favendum, donee S.  Sedes  aliud  declaraverit. 
Ceterum propter favorem matrimonii praesumitur contrahentes 
conditione de servanda castitate voluisse exercitium tantum 
juris matrimonialis exciudere, praesertim si conditio sit'de ser- 
vanda castitate ad tempus. 

1012. Item DD. communiter admittunt statim matrimonium 
valere sub conditione, quae jure communi inest, de non red- 
dendo debito primis duobus mensibus (1); nam contrahentes 
praesumuntur illam apposuisse eodem sensu ac jus commune, 
excludentes scilicet exercitium, salvo jure. 

1013. Sunt pariter contra bonum prolis conditiones : Dwn- 
modo debitum non petas, vel : Debitum rcddere non lenear, 
vel : Sobo/es futura enecelur,  vel :  Sumas venena  sterilila- 
tis, etc. De iis igitur repetenda sunt, quae supra diximus. At 

1. Schmalz., lib. IV, lit. V, n. 123; Sanchez, lib. V, disp. Ar, n. 6. 


CAP.  IV.  DE  CONSENSU  MATRIMONIALI 95 

non foret contra substantiam conditio : Dummodo prolern or- 
phanotrophiis exponamus, vel : Earn proprio lacte non nu- 
triam, vel : Earn educemus in Judaismo, aut in haeresi. 
Nonnulli censent has ultimas duas conditiones, maxime pri- 
mam, esse contra substantiam ; sed eorum opinio merito reji- 
citur a P. Wernz. n. 302, qui proinde jure sustinet contra 
matrimonii substantiam solum esse conditiones contrarias 
bono physico prolis. Pariter censent (1) esse contra substan 
tiam matrimonii conditionem de non cohabitando in perpe- 
tuum : sed si jus matrimoniale utrique parti sartum tectum- 
que sit, haec doctrina veranon est, quia communio habitationis, 
tori et mensae non pertinet ad substantiam matrimonii ; et re- 
vera nonnumquam matrimonium conscientiae cum liac tacita 
vel expressa conditione permittitur. 

1014. Nunc de conditionibus contra essentiales matrimonii 
proprieties. Conditio contra perpetuitalem praeter illam Gre- 
gorii IX, /,  c.: Donee inveniam aliam honors vel facilitations 
ditiorem, frequentior  est : Si fidelitatem ser caver is, vel :  Si 
adnlterium non perpelraveris. S. G. C. in Eystadiensi Matri 
monii,  21  Junii 1732,  nullum declaravit matrimonium ex 
conditione addita solubilitatis in casu quo uxor maritum sequi 
nollet in patriam suam revertentem, et religionem orthodoxam 
amplecti. Conditio contra unitatem est : Dummodo mild liceat 
aliam assumere ; ilia Gregorii IX, /. c.: Si pro quaestn adulte- 
randam te traclas, est contra fidelitatem conjugalem. 

1015. Jam vero ex dictis apparet has conditiones matri- 
monialem consensum ideoque matrimonium evertere. Sequen- 
tes autem instructiones Sacrarum Romanarum Congregationum 
declarant quandonam nullitas matrimonii ob conditionem con- 
trariam perpetuitati satis probata pro foro externo dici queat. 

1016. S. C. S. Officii, fer.  V, die 6 Apr. 1843, dedit ins- 
tructionem ad Vicarium Apost. Oceaniae in executionem de- 
creti lati a Gregorio XVI, in qua ad rem nostram haec legun- 
tur : « Certum est matrimonium, contractum cum conditione 
ipsius substantiae et nominatim ipsius indissolubilitati repu- 

1. Schmalz., lib. IV, til. V, n. 124; Sanchez, lib. V, disp. A", n. y. 


96 TRACTATUS  CANONICUS  DE  MATRIMONIO 

gnante, nullum csse, ut habetur ex cap. Si conditiones, De 
conditionibus . . . Jam vero non paucae formulae a protestanti- 
bus adhibitae ilia conditione irritante contaminatae sunt, in 
quibus expressis verbis inhaeret haec conditio : Contraho te- 
cum, donee in fidelitate permameris . Imo eadem voluntas ali- 
quando satis aperte factis exprimitur, vel verbis simul et factis, 
dum verba vel facta interpretatur ipse usus vel consuetude 
illorum locorum, ita ut abfuisse intelligatur consensus in con- 
tractum perpetuum et indissolubilem. 

a Tametsi autem dubitandum non sit, quin validum matri- 
monium contrahi possit cum errore mere concomitant! circa 
ejus indissolubilitatem, quia tune praevalet generalis voluntas 
contraliendi matrimonium juxta institutionem Ghristi, et gene 
ralis ilia voluntas privatum errorem quodammodo absorbet ; at- 
tamen ubi adhibetur formula cum explicita vel implicita ilia con 
ditione, jam fieri nequit, ut particularis error absorptus maneat 
a generali voluntate contraliendi juxta institutionem Christi. 

« Inter formulas, conditione irritante vitiatas, non postre- 
mum locum tenet ea, quae Transilvanica dicitur, quaque Cal- 
vinistae in Transilvania et pluribus aliis locis utuntur. Substan- 
tia hujus formulae (tametsi quoad accidentalia nonnihil variare 
possit), in eo consistit. Minister Protestans ad contracturos 
dicit : Audile S. Evangelium. Deinde legit eis, Mat., XIX, 
v. 9..., quo textu ipsi abutuntur ad stabiliendos suos errores, 
et contracturi, qui eisdem erroribus participant, admonentur 
de restringendo consensu. Post consensum utrinque editum, 
perdurante eodem ritu, ab ipsis juramentum exigitur, in quo 
sibi mutuo promittunt fidclitatem, quoadusque altera pars in 
honestate perstiterit. Pariter vitiata esset formula, si minister 
pro textu Mat., XIX, adhiberet alium, v. g., Mat., V, v. 32..., 
vel ad Hebr., XIII, v. 4..., quibus pariter illi abutuntur ad 
eumdem fin em ; maxime si tune, prout apud illos fieri solet, 
minister instructionem vel sermonem ad contracturos habeat 
de mutuis conjugum officiis, inter quae illud etiam numerant 
de unione servanda, donee altera pars in adulterium labatur : 
ac denique solum juramentum, ut supra, emissum in ipso ritu 
contractus sufficit ad matrimonium irritandum. 


CAP.  IV.  --DE  CONSENSU  MATRIMONIALI 97 

« Circa alias formulas ita pariter statuendum, si vel expli- 
cite vel implicite conclitioncm contineant matrimonii substan- 
tiae repugnantem. Praeterea cum vel ex precibus, vel ex 
adhortationc, quae aliquando praemittitur, aliquando postpo- 
nitur formulae, vel ex mutuis promissionibus contralientium, 
aliquod vitium irritans cmergere possit, etiam ad caeremonias 
hujusmodi attendendum est : nam plerumquc et formula jura- 
menti et promissiones mutuae aequivalent apud ipsos pactioni 
hujusmodi, quod scilicet violatio illorum inducat respective 
cessationem et jurium et obligationum inter conjuges, proin- 
deque rescissionem matrimonialis vinculi. Ex his omnibus et 
etiam ex adjunctis loci circumstantiis, ab co qui in iis praesens 
sit, facile dignosci potcrit quaenam sit prava conjugum in- 
tentio ». 

1017. S. G. Un. Inquis., fer. IV, die 9 Dec. 1874, dedit in- 
structioncm ad Episcopum S. Alberti in Canada super dubiis 
de re matrimonial! propositis, quorum praecipuum respicie- 
bat matrimonia infidelium, qui theoretice et practice divortium 
admittebant. Ait vero : « Quod autem matrimonia hac condi- 
tione vitientur, deducitur in universum ex formula, qua ad 
nuptias consentitur, vel ex adjunctis proximis, vel ex adjunctis 
remotis... Adjuncta remota interdum hujusmodi sunt, ut de 
matrimonii nullitatc  vix dubitari sinant : puta si constans 
vigcret et generalis consuetudo permutandi vel prostituendi 
uxorem, certa redeunte falsorum numinum solemnitate, gra- 
vissima subesset causa, quare supponi posset barbaros gene- 
ratim in matrimonio copulando pacisci saltern tacite conditio- 
nem aliquam ejus bonis repugnantem. » 

1018. S. C. S. Off., an. 1877, dedit instructionem ad Epi 
scopum de Nesqualy in Statibus Unitis Americae Septentrio- 
nalis, in qua docet investigationcm in singulis casibus facien- 
dam esse, ita ut nequeat quacumque general! praesumptione 
suppleri ; dc qua investigatione haec habet : c Quoad ultimum 
denique dubitandi caput,  omni diligentia et solertia investi- 
gandum erit utrum conditio contraria perpetuitati et indisso- 
lubilitati vinculi conjugalis aliqua ratione directe vel indirect e, 
cxplicite vel implicite in pactum fucrit a contrahentibus de 
ll 7 


98 TRACTATUS CANONICUS DE MATRIMONIO 

ducta, seu utrum matrimonium fuerit contraetum cum prava 
voluntatc non consentiendi invinculum perpetuum. 

« Ad hoc cognoscendum non solum consideranda erunt 
verba quibus consensus fuit expressus, sed etiam pondcranda 
erunt facta, quae ipsam consensus expressionem, vel modum 
ejusdem expressionis respicere possunt. Quae si talia fuerint. 
et usus et consuetudo istorum locorum ea interpretcntur tam- 
quam praedictae conditionis irritantis induct! va, pronum erit 
inferre deluisse consensum in contraetum perpetuum et 
omnino indissolubilem. 

« Similiter considerandac et examinandae erunt formulae, 
quibus in istis regionibus uti solent haeretici dum ritum nup- 
tialem exercent. Etenim illae haereticorum formulae, in qui 
bus inserta inveniuntur ea SS. Scripturarum tcstimohia, qui 
bus iidem haeretici abutuntur ad proprium errorem tuendum 
et propugnandum de dissolubilitate vinculi conjugalis, qualia 
sunt illud quod habetur apud S. Matt., XIX, 9... et aliud 
apud eumdem Evangelistam, V, 32..., interdum merito cen- 
sentur conditionem irritantem continere. 

« Quodmagis etiam manifestum apparebit, siinpraedictis for- 
mulis, post expressum consensum, sed eodeni ritu perdurante, 
a contrahentibus exigatur juramcntum de fidelitate servanda 
cum conditione : Quousyue alterapars in fidelitate perstiterit ; 
quia, habita ratione erroris quern profitentur haeretici, nomine 
fidelitatis non potest venire, nisi permanentia in vinculo 
contracto. 

« Praeterca cum ex precibus vel ex adhortatione, quae ali- 
quando praemittitur, aliquando postponitur formulae, vel ex 
mutuis promissionibus contrahentium, aliquod vitium irritans 
emergere possit, etiam ad caercmonias hujusmodi erit atten- 
dendum. Nam plerumquc formula juramenti et mutuae pro- 
missiones aequivalere possunt pacto, quod scilicet eorumdem 
violatio inducat cessationem jurium et obligationum inter con- 
juges, et consequenter rescissionem vinculi matrimonialis. 

« Neque praetermittenda erit accurata consideratio morum 
et consuetudinum in illis regionibus vigentium inter haere- 
ticos quoad eorum matrimonium. Quamvis enim factum inter 


CAP.  IV.  DE  CONSENSU  MATRIMONIALI 99 

ipsos haereticos commune, ut asseris, de rescissione matrimo- 
niorum propter adulterium vel ob alias causas etiam levioris 
moment!, non impediat quominus matrimonium legitimo modo 
contrahatur in actu celebrationis, vel voluntas adfuerit consen- 
tiendi in vinculum perpetuum et indissolubile ; tamen fieri 
potest, ut talis adsit communis et fere universalis pcrsuasio, 
vi cujus retineatur matrimonium contractum, nonnisi tempo- 
raneum et conditionatum esse, neque aliter nisi sub hac ratione 
contrahatur. Unde fit ut accurata consideratio niorum et con- 
suetudinum regionis multam afferre possit lucem ad veram 
voluntatem contrahentium cognoscendam. 

« Ex hisce omnibus, et etiam ex adjunctis circumstantiis sive 
loci, sive personarum non omnino difficile erit, praesertim ab 
iis qui praesentes sunt, dignoscere quaenam fuerit contra 
hentium intentio, quando matrimonialem contractum conclu- 
serunt et consensum praestiterunt. Fiant ergo in singulis casi- 
bus accuratae investigationes, utrum praesertim aliqua 
conditio contra matrimonii substantiam fuerit expresse in pac- 
tum inter contrahentes deducta, vel saltern emergant indicia, 
argumenta et praesumptiones, habito quoque respectu mori- 
bus regionis, ut coram ministro protestante contrahant, ea 
praecipue voluntate, ut, dissolute juxta protestantium praxim 
matrimonio, ad alia vota transeant; ex quibus omnibus 
deprehendatur certam contrahentium voluntatem earn esse, ut 
nonnisi conditionate matrimonium contrahere intendant » . 

1019. Haec igitur prae oculis habere debet judex in hujus- 
modi controversiis. His adde quae De Lugo, De sacram. in gen., 
disp. VIII, n. 130, docet cum aliis : < Quod si hie animus fuit 
in utroque conjuge, ex utriusque confessione constabit suffi- 
cienter ut matrimonium possit declarari nullum etiam in foro 
externo, ut docet Sanchez, lib. 11, disp. XLV, n. 12, nisi esset 
collusionis praesumptio. Si autem fuit in solo uno, sufficiet 
ipsi in foro interno, imo sufficiet etiam alteri conjugi, si con- 
currant rationes probabiles ad existimandum ipsum non men- 
tiri, ut docet Sanchez, /. c., n. 4 » (1). 

1. Vide etiam Ballerini ad Gury, torn. //, n. 752. 


100 TRACTATUS  CANONICUS  DE  MATRIMONIO 

§ 2. -- De consensu matrimoniali praestilo sub 
conditions cle praesenti vel praeterito. 

1020. Conditio impossibilis, e. g.  :  Contralto, si montem 
aureumpro dote habes, vitiatur, et matrimonium, proptcr favo- 
rem juris, valet ex rel. cap. utt. De conditionibus... Nonnulli 
quidem censent decretalem Gregorii IX restringendam esse ad 
conditiones impossibiles de future, sed probabilius complec- 
titur etiam conditiones de praesenti et de praeterito, quia est 
eadem ratio. Sicut enim conditio impossibilis defuturo, propter 
favorem juris,  praesumitur joco addita, et consensus matri- 
monialis serio cxpressus, ita et conditio impossibilis de prae 
senti vel praeterito (I). Etiam in testamentis haec conditio 
habetur pro non adjecta, et testamentum valet, ex /. 5 ff. De 
haered. inst. Ceterum de hac juris praesumptione repete quae 
diximus n. 983. 

1021. Conditio turpis, e.  g. : Contraho tecum, si fratrem 
tuum occidisti, verius non vitiatur ; sed matrimonium statim 
valet vel non, prouti ipsa conditio verificata est A^el non, sicuti 
de conditione honesta mox dicemus. Equidem Gregorius IX, 
/. c. , tradit conditiones turpes in genere habendas esse pro 
non  adiectis ;  sed  n.  998  diximus,  juxta  communiorem 
DD. interpretationem, id intelligide illistantum conditionibus, 
quac ad pcccandum incitant, quales nequeunt esse conditiones 
turpes de praesenti vel praeterito (2). Haec vera sunt, etsi 
conditio turpis sit contra substantiam, e.g.: Contraho tecum, 
si sumpsisti venena sterilitatis (3). 

1022. Tandem conditio honesta,  e. g. : Contralto tecum, 
si sententia judicis fuit mild favorab His ; Si es virgo; Si es 
princeps ; revera non suspendit consensum ; sed hie habetur, 
ideoquc matrimonium statim valet ab initio, si conditio exi- 


1. Sanchez, lib. V, disp. IV, n. 3; Schmalz., lib. IV, tit.  V, n. 73; 
Reiff., lib. IV, tit. V, n. 46. 

2. Sanchez, lib. V, disp. XV, n. 5; Schmalz., lib. IV, tit.  V, n. 96 
sequ.; Barbosa in cit. cap. ult. De condition., n. 8. 

3. Sanchez, lib. V, disp. IX, n. 6 et 7. 


CAP.  IV.  —  DE  CONSENSU  MATRIMOJVIALI 101 

stit ; non habetur, ideoque matrimonium est ab initio nullum, 
si conrlitio non existit, licet apud nos adhuc incertum sit. 
« Conditiones, quae ad praesens vel praeteritum tempus refe- 
runtur, aut statim infirmant obligationem, aut omnino non 
differunt, veluti : si Titius consul fuit, vel : si Maevius vivil, 
dare spondes ? Nam si ea ita non sunt, nihil valet stipulatio ; 
sin autem ita se habet, statim valet » : § 6 Ins I. De verb, oblig. 
Et /. 37 ff. De rebus creditis : « Quae per rerum naturam sunt 
certa, non morantur obligationem, licet apud nosincerta sint >. 
Quamdiu vero ignoratur, utrum conditio extet, necne, nelas 
est rei matrimonial! operam dare, quia periculo fornicationis 
conjuges sese exponerent. 

1023. Omnes admittunt matrimonium essc nullum si con 
ditio fuit actualis, nempe posita in ipso matriinonii actu, et 
deinde appareat non existere. Idem affirmamus tamquam cer- 
tum, si conditio fuit tantum virtualis, scilicet quando in actu 
matrimonii de ea ne verbum quidem factum est, sed apposita 
antea fucrat, nee revocata: 

Sciendum enim est plures AA. hunc casum sibi propo- 
nerc : Cajus contraxit matrimonium cum Bertha, nulla con- 
ditione apposita; sed quia paulo ante dixerat, audientibus 
multis, se ducturum in uxorem Bertliam, si haec haberet in 
dotem aureorum decem millia, alias earn non ducturum, post 
initum matrimonium, cum scivisset Bertliam nihil possidere, 
earn non cognovit. Quaerit sibi Pignatelli, Cons. 136, item De 
Angel. De confess., torn. II, quaest. 44, nee nonPitonius, Dis- 
cept. Ecc. 52, n. 36, vol. II, num hujusmodi matrimonium sit 
validum; et primi respondent affirmative, tertius negative 
etiam post novam formam a Cone. Trid. inductam , cui 
adhaerent scriptores ephemeridis Acta S. Sedis, torn. 1, 
pag. 377. 

1024. At vero evidens est matrimonium esse nullum ex 
defectu  consensus, si supponatur et conditionem  veram ac 
proprie dictam sine qua non appositam fuisse, et hanc condi 
tionem, quae de facto deficit, non fuisse revocatam; esse nul 
lum, inquam, ctiam in foro externo, si ilia duo clare argu- 
mentis et indiciis moralcm certitudinem parientibus probentur ; 


102 TRACTATUS  CANONICUS  DE  MATRIMOMO 

nec forma Tridentina ullatenus officit (1). Igitur in concrete 
facti potius quaestio fieri debet, num reipsa vera ac proprie 
dicta conditio sine qua non apposita fuerit; et quatenus 
affirmative, num haec conditio fuerit revocata ante matrimo- 
nium : in quocumque tamen dubio favendum est matrimonio. 
Haec probatio in foro externo saepe difficilis est et eo diffici- 
lior, quo conditio est levioris momenti, quia non praesumitur 
contrahens eidem A^cre et constanter alligavisse consensum, 
sed potius esse errorem qualitatis dantem causam contractui, 
sed non irritantem («.89o). Causae nullitatis matrimonii hujus 
generis saepius naufragium faciunt ex defectu requisitae pro- 
bationis in foro externo. Unum aliudve exemplum afferamus. 
1025. Die 22 Sept. 1708, in S. G. G. sequens causa agitata 
fuit, cujus compendiosa expositio ita legitur in S. G. regestis : 
« Inito matrimonio de mense Apr Hi 1708 inter Garolum Anto- 
nium Santarellum et Cajetanam Muschinam coram parocho et 
testibus in ecclesia parochiali S. Nicolai de Incoronatis, cujus 
nullum adhuc documentum fuit exhibitum, suborta fuit con- 
troversia super illius validitate ex eo quod persona viri alia 
esset, quam supposita fuisset mulieri. Hinc, devoluta illius 
cognitione ad S. G., auditus fuit Emus Urbis Vicarius, cujus 
jussu subjecta jurato examini in Gonservatorio Clementiae 
Cajetana haec recensuit : quod nempe sibi fuerit ab initio pro- 
positum dictum matrimonium a proprio ejus genitore, prae- 
fecto domus DD. de Incoronatis, cum eo supposito, quod prae- 
fatus sponsus filius esset Gubernatoris Acumuli, haberetque 
pecudes et praedia multa, ac proinde ipsa sponsa nunquam 
aliter in cum se consensuram enixis et reiteratis protestatio- 
nibus declaraverit, quam si vere propositis qualitatibus foret 
is praeditus; sicque, praeviis diligentiis habitis abeodem geni 
tore super qualitatibus Caroli Santarelli medici in Urbe, condi- 
tione et facultatibus instructi, cum tali praesupposito fuerint 
stipulata capitula matrimonialia, ac subinde celebratum matri- 

1. Scavini, vol. Ill, n. 843; D'Annibale, p. Ill, S444. S. Alphonsus, 
lib. VI, n. 1014. Sanchez, lib. VII, disp. XVIII, n. 21; Pontius, lib. IV, 
cap. XXI, n. 5; Salm., cap. X, n. 9, et alii passim turn inter theologos 
turn inter canonistas. 


CAP.  IV.  —  DE  CONSENSU  MATRIMOMALI 103 

monium in lacie ecclesiae ; quamvis vero in actu ejus cele- 
brationis abque ulla conditione consensum praestiterit, in corde 
tanien eadem subdit hujusmodi consensum dedisse sub ea 
conditione, quod sponsus vere esset praeconceptis qualita- 
tibus decoratus ; quodque prae timore patris, extra modum 
urgentis, pro effectuatione matrimonii id palam non expli- 
cuerit, etsi proprio parocho in actu explorationis voluntatis, 
aliisque personis hanc suam conditionatam intentionem saepius 
palefecerit, ac fuerit protestata; quodque deinde, consum 
mate matrimonio in domo patris ipsius mulieris, eaqueprae- 
gnante reddita, post mensem circiter detectum fuerit, quod 
Caroms Antonius minime esset filius Gubernatoris Acumuli, 
sed ex quodam Victorio Interaneorum venditore progenitus3 
fortunae bonis destitutus ; proptereaque ejectus fuit e praefata 
domo, et coacta fuerit ipsa Cajctana invita ad quamdam 
domum a A-iro conductam sese transferre, exindeque paucis 
post diebus ad domum genitoris ejusdem viri perduci, quo 
tempore Garolo Antonio extra Urbem abeunti, ipsa sponsa ad 
pacandas personas mox dictae domus, ne in suspicionem fugae 
ab ea intentae adducerentur, epistolam maritali amore con- 
spersam conscripserit ; indeque post tres dies aufugerit, et ad 
mansiones paternas in aedibus DD. de Incoronatis remeaverit, 
a qua, traducta subinde ad d. Gonservatorium de Clementia, 
paulo post casdem paternas mansiones repetierit : quodque 
inter haec consultus P. Alfarus, theologus S. Poenitentiariae, 
pro matrimonii nullitatc respondent, nee non quod Cajetana 
non teneretur illud ratificare... Ipse vero E.mus Vicarius 
tam circa praefatam depositionem sponsae, qu am circa binas 
depositiones juratas duorum correligiosorum Ordinis Refor- 
matorum S. Francisci testificantium de supra allata sponsae 
voluntatc conditionata ante matrimonium contractum, non- 
nulla cxcitat motiva : inverosimile nempe sibi videri putat, 
quod Cajetana ante matrimonii celebrationem tam enixas pro- 
testationes de persona futuri sponsi peregerit, quas tamen 
parocho exploranti ejus voluntatem nullimode aperuit, quem- 
admodum in libertate posita bene poterat, uti constare sub 
dit ex parochi testimonio, cujus tamen non apparet examen 


104 TRACTATUS  CANONICUS  DE  MATRIMONIO 

nec attestatio ; quodque, detecto praetenso errore, adhuc 
eadcm cum sponso cohabitaverit, et cum eo sese immiscuerit ; 
quod insuper nulla sit ratio habenda consultationis tbeologi 
S. Poenitentiariae, qui, baud servatis servandis, sed juxta 
casus propositionem consilium praebuerit, multoquc minus 
attendenda contrahentium dicta, et (frustra) procurata conjugii 
ratificatio post illud contractum et consummatumy eo quod in 
hac sit spectandum initium, seutempns celebrati contractus... 
Non dedignentur itaquc EE. PP., attentis his et aliis, quae 
bine hide adducuntur, resolvere dubium: « An constet de vali- 
ditate matrimonii in casu ». S. G., causa discussa die 
17 Nov. 1708, reposuit Affirmative, et amplius. Scilicet S. G. 
censuit probatum 11011 esse in foro externo vcram conditionem 
fuisse appositam, eamque usque ad matrimonii actum perse- 
veravissc (1). 

1026. E contrario, Pontius, De matt-., Jib. IV, cap. XXI, 
n. 13, baec babet : « Ego obtinui in quadam causa matri- 
moniali ut ex errore inqualitalenobilitatis dissolveretur matri- 
monium. Saepe enim multo antea et proximo etiam ante 
matrimonii celebrationem cxplicucrat focmina se quidvis pas- 
suram et mortem sibi illaturam potius, quam cum illo contra- 
here, si Judaeorum sanguine infectus erat. Unde cum in viro 
delectus nobilitatis manifestus esset, matrimonium declaratum 
est liullum, et buic sententiac subscripserunt apud Salman li 
censes, Vallisoletanos, Toletanos, Gomplutenses, et Matri- 
tenses viri ex theologia, ct jurisprudentia doctissimi complures, 
et in Regis Curia fere omnes juris consult! » . Supponitur impe- 
dimentum disparitatis cultus abesse ; quia secus nulla poterat 
esse dubitatio. 

']. Vide etiam Novariensem Matrimonii, 24 Febr. 1/20. 


GAPUT V 


DE  MATRIMOMI  FORMA 


1027. Personae habilcs, consensum internum habentes, 
ilium, ut matrimonium adsit, cxprimere dcbcnt in forma 
praescripta, idest cum illis solcmnitatibus, quas Ecclesia in 
matrimonio incundo praeccpit (n. 938) : atqui solemnitates ab 
Ecclesia praescriptae in matrimouii celcbratione sunt sequcntcs ; 
ncmpe ut contrahatur co ram proprio parocho aut alio sacer- 
dote de ipsius parochi seu Ordinarii licentia, el coram duobus 
saltern testibus, cum illis caerenwniis, quas habet Rituale Ro- 
manuni, et deinde, diebus non impeditis, Missa voliva pro 
sponso et sponsa celebretur cum adnexa benedictione, prout 
habetur in Missali, ultima inter votivas. Igitur hacc erit matri 
monii forma. 

Solemnitates, quibus omissis, matrimonium foret illicitum, 
sed validum, constituunt formam accidentalem ; praesentia 
autem proprii parochi, aut altcrius saccrdotis de parochi vel 
Ordinarii licentia et duorum saltern testium pro locis et personis 
quae decreto Cone.' Trid., sess. XXIV, cap. 1, de ref. mat., 
adstringuntur, dicitur et est forma substantiates, quia, ea 
deficientc, matrimonium est etiam nullum. Alias diximus 
(n. 49 ) matrimonium, Algente cit. decreto Tridentino, clande- 
slinum appellari sensu proprio et stricto, si forma substantialis, 
ab eodem decreto inducta, adamussim servata non fuerit, 
praeter alias hujus vocis significationes. Solemnitates Ritualis 
ac Missalis audiunt ritus nuptiarum. 

In distinctis articulis loquemur in primis de praesentia paro 
chi ac testium ; deinde de nuptiarum ritu. 


106 TRACTATUS  CANONICUS  DE  MATRIMONIO 

Articulus I 

DE  PRAESENTIA  PROPRII  PAROCHI  ET  TESTIUM 

§ la. -- Ante elpraeter decretum Cone. Irid., 
sess. XXIV, cap. I, de ref. mat. (1). 

1028. Matrimonia prorsus clandestina absque ullius testis 
qualificati aut simplicis praesentia valida esse jure divino scu 
positive scu natural!, quamdiu Ecclesia ea irrita non fecerit, 
res est certissima, evidens, ac definita a Gone. Trid., /. c., in 
principio. 

1029. Praeterca facile admittitur praesentiam testium, ante 
et praeter cit. decretum Tridentinum,  numquam Ecclesiam 
exegisse pro nuptiarum A~aliditate ; num vero Ecclesia matri- 
monium sine benediclione sacerdolis irritum ullo umquam tem- 
pore ante Cone. Trid. habuerit : « Ouaestio est de qua secum 
contenderunt ejusdcm Cone. Trid. Patres, ut Addere est apud 
Card. Pallavicinum mllist, Trid., 1. XXII, c. IV. Etenim cum 
plerique Patrum abnucrent enunciate decreto cap. I, sess. XXI V, 
eo quod absonum reputarent tune primum irrita decerni matri- 
monia aliter quam coram parocho celebrata, quae etsi semper 
Ecclesia esset detestata, numquam tamcn antea firmitate carere 
voluerat; alii, qui pro decreto stabant, illis opposuerunt modo 
a nobis allegatas A^etustissimas Ecclesiae  sanctiones,  quibus 
sacerdotalcm benedictionem praescriptam contendebant non 
solum ad cohonestanda, Arcrum etiam ad firmanda Christia- 

norum conjugia Ex quibus omnibus praedicti  Tridentini 

Patres qui decretum urgcbant,  quo irrita fierent matrimonia 
clandestina, nihil per illud novi decerni concludebant, sed anti- 
((uas tantum Ecclesiae leges instaurari, quas aliquot dumtaxat 
ante Tridentinum saeculis sola contraria consuetudo abroga- 
vcrat >; Benedictus XIV, De Syn., lib. VIII, cap. XII, n. 4, 
qui insuper expendit documcnta, quac unani aliamque senten- 

1. Vide prae ceteris omnibus P. Wernz, n. 151 scqu., ubi magna 
eruditione exponit Ecclesiac disciplinam circa formam nuptiarum ante 
decretum Tametsi. 


CAP. V.  DE  MATRIMONII  FORMA 107 

tiam probare videntur, inclinans in validitatem conjugiorum 
absque praesentia sacerdotis ante Gone. Trid. 

1030. Patres  Tridentini ita verba in suo celebri decreto, 
sess. XXIV, cap. I, deref. mat., composuerunt, ut hanc quae- 
stionem historicam non dirimerent : « Tametsi dubitandum non 
est  clandestina matrimonia libero contrahentium  consensu 
facta, rata ct vera csse matrimonia, quamdiu Ecclesiaeairrita 
non fecit, et proinde jure damnandi sint illi, ut eos Sancta 
Synodus anathemate damnat,  qui ea vera ac rata esse ne- 
gant..., niliiloininus Sancta Dei Ecclesia ex justissimis causis 
ilia semper detestata est atque prohibuit... ». Subdit Palla- 
vicinus,  lib. XX III, cap. VIII, n. 9 : *  Per hanc loquendi 
formulam illaesa in sc rclicta est utraque opinio, an ea irrita 
fecerit, necne, Evaristus (Papa) » (1). 

1031. Scntentia quae tenet Ecclesiam matrimonia, absque 
sacerdotis benedictione celebrata, numquam irrita habuisse, 
vera est (2) ; at omnibus indubium esse debet et est, saltern 
tcmpore Gone. Trid. et aliquot ante saeculis, idest jure decreta- 
lium, hujusmodi matrimonia fuisse valida, turn in interno turn 
in  externo foro,  dummodo  de illis constaret per legitimas 
probationes, prouti modo valida sunt in locis in quibus decre- 
tum Tridentinum non viget. Sane, ut alia omittamus, jure 
decretalium valida habebantur matrimonia  praesumpta,  ct 
Alexander III in cap. 2, De eland, desp., tradit expresse clan 
destina conjugia ex utriusque conjugis confessione ab Ecclesia 
esse recipienda ct comprobanda tamquam a principio in Ecclcsiae 
conspcctuinita. 

1032. Licet vero matrimonia clandestina ante et praeter 
decretum Tridentinum fucrint ct sint valida, tamen fuerunt 
semper ct sunt illicita. Ecclesia enim merito semper praecepit 
ut fideles matrimonium inirent publice in Ecclesia cum bene 
dictione sacerdotis, idest proprii parochi, ut Benedictus XIV 
verbis relatis docebat; sive ob gravissima mala, quae ex clan- 

1 . Proinde errat Sanchez, lib. Ill, disp. Ill, n. 2, ubi affirmat defmitum 
a Gone. Trid. matrimonia clandestina, antea inita, fuisse de facto valida. 
Ceterum canones Evaristi, quos Pallavicinus citat, spurii sunt. 

2. P. Wernz, n. 153. 


108 TRACTATUS  CANONICUS  DE  MATRIMONIO 

dcstinis conjugiis, attenta hominum malitia, oriri solent, sive 
quia, cum matrimonium christianum sit sacramentum, conve- 
niens omnino cst ut in Ecclesia ineatur cum bencdictione sacer- 
dotis ac sacris ritibus, quibus uberior Dei gratia supra conjuges 
invocetur. Testes formales, attento jure communi decretalium, 
sunt de consilio, sed non videntur de praecepto, dummodo matri 
monium publice in Ecclcsia cum benedictione sacerdotis cele- 
bretur. Yeteres canones videri possuntin Decreto, c. 30, q. 5, 
ad quos alludit Innocentius III in cap. 3, De clandest. despons. : 
« Unde praedecessorum nostrorum vestigiis inhacrendo, clan- 
deslina coujugia pcnitus inhibcmus, prohibentes etiam ne quis 
saccrdos talibus interesse praesumat > (1). 

1033. Subdit vcro Pirhing, Jib. IV, tit. Ill, n. 2 : « Sunt 
tamen plures casus, in quibus ante Gone. Trid., et nunc etiam 
ubi decretum illud non est promulgatum, potest contrahi matri- 
monium etiam clam sine testibus. Govarr. inDecret..p. 2, c. 6, 
n. 1. Quorum quinque rccenset Tanner, torn.  4,  dis. 8, de 
matritn., q. 3, n. Ill : 1° Si possint per matrimonium clande- 
stinum  evadere subitum periculum mortis;  2°  Si  qui  per 
testium adbibitionem a matrimonio contrahendo inique impe- 
direntur; 3°  Si expectando tcstes, magnam opportunitatem 
contrabendi matrimonium essent amissuri; 4° Si sine gravi 
damno palam contrahcre non possint, ut si virgo, sub tutoris 
potestate constituta, merito timcat se tradendam viro pravo vel 
alias indigno ab iniquo tutore ; 5° Si post matrimonium semel 
publice contractum, sed invalidc ob intcrveniens iinpedimen- 
tum, post iinpetratam  dispensationem denuo  clam contra- 
hatur... Ratio est, quia bujusmodi leges affirmati\7ae non ita 
stricte obligant, quin licitum sit ab eis recedere ob urgentem 
necessitatem, vel aliam justam causam, dummodo alia graviora 
incommoda vitentur ...  » 

1034, Gum vcro matrimonium sine ullo teste fuerit et sit 


1. Vide etiam Benedictum XIV, /. c.;etP. Wernz, n. 154, quipluribus 
allatis testimoniis id probat. Koiinulli putant clandestina conjugia ipso 
naturae jure illicita esse (Sanchez, lib. Ill, disp. Ill, n. 7 sequ. ; 
Rosset, n. 2073); cui opinioni alii communius non subscribunt 
(P. Wernz, n. 158, not. 92). 


CAP. V.  --DE  MATRIMOiMI  FORMA 109 

validum, licet illicitum, ante vel praeter cit. decretum Gone. 
Trid., quaeri potest quomodonam judex ecclesiasticus in foro 
externo procedere debeat in controversiis de matrimonii clan- 
destini celebratione. Matrimonii celeb ratio est factum, quod non 
praesumitur, sed probatur. Uncle judex applicat regulam gene- 
ralem de facti alicujusprobatione; ex qua habentur sequentes 
conclusiones. 

1035. 1° Si matrimonium initum fuit coram testibus, liorum 
depositio recipitur, et matrimonii celebratio per hanc deposi- 
tionem probari potest, etiam utroque conjuge negante. Id non 
obscure  desumitur ex cap. 2, De clandest. desp.  Ita, e. g., 
nostra aetate ex actu civili, per authentica documenta aut testes 
rite comprobato, matrimonium clandestinum probari posset. 

1036. 2a Si matrimonium, nemine adstante, initum fuit 
inter partes, triplex casus verificari potest (1) : 

a) Uterque conjuxfatetur matrimonium contractum. Ecclesia 
illud recipit, veluti si ab initio coram ipsa fuisset celebratum. 
nisi aliquod obsit impedimentuin dirimens. « Si personae con- 
tralientium hoc (matrimonium) AToluerint publicare, nisi ratio- 
nabilis causa praepediat, ab Ecclesia recipienda sunt et compro- 
banda, tamquam a principio in Ecclesiae conspectu contracta » ; 
ait Alexander III in cit. cap. 2, De eland, desp. Excipe, si matri 
monium publicum deinde contractum fuit, tune enim eorum 
affirmatio etiam jurata de matrimonio clandestine antea inito 
contra publicum illud matrimonium, non admittitur (2). 

1037. b) Uterque negat  matrimonium  contractum.  Non 
sunt aliquatenus compellendi ad maritalem conversationem, 
et ipsis permittitur ad alia vota transire. « Si matrimonia ita 
occulte  contrahuntur,  quod  exinde legitima  probatio  non 
appareat, ii, qui ea contrahunt, ab Ecclesia non sunt aliqua 
tenus compellendi » ; Alexander III in cit. cap. 2, De eland, 
desp. 

1038. c) Unus negat, alter af fir mat matrimonium contrac- 

1. Santi,  lib.  IV, tit. Ill, n. 33; Zitelli, Apparatus, lib. //, cap. II, 
art. VII. 

2. Fagn. in cit. cap. 2. n. 4 sequ. ; Benodictus XIV, De Syn.y lib. XIII, 
cap. XXIII, n. 1-2; Pirhing, lib. IV, tit. III,n. 35; P. Wernz,n. 187,///. 


110 TRACTATUS CANONICUS DE MATRIMONIO 

turn. Af firmans probare debet, sccus permittitur utrique ad 
alia vota transire. Id communissime traditur a DD., et indu- 
bium videtur, juxta principium : negantis factum nulla est 
probatio. Obstat cap. 1, cit. lit. : « Si quis clam desponsa- 
verit aliquam, et mulier vel vir neget hujusmodi desponsa- 
tionem, viro incumbit probatio ». Unde videtur vir probare 
semper debere, sive ipse, sive mulier negaverit. Gonzalez in 
comm. cit. cap. 1 ait : « Diflicilis est hie canon > ; nee plausi- 
bilem explicationem alicubi legimus. Multi interpretes etiam 
magni nominis decent ea verba vel vir delenda esse (1), quo 
facto omnis evanescit difficultas ; sed ea verba in omnibus codi- 
cibus leguntur, et haec via solvendi vel potius eludendi diffi- 
cultates nimis commoda videtur. Summarium hujus capitis 
conforme est doctrinae communi et certae : « Pro clandestino 
matrimonio non praesumitur, sed aliud (potius illud) alleganti 
incumbit probatio ». Et etiam Glossa, v. si quis, ait : « Hoc 
dicit secundum communem intellectum : ei qui asserit matri- 
monium, incumbit probatio ». Sed non apparet quomodonam 
summarium et hie communis intellcctus respondeat capiti. 
Eadcm glossa, v. viro incumbit probalio, historice recenset 
nonnullas explicationes contraria doctrinae communi et certae, 
sed omnino improbabiles, e. g., viro sive affirmanti sive ne- 
ganti ideo semper incumbere onus probandi, quia est caput 
mulicris, aut saltern si neget, potius negat jus, quam factum. 
Nee minus improbabilis est explicatio, quam Gonzalez, /. c., 
timidus proponit his verbis : « Quia clam contracto matrimo 
nio, sive mulier, sive vir neget, semper pro muliere stat juris 
praesumptio, sive neget matrimonium contractum esse, sive 
affirmet quod celebratum fuit : non enim credibile est, quod 
si matrimonium contractum fuisset, hoc inulier negaret, aut 
etiam contractum esse dixisset, quod revera contractum non 
est, ideo. quia ejus magis interest verum affirmare in hac parte, 
quam viri, qui facilius potest invenire alias nuptias » . Quid 
igitur? Gum aliam probabilern explicationem non habeamus, 
putamus ea verba vel vir esse veluti includenda intra paren- 

1. Gonzalez, I. c. 


CAP. V.  —  DE  MATRIMONII  FORMA 111 

thcsim; ct tune sensus est :  muliere negante, probationem 
incumbere viro, et vice-versa. 

1039. Exinde patet in altero et tertio casu facile dari posse 
oppositionem inter forum internum et forum externum. Nam 
in altero casu, si partes, quae reipsa validum matrimonium 
iniverunt, inter se conveniunt de eo negando, liberae decla- 
rantur in foro externo, ideoque eis permittitur alias nuptias 
contrahere, ordines sacros suscipere, etc. In tertio casu si matri 
monium, nemine adstante, initum fuit, probatio illius, altero 
negante, valde difficilis est  :  eaque deficiente,  partes,  licet 
valido matrimonio unitae, in foro interno, tamen in foro externo 
rursus liberae habentur. Adhaecomnia evitanda mala Ecclesia 
prohibuit matrimonia clandestina, sed « prohibitiones illae 
proptcr hominum inobedientiam jam non prosunt » , ait Gone. 
Trid., /. c,; quod proinde aliud remedium adhibendum esse 
putavit. 

§ 2. — Decretum Cone. Trid., sess. XXIV, cap. I, 
dc ref. mat. 

1040. Gone. Trid., /. c., ut his malis occurreret, voluit 
matrimonium ita celebrari, ut de ejus celebratione nullo modo 
dubitari posset. Proinde statuit non solum illicitum, sed etiam 
nullum esse conjugium, nisi ineatur coram proprio parocho, 
aut alio sacerdote. de ipsius parochi vel Ordinarii licentia, et 
duobus saltern testibus (1). 

1041. In primis renovat et complet legem de promulgatio- 
nibus a proprio contrahentium parocho faciendis, ac deinde 
statuit : 

« Qui aliter quam praesente parocho (nempe proprio contra 
hentium), vel alio sacerdote de ipsius parochi vel Ordinarii 
licentia, et duobus vel tribus testibus matrimonium contrahere 
attcntabunt, eos S. Synodus ad sic contrahendum omnino 
inhabilcs reddit, ct hujusmodi contractus irritos et nullos 
esse decernit, prout eos praesenti decreto irritos facit et annul- 

1. Benedictus XIV, De Syn., lib. VIII, cap. XII, n. 7. 


112 TRACTATUS CANONICUS DE MATRIMONIO 

lat. Insuper parochum, vel alium sacerdotcm, qui cum minor c 
testium numero, ettestes qui sine parocho ct saccrdote hujus- 
modi contractui interfuerint, ncc non ipsos contrahentes gra- 
vitcr arbitrio Ordinarii puniri praecipit. Praeterea eadem 
S. Synodus hortatur, ut conjuges ante benedictionem sacerdo- 
talem, in tcmplo suscipiendam, in eadem domo non cohabitent, 
statuitque benedictionem a proprio parocho fieri, neque a 
quoquam nisi ab ipso parocho, vel ab Ordinario licentiam ad 
praedictam benedictionem facicndam alii sacerdoti concedi 
posse : quacumque consuetudine, etiam immemoriali, quae 
potius corruptela diccndaest, vel privilegio non obstante. 

« Quod si quis parochus vel alius sacerdos, sive regularis 
sivc saecularis sit, etiamsi id sibi ex privilegio vel immcmo- 
jubili consuetudine licere contendat, alterius parochiae spon- 
sos, sine illorum parochi licentia, conjungere aut benedicere 
ausus fucrit, ipso jure tamdiu suspensus mancat, quamdiu ab 
Ordinario ejus parochi, qui matrimonio interesse debebat, seu 
a quo bcnedictio suscipienda erat, absolvatur. 

« Habeat parochus librum, in quo conjugum et testium 
nomina, diemque et locum contract! matrimonii describat, 
quern diligenter apud se custodiat. 

« Postremo S. Synodus conjuges hortatur, ut antequam 
contrahant, vel saltern triduo ante matrimonii consumma- 
tionem sua peccata diligenter confiteantur et ad SS. Eucharis- 
tiae sacramentum accedant. 

« Si quae provinciae aliis, ultra praedictas, laudabilibus 
consuetudinibus et caeremoniis hac in re utuntur, eas omnino 
retineri S. Synodus vehementer op tat. 

« No vero haec tarn salubria praecepta quemquam lateant, 
Ordinariis omnibus praecipit ut cum primum potuerint, curcnt 
hoc decretum populo publicari ac explicari in singulis suarum 
dioecesium parochialibus ecclesiis : idque in primo anno 
quam saepissime fiat, deinde vero quoties expedire viderint. 
Decernit insuper ut hujusmodi decretum in unaquaque paro- 
chia suum robur post triginta dies habere incipiat a die primae 
promulgationis in eadem parochia factae numerandos » . 

1042. Igitur, juxta hoc decretum, praesentia proprii con- 


CAP. V.  DE  MATRIMONII  FORMA 113 

trahentium parochi, vel alterius sacerdotis de parochi seu 
Ordinarii licentia, et duorum saltern testium facta est forma 
substantiate matrimonii. Proinde matrimonia clandestina, 
idest sine hac forma, nulla prorsus sunt, quacumque igno- 
rantia non obstante (licet ignorantia excusare valeat a poe 
ms a Goncilio statutis) ; etiamsi in casu, attentis personarum 
qualitatibus, nihil ex matrimonio aliter contracto timendum 
sit (1). 

1043. Nonnulli quidem putaverunt hoc matrimonium ha- 
bere vim sponsalium, sed immerito. Hanc doctrinam Bene- 
dictus XIV, Inst. Ecc. XL VI, n. 22, insanam et falsam appel- 
lat, et S. G. G. eampluries rejecit. Ita in Messinensi, an. 1573, 
lib. 1 Decret., pay. 107, et eod. lib. Decret., p. 132; etin Bisun- 
tina, memeMartio 1587, lib. 4 Decret., pag. 230; et in Gera- 
censi, an. 1589, lib.. 6 Decret., pag. 62; et in Nullius, 8 Julii 
1592, lib. S Decret., pag. 130 (2). Sane curn verba et consensus 
sint de praesenti, sponsalia ne intelligi quidem possunt. 

1044. Juxta  relatum  decretum  Tridentinum  parochus, 
aliusve sacerdos de parochi aut  Ordinarii licentia assistens 
matrimonio, est quidem minister ritus religiosi  accidentalis 
qui comitari solet contractum matrimonialem, sed non est 
minister ipsius contractus et sacramenti, nee, dum assistit con- 
tractui, exercet ullam potestatem autordinis aut jurisdictionis; 
sed assistit,  tamquam  testis  qualificatus,  auctorizabilis , ut 
aiunt,  pro  Ecclesia,  seu  testis,  cui  Ecclesia fidem  habet. 
Nempe Gone. Trid. voluit matrimonium ita celebrari ut de 
illius celebratione nullum superesse  posset  dubium. Quum 
vero « in aliis duobus aut tribus testibus ad matrimonium rite 
contrahendum necessariis, non eas qualitates requirat, quae 
illos omni exceptione majores constituant..., idcirco parochi 
praesentiam voluit, ut in illius probitate maximum veritatis 
fundamentum statueret : uti colligitur ex Historia dicti Goncilii 


1. Santi,  lib.  IV,  til.  Ill, n. 39;  Pirhing,  lib.  IV, tit. Ill, n. 6; 
S. G. (]., die 14 Jan.  1673,  apud Benedicturri XIV, De Syn., lib. XII, 
cap. V,n. 5; De Angelis, lib. IV, tit. Ill, n. 7. 

2. Vide discursum Secretarii S. G. G., die 13 Martii 1879; Benedic- 
tum XIV, I. c., n. 23. 

II 8 


114 TRACT ATUS  CANONICUS  DE  MATRIMON10 

scripta a Card. Pallavicino, lib. XXII, cap. IV, n. 3 et n. 12 » ; 
.aitBencdictusXIV, DeSyn., lib. XIII, cap. XXIII, n. 6. Vcrbo, 
paroclms et tcstes assistunt matrimonio ad eum modum, quo 
praesentia notarii et testium pro validitate nonimllorum actuum 
in matcria. civili requiritur : et sicut notarius est testis auctori- 
zabilis pro auctoritatc civili, ita parochus pro Ecclesia in re 
matrimoniali. Imo Pallavicinus, lib. XXII, cap. VIII, n. 16- 
17, narrat Concilium inter scribam (notarium) et parochum 
nonnisi post vcntilatas rationes jure meritoque selegisse paro 
chum, uti suum tcstem auctorizabilem. Deinde addit : « Gum 
Gallorum oratorum postulatio urgeret ut sacerdos matrimonio 
praefueril (quod verbum sonabat plusquam simplicem testis 
pracsentiam, nimirum voluntatem et auctoritatem) ; Patres..., 
quaesita solum secura stabilique probatione, noluerunt paro 
chum alio modo concurrere, quod spectabat ad efiicaciae 
neccssitatem, praeterquam ministerio petito quidem, tamctsi 
coacto, aurium et oculorum ». 

1045. Notanda  sunt verba quibus  Cone.  Trid.  utitur : 
« Eos S. Synodus ad sic contrahenduin omnino inhabiles red- 
dit, et hujusmodi contractus irritos et nullos esse decernit ». 
In ipso Cone.  Trid.,  cum de hujusmodi forma introducenda 
ageretur, nonnulli objecerunt Concilium non posse illam ferre, 
quia Ecclesiac nulla est potestas in materiam sacramentorum, 
et  materiam aptarn ipsa Ecclesia nequit declarare ineptam 
quoad validitateni : atqui hoc decreto materia apta declara- 
retur inepta quoad validitatem. Hancobjectionem jam solvimus 
n. 276 : nam materia sacramenti rnatrimonii est in contractu 
valido et legitimo ; Ecclesia autem hoc decreto reddit contrac- 
tum invalidum et illegitimum, non servata ilia solcinnitatc ; 
atque  ita,  materia substantialiter immutata,  sacramentum 
existere nequit. Ut hoc innueret, Concilium citata verba adhi- 
buit (1). 

1046. Notissimum est hoc decretum latum a Concilio fuisse 
ad instantiam Oratorum Galliae, qui petierant a Concilio irri- 
tari turn matrimonia filiorumfamilias sine consensu parentum, 

1. P. Wernz,n. 158. 


CAP. V.  DE  MATRIMOMI  FORMA 115 

turn matrimonia clandestina. Concilium illud rejecit, hoc 
admisit, simul detcrminans in quo consisteret haec clande- 
stinitas irritans ct forma substantialis. Ab hac, nisi ex gravis- 
simiscausis, dispensari non solet. 

His gencraliter positis, modo decretum Tridentinum, prae- 
cuntibus Sacris Gongreg. Romanis, exponendum est. 


De Tridentini decreti promulgations. 

1047. Ipsuni  Concilium relatis verbis determinat modum 
illud promulgandi, qui cst prorsus singularis. Vult nimirum 
ut decretum pluries publicetur in unaquaque parochia, et vim 
non habeat, nisi post triginta dies a prima publicatione. Ratio 
propter  quam Concilium  hunc  modum selegit,  haec fuit. 
P. Lainez S. I. in ipso Concilio observavit haereticos hanc 
legem non esse recepturos : unde innumerae fornicationes, 
filii illegitimi, magna confusio quoad legitimas successiones. 
Concilium voluit haec incommoda removere, et putavit  ea 
removeri, si exigeretur promulgatio decreti in unaquaque paro 
chia : nam hoc modo decretum promulgandum fore pracvide- 
batur in locis, in quibus catholici vel exclusive morabantur, vel 
saltern potiores partes habebant; non autem in locis ab hae- 
reticis vel exclusive vel principaliter occupatis (1). 

Videbimus in primis quornodonam promulgatio decreti fieri 
debeat; deinde in quibusnam locis facta sit; tandem de pro- 
mulgati decreti revocatione. 

1048. 1° Ubi decretum Tridentinum promulgatum non est, 
certe parochus ad hanc promulgationem devenire nequit, incon- 
sulto Ordinario ; secus, ex Concilii verbis deducitur promul 
gationem nullamesse, eaque nonobstante, clandestina conjugia 
adhuc valere (2) ; nam Tridentinum Concilium jus promul- 

1. De Angelis, lib. IV, lit. Ill, n. 8; Benodictus XIV, Const. Faucis 
abhinc hebdomadis, 19 Mart. 1758, $ Injiciebat; Pallavicini, Hist. Cone. 
Trid., lib. XXII, cap. VIII. 

2. Vide votum docti consultoris in causa Limburgen., Dub I a circa 
matrimonia clandesiina, discussa in S. C. C., 19 Jan. 1889. P. Wernz 
n. 159. 


116 TRACTATUS  CANONICUS  DE  MATRIMOiMO 

gandi decretum reservavit Ordinariis quorum nomine veniunt 
turn episcopus dioecesanus, turn Sedes Apostolica. Licet vero 
episcopus, attentis Tridentini verbis, teneatur curare promul- 
gationem, tamen earn hodie praecipere non potest sine permis- 
sione Sedis Apostolicae (1). Haec, « quotiescumque conducere 
ea promulgatio Episcopis atque Vicariis Apostolicis visa est, 
nihil reliqui fecit quo facilem eisdem se praeberet, atque liujus- 
modi medicinam tali consentaneam morbo (clandestinis nup- 
tiis) praescriberet > ; S. G. de Prop. Fide, die 14 Jan. 1821, in 
Alleg. II. Sed de facto saepe, ad evitanda incommoda quae ex 
promulgatione orirentur, respondet vel contra promulgatio- 
nem vel pro dilatione. Nihilorninus promulgatio facta de 
mandate Episcopi valeret profecto, etsi consensus Apostolicae 
Sedis prius petitus non fuisset, aut etiam denegatus fuisset 
absque clausula irritant!. 

1049. Episcopus autem,  curans decreti promulgationcm et 
explicationem, nequit cjus ambitum restringere aut extendere. 
Ilinc nequit, e. g., decretum promulgare quoad praesentiam 
parochi, non vero quoad praesentiam testium, aut viceversa; 
pariter nequit a decreti vi excludere illos, qui sub eodem com- 
prehenduntur, e. g., paucos acatholicos in regione catholica, 
sicuti, c  contrario,  nequit comprchendcre  illos, qui exclu- 
duntur,  e.  g., acatholicos  in regione plane acatholica, aut 
exemptionis communicationem impedire. Ratio est quia jus 
episcopi rcstringitur ad decreti promulgationem ; qua peracta, 
tota ejusdem potestas exhausta est et decretum procedit vi 
sua(2). Igitur ut aliqua extensio vel limitatio fiat, necessaria 
est  Sedis Apostolicae licentia,  cujus exempla  non  desunt 
(n. 1064). 

1050. Quaeritur num promulgatio sine special! Sedis Apo 
stolicae facultate fieri queat, et facta matrimonia clandestina irri- 
tet, si dioecesis canonice erecta non est, nee in ea parochiae cano- 


1. Gury, torn. II, n. 842; Zitolli, Apparatus, lib. II, cap. //, art. VII. 
Contradicit P. Wernz, I. c. Onmes opiniones conciliantur, si dicamus 
de facto ita servari,et ita servandum esse, maxime in territory's S. C. 
de Prop. Fide subjectis, prudentiae et majoris securitatis causa. 

2. P. Wernz, n. 159, not. 97. 


CAP. V.  DE  MATRIMONII  FORMA 117 

nice erectae. Nonnulli negant, quia Cone. Trid., /. c., praecipit 
decretumpublicari et explicari in smgdlisparochialibusecclesiis : 
atqui in casu parochiales ecclesiae non existunt. Haec doctrina 
adeo generalis minus probari posse videtur : potius ita distin- 
guendum est. Si districtus, missio aut alio quocumque nomine 
appelletur locus, sacerdotem addictum non habet, ita ut fideles 
possint ubiquc communionem paschalem recipere, baptizare 
infantes, ultima habere sacramenta, etc., decretum Triden- 
tinum nequit ibidem publicari, quia non est parochia neque in 
sensu lato neque in sensu stricto, et proprius contrahentium 
sacerdos non adest. Si vero districtus, missio, etc., licet non 
sit parochia canonica, regitur tamen ad instar parochiae, quia, 
Episcopo sic disponente, fideles tantum in sua ecclesiapos- 
sunt paschali praecepto satisfacere, baptizare infantes, aliaque 
parocbialia jura recipere a missionario, qui apud eos residet, 
aut suis temporibus eos visitat ; Tridentina lex potest ibidem 
publicari, quia adest proprius sacerdos, et parocbia est sensu 
lato, quo Concilium hoc vocabulum sumpsisse videtur (1). 

1051. Ilaec confirmantur ex responsione S. H. U. Inqnis., 
die 14 Nov. 1883. Nam in provincia Ouebecensi, jussu Episco- 
porum, lex Tridentina promulgate fuerat turn in quasi-paro- 
chiis, idest districtibus per Episcopum circumscriptis, in qui- 
bus sacerdos ordinarie, vel principal! tcr residet, turn in 
missionibus, quae suis temporibus a sacerdote visitari tantum 
solcnt. Quaesitum fuit : « An valida fuerit promulgatio 
decreti Tametsi Concilii Tridentini in missionibus et in quasi- 
parochiis supra dictis? ». S. C. reposuit : « Juxta exposita 
affirmative, et ad mentem. Mens est, quod in locis ubi haberi 
nequeat parochus, validum est matrimonium celebratum 
coram duobus testibus : contrahentibus tamcn onus inest rcci- 
piendi, quarn primum id fieri possit, benedictionem nuptialcm, 
et curandi ut corumdem matrimonium inscribatur in sacra- 
mentali registro missionis, vel proximioris ecclesiae, cui subji- 
ciuntur ». 


1. De Angelis, lib. IV, tit. Ill, n. 7; Fcijc, n. 33:j; Lehmkuhl, n. 789; 
.P. Wernz, I.e. 


118 TRACTATUS  CANONICUS  DE  MATRIMOMO 

1052. Paritcr episcopus, si id ei pro suo prudent! arbitrio 
opportunum pro salute animarum vidcattir, potest parochias 
per liny nas in civitate crigerc, prout expressc ctiam declaravit 
S. C. de Prop. Fide, die 11 Apr. 1887 ; et exinde decretum in 
una parochia promulgare, saltern quoad validitatcm, et non in 
aliis. Hoc facto, sequcrctur, e.  g., cives Gallos illius civitatis 
eo decreto teneri, non vero Anglos, ac consequenter matri- 
monia  clandestina  inter  Gallos  essc  nulla,  inter Anglos 
aut inter partem Anglam et partem Gallam essc valida. Dixi- 
mus : saltern quoad validitatem, quia putamus  hoc in casu 
fore inopportunam promulgationem  decreti in  una tan turn 
parochia. 

1053. Haec promulgatio fieri debet in ipsa parochia, ita ut 
satis nonesset si in synodo dioecesana, vel in cathedral! eccle- 
sia decretum pro omnibus dioecesis parochiis promulgaretur, 
aut etiam si promulgatio fieret in civitate pro omnibus ejusdem 
parochiis. Sane Concilium ait : in sinyulis dioecesis parochia- 
libus ecc/esiis,  in  unaquaque parochia,  in eadeni, parocliia. 
Sufficit tamen ut fiat  in sola ecclesia parochial!, si in paro 
chia plures ecclesiac sint : et licet deinde in parochiae territorio 
nova oppida cum novis ecclesiis erigantur, nova promulgation e 
opus non erit. 

1054. Yicarius Apost. Tunkini plura dubia S. C. de Prop. 
Fide proposuit, inter quae : « 4° An ut vere Goncilii decretum 
dicatur publication, necesse sit in omnibus ecclesiis A'icorum, 
quae inter se valde proximae sint, publicetur, cum et aliqui vici 
obincolarum commoditatem duas ecclesias habeant. 5° Cumin 
aliquo dominio perpaucae ecclesiae sint, cum tamen in poste- 
rum multae sint erigendae, an, publicato decreto Concilii in illis 
paucis ecclesiis, in toto dominio censeatur publicatum; vel 
potius in quolibet vico, in quo deinceps ecclesia erigenda est, 
congregatis Christianis in aliqua domo deccnti, ut solet fieri in 
Missae celebrationibus, ibi fieri debeat publicatio, ita quod 
interim cum in singulis vicis non fit publicatio, possint sine paro- 
cho ettestibus matrimonium contrahere » . S. C., die Uu/iiitilQ 
reposuit : « Ad 4um esse necessariam publicationem in singulis 
et solis parochiis, juxta decretum S. Cone. Trid., sess. XXIV, 


CAP. V.  DE  MATRIMOiMI  FORMA 119 

cap. I, de ref. mat. Ad 5um sufficerepublicationemjamfactam, 
nisi novi accedant populi et incolae, et pro eis novae erigantur 
parochiae ». 

At si parochia oppida habeat ab ecclesia parochiali valde 
dissita, opportunum erit ut etiam in illorum oppidorum cap- 
pellis decrctum perlegatur, ut in re tanti momenti nullus 
relinquatur ignorantiae locus. 

1055. Promulgatio facta npn in ecclesia parochiali, sed in 
alia parochiae ecclesia, foret valde absona; sed foret ne nulla ? 
Ratio  dubitandi ex eo oritur quia Concilium vult decretum 
promulgandum in sitigulis parochialibus ecclesiis. Sed, hoc non 
obstante, dicendumpromulgationemvalidam esse, quia nomine 
parochialium  ecclesiarum  Concilium   intelligit parochias ; 
nam in documentis ecclesiasticis et in ipso Tridentino Concilio 
affirmatur promulgationem  faciendam  esse  in  unaquaque 
parochia, in smgulis parochiis , in eadem parochia, etc.; idque 
respondet fini Concilii. Exinde deducimus promulgationem illi- 
citam, sed validam,  etsi fieret extra quamcumque ecclesiam, 
e. g., ex palatio communali. Sed in casu practice promulgatio, 
ob decentiam, repetenda foret in ipsamet parochiali ecclesia. 

1056. Decretum promulgari debet lingua vernacula, utpopu- 
lus intelligat; secus promulgatio foret illicita. At promulgatio, 
facta lingua latina nullane foret, ita ut clandestina conjugia 
essent, ea non obstante, valida ? Ex generalibus juris principiis 
videtur negative respondendum (1). Nam promulgatio legis 
sufficiens censeri debet, quando lex solemniter etpubliceimpo- 
nitur communitati ita ut immediate \e\ mediate, simul vel 
successive, serius ocius ad certam subditorum notitiam facile 
devenire potest. Hoc principle sustinetur sufficientia promulga- 
tionis legum ecclesiasticarum pro tota Ecclesia, facta lingua 
latina Romae in solitis locis. Atqui hoc principium etiam in 
casu nostro verificatur, quia licet populus non intelligat decre 
tum  Tametsi lingua latina promulgatum,  tamen parochus 
aliique intelligentes illud explicabunt;  qua explicatione lex 


1. Contrarium censet P.  Wernz,  n.  150,  qui  confundere  videtur 
promulgationem cum divulgatione legis. 


120 TRACTATUS  CANONICUS  DE  MATRIMONIO 

denuo non promulgatur , sed divulgatur, Ipsum Tridentinum 
Concilium, /. c., praccipit decretum populo publicariet expli- 
cari. Tandem si leges ecclesiasticae suff icienter Romae promul- 
gantur pro tota Ecclesia lingua latina per affixionem in solitis 
locis, curnam suf ficienter non promulgabitur decretum Tametsi 
per ejusdem publicationem lingua latina in ecclesiaparochiali? 
Nonnulli negant paritatem, quia in Ecclesia plures sunt qui 
latinam linguam intelligunt et episcopo incumbit onus divul- 
gandi leges, dum in parochia aliquando unus erit parochus. 
Responderi potest et parocho incumbere onus divulgandi decre 
tum et ideo paritatem adesse saltern si in parochia sunt pauci 
qui linguam latinam noscunt, e. g., medicus et ludimagister, 
maxime si parochia parva est ; praeterea promulgatio legum 
Romae facta est sufficiens, quia lex, hocmodopublicata, deve- 
nire potest in certam subditorum notitiam ; atqui hoc verum 
est, etsi nemo, praeter clerum, linguam latinam nosceret, quia 
clerus legem populo explicaret. Analoga ratiocinationc dedu- 
citur valere decreti promulgationem lingua vulgari factam per 
affixionem ad valvas ecclesiae, etsi in parochia, praeter paro- 
chum, pauci sint aut etiam nullus qui legere sciant. His non 
obstantibus, S. G. C. in Indiarum Onentalium, 30 Mart. 1669, 
rescripsit matrimonia clandestina esse valida, si decretum Tri 
dentinum in us regionibus non fuit publication in parochiis 
intelligibili voce; sed haec responsio non est peremptoria. 
Praeterea in Collect. Paris., n. 991, refertur responsum Card. 
Borgia datum Patavii, die 16 Aug. 1799 : « Ad 2um respondeo 
negative : ratio est quod decretum Cone. Trid. de matrimonio 
legi debet idiomate vulgari, nt intelligi possit, ac in unaquaque 
parochia ». Sed cum ignorentur dubiaproposita, exinde deduci 
nequit promulgationem aliter factam fuisse irritam. Proinde 
in casu practico, si daretur, Episcopus deberet praecipere ad 
cautelam promulgationem lingua vulgari esse repetendam, 
et interim circa validitatem matrimoniorum clandestinorum 
deberet Sanctam Sedem consulere. 

1057. Et promulgari debet non tamquam lex episcopalis, 
autsynodi provincialis, aut nationalis, sed tamquam decretum 
ipsius Cone. Trid., aut nomine et auctoritate Roman! Ponti- 


CAP. V.  —  DE  MATRIMONII  FORMA 121 

ficis ; secus nil actum est, ctsi ipsa Cone. Trid. verba fuerint 
adhibita (1). Id illustrat Benedictus XIV, De Syn., lib. XII, 
cap. V, n. 7 sequ. : 

« Cum in dioecesi KioAriensi atque in tota Ruthena provin- 
cia numquam promulgatum fuisset saepius laudatum decre- 
tum Tridentini, sess.XXIV, cap. I, de ref. mat., ad praecidcnda 
nihilominus scandala qnae ex clandestinis conjugiis in maxi- 
mam animarum perniciem proA^eniebant, in diocesana synodo 
Kioviensi, habitat 11 Oct. 1619, atque in synodo provinciali 
Ruthena, hobita.die6Aug. 162G, constitutiones sunt editae, in 
quibus irrita declarata sunt matrimonia aliter quam coram 
parocho et duobus vel tribus testibus celebrata, eodem plane 
modo quo a Tridentino statutum fuerat, licet nulla Tridentini 
fuerit in illis facta mentio, simulque jussi sunt singuli Rutheni 
parochi eas synodales constitutiones per suas ecclesias quam 
primum promulgare, sicuti etiam a Tridentino fuerat praescrip- 
tum : iis A^cro qui post hanc publicationem sine parocbi et 
duorum saltern testium praesentia matrimonium contraxerunt, 
injuncta est separatio, et A^eluti nullo inter se legitimo connu- 
bii foedere obstrictis libera facta est potestas transeundi ad 
aliavota. 

« De hisce decretis acriter disceptatum fuit cum in S. C. de 
Prop. Fide, turn in S. C. C. Scripserunt in utramque partem 
theologi ct canonistae : quorum nonnulli existimarunt nihil 
esse dubitandum de validitate constitutionum, quae adamussim 
respondcbant et verbis et menti Cone. Trid., quod ideo non 
fuit exprcsse nominatum ne, illius nomine audito, Rutbeni 
scbismatici, quibus. est invisum, magis magisque ab unione 
retraherentur, et ne sirniliter Graeci ab horthodoxa Ecclesia 
separati occasionem inde arripcrent spargendi in vulgus Lati 
nos ATelle suos mores et ritus in ipsorum Ecclesiam invehere : 
quam calumniam nobis impingunt, ut plcbis aniinum a Latinis 
avertant, atque in schismate obduratum detineant. 

« Alii ex adverso fucrunt in sententia praefata synodalia sta- 
tuta, quamquam Tridentino omnino conformia, viribus tamcn 

\. Vide folium etvotum Consultoris in cit. Limburgen.,\§ Jan. 1889. 


122 TRACTATUS  CANONICUS  DE  MATRDIONIO 

carer e : quod hac ratiocinatione manifests confici sunt arbitrati. 
Tridentinum noluit suum decretum, quo irrita fecit matrimo- 
nia clandestina, quempiam afficere et ligare, nisi post triginta 
dies ab ejusdem decreti publicatione facta in parochia in qua 
ipse dcgit... At in parochialibtis ecclesiis Ruthenis numquam 
praedictum conciliare decretum f uit promulgatum : itaquc ma- 
trimonia, inibi aliter contracta quam Tridentinum praescrip- 
serit, non possunt esse irrita virtute decreti ejusdem Triden- 
tini. Unice igitur restat ut irrita sint virtute constitutionum a 
synodis Ruthenis editarum, earumdemque synodorum nomine 
atque auctoritate per singulas parochias promulgatarum. Hoc 
autem contingere nequaquam potest : nulla quippe peculiaris 
synodus potest inducere novum impedimentum dirimens ma- 
trimonium, seu hujus contrahendi novam formam praescri- 
bere, sed est ad id necessaria auctoritas Goncilii Oecumenici 
vel Summi Pontificis. 

« Hanc postremam opinionem amplexata est S. G., quae die 
2 Dec. 1628 rescripsit synodalia decreta Ruthena per paro 
chias publicata non potuisse firmitatem adimere matrimoniis 
contra formam in iisdem statutam contrahendis, et propterea 
valida definivit matrimonia clandestina inita post eorumdem 
decretorum promulgationem ; quodque hinc necessario conse- 
quebatur, redintegrari jussit conjugia hoc tantum nomine 
rescissa quod aliter essent celebrata, quam synodales exposce- 
rent constitutiones, conjugesque ea de causa separates ad 
cohabitationem instaurandam adegit, idque etiamsi post sepa- 
rationem alias celebrassent nuptias, quarum validitati obsta- 
bant primae jam legitime contractae. Ut porro deinceps in- 
commoda averterentur, quae ex clandestinis proveniunt 
matrimoniis, eadcm Gongregatio consuluit Sanctissimo, ut per 
suas A-postolicas litteras in forma Brevis iisdem fere verbis 
conceptas, quibus Tridentinum utitur, conjugia aliter quam 
coram alterutrius contrahentium parocho et duobus aut tribus 
testibus in posterum contrahenda, irrita decerneret casque 
litteras per singulas parochias Ruthenas praeciperet promul- 
gari. 

« Eamdem sententiam, in qua post novum examen eadem 


CAP. V.  - -  DE  MATRIMONI1  FORMA 123 

C. perstitit, die 20 Mart. 1629, approbavit confirmavitque 
Urbanus VIII, simulque deputavit particularem Congr., quae 
de modo deliberaret, quo litterae Apostolicae essent formandae. 
Habita est haec Congregatio, die 20 Apr. 1629, eaquc sugge- 
rente, scripta fuere duo Brevia : alterum in quo dcmandabatur 
publicatio decreti Gone. Trid. expresse ct nominatim, alterum 
in quo ipsemet Pontifex, verbis tamcn a Tridentino acceptis et 
facta insaper Tridentini mentione, nullius roboris decernebat 
nuptias quae sine parocho et testibus in posterum fierent. 
Utrumque Apostolicum Breve transmissum fuit ad Nuntium 
Apostolicum, eique insinuatum, ut, nisi ab expressa publica- 
tione Tridentini turbas et tumultus cxcitandos praeviderct, 
uteretur primo Brevi ; sin minus, urgeret publicationem secundi 
per quamlibet parochiam, non tamquam decreti Tridentini, sed 
tamquam constitutions pontificiae: parochis autem injungeret, 
ut populo declararent Pontificiam const! tutionem vim babitu- 
ram posttriginta diesab ejusdem publicatione in paroclria facta 
nuinerandos, quemadmodum etiam Tridentinum in suo dccreto 
cautum voluit. Litterae quoque datae sunt ad Arcliiep. Kio- 
viensem, quibus post plurimum commendatum ejusdem stu- 
dium abducendi fideles a clandestinis desponsationibus, fuit 
suaviter quodammodo reprehensus quod deliquisset contra jus 
commune, adscribcndo sibi potestatem qua certo carebat ». 

1058. Haec promulgatio primo anno fieri debet quam sae- 
pissime; deinde vero quoties expcdire Episcopo videbitur, ut 
praecipit Tridentinum. Certe satis est si primo anno singulis 
Dominicis infra Missarum solemnia decretum populo indicate. 
Robur autem decretum in parochia habere non incipit, nisi post 
triginta dies a prima promulgatione. Si unicafieret promulgatio, 
valeret;  sed peccatum non abesset, et quidem per se grave, 
quia agitur de praescriptione in se gravis momenti. 

1059. Demum promulgatio, pro ejusdem valid! tate,  fieri 
potest quocumque lempore. Licet episcopus et sub poena nulli- 
tatis praescripserit decretum promulgandum esse, e. g., infra 
Missarum solemnia, tamen promulgatio, alio temper c facta, est 
valida, etsi illicita (n. 1049). Pro promulgations liceitate stan- 
dum est episcopi praescripto ; expedit ut fiat, magno adstante 


124 TRACTATUS  CANONICUS  DE  MATRIMONIO 

populi concursu, ut decreti notitia ad omncs facile pervenire 
valeat. At nisi episcopus aliud decreverit, non solum valide, 
sedetiam licite promulgatio fit extra Missarumsolemnia, e. g., 
tempore vesperarum, aut concionis, aut processionis, ubi fre- 
quens cst populi concursus, etsi dies ferialis sit (I). 

Haec declarant modum quo promulgatio decreti Tridentini 
fieri dcbeat. 

1080. 2° Nunc videndum uLinam de facto expleta sit haec 
publicatio Tridentini decreti. In primis quaeri potest quomo- 
donam probetur promulgationcm in parochia factam esset Si 
adest authenticum peractae promulgationis documentum, 
quaestio soluta est. Si hoc documentum deest, suppleri potest 
per alias legitimas probationes, e. g., per attcstationem epi- 
scopi, parochi, aliarum personarum fide dignarum, etc. Demum 
si nulla factae promulgationis habeatur memoria, sequens 
regula attendenda est : ibi facta praesumitur ejusdem decreti 
promulgatio, ubi constat jam usu receptum esse, ut matri- 
monia coram parocho et duobus veltribus testibus, tamquam 
in executionem decreti Tridentini, celebrentur. Haec tradit 
Benedictus XIV, Desyn., lib. XII, cap. V, n. 6, ubi refert 
S. G. G., die 26 Sept. 1G02, dcclaravisse : « Publicationem 
praesumi, ubi id decretum fuerit aliquo tempore in parochia 
tamquam decretum Goncilii observatum (2) » . Hac de re propo- 
situm fuit S. G. S. Officii sequens dubium : « Quanta tempo si 
richiede, perche dalla osservanza del capo Tametsi in unluogo 
se ne possa presumere la promulgazione? (3) ». S. G., die 
10 Jan. 1866, rcposuit: « Decretum Gone. Trid., deref.mat., 
sess. XXIV, diu dicitur obscn7atum tamquam ejusdem Gon 
cilii decretum, quando a tempore quod excidit hominum me- 
moriam, in parochia vim legis obtiuuisse compertum est. ita 
ut matrimonia contracta practer formam a Tridentino prae- 
scriptam irrita semper habita fuerint B . 


1. P. Wornz, n. 159. 

2. Collect. S. C. de Prop. Fide, n. 1388, ad 2um; setl non concordat 
responsionis data. 

3. Latine : Quantum temporis requiritur ut ab observantia capitis 
Tamelsi aliquo in loco ejus promulgatio praesumi possit. 


CAP. V.  DE  MATRIMChMI  FORMA 125 

1081. Heic referenda sunt quae habet Benedictus XIV in 
epist. Paucis abhinc heddomadis ad Archiep. Goanum, 19 Mart. 
1758 (Alleg. VII) : « Tandem cum praevideretur facile deper- 
dituin iri probationes, unde constaret de promulgatione Tri- 
dentini decreti in qualibet paroecia, atque exindc orituras ple- 
ruinque dubitandi causas, num execution! demandata fuisset 
praescripta conciliaris decreti promulgatio, numque propterea 
vim suam obtinere deberet;  approbante Pontifice Maximo, 
sancitum fuit a G. G. ad eamdem promulgationem compro- 
bandain sufficere diuturnam observantiam ejusdem conciliaris 
decreti; cujus promulgatio inducitur ex diuturnitate temporis 
quo malrimonia inparoeciis coram parocho, ac duobus testibus 
celebrata fuerunt. . . » Ex quibus apparet diuturnam consuetu - 
dinem et probare et inducere decreti promulgationem, ita ut 
licet revera ab initio facta non esset, tamen decretum ab ipsa 
consuetudine inductuni vigeret et clandestina conjugia irrita 
redderet. Hinc S. G. de Prop. Fide saepe rescripsit matrimonia 
clandestina nulla esse si in loco Tridentinum decretum vel 
publicatum fait, vel saltern semper observatum (1). 

1082. Haec firmantur ex responsione S. G. S. Officii, data 
die 27 Apr His et transmissa per epistolam diei i Martii 1887. 
Nam civitas Mulhausen, a principio sic dictae Ref ormationis ad 
initium usque saeculi XIX, ex integro erat protestantica decre- 
tumque Tridentinum publicari in ea non potuerat. Initio sae 
culi XIX, advenientibus catholicis,  erecta fuit in memorata 
civitate parochia catholica ac postca aliae duae ita ut catho- 
licorum numerus liodie longe superet protestantium nume- 
rum ; et decretum Tridentinum, tamquam decretum conciliare, 
sub nullitatis poena obligans, a tempore erectionis prioris paro- 
chiae semper a catholicis observatum fuit, sed de publicatione 
dicti decreti minime constat, imo probabilius decretum num- 
quam fuisse publicatum creditur. Gum igitur Titius matrimo- 
niummere civile cum Bertha inivisset et modo, Bertha absente, 
vellet concubinam coram Ecclesia ducere, propositis ab Epi- 


1. Collect. Paris, n. 984, 996, 997. Votum consultoris in cit. Limbur 
gensi; De Angelis, lib. IV, tit. Ill, n. 7; P. Wernz, ft. 160. 


126 TRRCTATUS  CANOJMICTJS  DE  MATRIMOiMO 

scopo dubiis : « 1° Utrum non obstante regulaa Bcnedicto XIV 
tradita (De sijn., lib. XII, cap. V, n. 6) clandestina matri- 
monia, inter catholicos in civitate Mulhausen inita, tamquam 
valida censeri debeant ; 2° Utrum, remanente aliquo dubio de 
ipsorum validitate, praedicto Titio liceat solutionem vinculi 
apud judiccs laicos implorare novumque cum sua concubina 
actual! coram Ecclesia mire matrtmomum » ; S. C. reposuit : 
« Juxta exposita, matrimonium inter catholicos in civitate Mul- 
liausen contracta, non servata forma Tridentina, esse nulla; 
ideoquc ATiro, ... declarata prius ab episcopo nullitate matri- 
monii, permitti posse prosequi causam ad civile divortium 
obtinendum. Gurae autem tuae erit invenire mulierem... eique 
significare sui status libertatem, ut licite, si velit, ad alias 
nuptias transire valeat. » 

1063. Sed ut ad princlpalem quaestionem  deveniamus, 
inter alios auctores P. Pcrrone, DC mat. cJirist., lib. 11, sect. I, 
cap.  VI, art. IV, recenset /oca in quibus Tridentinum decre- 
tum ccrte promulgatum fuit ; loca in quibus certe promulgatum 
non fuit; tandem loca, in quibus dubitatur utrum  promul 
gatum sit, necne.  Hunc clenchum citatus autor documentis 
in notis probat, sed, ut ipsemet fatetur, non est omnino com- 
pletus et absolutus ob documentormn pracsertim defectum. 
Mansella,  De imp. matr. dir., p. I, cap. IV, art. IV, § 1, non- 
nulla addit, idemque facit Zitelli, Apparatus, lib. II, cap. 77, 
art. VII; sed elenchum plcniorem dat Jodcr, op. cit., in App. 
Proinde hanc appendicem,  nonnullis additis vel immutatis, 
referimus in Alleg. VI. 

1064. Alicubi dccretum Tridentinum promulgalum fuit ex 
parte tan turn, idest quoad praescntiam testium, non autem 
quoad pracsentiamparoclii.Ita S. G. de Prop. Fide in Instruct, 
diei 14 Jan. \ 821 , Vicariis Apost. in impcrio Sinarum eique adja- 
centibus regnis atque provinciis auctoritatcm facit promul- 
gandi decretum quoad testium tan turn praesentiam (Alleg. II). 
Et revera « in Tunkino oriental! pluribus in locis  priinum 
fuit ex parte publicatum Tridentini decretum, nempe quoad 
necessitatem dumtaxat duorum aut trium testium, non autem 
quoad parochi praesentiam : deinde vero hoc ipsum decrctum 


CAP. V.  --DE  MATRIMONII  FORMA 127 

absolute ac integrum publicatum fuit » ; Mansella, /. c. Id 
an tern minime licere sine special! Sedis Apostolicae facilitate, 
patet ex dictis n. 1049. 

1065. Esse loca, in quibus dec-return Tridentinum promul- 
gatum est pro parte praescribente denuntiationcs, non vero 
pro parte statuente substantialem matrimonii formam, dixi- 
mus n. 197; nam sunt duae leges distinctae, licet sub eodem 
Tridentini decreto contentae, ac proinde nil mirum quod una 
sine alia promulgari et subsistere queat. 

1066. Promulgatio semel facta perse verat, nee ullo pacto 
repeti debet, licet parochia in plures dividatur, aut plures in 
unam uniantur, quia lex afficit territorium. Id tradit S. G. S. Off. 
in instructione 14 Dec. 1859 :  « Lex Tridentina de clande 
stine matrimonio debet sane in unaquaque paroecia promulgari 
juxta illius censuram ; sed facta semel promulgatione ejusque 
observantia permanente, lex territorium afficit, et, adaequate 
loquendo, localem et personalem esse in confesso est apud omnes. 
Quatenus localis afficit territorium eosque qui ibi matrimonio 
jungcndi sunt, obligat; quatenus vero personalis est, obligat 
qui domic-ilium vel  quasi-domicilium habentes in  loco ubi 
Tridentinum dccretum promulgatum est et viget, in altero ubi 
illud non viget, contrahere vellent. Neque ex facta in posterum 
praedicti territorii divisione, vel in eodem aliarum paroeciarum 
partes divisae vel recens erecta paroecia a lege jam territorium 
possidente liberae renuntiari possent > . De decreti natura perso- 
nali ac territorial!, infra redibit  sermo.  Proinde, ut tradit 
Zitelli, Apparatus, lib. II, cap. H, art. VII, si parochiae in qua 
decretum viget, adjungatur locus in quo non obligabat, vel si 
paroeciae in qua decretum non obligabat, adjungatur locus in 
quo obligabat ; in priori casu locus adjunctus liber est a decreto, 
dum reliquum paroeciae territorium eidem subest, in posteriori 
vero locus adjunctus inanet decreto subjecius, dum reliquum 
territorium liberum est (1). Hoc non levibus incommodis ja- 
nuam aperit; proinde expedit decreti promulgationem denuo 
repetere, ut totum parochiae territorium afficiat. 

1. Feije, n. 301; P. Wernz, n. 159, not. 98. 


128 TRACTATUS  CANONICUS  DE  MATRIMOMO 

1067. 3° Tandem quoad decreti revocationem, promulgatum 
decrctum revocari potest non  quidem  ab Episcopo,  sed a 
Romano Pontih'ce, sive pro omnibus, sive pro aliquibus tantum, 
e. g., pro liaercticis ac schismaticis. Si haec revocatio est totalis, 
matrimonia sine parocho et testibus erunt deinccps illicita 
quidem, sed valida, veluti si decrctum numquam publicatum 
fuisset. Si est partialis quoad praesentiam parochi tanturu, 
matrimonia erunt nulla, nisi duobus saltern testibus praesen- 
tibus ineantur. 

1068. Hue referri videtur decretum  datum pro Japonia. 
die 13 Junii 1625 :  « Quoad matrimonia Japoniae in futurum 
contrahenda, S. G. de Prop. Fide de speciali SS. D. N. gratia 
censuit, ut, non obstante decreto Goncilii Tridentini de matri- 
moniis jam pridem inea insula publicato, matrimonia in prae- 
sentia duorum testium tantum valide contrahi possint, si tamen 
in loco ubi contrahuntur, vel in vicino ad quern sine periculo 
accedi possit, parochus, vel alius sacerdos saecularis sive regu- 
laris non existat ab Episcopo dcputatus » (1). 

Exempla revocations dccrcti  pro  haereticis tantum habes 
n. 1190. 

1069. Pariter indubium est hoc decretum revocari posse ex 
nonusu, seu contraria consuetudine catholicorum. Sane Pius VII 
in Breviad Archiep. Moguntinuui, die 8 Jan. 1803, docet matri 
monia clandestina rata et firma consistere ubi decretum « vel 
nurnquam publicatum,  vel nunquam  observatum tamquam 
ejusmodi Concilii decretum, vel, si quandoquc observatum fuit, 

ongo dein temporis intervallo in desuetudinem abiit » . Idem 
tradunt plura alia documcnta quae citari posscnt. 

1070. ExpositumfuitS. G. S. Ofh'cii : « Ante persecutionem, 
sacrosancta Gone. Trid. decreta in ecclesia Japonensi publicata 
fuisse et totam vim obtinuisse videntur (ut in expositione qua- 
rumdam difficultatum  circa  matrimonium clandestinuin  a 
missionariis Imperii Japonensis an. 1625 insinuatur). Fideles 
vero de dispositionibus a Tridentino speciatim circa matrimo 
nium clandestinum decretis omnino inscii, semper sine parocho 

1. Collect. Paris., n. 978. 


CAP. V.  —  DE  MATRLMONII  FORMA 129 

(nullus enim rcmanserat) et saepe sine testibus matrimonium 
contraxerunt. Unde quaeritur : 1° Utrum adhuc nunc Gone. 
Trid. in Japonensi Imperio ut publicatum et vim legis obtinens 
baberi debeat. 2° In casu affirmativo, utrum omnia matrimonia 
sine testibus (et non sunt numero pauca) invalida sint, etsi 
mvincibilis ct universalis fucrit ignorantia,0? 3° In casu .affirma 
tivo suppliciter atque Immiliter quaeritur; a) ut Smus dispen- 
sationem in radice, qua omnia matrimonia, ob clandestinitatem 
nulla, revalidentur, benigne concedere dignetur; b) ut in po- 
sterum matrimonia saltern absque paroclii praesentia (ob actua- 
lem sacerdotum penuriam) valide celebrari possint * . 

S. C., die 11 Mart. 1868, reposuit : Ad lum negative ; Ad 2um 
et 3um provisum in praecedenti » . 

1071. Quodnam sit longum temporis intervallum, quo con 
suetude decretum abrogat, expressum non est. Reiff., lib. IV, 
lit. Ill, n. 119, et Pirbing, lib. IV, tit. HI, n. 9, consent suf- 
ficere decennium, sicuti pro aliis legibus ; nempe decretum non 
amplius obligare, si legitime promulgatum Mt, sed non recep- 
tum saltern per decennium ; et revera hoc tempus habetur in 
jure longum seu longaevum. Zitelli, /. c., putat non sufficere 
quamlibet  consuetudinem,  sed requiri longissimi temporis, 
scilicet centum annorum. P. Wernz, n. 159, not. 108, censet 
longum temporis intervallum esse  tempus immemoriale.  In 
casibus particularibus recurratur ad S. Sedem (1). 

1072. At nulla consuetudo acatholicorum, etsi longissimi 
temporis,  vim decretum abrogandi  habet.  Sane propositis 
dubiis : « 1° An Protestantes civitatis Colmar, qui saltern ab 
anno 1632 suum habent templum quique legem Tridentinam 
numquam observarunt, censendi sint ab  hac lege exempti; 
2° Gum alia, hac in dioecesi, adsint loca, in quibus decursu 
temporis Protestantes distinctam efformarunt civitatem ; quod- 
nam requiritur temporis intervallum ut lex Tridentina cen- 
senda sit hujusmodi in locis, quoad Protestantes, per non obser- 
vantiam in desuetudinem abiisse » ; S. G. S. Officii, die 6 Jul'd 
1892, reposuit : « Ad lum : Juxta ea quac hac de re Aposto- 

1. Feije, n. 302; Zitelli, I. c. 

II 1) 


130 TRACTATUS CANONICUS DE MATRIMONIO 

licae Sedi exposita sunt (1), affirmative; Ad 2um : In decisis 
fetiae IV, diei§ Julii 1848, nempe : Recurrcndum in casibus 
particularibus et ad mentem. Mens autcm est nulluni temporis 
spatium sufficere ut lex Tridentina vim obligandi amisisse cen- 
seatur aliquo in loco per simplicem inobservantiam haereti- 
corum ». 

II 
Forma substantiates Tridentino decrcto inducta explicatur. 

1073. Ex relatis Concilii verbis, ut matrimonium consistat, 
celebrari debet : cor am parocho proprio , vel Ordinario proprio, 
vel olio sacerdote de parochi seu Ordinarii proprii licentia,  et 
insuper coram duobus saltern teslibus ; qui omnes debilo modo 
assistant  nuptiarum  contracted.  Haec  igitur  omnia,  quae 
substantialem  matrimonii  formam  constituunt,  singillatim 
explananda sunt. 

1°. — Parochus propriu*. 

1074. Gone. Trid., /. c., contract! matrimonii testem auc- 
toritativum prae primis voluit parochum,  et quidem  pro- 
prium (2);  licet  enim,  ubi indicit necessitatem praesentiae 
parochi, non exprimat proprium parochum, tamen id ex con- 
textu aperte colligitur. Sufficit autem paroclius proprius alter- 
utrius contrahentis seu sponsi seu spousae, unde principium : 
paroclius unius est parochus utriusque pro matrimonio(3). At 
pro licita matrimonii celebratione ex bonis moribus receptum 
plerumque est, et alicubi lege dioecesana praescriptum, ut 
parochus sponsae matrimonio assistat (4).  Haec consuetude 
aut lex rationabilis est ct servari debet : qua vigente, matri 
monium coram parocho sponsi est semper validum, sed est 
illicitum sine parochi sponsae consensu, cui cedunt in casu 

1. Inter alia cxposi turn fuerat Protestantes incivitate Colmar jam ab 
anno 1675 suum habuisse templum. Hinc socictatem separatam con- 
stituebant fere inde a Tridentino Concilio (w. 1 183). 

2. Sanchez, lib. Ill, disp. XIX, n. 2. 

3. Fagn. in cap. 2, De eland, desp., n. 33; Sanchez, L c., n. 4; Pirhing, 
lib. IV, tit. Ill, n. 13. 

4. Lehmkuhl, vol. II, n. 774. 


CAP. V.  DE  MATRIMOMI  FORMA 131 

jura temporalia parochi in matrimoniis. Sed hac de re usus 
locorum attendendus est (1) . 

1075. Nomen autem parochi in Tridentino decreto latiori 
sensu sumitur, et indicat ilium qui vel habet titulum vel saltern 
universam animarum curam in parochia gerit, licet titulum 
non habeat. Id pro singulis declarandum est. 

1076. In primis nomine parochi in decreto Tridentino venit, 
ideoque  jure  proprio  sine  ullius  delegatione  matrimoniis 
assistit et assistendi licentiam aliis concedit : 

1° Parochus titularis sive inamovibilis, sive amovibilis, 
vulgo in Galliis desservanl, et vicar ius perpetuus, qui nempe 
loco parochi habitualis parochiam regit, sed in omnibus titulari 
aequiparatur. Imo valet matrimonium, etsi hie parochus nomi- 
natus nondum missus sit in parochiae possessionem (2), 
nisi ejus praedecessor possessionem adhuc retineat et nisi ex 
peculiari statute vel consuetudine collatio tituli valeat tantum 
a momento traditionis possessionis ; attamen assistentia ante 
traditam possessionem licita non foret (3). 

1077. 2° Rector sen administrator parochiae vacantis : de 
quo nullum potest esse dubium. 

1078. 3° Pro-parochus, vice-curatus, vicarius, etc., habens 
in parochia plenam potestatem (4). Hoc modo poni solet : 

1079. a] Vicarius parochi absentis, qui ex parochi commis- 
sione illius vices gerit tempore absentiae in universa animarum 
cura. S. G. G. in Faventina Matrimonii, 2 Julii 1758, matri 
monium  coram  hoc  vicario  initum renovari jussit  coram 
parocho et testibus ad cautelam, quia sponsi parati erant ad 
hanc renovationem, qua omnis quaestio removebatur. Ast in 
puncto juris folium ejusdem S. G. merito tradit : « Vicarius hie 
(scilicet relictus a parocho absente) , licet facultas expressa ei a 
parocho data non fuerit, habet tamen illam a lege, Tridentino 
nempe Goncilio ; cum deputatus dicatur ad universam curam 
animarum,  ad differentiam  capellani  seu  vicarii  parochi 

1. Bangen, tit. Ill) pag. 17. 

2. Garcias, De beneficiis, part. IV, cap. II, n. 7. 

3. Feije, n. 290; P. Wernz, n. 176. 

4. Fagn. in cap. 2, De eland, desp., n. 28. 


132 TRACTATUS  CANONICUS  DE  MATRIMONIO 

praesentis, cui facultas expressa a parocho dari debet, ideoque 
de matrimonii validitate ambigendum non esse tradunt Navarr. 
in cap. Placuit, Depoenil. et remis., n. 69; Fagn. in cap. 2, De 
eland, desp., n. 28 sequ.; Pirhing, lib. 1, tit. XXVIH, n. 23 
sequ.; Sanchez, lib. HI, disp. XXXI, n. 19, et XXXV, n. 8; 
Diana, p. XI, tract. V, res. 32, q. 2 et 3 ». At si parochus e 
parochia discedat ad breve tempus, e. g., duorum vel trium 
dierum, nil dicens vicario suo, non videtur hie exinde dici posse 
ab eodem deputatus ad universam animarum curam, ac proinde 
posse matrimoniis assistere. Imo etsi parochus ad longum 
tempus discesserit nil dicens, vicarius antequam matrimoniis 
assistat, consulat Ordinarium. 

1080. b) Vicarius par oc hi praesentis quidem, sed infirmi aut 
senectute confecti. Fagn. in cap. 2, De eland, desp., n. 32, 
refert scquentem declarationem S. G. C. : « Gum parochus, 
levi infirmitate  detentus,  concessisset praeposito  licentiam 
exercendi concernentia curae officium, dubitatum fuit, an in 
parochia valide contractum fuerit matrimonium, cui praepo- 
situs praedictus, locoparochi, interfuit. S. G., die 22 Jun. 1581, 
censuit esse valide contractum,  praesupposita  licentia seu 
commissione generali administrandi omnia sacramenta ; et licet 
alias declaraverit requiri licentiam specialem et expressam, 
tamen id intellexit in quoclam canonico, cui tacite permissa 
erat administratio sacramentorum in ecclesia cathedrali, sciente 
et patiente Ordinario ». Obstare videtur responsio S. G. G. in 
Romana Matrimonii, 12 Maii, et 1 Sept. 1753; sed in ea facti 
specie plura dubia aderant pro matrimonii nullitate ; unde nil 
in contrarium exinde deduci potest. 

1081. c) Vicarius parochi suspensionis censura irretiti, aut 
imperiti, aut parochi qui per Apostolicam dispensationem ante 
legitimam aetatem parochiam obtinuil ; hie enim vicarius dari 
solet cum omnibus parochialibus facultatibus. 

1082. 4° Parochus putativus,  qui nempe non est verus 
parochus, sed ut talis publice habetur, saltern si cum errore 
communi concurrat titulus coloratus ; e. g., si collatio paro- 
chiae facta fuit ab Episcopo, sed est nulla vitio occulto simo- 
niae, aut si parochus, ignorante populo, e suo officio decidit 


CAP. V.  —  DE  MATRIMONII  FORMA 133 

ob quamcumque causam, etc. Nam in casu erroris communis 
cum titulo colorato Ecclesiam supplere, si potest, jurisdic- 
tionem, ratione boni publici, notissimum est. Sanchez, lib. ///, 
disp. XXII, n. 42, merito docet matrimonium valere, licet con- 
trahentibus nullitas collationis parochiae ob latens vitium nota 
sit, quia etiam pro scientibus jurisdictio suppletur. S. G. G. 
apud Giraldi, Exp. Jur. Pont., p. 11, sect. 115, n. 19, decla- 
ravit valere matrimonium, cui adstitit parochus sola prima 
tonsura insignitus nee infra annum ad sacerdotium promo- 
tus; et n. 23, valere matrimonium coram parocho, cujus pro- 
visio nulla praetendebatur defectu examinatorum synoda- 
lium; quae declarationes ad rem nostram referri optime 
possunt. Diximus : Saltern si cum errore communi concurrat 
tilulus color atus, parochum putativum assistere posse; nam si 
error est privatus sou particularis, e. g., contrahentium seu 
aliquorum, non validc contrahitur coram tali parocho matri 
monium, quia ob errorem particularem Ecclesia non supplet 
jurisdictionem. Si autem error est communis, sed nulli titulo 
nee vero nee colorato innititur, e. g., si Titius sacerdos in 
aliquo oppido, mortuo parocho, nemine ipsum instituente, 
coepit sponte munia parochi exercere, ita ut nunc ab omnibus 
verus parochus existimetur, DD. inter se non conveniunt. 
Plerique consent hoc in casu non suppleri jurisdictionem, et 
ideo matrimonium, cui hie parochus adstitit, nullum esse ; 
quae sententia confirmari videtur ex Pii VI verbis n. 1084 
relatis. Alii putant etiam in hoc casu Ecclesiam, propter commu- 
nem utilitatem, jurisdictionem conferre. Proinde, stante hac 
controversia, jurisdictio videtur suppleri, ex principle* saltern 
reflexo, quod nempe Ecclesia in dubio juris jurisdictionem 
supplet ; et ideo hie parochus poterit assistere (1). Sed in praxi, 
si agitur de matrimonio ineundo, non contrahatur coram tali 
parocho putative; si de contracto, recurratur ad S. Sedem pro 
sanatione ad cautelam, et interim stetur pro matrimonii valore, 
donee S. Sedes aliud declaraverit. 

1. .Lege folium S. C. C. in Caesar augustana Matrimonii, 10 Marlii 
1770; P. Wernz, n. 176, not. 182, qui excipit etiam errorem commu- 
nem, qui facile et brevi tempore detegi potest. 


134 TRACT ATUS  CANONICUS  DE  MATRIMONIO 

1083. E contrario, non venit nomine parochi in decreto 
Tridentino, ideoque matrimoniis sine debita licentia seu dele- 
gatione assistere nequit : 

1° Capellanus seminarii, collegii, monasterii, conservatorii, 
carceris, hospitalis, militum, etc. (n. 1103 sequ.). 

1084. 2° Parochus intrusus; idest quern absque legitimi 
superioris ecclesiastici consensu nominavit et instituit aucto- 
ritas incompetens, e. g., civilis, uti accidit in Galliis circa finem 
saeculi elapsi, et in Germania paucis abhinc annis. Ad rem 
Pius VI in instructione diei 26 Sept. 1791 ad Galliae Episcopos : 
c Quoniam intrusus minime  est parochus legitimus,  neque 
ullum habet titulum seu verum seu coloratum, matrimonium 
coram eo contractum nullius certe roboris est » (1). Gum vero 
intrusus institutus sit ab illegitima auctoritate, error communis, 
quo verus parochus existimetur, vix aut ne vix quidem possi- 
bilis est. 

1085. Quaeritur  utrum vicarius, vice-curalus, pro-paro- 
chus, coadjutor, etc., veniat nomine parochi in sensu decreti 
Tridentini, necne?(2). Ut haec quaestiorite solvatur, notandum 
vicarium,  etc.,  duplici  modo  in  parochia  constitui posse, 
scilicet vel ita ut plenam habeat in parochia potestatem et a 
parocho dependeat tantum in exercitio licito vel illicito pote- 
statis ; vel ita ut unam habeat potestatem audiendi confessiones 
et quoad cetera parochum adjuvet in iis quae ille eidem com- 
mittit. Gum vero primus modus minus expediat, hinc in dubio 
praesumitur alter, qui de facto plerumque servatur, dum paro 
cho praesentiet valentidatur vicarius coadjutor, seu auxiliator. 

1086. Jam vero si vicarius, etc., in parochia constituitur 
primo modo, idest cum plena potestate, est parochus in sensu 
decreti. 

Hue spectat in primis declaratio S. G. G. relata a Fagn., 
/. c.,n. 33 : « Praepositus ecclesiae Armacanae inter cetera du- 
bitavit, cum ipse constituisset vicarium in dicta ecclesia postea- 
que illi dedisset coadjutorem,decujus licentia quidam sacerdos 

1. Sanchez,  lib. Ill, disp.  XXII, n.  60; Pirhing,  lib. IV, lit. Ill, 
n. 18; Bangcn, ^7.777, pag. 5; Feije, n. 291. 

2. Canoniste contemporain, an. 1891, pag. 353 sequ. 


CAP. V.  —  DE  MATRIMONII  FORMA 135 

matrimonio contrahentes conjunxit, an matrimonium hoc 
modo celebratum sit validum? S. C. dixerat non sufficere ad 
validitatem matrimonii licentiam tacitam quae resultat ex tole- 
rantia; sed requiri vel licentiam generalem administrandi 
omnia sacramenta, vel, si haec non adsit, expressam et specia- 
lem. Ita Rota dixerat in una Barcinonen. vicarios tempora- 
neos ad nutum amovibiles parochialis ecclesiae posse matri- 
moniis tamquam parochos interesse. Ideoque in casu praesenti 
S. C. sensit posse et matrimonio interesse et alii dare licen 
tiam, ut intersit, hujusmodique matrimonia esse valida*. 
Praetcrea idem aperte constat ex responsione S. G. G. in 
Bosanensi Vis. SS. LL., die 28 Nov. 1789. Nam mos eratin 
Sardinia ut ad parochorum praesentationem instituerent 
Episcopi pro-parochos seu vicarios absolute, plene et absque 
ulla minis terii parochialis restrictione. Ut clandestinis tarnen 
occurreret matrimoniis, per dec-return synodale statuit an. 1781 
Episcopus Bosae : « Pro-parochos, nisi specialem a parocho 
pro casu particulari facultatem in scriptis acceperint, assistere 
matrimonio minime posse, subtracta eisdem amplissima, quae 
vulgo concedi solet, matrimoniis assistendi potentate » . Gum 
vero Episcopus success'or dubitaret de vi hujus decreti syno- 
dalis, et conscqu enter num matrimonium, eo neglecto, initum 
coram pro-parocho esset validum, licet illicitum, occasione visi- 
tationis SS. LL. sequentia dubia S. G. G. proposuit : « 1° An et 
quomodo sustineatur synodale decretum in casu ; 2° An per idem 
decretum adempta sit pro-parochis potestas assistendi matrimo 
niis, ita ut irrita sint matrimonia coram ipsis celebrata in casu ; 
3° An iterari debeat matrimonium coram pro-parocho celebra 
tum contra formam ejusdem decreti in casu? » S. G. reposuit : 
« Ad lum affirmative; Ad 2um affirmative ad primam partem, 
negative ad secundam; et matrimonia inita cum assistentia 
pro-parochi contra formam decreti synodalis esse valida sed 
illicita ; Ad 3um negative » . Ex hac responsione patet manifeste 
pro-parochos illos, semel eo modo positos, habere tamquam 
parochos assistendi potestatem a Gone. Trid., donee in suo 
officio rclinquantur, quam proinde Episcopus synodal! suo 
decreto auferre eisdem minime poterat. 


136 TRACTATUS  CANONICUS  DE  MATRIMOMO 

1087. E contrario,vicarius, etc., non vcnit nomine parochi 
in decreto Tridentino ac proinde jure proprio assistere nequit, 
si in parochia constitutus est altero modo (1). Hinc S. C. C. 
in Cenetensi Matrimonii, IQApr. 1834, arfSum, declaraAdt man- 
sionarios illos de quibus agebatur, parochi decani simplices 
coadjutores in sensu exposito, non posse matrimoniis adesse, 
nisi ex hujjus licentia. Accedit responsio ejusdem S. G. in 
Turrilana Matrimonii, 19 Dec. 1795. In Turritana dioecesi in 
Sardinia Eustachius miles matrimonium cum Hcdwige, omis- 
sis denuntiationibus, contraxerat coram uno ex pro-parochis, 
de quibus supra. Archiepiscopus proposuit tria dubia : 1° An 
prudenter ac salubriter legem ferat episcopus in synodo vcl 
extra synodum, qua vetentur parochi illimilatam facultatem 
matrimonio assistendi sacerdotibus coadjutoribus seu pro-pa 
rochis concedere; 2° An matrimonia, coram ejusmodi pro-paro 
chis celebrata, non modo illicita, A^erum etiam invalida cen- 
senda sint ; 3° An A^alidum sit matrimonium nostri casus » . 

Scribens Arero ad S. G., Archiepiscopus putabat responsiones 
mBosanensidditdL$ fuisse ob factum non rite ac sincere a Bosa- 
nensi Antistite expositum ; illudque praesertim a A^eritate 
alienum alfirmabat, quod mos esset in Sardinia, ut ad praesen- 
tationem parochorum institucrent Episcopi pro-parochos 
absque ulla minis terii par ochialis reslrictione. Oppositam A'igere 
dicebat consuetudinem in sua praccipue dioecesi, inquapropte- 
rea « nemo vel e rudi populo invenitur, qui cxistimet matri 
monia coram ejusmodi pro-parochis inita aliquid roboris ac 
firmitatis habere. Sunt nempe pro-parochi sacerdotes, quos 
parochi seu rectores in partem laboris sibi pro tcmpore 
adsciscunt, praeAaa tamen Episcoporum approbatione, nimi- 
rum ut eligantur viri qui morum integritate et sufficienti doc- 
trina pro locorum ratione et populorum necessitate praediti 
sint, eisdemque parochis in explendo pastoral! munere subsi- 
dio atque adjumento essc Araleant. Horum itaque facultas a 
parochorum Aroluntate tota pendet, qui pro diversis locorum, 

1. Rota, Dec. 590, coram Riminaldo ; Pontius, lib. F, cap. XXVI, n. 2; 
Van-Espen, lib. II, cap. VII, n. 20; Giraldi, De off. et pot. parochi, 
lib. II, cap. XVII, n. 38. 


CAP. V.  --DE  MATRIMONII  FORMA 137 

personarum ac temporum adjunctis, juxta leges ac peculiaria 
statuta, restringere, aut ampliare pro arbitrio solent ». Hanc 
ipsam generalem consuetudinem, a qua forsan alicubi in Bosa- 
nensi dioecesi recessum erat, confirmatam censebat per syno- 
dalem illam ejusdem dioecesis legem : Pro-parochos, nisi 
specialem a parocho pro casu particulari facultatem in scriplis 
acceperint,assistere matrimonio minime posse, utnempe « cau- 
tiores redderentur parochi in deleganda suis pro-parochis 
facilitate matrimonio assistendi ; ut fideles admonerentur de 
illorum connubiorum invaliditate ; ut in peculiar! casu nullum 
prorsus dubium oriri posset de validitate matrimonii, quod 
coram ejusmodi pro-parochis deinceps celebrarctur ; utque 
demum clandestina haec conjugia, quae in Sardis regionibus 
frequenter iniri solent, magno cum animarum detrimento, pro 
virili parte impedirentur » . Qua de re baud intelligere conclu- 
debat qua ratione matrimonium, de quo agebatur, validum 
esset, cum initum fuerit coram pro-parocho, qui neque ab 
Episcopo, cum ad id officium electus fuit, amplissimam illam 
facultatem acceperat, neque a parocho loci. 

Jam vero S. G. G. , die 13 e/wm71795, ad dubiaab Archiepiscopo 
proposita rcspondendum censuit : « Ad lum negative; Ad 
2um provisum in primo; Ad 3um affirmative ». Cum vero 
Archiepiscopus advertisset sua dubia esse similia illis, de qui- 
bus in Bosanensi, et tamen contrariam prodiisse responsionem, 
die 19 Dec. 1795, S. G. proposita fuere sequentia dubia : « 1° An 
et quomodo sit standum vel recedendum a decisis in Bosanensi, 
28 Nov. 1789, in casu ; 2° An et quomodo sit standum vel 
recedendum a decisis in Turritana, 13 Junii 1795, in casu » ; 
S. G. reposuit : « Ad lum in decisis in omnibus. Ad2um, prae- 
vio recessu a decisis, affirmative quoad primum dubium; 
quo vero ad secundum esse valida, quatenus fuerit a paro 
cho delegatus, sed illicita; quo vero ad tertium in decisis » (1). 

Ex hac responsione sequi evidenter videtur vicarios parochi 
praesentis et valentis, si quidem cum plenitudine ministerii 
pastoralis positi sunt,prouti Episcopus Bosanensis exposuerat, 

1. Intelligo : si scilicet ille pro-parochus fuorat a parocho delegatus. 


138 TRACTATUS  CANONICTJS  DE  MATRIMONIO 

jure proprio matrimoniis assistere (n. 1086) ; sed si positi sunt 
ita ut parochum adjuvent in his quae eis committuntur, uti 
Archiepiscopus Turritanus narrabat et fieri solet ac. praesumi- 
tur, non posse matrimoniis adesse, nisi ex licentia seu delega- 
tione. 

1088. Ex dictis  apparet quid respondendum  quaestioni 
utrum vicarii parochorum adjutores in Galliis valeant, nccne, 
matrimoniis assistere sine parochi aut Ordinarii licentia. Pro 
vicariis in dioecesi Parisiensi provisum est per Statuta Syno- 
dalia dioecesis Parisiensis, an. 1902, art. 446. Quaestio autem 
hue redire debet, utrum vicarii positi in parochia sint cum 
plena et absoluta potestate, an potius ut parochum adjuvent 
in his quae eis demandantur.  Si primum,  assistere valide 
poterunt, quia sunt parochi in sensu decreti; si alterum non 
poterunt. Ilia autem quaestio est potius facti quam juris. Icard, 
Prael. Jur. Can., vol. II, n. 857, negat assistere posse, affir- 
mat Gury, torn. II, n. 850: forte quia non in omnibus dioece- 
sibus eadem est disciplina. Geterum quilibet Ordinarius sciet 
profecto quacum potestate vicarios constituit ; unde in qualibet 
dioecesi facile  erit  quaestionem dirimere. Ban gen, tit. Ill, 
pag. 10, negat in sua dioecesi Monasteriensi in Germania vica 
rios parochorum valide matrimoniis assistere; et pro Belgio 
item negat Feije, n. 266. 

Quae hue usque diximus satis declarant quinam veniat no 
mine parochi in Tridentino decreto. 

1089. Hie autem parochus dicitur proprius in sensu ca- 
nonum, si in ejus parochia utraque vel alterutra pars habet 
canonicum domicilium vel quasi-domicilium. In appendice ad 
tractatum canonicum de baptismo (nam etiam pro baptismo 
hae theoriae inserviunt) fuse explicabimus,  domicilium esse 
habitationem in loco (parochia) cum animo ibi perpetuo ma- 
nendi, si nihil inde avocet, licet ad notabilem tantum anni 
partem, et ideo haberi utique possunt saltern duo domicilia, 
ex cap. 2, De sepulturis ; quasi-domicilium esse habitationem 
in loco (parochia)  cum animo ibidem manendi  saltern per 
majorem anni partem, exceptis Statibus Unitis Americae Sep- 
tentrionalis, ubi, ex special! concessione,  quasi-domicilium 


CAP. V.  --  DE  MATRIMONIl  FORMA 139 

acquiritur commoratione in loco (parochia) per spatium saltern 
unius integri mensis, praecisione facta ab intentione ; tandem 
simplicem habilalionem esse commorationem in loco (paro 
chia) quae nee domicilium nee quasi-domicilium constituit 
ob defectum animi permanendi in perpetuum aut ad majorem 
anni partem, licet de facto haec commoratio protrahatur ad ma 
jorem anni partem, imo ad plures annos (1). Domicilium mere 
dioecesanum, non-parochiale, non sufficit, ex responsione 
S. C. S. Officii diei 9 Nov. 1898 (2). 

1090. Qui domicilium vel quasi-domicilium nullibi habet, 
in sensu canonum dicitur vagus. Jam vero plerique putant 
vagum valide et licite nuptias inire coram quolibet parocho de 
mundo, quia non est magis ratio pro uno, quam pro alio (3). 
S. Alphonsus, lib. VI, n. 1089, hanc sententiam appellat com- 
munem; sed fatendum plures magnae auctoritatis DD. earn 
non sequi, ut mox dicemus. In ea sententia vagus, e. g., qui 
commoratur in parochia S. Sulpitii, poterit matrimonium 
contrahere etiam coram parocho S. Augustini absque ulla de- 
legatione, etsi mulier vaga non sit, sed domicilium habeat in 
parochia S. Mariae Magdalenae. Apud Barbosa, in Cone. Trid., 
cap. VH, n.%, refertur id decisum fuisse a S. G. et commune 
esse. Idem docent, licet vagus in fraudem, nempe ut in con- 
ditione vagorum facilius posset matrimonium inire, revera et 
non ficte domicilium, vel quasi-domicilium dereliquerit (4). 
Consequenter quilibet parochus de mundo poterit quoque alii 
sacerdoti licentiam dare, ut ejus matrimonio assistat (5). Alii 
putant vagum matrimonium inire posse tantum coram paro 
cho loci, in quo versatur, idest in quo actu commoratur, aut 

1. Rescriptum  S.  C. S. Officii  diei  9 Nov. 1898, quo dicitur per 
commorationem  semestralem acquiri quasi-domicilium, quirt  inqui- 
sitio facienda sit de animo ibi permanendi per majorem anni partem, 
videtur potius indultum particulare pro dioecesi Parisiensi. 

2. Optandum est ut disciplina canonica de domicilio vel quasi-domi- 
cilio in ordine ad matrimonium in multis perficiatur et ad nostrorum 
temporum circumstantias magis aptetur. 

3. Sanchez, lib. Ill, disp. XXV, n. 11 sequ.; Pontius, lib. V, cap. XIV, 
n. 5; Salm., [cap. VIII, n. 37. 

4. Sanchez, I. c. ; Santi, lib. IV, tit. Ill, n. 80. 

5. Sanchez, I. c., n. 15. 


140 TRACTATUS  CANONICUS  DE  JVIATRIMONIO 

coram parocho proprio alterius partis (1). Nos primam sen- 
tentiam ccrtam putamus, si vagus nullam commorationis 
sedem habct. Hinc, e. g., si Titius et Sempronia, cmigrantes, 
relicto suo domicilio vcl quasi-domicilio, sedem in exteris terris 
inquirunt, et iter agentes cogitant de matrimonio incundo, pos- 
sunt illud contrahcrc coram quocumque parocho ; quia tune 
revera non est rnagis ratio pro uno quam pro alio. Si vero 
vagus habet locum stabilis alicujus commorationis, licet haee 
nee ad quasi-domicilium in ea parochia pertingat, uti in 
exemplo superius allato, alteram sententiam praei'crimus ne 
vagus exlex sit, et parochus illius loci habet pro se rationem 
commorationis. Sed, stante controversia, in praxi si agitur 
de matrimonio ineundo, altera sententia prorsus servetur; si 
de inito coram alio parocho, interim stetur pro matrimonii 
valore, donee S. Sedes aliud declaraverit (2). 

Antcquam autem vagi matrimonio assistat, parochum ex 
ipsius Gone. Tricl., sess. XXIV, de ref. mat., gravi praecepto 
debere diligentcm inquisitionem prius facere, et, re ad Or- 
dinarium delata, ab eo licentiam assistendi obtinere, alias 
diximus (n. 192). 

1091. Ex dictis sequitur matrimonio assisterc debere pa 
rochum (in sensu exposito) domicllii vel quasi-domicilii alter- 
utrius nupturicntis (3), non autcm parochum originis, aut 
simplicis commorationis, nisi de vago agatur. Quod si nuptu- 
riens in duabus parochiis domicilium habeat, vel in una domi- 
cilium, in alia quasi-domicilium, poterit pro suo libito coram 
utrolibct parocho nuptias inire, cum quilibet parochus sit pro- 
prius. Proinde fieri potest ut quatuor parochi matrimonio 
adesse possint, si nempe utraque pars habet in duabus paro- 

1. Bangen, lit. Ill, pag. 20, 21 ;  D'Annibale, p. Ill, § 457, et p. I, 
§86; Mansella, p. I, cap. IV, art. IV,  n. 22; Vecchiotti, ///, § 106; 
Santi, lib. IV, til. III,n. 83; Pirhing, lib. IV, lit. Ill, n. 19; Schmalz., 
lib. IV, lit. HI, n. 162;  Bcnedictus XIV, Inst. Ecc. 33, n. 10; Barbosa, 
De off. et pot. parochi, p. II, cap. XXI, n. 89. 

2. P. Wcrnz,  Vol. in cans. Paris., 28 Jan.  1899, non  probat  no- 
stram distinctionem in simplicem et slabilem cornmorationem; sed nos 
hanc distinctionem non habcmus. 

3. Hie praescindimus a consuetudine, vcl dioecesana lego, quae pa 
rocho sponsae licitam assistcritiani reservat (n. 1074). 


CAP.  V.  —  DE  MATRIMOMI  FORMA 141 

chiis domicilium, aut in una domicilium ct in alia quasi-domi- 
cilium. Imo si utraque pars habet duplex domicilium et insuper 
quasi-domicilium, poterunt assistere sex parochi ; et etiam 
plures, si admittas non duo tantum, sed plura vera domicilia 
haberi posse, aut si in parochia sint duo parochi in sensu 
decreti, e. g., parochus titularis infirmus ejusque vicarius cum 
plenitudine potestatis. 

1092. Gum A^ero  parochus proprius jus assistendi habeat 
a Gone. Trid., quod nullam aliam in eo qualitatem requirit, 
hinc hoc jure semper gaudet, saltern quoad nuptiarum vali- 
ditatem, donee in suo officio permaneat. Exinde duo corol- 
laria : 

1093. a) Valide etsi illicite assistit, prohibita  aut etiam 
reservata a superiore infra Romanum Pontificem assistentia. 
Sane parochus proprius jus assistendi, ut dictum est, habet a 
Tridentino : proinde nemo, infra Romanum Pontificem, potest 
hoc jus eidem auferre, et ideo semper valide assistit ; licet 
legitimus superior possit eidem prohibere, ne suo jure utatur, 
ita ut peccet assistendo. Haec confirmantur ex pluribus respon- 
sionibus S. G. G. Episcopus Giennensis, statum suae ecclesiae 
referens an. 1581, nonnulla dubia S. G. G. proposuit, quorum 
duo priora ad rem nostram spectant : « 1° Utrum, prohibitione 
facta ab Ordinario ne parochus aliquos desponsaret, ita tolla- 
tur jurisdictio ipsius parochi, ut ad contrahendum matrimo- 
nium contra talem prohibitionem non sit legitimus parochus ? 
2° Utrum matrimonium,  in quo intervenerit vicarius paro 
chi (1) non invitus, sed volens, contra prohibitionem tantum 
Ordinarii, sit validum vel potius invalidum, quia non inter- 
venit sacerdos habens jurisdictionem,  quum sit sublata ab 
Ordinario? >. S. G. reposuit : » Ad lum valere matrimonium 
coram parocho, cui interdictum est, ne interveniat. Ad 2um va 
lere »  (2). Benedictus XIV, De Syn., lib. X1I1, cap. XXIII, 
n.  3,  hanc responsionem illustrans, haec habet :  « In eo 
decreto, inter alia, statuitur validum esse matrimonium, quod 

1. Intellige vicarium parochi cum plenitudine minister!!, aut dele- 
gatum a parocho. 

2. Confer Fagn. in cap. 1, De mat. contr. cont. inter d. Ecc., n. Ssequ. 


142 TRACTATUS CANONICUS DE MATRIMONIO 

fuerit initum vel coram parocho, vel coram parochi vicario, 
etiamsi illis ab Episcopo interdictum fuerit, ne matrimonii ce 
lebration! assistentiam praestarent. Super quo sane nulla 
videtur excitari posse gravioris momenti difficultas. Cum enim 
ea non sit Episcopo auctoritas, ut possit inducere impedimen- 
tum dirimens, quod non est, aut aliquod matrimonium quod 
ex canonum praescripto nullum irritumque non sit, nullum 
irritumque statuere, ut firmat Barbosa..., illicitum quidem erit 
matrimonium, si celebretur coram eo cui Episcopus hujusmodi 
celebrationi adesse vetuerit, graviter etiam peccabit is, qui, 
spreta superioris prohibitione, eidem assistentiam praebebit ; 
at nulla ratione dicit poterit matrimonium ipsum nullitatis 
vitio subjacere ». 

Pariter in Bosanensi (n. 1086) eadem S. G. dcclaravit ma- 
trimonia inita contra synodale decretum, quod subtrahebat 
illis pro-parochis, cum plenitudme ministerii positis, pote- 
statem assistendi, esse quidem illicita, sed simul valida esse : 
quod in Turrltana Matrimonii, 19 Dec. 1795, confirmavit 
(n. 1087). 

1094. Exinde sine haesitatione deducimus valere pariter, ob 
eamdem rationem, matrimonium, si, e. g., parochus discedens 
e parochia, dicat vicario suo :  Tu curam parochiae habebis, 
vices meigerens, sed facultatem tali matrimonio assistendi non 
concedo; aut si Episcopus, administratorem seurectorem mit 
tens in parochiam vacantem, sibi reservet potestatem assi 
stendi matrimoniis in genere, vel tali matrimonio in specie; 
aut si parochus praesens, qui vicario suo commiserat pleni- 
tudinem ministerii,  eidem interdicat, reservata etiam pote- 
state, tali matrimonio adesse, etc. 

1095. Quod si parocho proprio assistentiam vetet Roma- 
nus Pontifex, videndum num prohibitio contineat clausulam 
irritantem, necne : in primo casu matrimonium foret illicitum 
et invalidum ; in altero foret illicitum, sed validum (1). 

1096. b) Pariter valide et licite assistit proprius parochus, 
licet non sit sacerdos, sed inferior clericus, etiam prima tan- 

1. Feije, n. 287. 


CAP. V.  —  DE  MATRIMONII  FORMA 143 

turn tonsura insignitus, ut declaravit S. G. G. apud Giraldi, 
p. II, sect. 115, n. 19. Nonnulli olim dixerunt parochum 
debere esse sacerdotem ob ea Gone. Trid. verba : praesente 
parocho, vel alio sacerdote : sed haec sententia, praesertim ob 
contrariam declarationem S. G., recessit ab aula. 

1097. Item valide assist! t parochus irregularis, notorie for- 
nicarius, vitandus, turn suspensus etiam ab officio  et bene- 
ficio, uti censuit eadem S. G. apud eumdem auctorem, /. c., 
n. 23, turn excommunicatus, ut edixit eadem S. G. apud Fagn. 
in cap. 1, De matr. contract, cont. int. Ecclesiae; ac proinde a 
fortiori suspensus et excommunicatus non vitandus. Nam his 
censuris parochus privatur quidem jurisdictione, sed permanet 
in officio suo;  quod satis est pro conjugii validitate,  cum 
assistentia non sit actus jurisdictions . S. Alphonsus, lib. VI, 
n. 88 et n. 1083, contra alios, putat a mortal! non excusari 
parochum vitandum, qui matrimonio assistit, et sponsos qui 
scienter ejus assistentiam requirunt, nisi gravissima urgeat 
causa et alius non adsit, qui possit supplere. 

1098. Quid vero si parochus proprius in crimen haereseos 
vel apostasiae prolapsus sit ? Si crimen est occultum, potest 
adhuc absque ullo dubio matrimoniis adesse.  Si crimen est 
publicum, post sententiam declaratoriam invalide assistit (1), 
quia titulum amittit  ipso jure et hac sententia possessione 
legali privatur, ideoque iiullo modo est amplius parochus, et 
possessionem retinens haberi debet veluti intrusus ; ante sen 
tentiam declaratoriam plerique (2) censent invalide assistere 
quia ipso jure privatur titulo, cui adnexa est jurisdictio; sen 
tentia minus communis tenet valide assistere. Si parochus ita 
a fide defecerit ut ad sectam acatholicam formaliter transient, 
certain habemus primam sententiam, quia hie parochus nee 
titulum retinet cum adnexa jurisdictione, nee legalem posses 
sionem.  Quod si parochus contra fidei articulos obloquutus 
tantum sit, ad instar massonum, quorum sectaefortasse nomen 
dedit, sententiae minus communi adhaeremus; nam hie paro- 


1. Scavini, vol. HI, n. 882; Feije, n. 286. 

2. Rosset, n. 2208; Schmalz., lib. V, tit. VII, n. Ill, aliique. 


144 TRACTATUS  CANOiMCUS  DE  MATRIMONIO 

chus equidem titulumadnexamque jurisdictioncm ipso jure per- 
didit, scd posscssioncm legalem adhuc retinct (1), quae, sicut 
in aliis casibus (n. 1100), ita ct in hoc, ratione boni publici, 
sufficcre videtur. Accedit factum Ecclesiae ; numquam cnim 
legimus Ecclesiam rcvalidavisse matrimonia, remoto parocho 
ob hanc haeresim aut apostasiam. S. C. G. apud Giraldi, /. c., 
n. 25, reposuit nullum esse matrimonium initum coram pa 
rocho publice haeretico; sed id videtur intelligendum post 
sententiam declaratoriam. 

1099. Haec a fortiori vera sunt de parocho mere schismatico 
non solum propter rationes allatas, sed etiam quia haud cer- 
tum est crimen schismatis, ab haeresi sejunctum, secumferre, 
maxime apud Orientales, privationem, ipso facto, beneficii et 
jurisdictionis. Haec fusius declarant canonistae agentes de hae- 
reticis et schismaticis. llinc parochus schismaticus orientalis, 
vulgo pope, probabiliter est verus parochus, cum Episcopus 
schismaticus, ipsum instituens, probabiliter  jurisdictione non 
careat, ideoque valide assistit matrimonio turn catholicorum, 
turn acatholicorum ; et siadest quoque, praeterjoopwm, parochus 
catholicus, uterque, quoad validitatem, assistere potest (2). 
E contrario, parochus, in Occidente, institutus a superiore 
suspenso, excommunicato, publice haeretico, etiam non decla- 
rato, invalide assistit, nisi forte adsit error communis, quia 
non est verus parochus, cum institutio sit actus jurisdictionis, 
et superior in casu jurisdictione aut jurisdictionis exercitio 
spoliatus sit. 

1100. Valet etiam matrimonium celebratum coram parocho 
qui jus quidem ad beneficium amisit, e. g., propter non su- 
sceptum infra annum sacrum sacerdotium vcl propter accepta- 
tum aliud beneficium incompatibilc cum priori, sed nondum 
legali possessione privatus est (3); scilicet in casu possessio 
legalis absque titulo sufficit. Quid vero si parochus, in minori- 
bus constitutus, uxorem duxerit? Putamus jam invalide assi- 

1. Albitius, De inconstantia in Fide, cap. ArA', n. 13; Thesaurus, De 
poems, cum notis Giraldi, p. //, cap. I, haeresis externa. 

2. D'Annibale, p. Ill, S 461, not. 62. 

3. Feije, n. 288. 


CAP. V.  --DE  MATRIMONII  FORMA 145 

stere, quia facto parochus non solum parochiae renuntiavit, sed 
etiam transit ad statum incompatibilem, in actuali Ecclesiae 
Occidentalis disciplina, cum statu clerical!, ideoque exiit e 
statu clerical!, cui beneficia reservantur, ac proinde nee titulum 
cum adnexa jurisdictione nee legalem possessionem videtur 
retiriere. De parocho nominate, sed nondum in parochiae pos 
sessionem immisso, vide n. 1076. 

1101. Et quia sacerdos, nuptiis assistens, nullam potestatem 
seuordinis seu jurisdictionis exercet (n. 1044), hinc parochus 
proprius assistere potest etiam in aliena parochia et dioecesi, 
inconsulto quoque aut contradicente parocho vel Ordinario : 
de qua re hodie nemo dubitat (1). At sine consensu parochi 
vel Ordinarii illicite assistit, si matrimonium celeb retur publice 
in ecclesia cum consuetis solemnitatibus.  Quod si matrimo 
nium privatim sine solemnitate contrahatur casu quo id fieri 
potest, assistentia erit quoque licita etiam absque illorum con 
sensu (2). 

Ceterum parochus, testis tantum  munere fungens, si in 
lethali assistit, sacrilegii reus non est (3). 

1102. At statim ac proprius  parochus desierit vel esse 
parochum, vel esse parochum proprium, quia pars domicilium, 
vel quasi-domicilium, vel commorationem, si de vago agitur, 
in parochia deseruit, amittit jus proprium, ideoque jam inva- 
lide assistit absque debita licentia, nisi forte ob errorem com- 
munem jurisdictionem conservet. Hinc, e.g., parochus titu- 
laris et inamovibilis, depositus a legitimo superiore ex justa 
causa, servato ordine juris; parochus amovibilis, amotus ab 
Episcopo, vicarius, privatus ab Episcopo vel a parocho pleni- 
tudine ministerii,  etc.,  jam  invalide  matrimoniis  assistit. 
At haec revocatio in genere viribus caret,  nisi  fuerit  ipsi 
intimata,  etsi  omnes  in  parochia  illam  dignoverint ;  et 
quidem directe intimata vel ab  eodem superiore revocante, 
vel per nuntium ad id destinatum vel per epistolam : secus 

1. Pirhing, lib. IV, tit. Ill, n. 15; Sanchez, lib. Ill, disp. XIX, n. 14. 

2. Feije, n. 284; Santi, lib. IV, tit. Ill, n. 73; Reiff., lib. IV, tit. Ill, 
n. 65; Bangen, tit. HI,pag. 14; Pirhing, I. c., n. 16. 

3. Sanchez, lib. II, disp. VI, n. 5. 

II. 10 


446 TRACTATUS  GANONICUS  DE  MATRIMONIO 

parochus, revocationem ignorans, aut illam cognoscens in 
directe per tertiam personam, omnes suas facultates conservat, 
adhuc cst parochus, ideoque matrimoniis ATalide adest. Etiam si 
parochiaevel officio ipse renuntiaverit, per acceptationem supe- 
rioris tune tantum beneficio parochiali omnibusque facultatibus 
spoliatur, quando acceptatio renuntiationis fuerit ipsi directe 
intimata : quo posito, matrimonium, ipso adstante, jam foret 
nullum, nisi Episcopus animarum curam interim retinere 
jusserit. Haec vera sunt de cujusvis potestatis revocatione. 

1103. Ex dictis intelligi potest quinam sit parochus pro- 
prius qui assistere valeat  matrimonio  plurium, de  quibus 
prima fronte dubium esse potest, et revera dubia proposita 
fuere Sacris Gongregationibus Romanis. De nonnullis bre- 
viter(l). 

1104. Filius (vel filia-familias) aetate minor, sub parentum 
potestate, valide semper contrahit coram parocho domicilii aut 
quasi-domicilii  parentum, quia eorum domicilium vel quasi- 
domicilium, si existit, sequitur. At ipse potest alibi commorari 
et  obtinere   quasi-domicilium,  ideoque  ATalide  contrahere 
etiam coram parocho illius loci. Aetate major vel emancipatus 
potuit etiam domicilium  parentum derelinquere. In statutis 
GleriRomani, confirmatis a Glemcnte XI, praecipitur, ut, si 
juvenis vel puella cum quasi-domicilio alibi degat et simul 
habeat antiquum domicilium paternum, maternum, fraternum, 
matrimonium  contrahatur  coram  hujus  antiqui  domicilii 
parocho  :  quod Benedictus XIV, Inst. Ecc. 33  et 88,  pro 
sua  Archidioecesi  Bononiensi pariter servari jubet. At haec 
pro  licita  matrimonii  celebratione,  posita hac  lege;  nam 
matrimonium, coram primo parocho forte celebratum, foret, 
hac lege non obstante, validum. 

1105. Praetores, judices, medici valide ac licite contrahunt 
coram parocho loci, uti declaravit S. G. G. apud Garcias, De 
beneficiis, p.  V, cap. VII, n. 11. Idem repetas de aliis qui 
simile munus exercent, e. g., facultatis alicujus professores, 
magistri, vel magistrae communales, publici officiales,  qui 

1. Feije, n. 230 sequ. 


CAP. V.  DE  MATRIMONII  FORMA 147 

operam suam in loco praestant sine tempore determinato, aut 
ultra semestre, etc. Sane ii omnes habent quasi-domicilium in 
parochia, et forte verum domicilium : quod si etiam alibi 
domicilium habeant, etiam coram hujus parocho nuptias inire 
poterunt. 

1106. Possunt coram parocho loci, utpote proprio ratione 
quasi-domicilii, contrahere discipuli, qui ibi degunt studio- 
rum causa, aut in collegio vel seminario morantur; licet 
convenientius sit, et alicubi lege praecipiatur, ut contrahant 
coram parocho domicilii paterni, materni, fraterni, si illud 
habeant. 

Haec applicari debent quoque puellis, quae in monasterio 
vel conservatorio sunt educationis ergo : nempe valide con- 
trahunt coram parocho monasterii vel conservatorii, non autem 
coram capellano seu confessario. Id omnes admittunt, si 
puella non habet aliud domicilium paternum, maternum, fra- 
ternum. Si hoc habet, nonnulli tradunt puellam debere coram 
parocho illius nubere, quod in statutis Cleri Romani, ut dixi- 
mus, aperte praecipitur (1). Haec quoad licitam tantum matri- 
monii celcbrationem : nam puella certe habet quasi-domicilium 
in parochia monasterii, nisi probetur ad breve tempus, infra 
semestre, illud ingressam esse, ideoque coram parocho mona 
sterii absque dubio valide contraheret : simul tamen conservat 
domicilium patris, etc., ideoque etiam coram hujus parocho 
contraheret valide, prout est convenientius, et ex lata lege ali 
cubi tenetur. 

Geterum S. G. EE. et RR., die 7 Oct. 1733, jure meritoque 
praecepit Card. Boncompagni Archiep. Bononiensi, ut puellae 
quae, in monasteriis vel conservatoriis degentes, data fide ma- 
trimonium promisissent, dimitterentur ; quod de juvenibus in 
collegio, et a fortiori in seminario, repetendum est. 

Tandem haec eadem valent de puellis expositis, quae in 
hospitiis spuriarum detinentur, quaeque contrahunt coram pa 
rocho hospitii, non vero coram capellano, sou confessario, ut 


1. Bencdictus XIV, Inst. Ecc. 33, n. 16; et fusius, pluribus citatis, 
Inst. Ecc. 88. 


148 TRACTATUS  CANONICUS  DE  MATRIMOMO 

declaravit S. C. G., die 11 Apr. 1651, apud Benedictum XIV, 
cit. Insf. Ecc. 33, n. 14; nee non de aliis puellis ac juvenibus 
reclusis in alio hospitio, non tamen ad breve tempus, infra 
semestre. 

1107. Garcere damnati ad tempus infra semestre non obti- 
nent in parochia  carceris quasi-domicilium, ideoque corum 
matrimonio parochus carceris assistere nequit. Damnati ad 
tempus ultra semestre habent quasi-domicilium ; in perpetuum 
damnati, verum domicilium (1) : unde valide et licite utrique 
contrahunt non quidem coram capellano carceris, sed coram 
parocho. « Alii vero pro custodia solum in carcerem detru- 
duntur, donee ipsorum judicis sententia cognoscatur. Horum 
parochus is judicandus est, ubi domicilium situm habent, non 
vero parochus, ubi carceres positi sunt, cum ipsi nihil magis 
expetant, quam ut, dissolutis vinculis,paternos lares revisant... 
Accedit S. G. G. decretum, die 26 Mail 1707, in causa Farfensi 
Matrimonii, promulgatum insertumque Cleri Romani statutis, 
quod etiam De Justis, Monacellus, et jurisperitus Ursaja com- 
memorant, qui se auctorem allatae distinctionis merito praedi- 
cat, eamque  S. Congregationi tradidisse fatetur » ; Benedic- 
tus  XIV,  cit.  Inst. 33, n. 12. At  si  certe constaret ultra 
semestre fore in carcere permansuros, non dubitamus usque ab 
initio obtinere inibi quasi-domicilium, ideoque coram parocho 
nuptias inire posse. 

Quod si domicilium, antequam in carcere includerentur, 
non habcbant, vel dereliquerunt ncc in carcere obtinuerunt, 
tune sunt vagi : proinde parochus carceris assistere certe 
potest. 

1108. Famuli et famulae valide contrahunt coram parocho 
domicilii aut quasi-domicilii domini (2), nisi ad breve tempus, 
idest infra semestre, operam  suam locaArerint, Si antiquum 
domicilium  paternum, maternum, fraternum habent, valide 
contrahunt quoque coram parocho illius : imo nonnulli tradunt 
nonnisi coram eo contrahere posse, quod statuta cleri Romani 


\. I. Filii ff. Ad municipalem. 

2. Benedictus XIV, cit. Inst. 33, n. 17. 


CAP. V.  --  DE  MATRIMONII  FORMA 149 

et Benedictus XIV, /. c., Archiepiscopus Bononiensis, praeci- 
piunt. At haec pro licita tantum celebratione, posita hac 
lege (n. 1104). Quod si ad breve tempus infra semestre operam 
suamlocaverint, et antiquum domicilium non amplius habeant, 
sunt vagi aut vagae. 

1109. Retulerat Episcopus Eugubinus S. C. C. : « Praeteri- 
tis non multum elapsis mensibus, dubium coram me excitatum 
fuit, an matrimoniis famularum assistere debeant parochi, in 
quorum parochia puellae famulatum praestant, vel ii intra 
quorum parochiae fines earum parentes suum habent domici 
lium. Parochi in  contrarias scinduntur opiniones. Vetus et 
numquam interrupta consuetudo in Eugubina civitate fuit, ut 
a parocho illius parochiae, in qua famulatum praestant, con- 
jungerentur, praesertim numquam refragantc parocho paterni 
domicilii : et revera in cathedralis ecclesiae matrimoniorum 
libro plura extant exempla usque ab an. 1555; documentum, 
quod biscentenariam consuetudinem exhiberet. Qui vero con- 
trariam tenent opinionem, asserunt matrimonium celebrandum 
esse coram proprio parocho, qui alius esse non potest, nisi 
parochus domus paternae ; ea freti rationc, quod famulae cum 
sponsalia contraxerunt,  ad paternas remittuntur domos >. 
Igitur proposito dubio : « An matrimoniis famularum assistere 
clebeat parochus domicilii paterni, seu potius alter, in cujus 
parochia puellae famulatum  praestant in casu > ? S. G. in 
Eugubina Matrimonii, 24 Mali 1788, reposuit : « Episcopus 
per decretum jubeat, ut matrimoniis puellarum quae famulatum 
Eugubii praestant, assistat parochus domicilii paterni, materni, 
fratcrni ejusdem puellae, quatenus illud habeant in eadem 
civitate, si non habeant, assistat parochus domicilii in quo 
degunt, quatenus in eadem civitate matrimonium contrahant ». 

1110. Milites jure romano contrahebant  domicilium in 
pracsidiis, seu stationibus vel castris, juxta /. Municeps ff. Ad 
municipalem :  <  Miles ibi habere domicilium videtur,  ubi 
manet, etsi nihil in patria possideat » . Scd nostra aetate viden- 
dum utrum commoratio in illis ultra semestre perdurare debeat, 
necne; in casu affirmativo, milites matrimonium inire possunt 
coram parocho loci ; item coram parocho antiqui domicilii, si 


150 TRACTATUS  CANOiMCUS  DE  MATRIMONIO 

quod habent. Miles vero qui est in expeditione, debet contra- 
here coram parocho antiqui domicilii, si illud conservat; secus 
est vagus (1). Idem dicatur de illis, qui juxta nostros mores ad 
breve tempus pro militari instructione vocantur. 

1111. Capellanum militum non posse eorum matrimonio 
assistere, sive milites sint in actuali expeditione, sivc in ca- 
stris, sive in hibernis stationibus, sive in arcibus etpraesidiis, 
confirmatur etiam ex pluribus S. G. G. declarationibus, quarum 
unam citat Giraldi,/?. //, seel. 115 ; alias autem babes in folio 
ejusdem S. G. in Neapolitana Matrimomi, 29 Aug. 1733. At 
capellani militares saepe habent ab Apostolica Sede privile- 
gium administrandi omnia parocbialia sacramenta, proindeque 
ctiam assistendi matrimoniis militum et aliarum personarum 
eis inservientium.  Tune  igitur necesse  erit  perpendere et 
sedulo servare limites bujus privilegii (2) ; sed licet capellani 
ex privilegio possint militum matrimoniis assistere, tamen 
eorum potestas non est privativa, sed cumulativa  cum aliis 
parochis  qui potestatem assistendi ex jure  communi  ha 
bent (3). 

1112. Infirmi in hospitali, si quandoque  matrimonium 
ineundum ab ipsis est in gravi vitae discrimine ut aeternae 
suae saluti prospiciant, vel ad prolcm legitimandam, valde 
dubium est coram quonam sacerdote contrahere debeant. Hinc 
Benedictus XIV in cit. Inst. 33, n. 13, merito praecipit in sin- 
gulis  casibus  se certiorem fieri.  Videtur capellanus,  nisi 
parochus sit, aut legitime delegatus, jure proprio  assistere 
nullo  modo posse.  In nonnullis dioecesibus capellanus de 
facto est ab Ordinario delegatus ad parochialia omnia mu- 
nera in hospitali ; et tune, si saltern alteruter ex contrahen- 
tibus est dioecesanus,  vi quasi-domicilii,  capellanus valide 
utique assistit (4). E contrario, parochus antiqui domicilii vel 
quasi-domicilii, quod infirmus forte conservat, assistere potest. 

1. Benedictus XIV, cit. Inst. 88, n. 9. 

2. Vide cit. folium S. C. C. in Neapolilana Matrimonii. 

3. P. Wernz, n. 179, VIII. 

4. Benedictus XIV, L c., ait quaestionem esse inter capellanum et 
parochum hospitalis : sed quo titulo capellanus assistere possit, nisi 
sit parochus, vel delegatus, fatemur nos non videre. 


CAP. V.  DE  31ATRDIOPUI  FORMA 151 

Proinde quaestio est num assistere valeat parochus hospitalis : 
quam quaestionem ita soMmus. In genere infirmus habet 
intentionem permanendi in hospital! usque ad recuperatam 
sanitatem. Jam vero si medicus affirmat vel aliunde constat 
morbum ultra semcstre duraturum, aut infirmum supremum 
diem obiturum etiam ante semestre (etsi cleinde citius conva- 
luerit) , parochus hospitalis assistere potest ; si medicus affir 
mat, aut aliunde constat morbum futurum breviorem, non 
potest : si duratio infirmitatis prorsus latet,transacto semestri, 
potest ; ante semestre, utrum possit, necne, incertum est, sed 
si infirmus est vagus, certe potest. At si agatur de infirmis in 
gravissimo mortis periculo constitutis, utile esse potest decre- 
tum S. C. S. Officii diei 20 Febr. 1888, interpretatum die 
13 £e£. 1899 (w. 435, 436). 

1113. Qui ruri manent, rusticandi seu recreationis causa, 
aut pro rusticanis negotiis, nequeunt contrahere coram parocho 
rurah. Benedictus XIV, cit. Inst. 33, n. 7, refert sequentes 
declarationes S. G. G. : « Sacra Congregatio... inhaerendo 
declarationibus alias factis, respondit : parochum ruralem non 
esse proprium et verum parochum, quando rns itur causa 
recreationis vel pro rusticanis negotiis, ideoque matrimonium 
valide coram hujusmodi parocho celebrari non posse. Partibus 
tameu clentur declarationes antiquae : Scilicet : In una 
Florentina S. G. censuit, quod parochus rurah' s non est 
verus parochus, quando rus itur causa recreationis, vel pro 
rusticanis negotiis. — In Florentina similiter respondit paro 
chum ruralem non esse proprium parochum, ideoque matri 
monium coram eo celebratum fuisse nullum. — In una 
Abulensi S. C. censuit non valere matrimonium contractum 
coram parocho loci ubi contrahentes reperiuntur non animo 
ibi domicilium contrahendi. Die 1 Dec. 1640, lib. 16, Deer, 
pay. 470 a tergo, et pay. 471 ». Aliam dccisionem vide apud 
eumdem Benedictum XIV, /. c., n. 11. Quae doctrina cohaeret 
cap. 3, De sepulturis, in 6°. 

Rationem dat S. Rota apud Sanchez, lib. HI, disp. XX 111, 
n. 12, quia : « Probatum est contrahentes non solere esse ruri 
majore anni parte, neque etiam pro dimidia, sed tantum per tres 


152 TRACTATUS  CANONICUS  DE  MATRIMONIO 

vel quatuor menses > (1). Giraldi, p. //, sect. 115, idem affir- 
mat de parocho loci, ubi quis commoratur valetudinis recupe- 
randae causa, vel etiam ad balnea sumenda, aquas bibendas. 

1114. Haec autem est praesumptio juris tantum : unde si de 
intentione constet commorandi ad tempus requisitum, con- 
trahens habebit ruri domicilium aut quasi-domicilium ; ideoque 
coram rurali parocho posse nuptias inire, non est dubium. Ita, 
e. g., Parisiis plures nobiles divitesque familiae, praeter 
urbanum domicilium, habent ruralem habitationem, un 
Chateau, uti vulgo dicitur; ad illam quotannis pergere solent 
circa dimidium Junii, et in civitatem redeunt mense Decembri 
aut Januario. Evidens est has familias duplex habere verum 
domicilium, urbanum unum, rurale alterum, et turn in urbe, 
turn ruri posse nuptias inire, uti revera fieri solet. 

Hue spectat responsio S. C. G. in Parisiensi Matrimonii, 
14 Dec. 1889. Antonius L. domicilium Parisiis habebat in 
parochia S. Thomae Aquinatis : insuper ruralem habitationem, 
un Chateau, possidebat in Belgio, a Flines, et die 7 Julii 1861 
aliud Chateau a Epinay prope Parisios in dioecesi Versaliensi 
emerat. Filiam ex Antonia G. habuit. Moriturus testamento 
haeredem instituit filiam Gabriellam, uxori autem reliquit turn 
le Chateau a Epinay, turn palatium Parisiis in parochia S. Tho 
mae Aquinatis, turn perpulchram annuam pensionem, et supre- 
mum diem obiit die 6 Aug. 1863. Gabriella, sub matris potestate 
ac tutela constituta, in ea erat animi dispositione, ut nuberet ei 
qui primus manum suam expeteret. Expetiit princeps Alphonsus 
de G., magis nobilis, quam dives. Matrimonium celebratum 
fuit coram parocho d'Epinay, die 23 Sept. 1876, absque ulla 
alterius parochi aut Ordinarii delegatione. Cum vero hoc 
matrimonium infelices habuisset exitus, Gabriella, quae civile 
jugum cum alio viro jam contrahere ausa fuerat, ut suae 
conscientiae consuleret, cogitavit de petenda declaratione 

1. Barbosa, Collect, ad Cone. Trid., ad cap. Tametsi, n. 16; Ferraris, v. 
Matrimonium, n. 48 ; Reiff., lib. IV, tit. Ill, n. 61 ; Vecchiotti, ///, S 106; 
De Angelis, lib. IV, tit. Ill, n. 4; Santi, lib. IV, tit. Ill, n. 75; Card. 
Tarquini in Romana Matrimoni, 11 Jan. 1868, cum certa ac unanimi 
omnium doctrina, contra Pentium, lib. V, cap. XIII, § 1? n. 2, quern 
sequitur Leander, Op. Mor., t. I, tract. IX, disp. VII, qu. 20. 


CAP. V.  DE  MATRIMONII  FORMA 153 

nullitatis sui matrimonii, quin tamen sciret num et quaenam 
causa nullitatis subesset. Plures doctos viros Romae consuluit, 
et tandem adiit Nuntium Apostolicum Parisiis, qui reposuit 
haec negotia a suo munere aliena esse, sed sibi matrimonium 
videri nullum, utpote absque ulla licentia contractum coram 
parocho rurali. Hanc sententiam, quam alii etiam confirma- 
verunt, amplexata Gabriella petiit ad cautelam et obtinuit a 
S. G. G. ut causa in prima instantia tractaretur in curia 
Parisiensi. Gum vero evidens omnino esset parochum cf Epinay 
delegatione caruisse, dataab alio parocho vel Ordinario proprio, 
et matrem habuisse Parisiis domicilium, tota quaestio hue 
rediit : utrum mater tempore matrimonii habuisset, necne, 
Epinay aliud canonicum domicilium vel quasi-domicilium. 
Acriter sustinebant matrimonii validitatem mater, et parochus 
M. qui matrimonio benedixerat ; quibus accedebat parochus 
S. Thomae Aquinatis, proprius matris Parisiis, aliique. At 
cum rectam notionem canonici domicilii vel quasi-domicilii 
non haberent, ex eorum depositionibus, nominatim matris et 
parochi M., minime suspectis, quas alii etiam testes confir- 
mabant, potius absentia cujuslibet domicilii vel quasi-domi 
cilii in sensu canonum ideoque matrimonii nullitas probabatur. 
Constabat enim ex actis et probatis matrem commoratam 
fuisse Epinay an. 1862 quatuor circiter mensibus una cum 
marito rusticandi causa ; an. 1863 duobus mensibus post viri 
mortem; ab an. 1863 usque ad an. 1872 inclusive numquam; 
an. 1873, 1874 fere numquam; an. 1875 quinque circiter 
mensibus causa magnorum operum faciendorum ; tandem 
an. 1876 seu ipso matrimonii anno quatuor circiter mensibus 
seu ante seu post matrimonium : et intentio permanendi ultra 
semestre variis indiciis et confessione ipsius matris et parochi 
M. excludebatur. Proinde deficiente domicilio vel quasi-domi- 
cilio, Curia Parisiensis, die 7 Nov. 1888, pro matrimonii nulli- 
tate sententiam tulit, quam S. G. G. confirmandam esse censuit. 

2°. — Ordinarius proprius. 

1115.  Ordinarium proprium valide assistere matrimonio 
sui subditi, expresse non tradit Cone. Trid., /. c., sed ex his, 


154 TRACTATUS  CANONICUS  DE  MATRIMONIO 

quae habet, facile dediicitur. Nam Concilium deccrnit Ordi- 
narium alii sacerdoti concedere posse licentiam assistendi : 
atqui « nemo potest plus juris transferee in alium, quam sibi 
competcre dignoscatur »; reg. 79 juris, in 6°. 

1116. Ordinarii autem  nomine  heic  veniunt Romanus 
Pontifexpro tota Ecclesia, ArcJdepiscopus pro sua dioecesi ; 
Episcopuspro sua; Vicarius Capitular is, sede vacante, et ante 
illius deputationem Capitulum (1);  Vicarius Generalis; Prae- 
lalus inferior, potestatem quasi-episcopalem in populum obti- 
nens. Qui Ordinarius est tibi proprius, si in aliqua sui territorii 
parochia  habes  domicilium vel  quasi-domicilium.  Proinde 
Ordinarius domicilii vel quasi-domicilii potest  matrimonio 
assisterc, non autem Ordinarius originis aut simplicis commo- 
rationis,  nisi  de vago  agatur.  Operae pretium est,  ut  de 
nonnullis in specie pauca verba f aciamus . 

1117. Romanum Pontiliccm  posse  assistere  matrimonio 
omnium fidelium, indubium est, idque expressis verbis dccla- 
ravit etiam Leo XII per litteras apostolicas Invicta catholicorum 
ad Helvetios, die 4 Oct. 1828, directas. Subdit Bangen, tit. Ill, 
pag. 15 :« Nee opineris bane doctrinam ad praxim non deduci. 
Enimvero quotannis saepius, nostro etiam tempore, contingit 
ut nupturientes,  qui civili lege in patria nuptias contrail ere 
prohibentur, Romam adeant, ibique post status liberi proba- 
tionem rite praestitam, ex speciali commissione Summi Ponti- 
ficis, matrimonio jungantur. Utinam patriae gubernia a lege 
non modo injusta, verum etiam plerumque nociva, qua quidem 
matrimonia non permittunt, nisi certa adsit pecuniae summa, 
desistere tandem vellent » . 

1118. Arcbiepiscopus certe potest assistere matrimonio sui 
subditi; et, juxta communem sententiam, etiam matrimonio 
subditi Suffraganeorum, quando a) visitat dioecesim suffraga- 
neam in casibus a jure determinatis ; b) in casu appellationis, 
e. g., contra vetitum episcopi. Nempe supponas Episcopum 
Titio, per judicialem sententiam, matrimonium interdixisse ; 


1. Ilinc valeret, ni fallimur, matrimonium coram capitulo aut dele- 
gato a capitulo et insuper duobus saltern tc^stibus. 


CAP. V.  DE  MATRIMONII  FORMA 155 

ab ea Titium appellavisse ad Metropolitanum ; qui sententiam 
Episcopi reformavit per aliam formalem sententiam, quae 
transiit in rem judicatam : Metropolitanus tune potest matri- 
monio assistere, vel alii sacerdoti licentiam assistendi clargiri. 
Quo jure caret antequam sua sententia transeat in rem judi 
catam, aut si Episcopus vel alia litigantium pars ab ejus 
sententia ad S. Sedem appellaverit. Per simplex decretum, 
sive, ut aiunt, in via merae administrationis Archiepiscopus 
nil potest in subditos Suffraganeorum (1). 

1119. Feije, n. 293, putat Episcopum non posse assistere 
antequam litteras Apostolicas Gapitulo ostenderit, quia antea 
quicumque administrationis actus eidem probibetur ; quod non 
videtur verum, quia ex una parte episcopus jam est illius dioe- 
cesis episcopus, et ex alia, assistens matrimonio, nee juris- 
dictionis nee administrationis actum exercet.  Sane Vicarius 
Generalis suspensus assistere potest, quia retinet officium, licet 
illud exercere nequeat; atqui etiam episcopus in casu liabet 
officium, quod tamen exercere nequit, nisi litteris apostolicis 
Gapitulo ostensis (2). 

1120. De Vicario Generali aliquando  dubitatum fuit;  at 
S. G. G.  ipsum posse pluries respond] t.  Folium  S.  G. in 
Segnensi Matrimonii, 12 Nov. 1736, haec habet :  « Vicarius 
Generalis, aeque ac contrahentium parochus, ex proprio officio 
et facultate sibi a Gone. Trid. tradita, sess. XXIV, cap. 1, de 
ref., potest absque speciali Episcopi commissione matrimonio- 
rum celebrationi interesse, aliique simplici sacerdoti licentiam 
illis assistendi concedere, juxta communem sententiam, quam 
tuentur adducti per Sanchez, De mat., 1. 3, d. 29, n. 18 et 19, 
etUrsajam, torn. I, p. 2, disc. eccl. 2, n. 156. Et constat turn 
ex rescripto S.  G.  sub die 4 Julii 1602 in causa quadam 
matrimoniali in haec verba cdito : S. C. censuit coram Vicario 
Generali  Episcopi  matrimonium conlrahi posse  perimle  ac 
coram parocho, ul in lib. 10 Deer., pag. 36; turn ex altero 
emanato in Taunnensi Matrimonii, 26 Sept. 1697 : promota 

1. Bangen, tit. Ill, pag. 15-16; Sanchez, lib. Ill, disp. XXVIII, n. 2; 
P. Wernz, n. 176, not. 178. 

2. P. Wernz, n. 176, not. 179. 


156 TRACTATUS  CANONICUS  DE  MATRIMONTO 

enim ibi quaestione num matrimonium inter Principem Caro- 
lum Philippum ex Marchionibus Brandeburgensibus et Mariam 
Catharinani Balbianam Gomitissam de Salmur initum coram 
Vicario General! validum esset, responsum fuit affirmative, 
ut in lib. 47 Decret., pay. 425 sequ. ». In hac causa Segnensi, 
proposita die 22 Sept. et 17 Nov. 1736, S. G. declarat validum 
matrimonium initum ex improvise coram testibus et Vicario 
Generali, sedente in lecto, qui protestabatur, se nihil velle 
audire. Giraldi, p. II, seel. 115, n. 17, citat et aliam declara- 
tionem ejusdem S. G. in Nullius Carpensi Matrimonii, 21 Jan. 
1680, lib. 31 Decr.,pag. 1. 

Mortuo aut deposito Episcopo, expirat, ipso jure, Vicarii 
Generalis olficium; qui proinde nequit amplius assistere, 
nisi ob errorem communem Ecclesia suppleat jurisdictionem, 
licet ipse Vicarius Generalis mortem aut depositionem nove- 
rit (1). E contrario, Episcopo interdicto, suspenso, excommu 
nicate, Vicarius Generalis potest adhuc assistere; nam his 
censuris et Vicarii Generalis quidem jurisdictio suspensa est, 
sed ipse in suo officio remanet ; atqui assistentia non est actus 
jurisdictionis, et sufficit pro validitate matrimonii, ut as sis tens 
sit Ordinarius (2). 

1121. Plures affirmant etiam Cardinalemin suo titulo posse 
assistere matrimonio sui subditi (3). Id certum erat ante 
Innocentium XII, Const. Romanus Pontifex, 17 Sept. 1692, § 9, 
cum Cardinalis jurisdictionem quasi episcopalem haberet in 
clerum et populum sui tituli. Athaec jurisdictio cessavitper cit. 
constitutionem ; quae supprimit tribunal, et Gardinalibus titu- 
laribus, eorumque Vicariis aliisque Deputatis reservat solum- 
modo potestatem in iis quae servitium Ecclesiae concernunt, 
et quidem circa disciplinam ecclesiasticam et morum correc- 
tionem tantum. Proinde hodierna potestas Gardinalis in suis 
titulis non comprehendit assistentiam matrimoniis, etsi titulus 

1. Sanchez, lib. Ill, disp. XXX, n. 2 sequ.; et lib. Ill, disp. XXII, 
n. 59. 

2. Sanchez, lib. Ill, disp. XXX, n. 6 sequ. 

3. Vecchiotti, vol. Ill, S 106; Sanchez, lib. Ill, disp. XXVIII, n. 7; 
Zitelli, Apparatus, lib. II, cap. //, art.  VII; Ballerini-Gury, lorn. II, 
n. 848 aliique. 


CAP. V.  —  DE  MATRIMONII  FORMA 157 

sit ecclesia parochialis et agatur de parochianorum matrimonio. 
P. Wernz, n. 176, not. 177, addit : « Ex informatione accepta 
a competente auctoritate, Cardinales etiam in suis titulis, qui 
simul sunt ecclesiae parochiales, matrimoniis illorum parochia- 
norum non amplius jure proprio possunt assistere ; praxis 
enim romana est contraria, nee Cardinales potestatem parochi 
actualis retinuerunt. 

1122. Plures (1) tradunt etiam Legatum Sedis Apostolicae 
posse jure suo matrimoniis assistere et assistendi licentiam 
concedere, cum sit Ordinarius in suo territorio. Legati Sedis 
Apostolicae sunt Nuntii, Internuntii et Delegati Apostolici, 
praescindendo a Legatis extraordinariis. Jam vero si Nuntio, 
etc., expresse datur potestas vel assistendi matrimoniis vel 
dispensandi in impedimento clandestinitatis, nulla estquaestio ; 
sed de facto hujusmodi facultates dari non solent et si darentur, 
essent delegatae, non ordinariae. Videamus igitur num Nuntius, 
etc., \i muneris, utpote Ordinarius in territorio, valeat, etiam 
sine expressa facultate, matrimoniis in territorio assistere aut 
assistendi licentiam concedere. Nuntius apostolicus habet turn 
missionem diplomaticam apud Gubernium illius loci, turn 
missionem ecclesiasticam apud clerum et populum. In antiqua 
disciplina pro hac ecclesiastica missione magnas obtinebat 
facultates, quae erant ordinariae, quia ipsi muneri adnexae ; sed 
hodic, vi muneris, habet jurisdictionem valdelimitatam, prae- 
ter primatum honoris. Nam, si praescindamus a facultatibus 
eidem expresse delegatis, Nuntius, etc., vi muneris, potest 
ubique celebrare Missam et etiam agere pontificalia (cum 
licentia Ordinarii in ecclesia cathedrali), auctoritative dare 
consilia in materia ecclesiastica, et corripere (absque pocnis) 
errantes, et, ni fallimur, nihil aliud ; de cetero omnia 
Sedi Apostolicae refert ej usque stat mandatis. Gum haec 
aliqualis jurisdictio adnexa sit titulo, est ordinaria, ideoque 
Nuntius, etc., rigorose loquendo, inter Ordinaries adnumerari 
potest etiam in actuali disciplina (2) ; sed cum ejus ordinaria juris- 

1. Rosset, n. 2149; Lchmkuhl, vol. II, n. 776; Scavini, vol. Ill, n. 1021. 

2. Revera Pius VI in responsione ad quatuor Metropolitanos Germa- 
niae eorum potestatem vocat stabilem et ordinariam. 


158 TRACTATUS  CAKONICUS  DE  MATRIMONIO 

dictio adeo sit limitata, non putamus ad matrimonia protendi 
posse; ipse est Ordinarius-extraordinarius . Sane Delegatum 
Aposlolicum inter Ordinarios proprie dictos recensere, videtur 
contradictio in terminis ; et tamen Delegatus Apostolicus hodie 
eodem prorsus modo mittitnr ac Nuntius et Internuntius et 
unica differentia est in gradu hierarchiae. 

1123. Sicut parochus, ita et Ordinarius proprius valide 
assistit matrimonio etiam extra territorium, et etiamsi assi- 
stentia sit ipsis prohibita : e. g., Vicarius Generalis, matrimonio 
assistens contra Episcopi interdictum,  peccat  quidem,  sed 
matrimonium valet; item licet sit simplex tonsuratus, notorie 
fornicarius, suspensus,  excommunicatus, imo, juxta proba- 
bilem opinionem, et publice haereticus aut schismaticus ante 
sententiam declaratoriam. 

Quod si Ordinarius proprius fuerit a legitimo superiore revo- 
catus, vcl ipse renuntiaverit, applica quac diximus, n. 1102. 

3°. — Alius Sacerdos de parochi aut Ordinarii proprii Licentia. 

1124. Cone. Trid., /. c.t expresse tradit parochum ac Ordi- 
narium proprium posse alii sacerdoti licentiam dare assistendi 
matrimonio.  Nimirum  Ecclesia,  quae  proprii  parochi  aut 
Ordinarii, tamquam testis auctoritativi, praesentiam requirit 
ad matrimonii celebrationem,  admittit hunc auctoritativum 
testem posse quoque alium sacerdotem sibimet substituere, 
et substitute aequalem Mem pracbet. Proinde concessio hujus 
licentiae non est actus jurisdictionis ecclesiasticae parochi aut 
Ordinarii, sed est actus potestatis substituendi, quam testis 
auctoritativus habet a Concilio (1). Haec igitur licentia aequi- 
paratur delegation! seu mandate ad nudum assistendi mini- 
sterium vigore facultatum a Goncilio habitarum. Exinde duo 
prindpia descendant : 

1125. 1° Quoties parochus aut Ordinarius potest ipse matri 
monio adesse, potest etiam alii sacerdoti, ut adsit, dare licen 
tiam. Id verum est, etiamsi parochus  aut Ordinarius esset 


1. Sanchez, lib. Ill, disp. A'AY, n. 7, ac saepe alias; Pirhing, lib. IV, 
lit. Ill, n. 18; S. Alphonsus, lib. VI, n. 1084, cum communi. 


CAP. V.  —  DE  MATRIMONII  FORMA 159 

interdictus, suspensus, excommunicatus, etiam vitandus, ideo 
que jurisdictione spoliatus, dummodo in suo officio perseveret : 
nam hanc licentiam concedere non est actus jurisdictionis. Et 
cum parochus aut Ordinarius hoc jus sibimet alium sacerdotem 
substituendi habeant a Cone. Trid., illud, in suo gradu perma- 
nens, non amittit ex prohibitione Episcopi etiam cum clau- 
sula irritanti ; e. g., si parochus aut Vicarius Generalis dat 
hanc licentiam contra Episcopi praeceptum aut statuta syno- 
dalia, peccant quidem, sed matrimonium valet. 

At Ordinarius, quoad liceitatem, cavere debet ne his licen- 
tiis confusionem ingerat in re tarn gravi, ac ordinaria parocho- 
rum jura nimis laedat; requiritur igitur causa rationabilis(l). 

Quod si hanc licentiam concedere prohibuerit Romanus 
Pontifex cum clausula irritanti, matrimonium erit illicitum et 
invalidum. 

1126. 2° Si parochus aut Ordinarius nequit ipse matrimonio 
assistere, nee aliis hanc assistendi licentiam dare potest, ex 
rey. 79 juris, in 6°, citata n. 1115. Hue spectat cit. Parisiensis 
Mah'imonii, 14 Dec. 1889. Nam cum parochus M. de jure suo 
assistendi matrimonio  dubitaret,  rem,  prouti  debebat,  ad 
Ordinarium detulit, qui reposuit : « Je vous autorise a benir le 
manage... » At cum mater nee domicilium nee quasi-domi- 
cilium haberet in parochia et dioecesi, nee vaga esset, Ordi 
narius non erat magis proprius, quam parochus pro niatri- 
monii celebratione, ideoque, sicut ipse assistere non potuisset, 
ita ejus auctorizatio viribus carebat. 

1127. Jam vero ut hanc licentiam deciaremus, in primis 
dicimus eamdem non valere, ideoque nee subsequens matri 
monium, nisi parochus vel Ordinarius earn concesserit sciens 
ac volens. At communiter admittunt AA.  licentiam, metu 
extortam, validam esse, quia nusquam legitur jus earn invali- 
dam declaravisse (2). Quod si licentia dolo aut errore obtenta 


1. P. Wernz, n. 180, not. 208. 

2. Feijo, n. 297; Schmalz., lib. IV, tit. Ill, 208 sequ.; Sanchez, lib. ///, 
disp. A'A'A7A', n. 13; Barbosa, De o/f. et pot. Episcopi, all. 32, n. 115 
eH33; S. Alphonsus, lib. VI, n. 1088; D'Annibale, p. Ill, S-iGl, not. 64; 
Scavini, vol. Ill, n. 1021 ; P. Wernz, n. 180. 


160 TRACTATUS  CANOMCUS  DE  MATRIMONIO 

fuerit, distinguendum est. In primis validum est matrimonium 
contractum coram sacerdote assistente ex mandate episcopi, 
qui per errorem existimavit ilium esse proprium parochum, 
ut resolvit S. G. G., die 9 Sept. 1684, apud Giraldi, p.- II, 
sect. 115. E contrario, invalidum est matrimonium celebratum 
coram alieno parocho de licentia proprii Ordinarii dolo extorta, 
cum errore nominis et personae utriusque vel alterutrius con- 
trahentis, ut rescripsit eadem S. G. in Bononiensi Matrimonii, 
die 9 Febr. 1669, apud Pignatelli, torn. V, cons. 78, n. 8. 
Demum si dolus aut error sit circa causam allegatam, quia, e.g., 
licentia petita fuit, falso allegata causa magnae necessitatis, 
aut per mendacium petita fuit nomine alicujus magnatis, si 
quidem parochus vel Ordinarius licentiae concessionem veritati 
expositorum expresse alligaverit, tamquam condition! sine qua 
non, licentia foret nulla, nullumque matrimonium ; secus ex 
communi sententia valet (1), quia propter favorem matrimonii 
ilia causa praesumitur impulsiva tantum. 

1128. Quaesitum fuit an valeret licentia quam, expleto 
processu status liberi, Ordinarius dat proprio parocho assi- 
stendi matrimonio, si deinde constet hunc revera proprium 
parochum non esse; et S. G. G., die 9 Sept. 1684, reposuit 
valere (2). Rationem dat Fagn., /. c., his verbis : « Concilium 
ad validitatem matrimonii voluit sufficere, ut fieret coram 
sacerdote de licentia Episcopi, etiamsi talis sacerdos alias non 
esset proprius parochus ; nee requisivit Concilium qua inten- 
tione, quove modo Episcopus daret talem licentiam, sed satis 
habuit ut licentiam daret sacerdoti non parocho. In hoc casu 
Episcopus dedit licentiam tali sacerdoti non parocho : ergo 
matrimonium est validum, pro quo etiam in dubio pronun- 
tiandum est. » De hac re acriter disputatum fuit in Neapolitana 
Matrimonii, die 19 Dec. 1868, et licet S. G. C. declaraverit 
matrimonium esse nullum, tamen nil exinde deduci potest 


\. D'Annibale, p. Ill, g 461, not.Qi; S. Alphonsus, lib. VI, n. 1088; 
Sanchez, lib. Ill, disp. XXXIX, n. 14; Schmalz., lib. IV, tit. Ill, 
n. 211 sequ.; Feije, I. c.; Fagn. in cap. 2, n. 55, De eland, desp. 

2. Benedictus XIV, Inst. Ecc. 88, n. 4 j Barbosa, Aposl. Decis. 
Collect. 465, n. 6; Fagnanus, I. c. 


CAP.  V.  DE  MATRIMONII  FORMA 161 

contra positam doctrinam, sive quia Vicarius Generalis licen- 
tiam dederat parocho cui special, sive quia aliae aderant nul- 
litatis causae. In puncto autem juris placet distinctio, quam 
scriptores epliemeridis Acta S. Sedis, vol. IV, pay. 299, tra- 
dunt. Scilicet ilia licentia dari potest duplici moclo. Primus 
modus est : Tibi liceat matrimonio horum sponsorum assistere, 
si tlbi special ex Tridentina lege, lit ego suppono, assistendi 
facultas. Alter modus est : Tibi liceat matrimonio assistere 
horum sponsorum, quos puto tuos parochianos esse. Si primo 
modo haec licentia data fuit, parochus non proprias, ea non 
obstante, invalide assistit; si altero, valide: sed hie alter 
modus propter favorem matrimonii semper praesumitur. 

1129. Praeterea cum Cone. Trid. expresse dicat, vel alio 
sacerdote, alii sacerdoti, haec licentia dari potest tantum clerico 
charactere sacerdotali insignito ; secus matrimonium foret 
nullum. Ad rem Pirhing, lib. IV, tit. Ill, n. 17 : « Quia exigi- 
tur testimonium fide dignum, ideo requisivit Concilium in 
assistente matrimonio dignitatem parochialcm, ut tanto magis 
fides ei adhibeatur : quae dignitas cum deficiat in non parocho, 
voluit earn suppleri per dignitatem sacerdotalem in substi 
tute. » Matrimonium valeret solum in casu quo persona cui 
licentia datur, communi aestimatione et errore putatur sacer- 
dos, dum est simplex clericus aut etiam laicus ; valeret, 
inquam, supplente Ecclesia ratione erroris communis (1). At 
praeter presbyteratum aliaque requisita jure naturae in teste, 
nulla alia qualitas necessaria est ad matrimonii validitatem, 
ita ut licentia sit illicita quidem, sed valida, ideoque et vali- 
dum matrimonium, si data est presbytero haeretico, schisma- 
tico, censuris illigato, imo ct vitando ; nam ipse incapax 
quidem est ecclesiasticae jurisdictionis, sed assistentia matri 
monio non est jurisdictionis actus. Num haec licentia dari 
possit sacerdoti indeterminato, vide n. 1141 sequ. 


\. Wernz, n. 180, //; Sanchez, lib. ///, disp. XXII, n. 61 ; Bonacina, 
De matr., qu. If, punct. VIII, n. 30; Schmalz., lib. IV, lit. Ill, n. 188; 
Pichler, lib. IV, tit. Ill, n. 22; Rosset, n. 2223. Idem putamus, ob 
eamdem rationem, etsi persona cui licentia conceditur, forel 
foemina. 

II. 11 


162 TRACTATUS  CANONICUS  DE  MATRIMOiMO 

1130. Circa necessitatem acceptationis sacerdotis delegati, 
non una est DD. sententia. Nam a) plerique putant esse neces- 
sariam acceptationem expressam vel tacitam ; nam « quod 
cuique pro eo praestatur, invito non tribuitur » ; /. 10 ff. De 
donalionibus. Cum vero inter praesentes silentium, et inter 
absentes petitio a te ipso facta vel a tertia persona, te conscio, 
tacitam continet acceptationem, bine in his casibus licentia 
certe valet a momento concessionis, licet nuntius aut epistola 
cum licentia adhuc sint in via, et sacerdos ac contrahentes 
concessionem ignorent, imo putent concessam non fuisse, etsi 
profecto matrimonium tune foret illicitum (1). Quod si paro- 
chus vel Ordinarius earn dederit motu proprio vel ad instan- 
tiam tertiae personae, te inscio, recepta sententia est licentiam 
non valere, etsi reipsa data sit, nisi ad te directe pervenerit, et 
tuillam acceptaveris. Haec sententia firmatur etiam exrespon- 
sione S. C. G. citata a Giraldi, p. 11, sect. 115, n. 14 : < Item 
nullum est (matrimonium) contractum coram sacerdote depu- 
tato a parocho, qui ignorabat illius dcputationem, quae etiam 
ignorabatur ab altero ex contrahcntibus, in Nullius, 15 Apr. 
1625, lib. 13, pag. 432 ». Nonnulli auctores, e. g., Rosset, 
n. 2240, referunt et alias ejusdem S. G. G. responsiones in 
eodem sensu (2). Nisi ad te, etc.; proinde in bae sententia 
matrimonium foret aeque nullum, si sacerdos concessionem 
noverit indirecte tantum per tertiam personam, e. g., si paro- 
chus obiter ac fortuito dicit Maevio se licentiam dedisse sacer- 
doti A. , cui id Maevius, absque ullo mandato, refert (3). b) Engel 
(n. 428), probabiliter putat sulficere quoque acceptationem 
simpliciter praesumptam; et ideo licentiam, motu proprio vel 
ad instantiain tertiae personae, te inscio, concessam, statim 
valere ante acceptationem. Proinde Araleret matrimonium, si, 
e. g., parochus, rogante Sempronio, sinat alienum sacerdotem 
adesse.matrimonio, isque et concessionis et petitionis ignarus 

1. D'Annibale, p. I, S 74, not. 32; De Lugo, De poenit., disp. XIX , 
n. ISsequ.; Schmalz., lib. IV, tit. Ill, n. 206, cum communion. 

2. De Angelis,  lib. IV, tit. Ill, n. ;i;  D'Annibale, p.  HI,  $  461, 
not. 64; Schmalz., lib. IV, tit. Ill,  n. 203;  Sanchez,  lib. Ill,  disp. 
XXXVI, aliique cornmunissime. 

3. Sanchez, 1. c.; De Lugo, De just, et jur., cap. XXIII, n. 1. 


CAP.  V.  —  DE  MATRIMOMI  FORMA 163 

adstiterit. c) Tandem alii censent nullam acceptationem esse 
necessariam, imo licentiam valere, etiam reluctante delegate, 
e. g., si parochus non proprius, putans se proprium esse, 
rejicit licentiam a parocho proprio datam, ne jura tempo- 
ralia cum eodem dividat. Haec sententia, baud spernenda, 
gravis est, si delegatus est subditus delegantis (1) ; et est 
certa, si licentia datur vel ab episcopo per statutum gene- 
rale, vel a lege (2). Nemo autem est qui non solum parochi, 
sed et contrahentium notitiam et acceptationem licentiae 
requirat. 

1131. Stante controversia,  in praxi si  agitur de matri- 
monio contrahendo, tutior sententia tenenda est; side con- 
tracto, favendum matrimonio, donee S. Sedes aliud declara- 
verit. Geterum sacerdos non facile credat dicentibus se habere 
licentiam a proprio parocho  vel Ordinario,  nisi  ostendant 
aliqua saltern verosimilia indicia; aut sint personae nullatenus 
suspectae et fide dignae (3). 

1132. Si autem quaeras num  sacerdos delegatus possit 
alium sacerdotem subdelegare, respondemus certe posse, si 
haec subdelegandi potestas expressc ei commissa fuit ; secus 
distinguendum. Delegatus ad assistendum huic matrimonio, 
certe nequit,  nisi  delegatus fuerit a Romano Pontifice non 
ratione personae.  Delegatus  ad assistendum matrimoniis in 
genere,  juxta  nonnullos,  licet nequeat  totam  subdelegare 
assistendi facultatem, tamen potest dare licentiam assistendi 
uni vel alteri matrimonio, quia est delegatus ad universitatem 
causarum (4) ; juxta alios non potest, quia commissum ei fuit 
nudum  ministerium, quae ratio  gravissima est, ex cap. 43, 
§ ult. De off. et pot. jud. del. (5). Hac stante controversia, si 
agitur de matrimonio jam inito, stetur pro matrinionii valore, 
donee S. Sedes aliud declaraverit ; si de matrimonio ineundo, 
non celebretur cum hac subdelegatione.  At prima sententia 

1. Bangen, til. Ill, pag. 11; Feije, n. 297; Lehmkuhl, vol. II, n. 111. 

2. P. Wernz, n. 180, not. 218. 

t  3. Engol, 1. c., n. 16; Sanchez, lib. Ill, disp. XXXVII. 

4. Sanchez, lib. Ill, disp. XXXI; Bangen, tit. Ill, pag. 13; Instruc- 
tio Austriaca, S 48. 

5. Scavini, vol. Ill, n. 885; Rosset, n. 2248. 


164 TRACTATUS  CANONICUS  DE  MATRIMONIO 

vera omnino videtur ob allatam rationcm, si agatur de sacer- 
dote delegate non tantum ad assistendum matrimoniis, sed 
ad omnia negolia matrimonialia, quae parochus praestare 
solet ; prouti Parisiis est primus vicarius parochialis (n. 1088). 
Tandem delegatus ad universam animarum curam certe potest 
subdelegare ad assistendum vel uni tantum matrimonio, vel 
matrimoniis in genere ; nam est parochus in sensu decreti 
Tridentini (n. 1086). In Melevitana Nullitatis matrimonii, 
22 Junii 1839, S. G. G. validum dixit matrimonium, cui adsti- 
terat delegatus a vicario parochi absentis. Aliam responsionem 
ex Fagnano habes n. 1087. 

1133. Circa modum concedendae hujusmodi delegationis, 
in primis licentia, sacerdoti concessa, triplex concipi potest : 

1° Interpretativa, quam nonnulli auctores praesumptam di- 
cunt, si nempe sacerdos persuasum habet parochum, aut 
Ordinarium hanc licentiam certe concessuros fuisse, et ideo 
matrimonio assistit. Gertum est talem licentiam, si hoc nomen 
meretur, non sufficere, et matrimonium esse nullum, quia 
voluntas ilia interpretativa parochi aut Ordinarii numquam 
extitit, licet reipsa parochus aut Ordinarius licentiam conces- 
surus fuisset. 

1134. 2° Tacila, si scilicet parochus aut Ordinarius prae- 
sens non est in matrimonii actu, sed scit sacerdotem assistere, 
potest facile contradicere et tacet. Quaeritur num haec licentia 
satis sit pro matrimonii validitate? Plerique affirmant cum 
Sanchez, lib. Ill, disp. XXXV, n. 20, inter quos Benedictus XIV, 
Inst. Ecc. 33, n. 12, ubi agens de matrimoniis illorum, qui 
carceribus detinentur, ait his matrimoniis superior! tempore 
parochum loci adstitisse, subdens : « Nos profecto in examen 
revocare nolumus, quae jam diuturnitate temporis invaluerunt. 
Nam ut jam inita matrimonia rata firmaque sint, sufficit, si 
eadem  minime  ignoraverit,  atque  ideo  permiserit,  qui eo 
tempore  sapienter  hanc ecclesiam administrabat,  quemad- 
modum Trid. Cone... asseruit ». Ratio est quia in casu appli- 
cari debet regula juris 43 in 6° : Qui tacet comentire videtur* 
Haec sententia est verior ct communior. At Fagn. in cap. 2, 
De eland, desp., n. 31 sequ., nonnullas affert contrarias decla- 


CAP. V.  —  DE  MATRIMONII  FORMA 165 

rationes S. C. G. sine die et anno. Una est sequens: « An, ut 
sacerdos, qui non sit proprius contrahentium parochus, eos 
matrimonio conjungere possit, sufficiat tacita licentia quae 
resultat ex tolerantia? S. C. censuit non sufficere, sed requiri 
vel commissionem generalem administrandi omnia sacra- 
menta, vel, si haec non adsit, specialem et expressam licen- 
tiam. » Unde incerti haeremus. Si agatur de matrimonio 
contrahendo, retinenda est sententia Fagnani; si de contracto, 
stetur pro matrimonii valore (1). 

1135. At si parochus vel Ordinarius proprius, scions alium 
sacerdotem matrimonio assistere, putabat ipsum quoque pro- 
prium esse, ideoque tacuit, concessurus licentiam si scivisset 
proprium non esse, licentia non intelligitur, ideoque matrimo- 
nium est nullum, si ille sacerdos revera proprius non est. Hue 
quoque spectat  cit.  Parisiensis  Matrimonii,  14  Dec.  1889 
(n. 1114). Nam proprius parochus Parisiensis noverat matrimo- 
nium celebratum iri Epinay et nullam fecit oppositionem, sed 
simul nullam dedit delegationem, putans parochum d 'Epinay 
proprium esse, quam oh rationem nee parochus M. nee mater 
ullam petierant licentiam. Quod si parochus aut Ordinarius 
proprius adesset matrimonio, e. g., urbanitatis  causa,  una 
cum illo  sacerdote qui putativo jure suo nuptiis benedicit, 
matrimo nium valeret non quidem ob tacitam delegationem, 
quae sine concedentis voluntate concipi nequit, sed ob parochi 
aut Ordinarii proprii praesentiam. 

1136. 3° Expressa verbis vel scriptura ;  in quo nonnihil 
insistendum est. 

1137. Saepius expedit ut haec licentia detur in scriptis ad 
difficultates removendas  circa illius concessionem,  ideoque 
circa ipsam matrimonii validitatem. At etiam oretenus data 
valida est,  quia Gone. Trid.  de modo eamdem concedendi 
nihil statuit ; et si quodlibet proximum cavillationum pericu- 
lum absit, est etiam per  se licita ; e. g., in casu necessitatis 
peti et dari licite potest viva voce aut per telegraphum. Imo 

1. P. Wernz, n. 180; not. 221; cui citata responsio S. G. C. intclli- 
genda videtur de praesumpla delegatione ; sed obstat verbum tole- 
rantia. 


166 TRACTATUS CANONICUS DE MATRIMONIO 

Episcopus lege lata prohibere quidem potest matrimo- 
nium, nisi licentia in scriptis data fuerit, sed nequit matri- 
monium ipsum, cum licentia tantum orali initum, irritum 
declarare, quia oralis licentia ex Gone. Trid. valida est (1). 
Ad rem facit responsio S. G. C. in oil. Bosanensi Visitationis 
SS. LL. (n. 1087). 

1138. Haec expressa licentia sen scripta seu oralis distingui 
solet a DD. in specialissimam  ad assistendum  determinato 
matrimonio datam determinato sacerdoti ; specialem ad assi 
stendum matrimoniis in genere datam determinato sacerdoti ; 
generalem sive ratione mater iae tantum, nempe ad exercenda 
munia parochialia, vel ad omnia quae pertinent ad curam 
animarum, vel ad vices parochi gerendas, vel cum alia simili 
generali formula datam determinato sacerdoti (2) ; sive ratione 
personarum tantum, nempe solum ad assistendum matrimonio 
determinato vel matrimoniis in genere,  sed datam non uni 
sacerdoti determinato,  sed pluribus.  Quaelibet  hujusmodi 
licentia valida est, cum Gone. Trid. modum concedendi hanc 
licentiam non statuerit, et per se etiam licita : tantum sequen- 
tia animadvertimus. 

1139. Juxta ea quae diximus n. 1087 nos putamus sacer- 
dotem cui universa animarum cura absque ulla restrictione 
ilia generali formula commissa fuit, esse parochum in sensu 
decreti Tridentini, et comprehend! illis verbis : quam praesenle 
parocho, non vero aliis :  vel alio  sacerdote...  Proinde  licet 
animarum cura sit ipsi delegata et possit ad libitum revocari, 
tamen, donee in suo officio permaneat, jus assistendi habet 
a Cone. Trid. (3). At proposito dubio : « An facultati generali 
administrandi omnia sacramenta, quae ordinem episcopalem 
non requirunt, includatur facultas assistendi omnibus matri 
moniis fidelium dioeceseos » ; S. G. S. Officii, die 7 Sept. 1798, 
reposuit : « Negative,  nisi agatur  de vice-parochis, qui ex 


1. Barbosa in Cone. Trid., sess. XXIV, cap. I, n. Ill ; Pontius, lib. V, 
cap. XIX, n. 2; Sanchez, lib. Ill, disp.  A'A'A'K,  n. 10; Feije, n. 297; 
P. Wernz, I. c., not. 220. 

2. Bangen, lit. Ill, pag. 13. 

3. Fagn. in cap. 2, De eland, desp., n. 28. 


CAP. V.  —  DE  MATRIMOMI  FORMA 1G7 

consuetudine dioecesis habitualiter delegati censeantur pro 
propria parochia. » Igitur delegatio generalis ad administranda 
omnia sacramenta quae ordinem episcopalcm non requirunt, 
non secumfert licentiam assistendi matrimoniis. 

1140. Praeterea licentia, praesertim generalis et specialis, 
dari potest ad tempus determinatum, vel sub conditione ; quo 
in casu sacerdos servarc sedulo debet limites appositos, secus 
matrimonium foret nullum. At saepe clausula apposita impor- 
tat potius monitum, quam veram conditionem, quo in casu 
matrimonium,  etiam clausula  non servata,  foret validum, 
licet forte illicitum. Utrum clausula importet veram conditio 
nem, an simplex monitum, desumi debet, uti alias, ex natura 
rei, ex toto contextu, ex depositione concedentis, etc., et in 
dubio,  si matrimonium initum sit, propter illius favorem, 
praesumitur simplex monitum. Ita, e. g., si parochus dicat: 
Do licentiam, praemissis publicationibus , aut praevia inquisi- 
lione et examine testium, praesumitur simplex monitum, quia 
quoties exprimitur in commissione forma juris comrnunis eo 
modo quo in jure inest, intentio comraittentis est, nisi aliud 
constet, admonere, ut haec forma servetur (1). Pariter deter- 
minatio loci : Do licentiam assistendi tali matrimonio in mea 
parochia, apponi solet non conditionis, sed demonstrationis 
causa, ac proinde delegatus valide et per se etiam licite matri 
monio assistit quoque extra parochiam  et  dioecesim, cum 
assistentia non  sit actus jurisdictionis (2). E  contrario,  si 
parochus dicat : Do licentiam, praemisso matrimonio civili, 
praesumptio est, praesertim in Galliis,  esse veram conditio 
nem ; quia cum leges civiles in Galliis sub gravissimis poenis 
prohibeant matrimonium  religiosum  ante  civile,  parochus 
censetur id noluisse. Tandem si licentia data fuerit assistendi 
matrimonio inter Titium et Semproniam et coram delegate ma 
trimonium contraxerint Gaius et Sempronia, matrimonium est 
evidenter nullum, proutrescripsitS. G. S.0fficii,die2^^.1899. 

1141. Ultimis temporibus valde disputatum est de delega- 

1. Sanchez, lib. Ill, disp.  XXX11I, n. 3;  Rosset, n. 2235; Scavini, 
vol. Ill, n. 1021. Vide n. 393. 

2. Sanchez, lib. Ill, disp. XXXIV, n. i sequ.; Rosset, n. 2236. 


168 TRACTATUS  CANONICUS  DE  MATRIMONIO 

tionibus generalibus (1). In primis generalis expressa licentia 
hoc modo concessa : Delego sacerdotem, quern ipsi contrahentes, 
Tilius et Sempronia, elegerint, foret illicita, utpote ab Ecclesiae 
disciplina et mente nimis aliena, nisi gravis ratio, judicio 
Ordinarii, earn suaderet; sed simul esset valida, ideoquc vali- 
dum matrimonium ; quia Cone. Trid. nee modum nee fines ad 
praefatam licentiam concedendam statuit. 

Haec doctrina, si ambo contrahentes nominatim designati 
sunt, uti in proposita specie, est certa ex responsione S. G. G., 
apud Fagn. in cap. 3, n. 33, De clandesl. desp. : « An 
licentia, contrahentibus nominatim designatis, a parocho con 
cessa in scrip tis, ut matrimonio inter se celebrando quemvis 
sacerdotem eorum arbitrio adhibcrc possint, censcatur suffi- 
cere ad validitatem matrimonii, cui alius sacerdos vigore 
ejusdem licentiae interfuit. Die 15 Junii 1586, S. G. cen- 
suit sufficere, mota praecipue doctrina Card. Zabarella post 
Zenzel. Paul, et Stephan. in Clem. la De privilegiis, n. 12 ». 
Confirmatur ex alia ejusdem S. G. responsione data, die 
19 Sept. 1744, in Compost, seu Lucen. Nam cum Vica- 
rius Generalis, remissis denuntiationibus, etiam facultatem 
dedisset cuicumque sacerdoti assistendi matrimonio, S. G. 
censuit : « De validitate matrimonii constare, renovato con- 
sensu ad cautelam » ; quae ultima verba propter aliam dif- 
i'icultatem in eadem causa occurrentem addita absque dubio 
fuerunt. 

Si autem parochus vel Ordinarius uni parti, e. g., mulieri, 
daret licentiam contrahendi coram quocumque sacerdote, ct 
cum quocumque viro nondum designate, nonnulli consent 
hanc licentiam esse quoque nullam (2) ; sed cum Rosset, 
n. 2222, putamus etiam in hoc casu valere, quia ratio allata 
aeque urget, nempe illimitata delegandi potestas a Tridentino 
concessa. Equidem in hoc casu alteruter tantum conjux deter- 
minatus est, dum in praecedenti uterque ; equidem hie dele- 

1. Cf. Dechamps, de his egregie disputantcm in opuscule, DCS dele 
gations generates, Parisiis, 1808. 

2. Lard. De Luca, De matr., disc.  3, n. 5 et Adnot. ad idem Cone, 
disc. 26, n. 22, P. Wernz, n. 188, not. 217. 


CAP. V.  —  DE  MATRIMONII  FORMA 169 

gandi modus est frivolus et irrationalis ideoque graviter illici- 
tus, sed non apparet ratio qua invalidus dici debeat, dum 
praecedens est validus. 

1142. Pariter eadem S. G. in Tricaricen., 27 Jun. 1733, 
judicavit matrimonium valide fuisse contractum coram pre- 
sbytero,  cui parochus in  scriptis licentiam dederat nuptias 
inter quoscumque e suo,grege benedicendi. Et etiam in cit. 
Bosanen., ZSNov. 1789 et in cit. Turritan., 19 Dec. 1795, licet 
illimitatam coadjutorum potestatem contra dioecesana statuta 
a parochis factam improbaret, tamen valorem matrimoniorum 
coram illis delegatis celebratorum omnino sustinuit. 

1143. In magnis praesertim civitatibus quandoque accidit 
ut pars,  derelicta parochia in  qua domicilium vel  quasi- 
domicilium habebat, sumat domicilium vel quasi-domicilium 
in alia ejusdem civitatis parochia, sed in antiqua parochia 
velit matrimonium contrahere, e. g., quia in ea magis -cognita 
est potioresque habet relationes sociales. Hinc bona vel mala 
fide nil parocho dicit de mutato domicilio vel quasi-domi- 
cilio, et ita, factis publicationibus, in antiqua parochia ma 
trimonium celebratur. Matrimonia in casu invalida esse ob 
defectum formae Tridentinae, per se patet ; ad quas nullitates 
praecavendas parochi alicubi mutuo sese delegaverunt, uno 
aliove modo, ad assistendum matrimoniis in his casibus. Deinde 
dubitatum luit de hujus mutuae parochorum generalis dele- 
gationis validitate aut liceitate; et praevaluit sententia hanc 
delegationem esse per se validam, quia, ut saepe dictum est, 
Gone. Trid. jus parochi vel Ordinarii alium sacerdotem sibimet 
substituendi nullis limitibus coarctavit, et esse licitam, si est 
unicum medium ad graves abusus eliminandos. 

1144. Hanc  quaestionem S. G.  G.  funditus ad  examen 
revocavit et diremit in Coloniensi, die 18 Martii 1893. Nam in 
primis  Ordinarius  Posnaniensis  exposuerat  et  quaesiverat 
prout sequitur : 

« In tiwitate Posnania, regno Borussico, ubi plures existunt 
parochiae, non raro accidit, sponsos, derelicta, inscio proprio 
parocho, parochia, in qua domicilium per longius habuerunt 
tempus, et sump to domicilio in alia ejusdem civitatis parochia, 


170 TRACTATUS  CANONICUS  DE  MATRIMONIO 

nihilominus in veteri parochia proclamare se facere et ibidem 
dolose matrimonium contrahere. Gum parochi civitatis hunc 
dolum detexissent, ad praecavenda futura invalida matrimonia 
generatim, mutuo se delegarunt, ut quotiescumque supra 
memoratus dolus ex parte sponsorum reiteraretur, tamquam 
delegati proprii parochi valide matrimonio ineundo talium 
sponsorum assistere possent. Nunc tamen dubium eis venit, 
an revera facultas eis inesset talem generalem delegationem 
sibi mutuo concedere, et infrascriptum Vicarium Generalem 
adierunt, ut ipse omnibus civitatis Posnaniensis parochis facul- 
tatem tribueret assistendi valide matrimoniis omnibus alieno- 
rum parochianorum civitatis praefatae in casibus in quibus ab 
iis pertinentia ad parochiam simularetur. 

« Infrascriptus Vicarius Generalis non minora tamen fovet 
dubia quoad talem introducendam praxim, et quoad compe- 
tentem sibi in hoc casu facultatem, quam quoad praxim per 
plures annos, inscio loci Ordinario, a parochis civitatis Pos- 
naniae observatam, et ideo S. V. supplicat, ut dcclarare 
dignetur : 

« a) Quid de praxi parochorum civitatis Posnaniensis, adhuc 
observata, mutuo in genere se dclegandi pro tempore indeter- 
minato ad assistendum matrimoniis sponsorum simulantium 
domicilium, sit tenendum ; 

c b) Si haec praxis non probaretur, an valeat Vicariatus 
Generalis generalem concedere facultatem parochis civitatis 
Posnaniae, de qua sermo ; 

« c) Si praxis ad a) memorata improbaretur, dignetur 
S. V. sanare, quoad praeteritum, omnia matrimonia vigore 
hujus praxis invalide inita. » 

Jam vero Secretaria S. G. C., ad quam Summus Pontifex, 
rem remiserat, die 20 Julii 1889 rescripsit : « Quoad prae- 
teritum pro sanatione : quoad dubia, praxim non esse pro- 
bandam, sed requiri in singulis casibus expressam validam 
delegationem ». 

At hoc rescriptum quaestionem definitive non diremit, 
utpote datum non ab ipsa S. G., sed ab ejusdem Secretaria. 
Gum autem illud innotuisset Archiepiscopo Goloniensi, hie 


CAP. V.  —  DE  MATRIMONII  FORMA 171 

quoque simili de causa S. Seclem interpellandam censuit his 
verbis : 

« In civitate hac Coloniensi, in qua novemdecim existunt 
parochiae catholicae et circiter 150.000 numerantur catholico- 
rum, non raro accidit quod sponsa, v. g., ancilla, proclamatio- 
nibus expeditis, parochiam in qua domicilium vel quasi- 
domicilium habebat, inscio parocho proprio, dereliquit, et 
tamen coram hoc parocho dolose matrimonium contrahit, 
fingens se in hujus parochia, in qua proclamationes factae 
sunt, adhuc habitare. Quare ad praecavenda invalida rnatri- 
monia, parochi hujus civitatis, multis abhinc annis, se mutuo 
delegaverunt in hunc modum, ut parochus, qui tempore quo 
proclamationes expetebantur, parochus proprius sponsae erat, 
inde per tres menses matrimonio ejus assistere valeat, etiarnsi 
sponsa, hac parochia derelicta, in alia parochia hujus civitatis 
habitet. Quam quidem conventionem, adhibita facultate 
subdelegandi, praedecessor meus E.mus Card. Melchers postea, 
anno scilicet 1866, confirmaverat, eaque confirmatio delega- 
tionem Ordinarii exhibere videtur. Quam vis vero, postquam 
gubernationem hujus archidioecesis suscepi, similis a me 
confirmatio seu approbatio istius praxis statim expetita non 
sit, parochi Colonienses tamen earn sunt sequuti. 

« Similes ob causas in civitate Aquisgranensi existebat ab 
immemoriali tempore, ut parochi asserunt, usus juxta quern 
propter frequentem habitationis mutationem ex parte ancilla- 
rum,mercenariorum et pauperum, parochus in cujus parochia 
sponsa habitat, dum proclamationes expetit, ejus matrimonio 
assistere possit, etiamsi sponsa tempore proclamationum in 
aliam parochiam ejusdem civitatis transmigret. Quern usum, a 
parochis Aquisgranensibus an. 1840 renovatum, Vicarius 
Generalis archiepiscopalis, die 14 Nov. 1840, tamquam valori 
matrimoniorum faventem, approbavit. Utilis sane est talis 
dispositio, qua valor matrimonii non raro salvaretur. 

« Attamcn cum S. G. G., die 20 Julii hujus anni, in causa 
Posnaniensi, declaraverit conventionem similem parochorum 
Posnaniensium baud esse probandam, S. V. enixe rogatur, ut 
declarare dignetur : 


172 TRACTATUS  CANONICUS  DE  MATRIMONIO 

« 1° An Ordinario liceat parochis civitatis Golonic sis alio- 
rumquc oppidorum numerosiorum cum facultate subdelegandi 
delegare facultatem generaliorem matrimonio assistendi, de 
qua sermo ? Et quatenus negative ; 

« 2° S. V. dignetur Archiepiscopo oratori facultatem conce- 
dere, qua talem delegationem assistendi matrimonio in casu 
exposito parochis civitatis Coloniensis, et oppidorum numero 
siorum archidioecesis Goloniensis concedere valeat ; 

« 3° S. V. enixe quoque supplico, ut matrimonia, si quae ex 
hac praxi et conventione invalida in hac archidioecesi Golo- 
niensi contracta sunt, benigne dignetur sanare » . 

S. G. in primis haec omnia ad examen revocavit die 
6 Sept. 1890, sed propositis dubiis : « 1° An mutua ac genera- 
lis delegatio, de qua in precibus, ad validitatem matrimonii 
valeat in casu > . Et quatenus negative : « 2° An supplicandum 
sit SS.mopro com^alidatione ejusdem praxis quoad futurum in 
casu » ; reposuit : « Dilata et exquiratur votum consultoris » . 
Tandem cit. die 18 Mar Hi 1893, reformato dubio : « An 
constet de nullitate matrimoniorum quae contrahuntur juxta 
praxim de qua in casu ab E.mi> Archiepiscopo Coloniensi pro- 
positam > ; reposuit : a Negative et ad mentem. Mens est ut 
eidem Archiepiscopo scribatur quod, ad evitanda incommoda 
ex enuntiata praxi utcumque oritura, opportunum foret in eo 
servari modumaconsultoretheologotraditum, videlicet ; utmu- 
tua ilia generalis delegatio parochis non sit permissa, nisi acce- 
dente Ordinarii approbatione et delegatione, una cum facilitate 
etiam subdelegandi ; insuper ut eadem generalis delegatio limi- 
tanda sit ad casum, quo res, per petitionem proclamationum fac- 
tam, jam non est Integra, idest restringenda ad solos parochos 
domicilii a sponsis relicti; et quoad durationem ita dctermi- 
nanda sit, ut expiret si a die ultimae proclamations (exclusive) 
elapsi sint duo menses, sive 60 dies completi vel tot dies com- 
pleti, quot, juxta dioecesana statuta, requiruntur ut denuo fiant 
proclamationes, si intra illud tempus matrimonium non fuerit 
celebratum. Optandum vero ut E.mus Archiepiscopus hu jus- 
modi facultate utatur tantummodo pro majoribus suae Archi 
dioecesis civitatibus. Etpraesens S. G. resolutio communicetur 


CAP.  V.  DE  MATRIMONII  FORMA 173 

Archiepiscopo Posnaniensi ad hoc ut, si lubeat, praxi Golo- 
niensi se conformari possit ». Haec eadem resolutio commu- 
nicata fuit etiam aliis Ordinariis similia dubia proponentibus 
ita ut normam constituat hac in re. 

1145. Opcrae pretium est ut nonnihil immoremur circa 
mentem  S. G. Notanda verba : Ad evitanda  incommoda  ex 
enuntiata praxi ulcumque oritura, opporlunum forel in ea ser- 
vari modum a consultore theologo tradilum. Proinde hie modus 
non est necessarius pro validitate matrimoniorum, imo ilium 
S. G. nee imponit sub praecepto. Hinc si Ordinaritis aliquis, 
re  melius  perpensa,  ad nullitates  plenius evitandas, hanc 
mentem adamussim in omnibus punctis non sequcretur, non 
ideo peccaret aut minus obsequentem in S. G. se pracberet. 
Vide responsionem S. G. S. Officii, die 9 Nov. 1898, ad 2um. 
Hac posita general! animadversione, jam ad singula puncta 
descendants. 

1146. In primis S. G. suadet ut mutua ilia generalis dele- 
gatioparochisnonsitpermissa, nisi accedente Ordinarii appro 
bations et delegations, una cum facilitate etiam subdelegandi. 
In civitate Posnaniensi parochi se mutuo delegaverant, Ordina- 
rio ab initio inconsulto ; quod quidem minimeprobandum esse, 
nemo non videt. Ordinarii approbatio cum ejusdem Ordinarii 
delegatione, vel Ordinarii directa delegatio absque parochorum 
delegatione, utilitates minime spernendas praesefert. Nam in 
primis ipsam parochi vix aut ne vix quidem ignorare poterunt, 
dum solam parochorum delegationem ignorare possunt, non 
quidem  parochi  delegantes,  sed  eorum  successores;  qui 
proinde non haberent intentionem delegandi et ita ipsa matri 
moniorum validitas rursus in discrimine poneretur. Praeterea 
fingatur casus, non infrequens in magnis civitatibus. Titius, 
non habens domicilium vel quasi domicilium in alia dioecesi, 
derelicto domicilio vel quasi-domicilio quod in civitatis paro- 
chia habebat, modo in alia ejusdem civitatis parochia commo- 
ratur cum intentionc quidem non discedendi a civitate, sed 
quin in ea parochia domicilium vel quasi-domicilium con- 
trahat, c. g., expectans in publico diversorio matrimonii diem 
ut ad clomum jam locatam, in alia parochia sitam, transeat. 


174 TRACTATUS  CANONICUS  DE  MATRIMOiMO 

Excluso domicilio vcl quasi-domicilio mere dioecesano, non- 
parochiali (n. 1089), Titius est vagus in sensu juris, ct ideo 
licentia Ordinarii est necessaria pro licita matrimonii cclebra- 
tione (n. 192). Quod si noster Titius in aliadioecesi domicilium 
vel quasi-domicilium habet, turn Ordinarius turn omnes 
parochi sunt incompetentes ct ideo necesse est delegationem 
Ordinarii vel parochi alterius dioecesis obtinere. Facultas autem 
subdelegandi opportune additur, quia si parochus, putans se 
esse competentem, alium sacerdotem delegat pro matrimonii 
assistentia, matrimonium, non concessa facultate subdele 
gandi, non obstante delegatione generali, foret nullum aut de 
ejus yaliditate dubitari posset (n. 1132). 

1147. Praetcrca suadet ut eadem genemlis delegatio limi- 
tanda sit ad casnm quo res, per petitionem proclamalionum 
factam, jam non est Integra, idest restringenda ad solos paro- 
chos domicilii a sponsis, relicti. Haec limitatio, uti diximus, 
neque pro  validitate neque pro liceitate matrimonioruni est 
necessaria. Ita, e. g., in magnis civitatibus quandoque partes 
habent in parochia domicilium vel qnasi-domicilium, sed post 
matrimonium liabitabunt in alia parochia ubi habent domum 
locatam et paratam ; et bona vel mala fide dicunt se habere 
domicilium vel quasi-domicilium in hac parochia, ubi revera, 
factis publicationibus, nuptias  ineunt.  Generalis delegatio, 
hunc quoque comprehendens casum, sicuti in genere omnes 
casus fraudis aut erroris circa domicilium vel quasi-domici 
lium, foret profecto valida et licita. 

1148. Et quoad duralionem ita determinanda sit ut ex- 
piret si a die ultimae proclamationis (exclusive) elapsi sint duo 
menses, sive 60 dies completi, vel tot dies completi quot juxta 
dioecesana staluta requiruntur ut denuo fiant proclamationes, 
si intra illud ternpus matrimonium  non fuerit celebratum. 
Etiam haec determinatio prudenti Ordinarii arbitrio est remit- 
tenda. Hinc per se improbanda minime foret generalis delega 
tio etiam pro casibus in quibus proclamationes dispensatae 
fuerunt ct absque temporis liinitatione. 

1149. Tandem optandum est ut E.mus Arcliiepiscopus hu jus- 
modi facultate utatur tantummodo pro majoribus suae archi- 


CAP. V.  —  DE  MATRIMONII  FORMA 175 

dioecesis cwitatibus. Sane in minoribus civitatibus incommoda 
quibus generalis dclegatio occurrit, verificari non solent, cum 
omnes in parochia a paroclio, ut plurimum, dignoscantur 
ac proinde a recepta disciplina discedendum non est. Quod 
si ipsa nonnulla suburbia magnas civitates constituant et 
inter civitatem et suburbia facillimae sint relationes et muta- 
tioiies, ut verificatur, e. g., in dioecesi Parisiensi, jure dele- 
gatio generalis ad totam dioecesim extendcretur. 

1150. Haec firmantur ex recentissimis et accuratissimis 
Statutis Synodalibus dioecesis Parisiensis (an. 1902). Nam in 
primis habetur sequens delegatio generalis pro tota dioecesi, 
in art. 468 : « MM. les Cures et les premiers vicaires des 
paroisses que les futurs epoux out quittees avant leur mariage, 
conserveront juridiction sur eux pendant les trois mois qui 
suivront le changement de domicile et Nous leur accordons la 
delegation necessaire a cet effet avec pouvoir de subdeleguer. 
Les futurs epoux seront en consequence libres de celebrer 
leur mariage soit dans la paroisse de leur nouveau domicile 
soit dans la paroisse de leur domicile precedent. II faut toute- 
fois remarquer que la delegation ne peut etre exercee qu'a 
1'egard des personnes dont le nouveau domicile est situc dans 
les limites du diocese de Paris. Nous n'avons pas juridiction 
sur les personnes qui sont allees habiter dans un autre dio 
cese ». Scilicet ut dictum est n. 1143, partes non raro perop- 
tant matrimonium inirc in parochia derelicti domicilii; Ordi- 
narius Parisiensis merito judicavit bane causam sufficientem 
pro licentia parocho derelicti domicilii concedenda et ad 
difficultates removendas bane licentiam semel pro semper 
cum aliqua temporis limitatione omnibus suae dioecesis paro- 
chis ipse concedit. Deinde pro casu fraudis aut erroris circa 
domicilium vel quasi-domicilium legitur in art. 469 : « Afin 
d'eviter les nullites auxquelles sont exposes les manages dans 
la ville et le diocese de Paris par suite de la difficulte de 
determiner le domicile ou le quasi-domicile des futurs epoux, 
Nous accordons a tous les Cures et aux Pretres charges des 
manages dans les di verses paroisses, une delegation gencrale 
en cas d'erreur ou de fraude dans la declaration ou apprecia- 


176 TRACTATUS CANONICUS DE MATRIMONIO 

tion du domicile ou quasi- domicile des futurs epoux. Nous 
joignons a cette delegation general e ime permission de subdele- 
guer. Cette concession ne peut profiler qu'aux fideles qui ont, 
dans ce diocese, au moins un quasi-domicile, puisque Nous 
n'avons aucune juridiction sur les autres... La presente dele 
gation generale laisse subsister celle de 1'article precedent ». 
Est igitur generalis delegatio pro tota dioecesi sine limitationi- 
bus, de quibus n. 1146 sequ. 

1151. Quid vero si episcopus, publico edicto, licentiam pro 
matrimonio omnium suorum subditorum concederet omnibus 
sacerdotibus suae dioecesis, aut etiam omnibus sacerdotibus 
de mundo? Foretne validum matrimonium cui sacerdos, edic- 
tum dignoscem, vi hujus dclegationis, assisteret? Putamus 
matrimonium fore validum, quia facultas delegandi, pro- 
prio parocho aut Ordinario a Gone. Trid. concessa, est illi- 
mitata : vel alio sacerdole de ipsius parochi vel Ordinarii licen- 
tia. Neque dicas delegationem in casu reddere frustraneam 
formam Tridentinam publicatam in dioecesi et esse contra 
mentem Goncilii ac proindc applicandam esse regulam juris 88 
in 6° : Cerium est quod is commiltit in legem qui legis verba 
complectens, contra legis nititur voluntalem, Nam ex una parte 
delegatio in casu legern Tridentinam frustraneam nullatenus 
redderet, quia matrimonium esset nullurn, nisi contractum 
fuerit coram sacerdote et duobus testibus, dum, cessante lego 
Tridentina, matrimonium quocumque modo celebratum vale- 
ret; ex alia autem parte contra legis non nititur voluntatem, 
quia voluntas legis est ut matrimonium celebretur coram pro- 
prio parocho vel Ordinario aut alio sacerdote de proprii paro 
chi vel Ordinarii licentia, quod in casu verificatur. Equidem 
cum haec delegatio sit aliena ab Ecclesiae disciplina, non sit 
necessaria ad abusus removendos, imo non levibus abusibus 
aditum aperiat, est graviter illicita, sed exinde non sequitur 
esse insufficientem pro validitate matrimoniorum. Sane si pro 
validitate matrimonii satis est, licet sit illicita, licentia, deter- 
minatis contrahentibus concessa, contrahendi coram sacerdote 
indeterminate, vel licentia concessa determinato saccrdoti be- 
nedicendi nuptias contrahentium indeterminatorum (n. 1141), 


CAP. V.  --DE  MATRIMONII  FORMA 177 

non videmus rationem qua non valerc dicenda sit licentia 
concessa omnibus contrahentibus et omnibus sacerdotibus. 
Demum haec doctrina non repugnat decreto S. C. S. Ofh'cii 
diei 7 Sept. 1898 (n. 1139), quia nos supponimus Ordinarium 
vel parochum expresse licentiam assistendi matrimoniis con- 
ccssisse. Sed in hypothesi magis theoretica quam practica 
ulterius immorari non libet (1). 

1152. Tandem haec licentia semel concessa revocari potest 
vel ab ipsomet concedente vel ab ejus successore, cum sit mere 
gratuita et omnino pendens a voluntate concedentis. Posita 
hac revocatione, matrimonium adlmc valet, si sacerdos assistens 
illam ignorat, aut cognoscit quidem, sed indirecte per tertiam 
personam (2). 

Plures putant hanc revocationem innotescere debere turn 
sacerdoti turn utrique contrahenti ; secus matrimonium va- 
lere. Haec sententia, cujus juridicum fundamentum nos la- 
tet, firmari videtur ex responsionc S. C- G. in Tricar icensi 
Matrimonii, 27 Jun. 1733. Nam paroclms, importunis preci- 
bus sponsi impulsus, dederat in scriptis sacerdoti facultatem 
assistendi matrimoniis in genere in sua parochia; sed deindc, 
antequam sacerdos assisteret matrimonio inter Franciscum 
Mormite et Joannam de Roberto, bane licentiam revocavit. 
Sacerdos bane revocationem patefecit Francisco, sed, hoc non 
obstante, ex metu incusso adstitit matrimonio, Joanna revo 
cationem ignorantc. Quaesitum fuit : « An matrimonium con- 
tractum inter Franciscum Mormite, et Joannam de Roberto 
fuerit nullum in casu » . S. G. reposuit « negative, et amplius » . 
Nonnulli hanc responsionem intelligunt de matrimouii validi- 
tate in ordine ad legitimitatem prolis tautum : sed hanc intcr- 
pretationem argumentis positivis non probant. 

Bangen, tit. HI, pay. 13, putat matrimonium esse nullum, 
si revocationem sacerdos assistens ignorabat, sed noverant 
contrahcntes qui proinde versabantur in mala fide. Haec doc 
trina nulli innititur solido fundamento. 

1. Contrarium censet P. Wernz, n. 180, not. 217. 

2. Sanchez, lib. Ill, disp. XXXVI, n. 10; Scavini, vol. Ill, n. 1021; 
P. Wernz, n. 180, IV. 

II. 12 


178 TRACTATUS  CANONICUS  DE  HATRIMOMO 

1153. Similiter nee  cessat liccntia  morte  parochi  aut 
Ordinarii delegantis,vel amissionc officii quacumque de causa, 
si mors  aut amissio communiter ignoratur, dum dclegatus 
assist! t (1). P. Wernz, /. c.t jure  docet cum aliis, liccntiam 
specialcm suo tempore legitime  datam adhuc valere,  licet 
cognoscatur mors vel privatio officii delegantis, cum sit gratia 
facia, quae non cxpirat morte concedcntis. Ad vitanda vero 
dubia et incommoda expedit, ut, ad cautelam, hujus licentiae 
confirmatio a successore delegantis petatur et obtineatur, nisi 
statute generali his casibus provisum jam sit. 

1154. Sacerdos delegatus valide matrimonio assistit ubique 
terrarum, etiam  extra territorium delegantis (2).  Pro licita 
vero celcbratione publice in ecclcsia cum consuctis solemnita- 
tibus indiget  consensu parochi aut Ordinarii loci (n. 1101). 
Item delegatus a parocho valide, sed illicite assistit, si suus 
Ordinarius hanc assistentiam eidem prohibuerit ctiam cum 
clausula irritanti, cum jus assistendi habcat a lege, aut si 
prohibuerit Romanus Pontifex sine clausula irritanti. Quod si 
sacerdoti delegate a parocho hanc assistentiam extra suum 
territorium Ordinarius non proprius sacerdotis delegati vetue- 
rit, matrimonium erit non modo A7alidum, sed et licitum ; e. g., 
parochus  proprius Parisiensis  licentiam dedit Titio presby- 
teroVersaliensi, ut matrimonio sui parochiani Versaliis com- 
morantis benedicat, quod Archicpiscopus Parisiensis eidem 
interdicit. 

4°. — Duo vel Ires testes. 

1155. Praeter testeni qualificatum, Cone. Trid., /. c., exigit 
pro matrimonii valid! tatc  pracsentiam  duorum  vel  triuni 
testium.  Quum Concilium in his testibus  nullas  qualitates 
requirat pro validitate matrimonii, sufficit habilitas naturalis, 
.qua quis potest factum dignoscere ct de ipso fidem facere (3). 

\. Do Lugo, Resp. Mor.,lib. I. dub. 35; Pontius, lib. VIII, cap. XXIV; 
Scavini, vol. HI, n. 1022; S. Alphonsus, lib. Ill, n. 729; Rosset, n. 2243. 

2. Fagri. in cap. 2, De eland, dexp., n. 39 sequ. 

3. Sancho/, lib. Ill, disp. XLI, n. bsequ.; De Justis, lib. II, cap. XIX, 
n. 97; Uangen,  ///. ///, pag. 37;  S. Alphonsus, lib. VI, n. 1086,  cum 
communi. 


CAP. V.  —  DE  MATRIMONII  FORMA 179 

Hinc inhabiles sunt ebrii, infantes ante usum rationis,amentes, 
etc., sed habiles sunt mulieres, impuberes, clerici sive regula- 
res sive saeculares, etiam moniales, infideles, excommunicati 
etiam vitandi, haeretici, etc. Statuta dioecesana nonnullos ali- 
quando excludunt, quae profecto servari debent pro licita 
matrimonii celebratione, licet coram illis initum conjugium 
valeret. Ita si catholici aut incolae haberi possunt, immerito 
prorsus acatholicos, infideles, vagos adhibes. Revera S. G. S. 
Officii, die 19 Aug. 1891, declaravit testes heterodoxos in 
matrimonio catholicorum « non esse adhibendos ; posse tamen 
ab Ordinario tolerari ex gravi causa, dummodo non adsit 
scandalum (1) ». Jus designandi testes pro matrimonio non ad 
parochum, sed ad contrahentes pertinet, attentis etiam lauda- 
)ilibus consuetudinibus et statutis dioecesanis. « Dubitatum 
[uando fuit an, stante bona fide, sustineri posset pro valido 
matrimonium coram parocho et unico teste contractum. At 
saepedicta G. C., die 14 Jan. 1673, negative respondit, ut rela- 
tum habetur, lib. 28 decret., pag. 4 et 5 > ; Benedictus XIV, 
De Syn., lib. XII, cap. V, n. 5. 

3°. — Quomodo testes turn qualificatus turn simplices assistere debeant. 

1156. Modus, quo sacerdos aliique testes debent matrimo 
nio adesse, deducitur ex illis Gone. Trid. verbis : praesente 
parocho vel olio sacerdote de ipsius parocJd vel Ordinarii licen- 
tia, et duobus vel tribus testibus, qui omnes de peracto matri 
monio fidem facere queant. Exinde haec deducuntur : 

1157.1° Assistere testes debent simulfanee, ita ut omnes 
integro, quoad substantiam, contractui adsint: secus enim 
matrimonium coram omnibus ipsis initum dici nequit (2) . 

Hue spectat responsio S. C. de Prop. Fide, die 2 Julii 1827. 
Sub n. 3° exponebatur : « S. C., die 5 Aprilis 1785, respondit: 
Nullam ex caeremoniis (quae more regni a Tunkinensibus 
fiunt) constituere apud Chrislianos matrimonium : quaenam 

1. Collect. S. C. de Prop. Fide, n. 1855. 

2. Sanchez, lib. Ill, disp. XLI, n. 3;  De Justis, lib. II, cap. A/A', 
n. 100, cum communi; Lehmkuhl, vol. II, n. 779. 


180 TRACTATUS  CANONICUS  DE  MATRIMONIO 

vero ex illis facienda sit, ut certum inducat argumentum con 
sensus utriusque ad matrimonium praestiti, pendere ex singu- 
lorum casuum circumstanliis quae a prudenti missionaries 
inquiri ac diligenter ponderari debent. Quaero ergo utrum, post 
promulgationem decreti Tridentini, quando Christian!, absente 
missionario , contrahunt matrimonium secundum morem 
patriae, si ex caeremoniis observatis atque ex aliis circumstan- 
tiis prudens missionarius certum deducat argumentum consen 
sus utriusque conjugis ad matrimonium praestiti, attamenduos 
testes invenire non possit, qui de omnibus iis caeremoniis 
simul sumptis et a contrahentibus observatis testimonium 
feiant, quippe qui ejusmodi caeremoniis nuptialibus, iis prae- 
cipue ex quibus missionarius certum deducat argumentum 
consensus utriusque conjugis ad matrimonium praestiti, non 
simultanee, sed successive interfuerunt, cum tamen sufficientes 
inveniantur ex ipsis, qui singillatim pro singulis caeremoniis 
testes esse possint, utrum, inquam, in tali casu matrimonium 
sitvalidum? > ; S. C. reposuit: negative. 

At valeret matrimonium, si coram omnibus primo solus 
sponsus, deinde, absente sponso, sola sponsa consensum expri- 
meret, indicata omnino certc ac indubie persona, quacum 
contrahitur : pier unique autem forct illicitum turn propter 
alias rationes, turn quia dubium oriri potest, num prior in suo 
consensu interim permanserit (1). 

1158. 2° Valet matrimonium, etiamsi casu praesentes aut 
transeuntes matrimonio assistant, aut dolo, metu gravi, vcl 
etiam vi adducantur et retincantur : nam semper verum est 
matrimonium, ipsis praesentibus, fieri, ita ut de eo testimo 
nium ferre possint, quod Concilium unice cxigit(2). In cit. 
Giennensi proposito tertio dubio : « Si invitus et compulsus 
per vim adsit sacerdos, dum contrahitur matrimonium, prae- 
cedcnte vel non praecedente dicta prohibitione (nempe prohi- 
bitione Ordinarii assistendi tali matrimonio), utrum tale 
matrimonium subsistat » ; S. C. respondit subsistere. Quam 


1. Lehmkuhl, I. c. 

2. Sanchez, lib. Ill, disp. XXXIX, n. 9 sequ. 


CAP. V.  DE  MATRIMONII  FORMA 181 

responsionem BenedictusXIV,^e Syn., lib. XIII, cap. XXI11, 
n. 4, ita illustrat : « Et revera cum parochi praesentia verifi- 
cetur, etiamsi per vim inducta sit, idemque parochus fidem 
facere possit Ecclesiae, celebratum vere fuisse coram se 
matrimonium, etiamsi illius celebration! sponte non inter- 
fuerit, sed coactus; nihil videtur in hoc casu deesse quod 
necessarium ad matrimonii validitatem judicetur. Unde in 
/. Coram Jitlo 209 ff. De verb. signif.,ii3i legitur : Scire autem, 
non etiam velle is debet : nam, eo invito, rede fit ». Et in 
eadem Giennensi, proposito quintodubio : « Si adsit sacerdos, 
dum contrahitur matrimonium, casu, non cogitans se esse ad 
id vocatum, sed aliquid agens audit duos inter se contrahentes 
matrimonium, utrum sit validum tale matrimonium in quo 
fuit praesens, non tamen certioratus, neque ad id expresse 
vocatus,neque interponens suam auctoritatem dicto vel facto; 
vel potius sit nullum, quasi assistentia auctoritativa per Con 
cilium requiratur, et non nuda vel casualis praesentia » ; S. G. 
respondit: « Valere, etiamsi parochus aliam ob causam adhi- 
bitus sit ad ilium actum » . 

1159. At  nemo  negat  peccare mortaliter  contrahentes 
coram parocho coacte vel fraudulenter inducto, ideoque qui 
hujus coactionis vel doli participes fuerunt, ab Ordinario pro 
modo culpae, juxta circumstantias, puniri possunt et debent (1). 
Excipe, si ex una parte parochus injuste suam praesentiam 
matrimonio denegat, et ex alia contrahentes, qui necessitate 
premuntur nuptias inire, parochum aliquo licito artificio indu- 
cunt ; imo nonnulli hoc in casu et coactionem a mortali excu- 
sani. At cogere testes ad assistendum matrimonio, non videtur 
excedere peccatum venialc (2) . 

1160. 3° Non requiritur ut testis qualih'catus (et multo 
minus simplices testes), aliquid vel agat vel dicat, vel auctori 
tatem suam interponat, ita ut sufficiat pro validitate matri- 
mouii assistentia passiva, et non requiratur activa,  imo in 
matrimoniis mixtis activam assistentiam prohiberi, ex supra 
dictis apparet. 

1. P. Wernz, n. 182, //. 

2. S. Alphonsus, lib. VI, n. 1093. 


182 TRACTATUS  CANONICUS  DE  MATRIMONIO 

1161. 4° At non sufficit si physice tantum aclsint : opor- 
tet eniin ad matrimonii validitatem ut moralitcr quoque prae- 
seiitcs sint, seu percipiant matrimonium inter tales personas 
contrahi vel ex verbis, vel ex nutibus, signis, actibus praece- 
dentibus, concomitantibus, subsequentibus, et deillo reddantur 
adeo certi, ut probe valeant sufficiens de inito matrimonio 
testimonium perhibere, ut legitur in Neapolitana Matrimonii, 
6 Maiillbi (1). Benedictus XIV, De Syn.Jib. XIII, cap. XXIII, 
n. 6, citata responsione S. C. C. in Romana super dubiis ma- 
trimoniorum, die 7 Mart. 1700, qua improbata fuit corum 
opinio, qui contendebant ad validitatem matrimonii praescn- 
tiam parochi mere pbysicam satis esse, subdit : « Parochus 
enim interest matrimonio tamquam testis auctorizabilis pro 
Ecclesia... Parochus autcm non potest testcm agere tantae in 
Ecclesia auctoritatis, nisi et videat contrahcntes, et vel eorum 
audiat verba, vel, ea non percipicns, signa saltern videat ct 
intelligat, quae mutuum significent utriusque partis consen- 
sum, juxta textum in cit. /. Coram ff. De V. S., cujus verba 
sunt haec : Coram Titio aliquid facere jussus, non videtur, 
praesenle eo, fecisse, nisi is inlelliyal. Itaqne si furiosus, aut 
infans sit, aut dormiat, non videtur coram fecisse. Gui confor- 
mis est can. Testes,3 q. 9, ubi glossa, \.praesentia, inquit: 
Dunn tamen inielligant; nam aliter non dicuntur praesentes; 
et can. In primis 2, q. 1 , ubi eadem glossa, v. praesente, subdit : 
Et intelligente, alias non dicer etur praesens... » 

Si parochus ac testes ignari sunt idiomatis, et interpres eis 
explicet verba prolata, quae consensum exprimunt, id sufficit 
probabilius (n. 975), imo De Lugo, De poenitentia, disp. XVII, 
sect. V, putat valere matrimonium, etsi duo interpretes, idest 
interpres interpretis adhiberetur; sed fatendum est senten- 
tiam contra matrimonii validitatem, quam sustinent Pontius, 
lib. V, cap. XXI, n. 10 ; S. Alphonsus, lib. VI, n. 1092, aliique, 
magnam probabilitatcm habere. 

Ncc opus est ut contrahentes cognoscant ; nam satis est ut 
cos (quasi qui pertranseuntes viderint aliquem, v. g., furantem 

1. Sanchez, lib. Ill, disp. XXXIX, n. C2, cum communi. 


CAP.  V.  —  DE  MATRIMONII  FORMA 183 

vel occidentem), recognoscere possint (1). At si parochus (idem- 
que de aliis testibus rcpetas) audit verba, scd ambos contra- 
hentcs non videt, e. g., quia caecus est aut quia sponsavelo 
cooperta est, et nee vocc cognoscit, matrimonium est nullum, 
cumnullo modo de eodem testari possit; si notas habet contra- 
hentium voces, non convenitur inter DD. de matrimonii vali- 
ditate. Plurcs negant ob deccptionis periculum (2) : proinde si 
hoc abest, affirmativa sententia certa esse videtur (3). Item 
valet matrimonium, si parochus est surdus, sed ex signis vel 
aliter probe percipit matrimonium contrahi et ambos contra- 
hentes eognoseit aut videt, ita ut eosdem recognoscere posset; 
at nullum foret matrimonium, si parochus cs.set caecus simul 
et surdus. 

1162. Doctrinae expositae una est limitatio, si limitatio dici 
potest. Matrimonium enim est nullum, parocho non intelli- 
gente, nisi tamen affectasset non intelligere, uti reposuit S. G. 
C. in Giennensi, cujus verba habes n. 11G5. Idemque de aliis 
testibus repetas. Benedictus XIV, /. c., n. 10, inquirens verum 
sensum hujus limitationis, varias recenset DD. opiniones ac 
tandem concludit : « Alii denique affirmant matrimonium vali- 
dum fore, quod celebratum fuerit coram parocho, qui, si nee 
vidit nee intellexit, ipse sibi in causa fuit ut non videret, nee 
intelligeret, propterea quod vel aures sibi obstruxerit, vel fa- 
ciem velaverit, ne audire et aspicere cogeretur. Et hie verus 
videtur esse illius decreti scnsus, sicut colligitur ex Fagn. in 
cap. Quoiiiam, n. 25, De constitut. ct in cap. Quaesitum n. 7 
et 8, De poenii. et remiss. » Si enim parochus hoc sensu 
affectat non intelligere, reipsa intelligit. Equidem non audit 
verba, non videt sign a, sed tamen intelligit matrimonium 
contrahi, et ideo praecise aures obstruit ac faciem velat : quod 
(n. 1161) satis est (4). 

1. D'Annibale, p. Ill, S 401 ; Sanchez, lib. Ill, disp. XXXIX, n. 11. 

2. De Justis, lib. II, cap. XIX,  n. 105;  Barbosa,  De of fie. Episc. 
all. 32, n.  87;  Maschard,  De probat.  concl., 278, n. 7;  P. Wernz, 
n. 182, II. 

3. D'Annibale,  1. c.;  Monoch., De probat. concl., 207, n. 10; Croix, 
p. VI, cap. Ill, n. 758, ibique Sanchez, Pontius, Fillucc. Aversa. 

4. Rosset, n. 2271 sequ. 


184 TRACTATUS CANONICUS  DE  MATR1MONIO 

Deinde sapientissimus Pontifex tradit parochum debere qui- 
dcm pro viribus haec clandestina matrimonia prohibere ct 
evitare, sicque contrahentes ad Ordinarium denuntiare, con- 
vcnienti poena forte punicndos ; sed minimc debcre aures ob- 
struere, ne audiat, faciem et oculos velare, nevideat, aliaque 
hujus generis facere; quae sunt sane ridicula, matrimonii 
validitatem ex dictis non impediunt, et ad id solum valent ut 
animos contrahentium aliquando scrupulis torqueant, ipsosque 
in mala fide ponant. 

1163. 5° Tandem nee satis est parochum et testes intelli- 
gere quod agitur, nisi fuerint formaliler ad hoc adhibiti. Id 
satis innuit S. C. in responsione relata n. 1158 in fine; sed 
clarius edixit in rescripto, quod cum aliis refert Schmalz., 
lib. IV, tit. Ill, n. 256 : « An sit matrimonium, si duo contrahant 
per verba de praesenti, proprio parocho praesente et aliis 
requisitis non omissis, cui contractui parochus formaliter 
adhibitus non fuit, sed dum forte convivii vel confabulationis 
vel aliud tractandi causa adesset, audit hujusmodi contractum 
geri, et postea alter contrahentium velit ab hujusmodi con- 
tractu ratione defectus resilire? S. G. respondit posse, nisi 
alia intervenerint, quae parochum a contrahentibus adhi- 
bitum fuisse arguant > (1). Jamvero haec formalis adhibitio, 
quae in praxi non leves difficultates parere posset, importat 
sponsos matrimonium inire scienter coram ipsis, ita ut ipsos 
velint implicite vel explicite testes esse conjugii, quod contra- 
hunt. Hinc si sponsi coram parocho et testibus, dolo adductis, 
nuptias contrahunt, quin ipsos moneant accersitos esse ut iis- 
dcm interessent, matrimonium valet (n. sequ.), quia testes 
ipso facto monentur. Item si aderant plures, inter quos paro 
chus, consensum exigens, putabat esse testes formales ac desi 
gn atos, qui de facto aberant : nam cum matrimonium coram 
pluribus celebratur, omnes uti testes implicite adhibcntur. Hue 
spectat responsio S. C. dc Prop. Fide, 2 Julii 182G. Ouaereba- 
tur : « 2° Utrum post promulgationem decreti Tridcntini, 

\. Bcnedictus XIV, 1. c., n. 5; Pontius, lib. V, cap. XXI, n. 4; Fagn. 
in cap. 2, De eland, desp., n. 34; Feije, n. 299; Bangen, tit. Ill, pag. 25; 
Gury-Ballerini, torn. II, n. 8ol. 


CAP. V.  DE  MATRIMOMI  FORMA 185 

quando ob persecutionem vel ob alias rationabiles causas non est 
Christianis facilis aditusad missionarium, proindeque matrimo- 
nium ii contrahunt secundum morem patriae coramparentibus, 
cognatis etpropinquis utriusque conjugis qui celebration! matri- 
monii assistunt, non rogatis testibus detcrminatis neque for- 
maliter adhibitis, qui de matrimonial! illo contractu, si opus 
fuerit, fidem facere possint, cum aliunde sint plures, qui, licet 
nee rogati nee formaliter adhibiti fuerint, de matrimonio ta- 
men more patriae inito et de consensu utriusque conjugis, si 
non vcrbis, signis tamen sensibilibus expresso, possent facere 
fidem, si de ea re interrogarentur, sit tune validum matrimo- 
nium tali modo contractumu? * S. G. reposuit : « Affirmative, 
quatenus testibus certo constet de praestatione consensus > (1). 
Item ob eamdem rationem, si sacerdos assistens non erat pro- 
prius parochus nee delegatus, sed parochus proprius urbani- 
tatis causa praesens erat (n. 1135) (2); aut si expression! con 
sensus unus tantum formalis testis aderat, sed devota mulier 
in extremitate ecclesiae omnia vidit et audivit (3) : sponsi enim 
matrimonium publice in Ecclesia ineuntes, omnes qui in Eccle- 
sia sunt, testes velle videntur ; licet paroclms cautius agat, si, 
absentiam testis advertens, alium formalem testem substituat, 
ut recte monet Bangen, tit. HI, pag. 35. 

1164. E contra rio, putamus matrimonium irritum esse, si 
parochus ct testes, arrectis auribus, audiunt sponsos in alio 
cubiculo maritalem consensum exprimere (4) ; aut hoc audiunt 
fortuito per silvam transeuntes, nee a sponsis visi (5); aut 
audiunt convivii vel confabulationis vel aliud tractandi causa 
adstantes, sponsis prope fenestram inter se submissa voce 
consentientibus (6). In his enim casibus parochus et testes 
nullo modo adhibiti sunt : et matrimonium, prqesente parocha 
et testibus, si proprie loqui velimus, non est celebratum. 


1. Vide aliam responsionem in Collect. Paris., n. 997. 

2. Bangen, tit. Ill, pag. 11. 

3. Bangen, tit. Ill, pag. 35. 

4. De Justis, lib. II, cap. XIX, n. IGi. 

5. Bangen, tit. III. pag. 25. 
8. S. C. C. supra citata. 


186 TRACTATUS  CANONICUS  DE  MATRIMONIO 

1165. Praesentia moralis tcstium et praesertim parochi 
saepe difficultates ingerit. Undo abs re non crit nonnulla 
exempla ex thesauro S. C. C. afl'erre. Plurahabet folium S. G. 
in Romana Matrimonii, 28 Jiilii 1730, quod proinde tran- 
scribimus : 

« Super dubio an affectante parocho non audire verba, vel 
non videre nutus attentanlium clandestine contrahere malri- 
monium, el revera ilia non audiente vel istos non vidente, 
validum sit matrimonium coram ipso attentatuni, acerrima est 
controversia inter theologos et canonistas, ut latissime videre 
est apud advoc. Ursajam, discept. 2, /. 1, p. 2 et disc. 21, /. 4, 
p. 1, juxta Venctam impressionem. Quo vero ad resolutiones 
hujus S. C., plures adsunt, quarum aliquas ad opportunitatem 
indicarc mei muneris erit. 

e In Romana super dubiis matrimoniorum do ordine SS.mi 
discussum fuit supradictum dubium, ac alterum : An prae 
sentia parochi debeat esse moralis fiumano modo el cum adver- 
tenlia ita utpossit esse testis matrimonii actualiler et de facto 
contracti non vero voluntatis contraJiendi ; vel sufficiat potius 
sola praesentia physica vel materialis. S. G., sub die 7 Martii 
1700, ita respondit : Reprobata opinione quod sufficiat prae 
sentia parochi pure pJnjsica sen materialis, providendum esse in 
casibus particularibus . 

« Deveniendo nunc ad casus particulares, in Giennensi, 
26 Julii 1582, proposito dubio (4°) : Si sacerdos adfuerit, nihil 
tamen eorum, quae agebantur, vidil, neque audivit; utrum 
tale matrimonium valide contrahatur, vel potius tamquam sine 
sacerdote nullius sit ponder is et momenti, S. G. ita respondit : 
Non valere, si sacerdos non intellexit, nisi tamen affectasset 
non intelligere, ut in lib. 3 decret., fol. 59 tergo... 

« In Sarzanensi Matrimonii, 15 Febr. 1646, quaesitum fuit : 
An matrimonium contractum absque denuntiationibus et sine 
licentia Ordinarii coram test ib us et parocho contradicente, qui 
audivit tantummodo verba consensus per sponsum praestili, 
dum, prae manibus habens sponsam, dixit : QUESTA E MIA 
MOGLIE, et audivit, quod sponsa dixit nonnulla verba, quae 
tamen non intellexit, an sit de jure validum et subsistat? 


CAP. V.  DE  MATRIMONII  FORMA 187 

S. G. ita rcspondit: Mairimonium sustineri, etiamsi parochus 
non intellexerit verba sponsae, dum tamen de illius consensu ex 
aliis juxta juris communis dispositionem legitime constet. 

« In Patavina Matrimonii, 11 Mail 1669, responsum fuit 
pro validitate matrimonii clandestine contract! coram parocho, 
qui consensum sponsae non audivit ; duo testes tamen adhibiti 
deponebant de verbis sponsae exprimentibus suum consen 
sum, ut lib. decret. 26, fol. 227 tergo. 

« In Tolentina Matrimonii, 28 Nov. 1671, pariter respon 
sum fuit pro validitate matrimonii, non obstante quod paro 
chus non audiverit verba sponsae, non affectate, sed ex animi 
perturbatione : idem tamen parochus ex antecedentibus et 
subsequentibus credebat sponsos habuisse animum contra- 
hendi, testes quoque deponebant de consensu sponsae, ut lib. 
27 decret., foL 257, tergo et sequ. 

c In Venetiarum Matrimonii, 11 J/ar/w'1673, S. C. pariter 
resolvit pro validitate matrimonii contract! coram parocho, 
qui tantum audivit verba foeminae, sed viri annuli traditionem 
aspexit : testibus dcponcntibus de utriusque expresso consensu, 
lib. 28, fol. 41. 

« In Romano, Matrimonii, 6 Aug. 1712, responsum etiam 
fuit pro validitate matrimonii contract! coram parocho, qui 
non audivit verba sponsi : sponsus pariter testatus est ipsum 
nullum verbum dixisse coram parocho : at mater puellae cum 
juramento deposuit fuisse explicitum utriusque conjugis con 
sensum : et de hoc etiam deponebant plures connubii testes, 
asserentcs etiam potuisse voces conjugum percipi a parocho, 
utlib. deer el. 62, fol. 293... 

« In Amerind Matrimonii, proposita die 15 Dec. 1714 et 
resoluta 12 Jan. 1715, resolutum quoque fuit pro validitate 
consimilis matrimonii celebrati coram parocho, Missam cele- 
brante, qui ita deposuit : Mentre io celebravo Messa, sentii un 
mormono, che io stimai fosse qualche pazzo, e percio non mi 
voltai, ma continiiando I'Evanyelio, il medesimo Tomasso 
Trenta replied, e non intesi altro, che qucste precise parole : 
QUESTA E LA MIA SPOSA, ed io allora mi voltai un poco, e mi pro- 
testai, che non volevo assistere al preteso matrimonio, ne intesi 


188 TRACTATUS CANONICUS DE MATRIMONIO 

allro dal detlo Tomasso Trenta, e mollo meno da/la delta Maria 
Angelica, quale non parlb mai, ne fece atto alcuno, dal quale 
sipolesse dedurre ilsuo consenso, etc. (1). Dcpositionem parochi 
ratificarunt duo testes praesentcs celebration! matrimonii qui 
solum addiderunt, quod sponsus brachio arripuerat sponsam 
genuflexam, ut rursum se erigeret, et quod illius manum 
tenebat. Quaedam vero mulier examinata, ct alius testis depo- 
suerunt utrumque conjugem protulisse verba mutuum consen- 
sum expresse designantia, ut exponitur in folio diei 12 Jan. 
1715, lib. 65, fol. itergoetZ. 

« In Balneoregiensi Matrimonii, 24 Jan. 1611, ad dubium 
propositum : An constet de validitate matrimonii? responsum 
fuit : Renovandum esse consensum ad cautelam coram parocho 
et testibus ad formam Concilii. Ibi enim parochus, sacrum 
celebrans, solum audivit sponsos asserentes : Signor Curato, 
state per testimonio, eosque increpavit, dubitans quod matri- 
monium attentare vcllent : testes praesentes deponebant 
fuisse interpellatos a viro ut testimonium perhiberent de matri- 
monio quod tune contrahebant, et quod sponsi sese prae 
manibus.habebant et unus ex illis deposuitquod : Inginocchia- 
tisi tutti due assieme, e tenendosi per la mano a piedi della 
predella, vir dixerit : Signor Curato, io voglio qui sposare 
Orsella, la voglio per mia moglie, ci volete voi sposare? e 
parole simili, ut lib. 61 decret., fol. 36 et sequ. » (2). 

Hue usque folium S. G. G. in cit. Romana Matrimonii, 
28 Julii 1730. Etiam in hac ipsa causa S. G. reposuit : « Reno- 


1. L aline : Dum ego Missae sacrificium celebrabam, audivi strepitum 
quern putavi ab aliquo dementc excitatum, et ideo non me verti ad 
adspiciendum,  sed  me  prosequente  Evangelii  recitationem,  idem 
Thomas Trenta rursus locutus est, et nihil aliud ego audivi quam haec 
exacta verba : Haec est mea sponsa; et tune ego me verti aliquantulum, 
protestans me nolle assistere praetenso matrimonio, neque aliud audivi 
a dicto Thoma Trenta, ac multo minus a dicta Maria Angelica, quae 
numquam locuta est, neque actum aliquem edidit a quo ejus consen 
sus deduci posset, etc. 

2. L aline : Genuflexis ambobus simul et se invicem manu tenentibus 
ad pedes summi gradus altaris, vir dixerit : Domine paroche, ego volo 
ducere hanc Orsellam, volo earn in meam uxorem; visne nos matrimo 
nio jungere ? et similia verba. 


CAP. V.  —  DE  MATRIMONII  FORMA 189 

vetur consensus ad cautelam coram parocho et testibus juxta 
formam sac. Concilii ». Sponsi enim circa primam noctis 
horam convenerant in ecclesia parochiali S. Laurentii in 
Lucina, ubi vocato parocho sub mendicato titulo cujusdam 
gravis negotii, nullo adstante lumine, ambobus se ad invicem 
manu tenentibus, testibus praescntibus, vir dixit : Padre 
Curato, questa e la mia sposa. Ex quibus verbis parochus 
ipsum recognovit, et intelligcns ex antecedentibus notitiis, 
quod tune coram ipso matrimonium clandestine contrahere 
intendebat, statim exclamavit, et, vi omni adhibita, non 
curata vestis laceratione, aufugit. Ambo nupturientes et f rater 
sponsi deponebant etiam sponsam consensum suum verbis 
statim postea manifestavisse, et ambo parati erant rursus 
matrimonium inire, si contractum foret nullum, 

Omittimus posteriores S. G. resolutiones, quae eamdem 
prorsus doctrinam confirmant (1). 

Ill 
Personae quae decrelo Tridentino obligantur. 

1166. Ut subjectum passivum tridentini decreti determi- 
netur, duo principia praemittenda sunt : 

1° Lex tridentina est localis simul et personalis. P. Wernz, 
n. 169, not. 153, optime animadvertit hoc principium esse 
fundamentale, a quo pendet legitima decisio quamplurimarum 
causarum de personis formae tridentinae subjectis. Deindc 
refert esse tres sententias. Nonnulli cum Sanchez, lib. HI, 
disp. XVIII, n. 27 sequ., putaverunt decretum Tametsi esse 
legem mere localem; unde deducebant matrimonia clandestina, 
extra locum contracta, valida esse, licet contrahentes in frau- 
dem discesserint, nee in alio loco domicilium vel quasi-domi- 
cilium obtinuerint. Pauci cum Carriere, Comp. Matr., p. 3, 
c. 4, n. 190, censuerunt esse legem mere personalem ; ex quo 
sequebatur matrimonia clandestina valere etiam in locis ubi 

1. In Segnensi 22 Sept. et 17 Nov. 1736; Carthaginensi Matrimonii, 
1 Apr. \ et 22 Sept. 1753 ; Niciensi 13 Febr. 1751 ; Spotetana, 17 Apr. 
1805, 29 Febr. et 22 Aug. 1896, 20 Febr. 1897, etc. 


190 TRACTATUS  CANOMCUS  DE  MATRIMONIO 

viget Tridentinum decretum, si contrahantur a pcrsonis quae 
veniunt e loco ubi non viget, licet in illis locis nee domicilium 
nee quasi-domicilium ante matrimonii celebrationem obtinue- 
rinfc. Tandem plerique opinati sunt esse legem localem simui 
et personalem. Haec sententia quae jam erat communior et 
magis probabilis, extra dubium posita est ex instructione 
S. G. S. Officii diei 14 Dec. 1859, citata w. 1066, aliisque Sedis 
Apostolicae declarationibus, quas infra referemus. 

1167. 2° Si una pars ratione loci in quo habitat, vel ratione 
societatis in qua vivit, exempta est, ejus exemptio, propter 
individualitatem contractus, etiam altcri parti conimunicatur, 
ideoque neutra tenetur forma Tridentina quoad validitatem 
matrimonii, et ita matrimonium clandestinum est validum, 
licet illicitum. Benedictus XIV, De Syn.> lib. VI, cap. V], 
n. 12, enarrat omncs qui in S. C. G. coram ipso Pontificc 
expenderunt quaestionem de validitate matrimonii clandestini 
haereticorum inter se aut mixti in Statibus Foederatis Belgii et 
Ilollandiae, semel admissa validitate matrimonii haereticorum 
inter se, concordibus suffragiis admisisse quoque validitatem 
matrimonii mixti (1), « quoniam cum conjugum alter turn 
ratione loci in quo habitat, turn ratione societatis in qua vivit, 
exemptus sit a Tridentinae synodi lege, exemptio qua ipse 
fruitur, alteri parti communicata rcmanet propter individui- 
tatem contractus, vi cujus exemptio quae uni ex partibus 
competit, adalteram, secundum etiam civiles leges, extenditur 
eidemque communicatur » . Ante Benedictum XIV hoc prin- 
cipiuin nonnulli admittebant, alii negabant : sed post Bene 
dictum XIV omnes et in foro et in scholis illud retinent. Hoc 
tamen principium non est ex natura rei, sed ex positiva legis- 
latoris dispositione ; cum igitur positiva legislatoris dispositio 
communicationem cxemptionis non statuerit pro aliis impe- 
dimcntis practcr matrimonii formam, hinc in his, etsi una tan- 
turn pars ligetur, e. g., in impedimento actatis, disparitatis 
cultus, etc., matrimonium irritum est (2). Praeterea quoad 

1. Ganonistae autem consulti non omnes id  admiserant. Vide De 
Roskovany, De matr. mixtis, lib. /, ^ 49. 

2. S. Alphonsus, lib. I, n. 156, cum communi. 


CAP. V.  —  DE  MATRDIOAII  FORMA 191 

matrimonii formam, si heterodox!, e. g., alicujus rcgionis 
dispensati sunt a Tridentina lege, utrum communicent, necne, 
exemptionem parti catholicae, pendet ex terminis decreti 
(n. 1190); sed si in decreto nil dicitur, putamus communicare. 
Igitur principium proprio viget quando pars a lege Tridentina 
exempta esl non per positivam dispensationem a Sede Aposto- 
lica obtentam, sed per se. Non dubitamus hoc principium 
applicandum quoque esse matrimonio inter fidelem ct infidelem, 
ita ut exemptio infidelis a forma Tridentina communicetur 
etiam fideli, ideoque matrimonium sine forma Tridentina sit 
validum, obtenta dispensatione a disparitate cultus; nisi in 
hac dispensatione aliud statuatur, aut aliud obsit impedimen- 
tum. Quid vero si, remoto per hypothesim impedimento dispa- 
ritatis cultus, pars infidelis tenetur forma civili? Si etiam legis- 
latio civilis admittit principium communicationis exemptionis, 
matrimonium sine forma turn Tridentina turn civili validum 
est in omnium sententia. Si, e contrario, legislatio civilis hoc 
principium non admittit, matrimonium sine forma Tridentina 
est validum ex dictis, quia exemptio infidelis, lege canonica ita 
disponentc, communicatur fideli; sed validitas matrimonii sine 
lorma civili pendet ex his quac disputavimus n. 306. 

1168. His positis, ut claritate procedamus, in primis loque- 
niur de locis in quibus decretum certe publication est; deinde 
de locis in quibus certe publicatum non est; tandem de locis 
in quibus publicatio est dub ia. 

1169. 1° Si in paroc/iia  decretum certe publicatum fuit 
(necpostea revocatum), regula generalis est omnes obligare, 
ideoque matrimonium  clandestinum  inibi  contractum esse 
nulhmi : omnes, inquam, turn incolas, ut patet, turn alieni- 
genas et vagos, licet in ea parochia domicilium vel quasi- 
domicilium non obtinucrint, aut c loco veniant ubi decretum 
non viget. Nam lex tridentina est simul pcrsonalis et localis 
(n, 11GG); quatenus personalis afficit incolas qui in territorio 
habcnt domicilium vel quasi-domicilium ;  quatenus localis 
afficit territorium et obligat omnes qui ibi matrimonio jungendi 
sunt. Proindc incolas obligat vi locali el personali; alienigenas 
qui  adveniuut e loqo  ubi decretum Tametsi pariter urget, 


192 TRACTATES  CANONICUS  DE  MATRIMONIO 

retento ibidem domicilio aut quasi-domicilio, rursus obligat 
vi locali el personali; alienigenas qui adveniunt e loco ubi non 
urget, retento ibidem domicilio vel quasi-domicilio, et vagos, 
vi locali tantum. Quamquam enim peregrinus probabilius non 
teneatur legibus particularibus nee sui territorii, nee locorum 
per quae transit, tamen quoad contractus subjicitur legibus 
sive scriptis sive non scriptis locorum in quibus fit contractus, 
ex cap. ult., De foro competenti, et /. G ff. De evictionibus (1). 
Hinc adagium juridicum hac in re : locus reyit actum. Proinde, 
e. g., matrimonium clandestinum in Galliis est vi localiimtmn 
etiam inter Anglos transeuntes aut vagos. Et revera Bene- 
dictus XIV, in sua declaratione Matrimonia, 11 Nov. 1741, 
DeSyn., lib. VI, cap. VI, n. 14, Inst. Ecc. 33, docet haere- 
ticum Hollandum (qui decreto Tametsi in patria non tenetur) 
invalide contraherc matrimonium clandestinum in rcgione 
tridentino decreto subjecta, si ibidem nee domicilium nee 
quasi-domicilium obtinuerit. 

1170. Hanc doctrinam contra Garriere, aliosque paucos qui 
probabilius putabant valere matrimonium eorum qui haben- 
tes in loco ubi lex Tridentina non viget, domicilium vel quasi- 
domicilium clandestine contrahunt in loco ubi viget, S. G. G. 
funditus ad examen revocavit et definivit in Parisiensi Matri- 
monii, die 28 Jan. 1899. Nam Henrica de L., aetate minor, 
domicilium maternum babebat Londini, quando Lutetiam 
Parisiorum petiit. Postquam paucis hebdomadis commorata 
esset apud amitam in parochia A. , ingressa est, educationis ergo, 
convictum in parochia B., ubi proinde quasi-domicilium obti- 
nuit, quod tamen circa finem anni scholastic! dereliquit, ut 
matrimonium iniret cum GermanoB., qui domicilium habebat 
in parochia G. Ut matrimonio Henricae existeret mater cum tota 
familia Lutetiam Parisiorum venit, domum ad mensem locavit 
in parochia A., ubi, factis publicationibus, matrimonium cele- 
bratum fuit absque ulla dclegatione sive proprii parochi vel 
Ordinarii Londincnsis, sive proprii parochi vel Ordinarii Pari- 
siensis. Cum matrimonium malos habuisset exitus, Henrica 

\. Pirhing, lib. IV, til. Ill, n. 10; Sanchez, lib. Ill, disp. XVIII, n. 26. 


CAP.  V. DE  MATRIMONII  FORMA 193 

declarationem nullitatis sui matrimonii ex capite clandestinitatis 
petiita Curia Parisiensi, quae revera sententiam in hoc sensu 
tulit. Tandem causa remissa ad S. G. C., proposito dubio : 
c An sit confirmanda vel infirmanda sententia Curiae Archie- 
piscopalis Parisiensis in casu » ; S. G. reposuit : « Esse confir- 
mandam ». Occasione disceptationis hujus causae affirmatum 
est hunc casum numquam an tea ad examen revocatum fuisse ac 
decisum a Sacris Gongreg. Romanis, sed confer Pignatelli, 
torn. V, cons. 79, n. 8 ; Perrone, De matr. christ., lib. 11, sect. 11, 
cap. VI, a. V; Rosset, n. 2099. 

1171. At cessat obligatio et  matrimonium clandestinum 
est validum, imo  et licitum,  si lex in eo loco jam sit obser- 
vatu impossibilis. Et quidem si per hypothesim observantia est 
impossibilis turn quoad praesentiam parochi, turn quoad te- 
stium praesentiam, obligatio penitus cessat. Si vero observantia 
est possibilis quoad praesentiam testium et impossibilis quoad 
praesentiam proprii sacerdotis, obligatio cessat quoad parochi 
praesentiam, sed  urget quoad praesentiam testium, ita ut 
matrimonium sit irritum, nisi coram duobus saltern testibus 
ineatur. Haec certissima sunt, et a Sacris Gongreg. Romanis 
pluries tradita, quarum nonnulla documenta vide apud Bene- 
dictum XIV, De Syn., lib. XI I, cap. V, n. 5, quibus alia addi 
facile possent. Ratio est quia in casu lex Tridentina opponitur 
juri naturali ad matrimonium ; in quo conflictu hoc praevalere 
debet. Porro  impossibilitas quoad praesentiam testium vix 
potest verificari cum  quilibet masculus aut foemina, usum 
rationis habentes, possit esse testis, ut supra diximus. At impos 
sibilitas quoad praesentiam proprii sacerdotis potest utique 
verificari, ut in Galliis tempore publicae perturbationis circa 
finem saeculi decimi oetavi, et praesertim in locis missionum. 
Circa hanc igitur paulo immoramur, rem melius determinantes. 

1172. Et in primis impossibilitas hie intelligitur physica 
vel moralis in sensu lato ita ut comprehendat etiam seriam 
difficultatem, quando lex Tridentina «  observatu impossibilis 
aut difficilis fuerit >, ut ait S. G. S. Officii in instructione diei 
6 Julii 1817. Nempe quando nupturientes non possunl omnino 
parochum legilimum habere (Pius VI ad Episcopum Lucionen- 

II 13 


194 TRACTATUS  CANONICUS  DE  MATRIMONIO 

sem 28 Mail 1793) ; vel nonnisi difficillime et perivulosissime 
ad eum recurrere possunt (Pius VI, ad Episcopum Gcnevensem, 
5 Oct. 1793) ; vel tutus accessus ad ilium non est (S. G. C., 
18 Jan. 1863) ; vel ob persecutionem non est Christianis facilis 
aditus ad missionarium (S. G. de Prop. Fide, |2 Julii 1827, 
ad 2um) ; vel facilis ad eosdem (parochosj et tutus non patet 
accessus (S. G. S. Offieii, 6 Julii 1817). 

1173. Casum singularem hujus impossibilitatis ad examen 
revocat S. G. de Prop. Fide in instructione ad Pracfectum Mis- 
sionum Insulae Curasao, an. 1785, circa matrimonia pauperum. 
Praefectus  exposuerat  auctoritatem  civilem  insulae  legem 
tulisse,  qua praecipiebatur  catholicis  matrimonium  coram 
magistratu acatholico Arel ministro protestante ante matrimo 
nium religiosum coram parocho sub poena 500 florenorum. Ut 
autem contraherent coram magistratu acatholico vel ministro 
protestante solvendi erant ab ipsis contrahentibus 50 floreni, 
ita ut si illi vere pauperes essent et non haberent hujusmodi 
summam, contrahere matrimonium nullo modo possent, et nee 
parochus posset assistere, ne inflicta 500 florenorum mulcta 
puniretur.  Ouaerebat igitur  quomodo parochus sese gerere 
debcret, si duo catholici matrimonium inter se contrahere vcl- 
lent, et modum  solvendi 50 florenos  non haberent.  S.  G. 
respondit nihil obstare quominus matrimonium civile coram 
magistratu acatholico ante religiosum coram parocho catholico 
inirent,  dummodo nullus sacer ritus, preces aut benedictio 
intervenerint. Deinde subdit : « Gum veroinopeset miserabiles 
personae, si cogantur magistratum aut ministrum protestan tern 
adire, nequeant persolvere 50 florenos..., hinc parochus catho- 
licus, constito primum sibi nullum inter contrahentcs interee- 
dere canonicum impedimentum ac illorum inopiam veram esse, 
permittat, ut absque etiam sua assistentia matrimonium meant, 
sed tamen praesentibus tribus  vel saltern duobus  testibus 
integrae fidci : acita, celeb rato ma trimonio, teneanturconjuges 
citius quam fieri potest, illud parocho significare, qui in codicc 
matrimoniorum illud saltern secreto adnotet cum indicatione diei 
ac nominibus testium qui praesentes fuerunt > . 

1174. Praeterea hujusmodi impossibilitas  aut difficultas 


CAP. V.  —  DE  MATRIMONII  FORMA 195 

debet esse diutuma : non enim si parochus et Ordinarius per 
diem, aut per hebdomadam desunt, fideles possunt, coram testi- 
bus tantum, matrimonium mire. S. G. S. Officii, die i JuliilSGS, 
respondens ad Episcopum Yallispranensem haec habet : « lidem 
E.mi Patres declararunt : Quando difficilis nee tutus est acces- 
sus, et ignoratur quandonam parochus haberi possit, etpraevi- 
delur spatium salteni unius mensis a loco abfulurus, nullusque 
alius sit, qui vices parochi suppleat, matrimonium A^alere absque 
praesentia parochi, servata tamen in eo quo potest, forma Con- 
cilii, nempe adhibitis saltern duobus testibus » (1). 

Ballerini ad Gury, torn. II, n. 840, merito subdit : « Unde 
fit, ut quando prudenter censeri queat intra mensem non 
affore facultatem tuti accessus ad parochum, jam ex nunc etalia 
inora non interposita, ea forma matrimonium valide ac licite 
contrahi possit > . 

1175. Insuper debet esse communis. Casus impossibilitatis 
particularis, idest pro uno et non pro aliis, verificatur praesertim 
in articulo mortis, quando ad matrimonium ineundum paro 
chus deest. Gommunissinia sententia est matrimonium absque 
parocho et testibus initum in casu essenullum(2), quia, aiunt, 
necessitas nequit reddere habilem, quern Tridentinum declarat 
omnino inhabilem. Nommlli pauci apud Sanchez, /. e., n. 3, 
putant probabile esse matrimonium in casu valere. His accedit 
Ballerini ad Gury, torn. II, n. 840; nam, aitiste, in casu per- 
plexo valde probabile est ex benigna interpretatione voluntatis 
Ecclesiae cessare impedimentum (n. 249), nempe necessitatem 
particularem reddere habilem, qui lege erat inhabilis : proindc 
a pari etiam in particular! impossibilitate valde probabile est 
impedimentum clandestinitatis cessare ; in quo dubio juris, 
impedimentum certe non urget (n. 262). Haec argumentatio 
difficile dissolvitur ; sed in praxi non est recedendum a doc- 
trina communi, donee S. Sedes mentem suam aperuerit. 

At, e contrario, stante communi impossibilitate, lex Triden- 

1. Apud Konings. lib. //, pag. 303, et Marc, n. 2071. 

± Sanchez, lib. Ill, disp. XVII, n. 4; D'Annibale, p. Ill, § 460, 
not. ii7; Pirhing, lib. IV, til. Ill, n. 7; S. Alphonsus, lib. VI, n. 1079; 
Santi, lib. IV, lit. Ill, n. 47; Feije, n. 304; Scavini, vol. Ill, n. 877. 


19G TRACTATUS  CANONICUS  DE  MATRIMONIO 

tina obligat eum, qui adhuc potest adire proprium sacerdotem 
vel dclegatum, aut saltern per litteras potest infra mensem 
obtinere a proprio sacerdote idest a parocho, vel ab Ordinario, 
vel ab ipso Romano Pontifice delegationem alter! sacerdoti, qui 
matrimonio assistat (1). 

1 176. Qtiando haec impossibilitas praevidetur, ac illi occurri 
potest per delegationem aliis sacerdotibus factam assistendi 
matrimoniis, Ordinarius (ac forte ipse etiam parochus) tenetur 
hanc delegationem facere. S. C. deProp. Fide, dielS/w/uYlG^o : 
« Districte praecipiendo mandavit, ut ad majorem contrahen- 
tium commoditatem in diversis Japoniae locis sacerdotes saecu- 
lares vel regulares constituat (Episcopus) cumfacultate speciali 
assistendi matrimoniis » . At si, deficiente proprio sacerdote ac 
delegate, haberi queat alius sacerdos, necesse minime est pro 
validitate matrimonii ut coram eo una cum testibus celebrctur, 
quia nihil ad stabilitatem conjugii praesentia ejus sacerdotis 
conferret. S. G. Cardinalium pro negotiis ecclesiae Gallicanae 
specialiter deputatorum, die 22 Apr. 1795, in responsione 
ad 6um, declaravit in iis rerum adjunctis conveniens esse, ut a 
quolibet sacerdote catholico benedictio recipiatur. 

Eadem S. G. de Prop. Fide in epistola encyclica ad Episco- 
pos et Vicarios Apost. in Sinis, Tunkino, Gocincina diei 
23 Junii 1830, indicat etiam modum, quo matrimonium incasu 
contrahi debet : « Si missionarius adiri nequeat et ineundi 
matrimonii urgeat necessitas, atque aliunde nullum omnino 
obstet impedimentum, tali casu parentes duos testes eligant, 
qui, una cum sponso et sponsa eorumque propinquis ad eccle- 
siam se conferentes, flexis genibus, consuetos fidei, spei, cha- 
ritatis, contritionis actus in communi recitent, sicque sponsus 
et sponsa ad contrahendum matrimonium recte se disponant. 
Post haec surgentes sponsus et sponsa coram praedictis testi 
bus per verba de praesenti mutuum exprimant consensum, et, 
post actas gratias Deo, domum revertantur. Si autem ad eccle- 
siam ire nequeant, in privatis domibus praedicta observentur, 
Postea vero, data opportunitate, novi conjuges et testes missio- 

1. Feije, n. 304. 


CAP. V.  DE  MATRIMONII  FORMA 197 

narium adeant, ut ipsi de matrimonio rite inito legitime constet, 
et ab eodem benedictioncm accipiant » (1). 

De hac benedictione, postea a proprio sacerdote petenda, 
infra sermo erit. Interim animadvertimus matrimonium fuisse 
validum, etsi hae caeremoniae servatae non fuissent : insuper 
testes in hisce casibus, si fieri potest, debere esse catholicos, vel 
saltern Christianos, uti pluries Sacrae Congreg. docuerunt (2), 
licet etiam coram paganis testibus matrimonium initum valeat 
(n. 1155). 

1177. Modo de haereticis agendum est, utrum et ipsi de- 
creto Tridentino adstringantur, necne; quae quidem quaestio 
non sine aliqua confusione penes nonnullos AA. exponitur, et 
difficultate non vacat. Haereticis vero merito accensentur hac 
in re apostatae et schismatici. Infideles non teneri palam est. 

1178. Principii loco contra nonnullos antiquos scrip tores 
statuimus et haereticos per se hoc decreto obligari,  ideoque 
clandestina matrimonia haereticorum inter se aut mixta irrita 
esse. Sane nusquam declarantur exempt!, imo potius decla- 
rantur adstricti. Id exipso Cone. Trid. deducitur. Namut supra 
narratum est (n. 1047), Concilium ideo praecepit singularem 
ilium promulgationis modum, ut cum credibile non esset decre- 
tum promulgandum fore in haereticorum territoriis, ita eorum 
clandestina matrimonia valida remanerent. Hoc autem ostcndit 
Concilium ex una parte noluisse nullitatem matrimoniorum 
haereticorum, sed simul ex alia putavisse decretum publicatum 
afficere quoque haereticos, et hos non excludi, nisi ex non 
peracta promulgatione. Clarius S. C. C., die 8 Jan. 1678, pro- 
bante Innocentio  XI declaravit :  « Haereticos quoque,  ubi 
decretum est promulgatum, teneri talem formam observare ac 
propterea etiam ipsorum matrimonia absque forma Concilii, 
quamvis coram ministro haeretico vel magistrate civil! con- 
tracta, irrita et nulla esse ». Eamdem declarationcm dederat 
eadem S. C., die 8 Jan. 1663. Etdie 3 Sept. 1772, in instruclione 
ad Episcopum Gencvensem : « Intorno al 1° et 2° dubbio, che 

1. Collect. Paris., n. 094. 

2. S. C. pro negotiis ecclesiae Gallicanae, probante Pio VI, in epist. 
Cardinalis DC Zelada ad Episc. Lucionensem, 23 Mali 1793. 


198 TRACTATUS  CANONICUS  DE  MATRIMONIO 

risguarda i matrimonii clandestini, i quali si contraggono contro 
la Icgge del Goncilio di Trento, c da osservarsi come, dove i 
contraenti hanno fissato il loro domicilio o quasi-domicilio in 
paesi nei quali e stata promulgata la legge Tridentina, siano 
pure eglino cattolici o eretici, sono tenuti a contrarre il matri- 
monio con quelle condizioni, chc dalla medesima legge sono 
prescritte; altrimenti contraggono invalidamente... » (1). 

1179. Posita hac haereticorum obligatione contrahendi ma- 
trimonium coram parocho et testibus, quaeritur num paro- 
chus eorumdem matrimonio assistere possit aut debeat. De 
matrimonio inter partem catholicam et partem non catholicam 
sive baptizatam  sive non baptizatam, vide n.  485 sequ. et 
n. 544 sequ. Praeterea certe parochus assistere nequit active; 
aut si haeretici in expressione consensus matrimonialis aliquid 
addunt contrarium naturae vel perpetuitati matrimonii vel 
haeresim sapiens ; sed modo agitur de matrimonio duorum 
haereticorum inter se et de parochi assistentia mere passiva 

(n. 506), ab utraque aut saltern alterutra parte requisita, ita 
ut parochus sponte sua non sese iinmisceat in negotiis haereti- 
corum, et quin in expressione consensus matrimonialis aliquid 
addatur quod permitti nequit. 

1180. Jam vero, responsionem huic quaestioni aliquantu- 
lum elargientes, dicimus : 

1° Si agatur de matrimonio inter duos infideles, missionarii 
catholici « propter graves causas, si bonum religionis catho- 
licae id postulet, possunt exhibere suam praesentiam matrimo- 
niis inter infideles, dummodo ex omnibus adjunctis appareat 
vel etiam expresse declarent se assistere nullatenus tamquam 
fungentes munere sacro, sed mere ut testes et spectatores con- 
tractus naturalis ; dummodo sufficienter constet nullum impe- 
dimentum et nullum pactum intervenire quod reddat matri- 

1. Latine : Circa primum ac secundum dubium respiciontia matri- 
monia clandestina quao contrahuntur contra Icgem Cone. Trid., 
observandum est quod ubi contrahentes domicilium vol quasi-domi- 
cilium stabilivcrint in locis in quibus lex Tridentina est promulgate, 
etiamsi sint catholici vel haeretici, tenentur ad contrahendum matri- 
monium cum illis conditionibus quae ab eadem lege praescriptae 
sunt; secus contrahunt invalido... 


CAP. V.  —  DE  MATRIMONII  FORMA 199 

monium invalidum, nihil admisceatur aliquid superstitiosum, 
aut quod falsum cultum redoleat ; et dummodo absit omnis 
ratio scandali >. Ita S. C. S. Officii die 1 Dec. 1864, proinsula 
Samoae. Sane matrimonium in casu per se est ethice bonum, 
imo et sacrum, licet dignitatem veri sacramenti non habeat. 
2° Siagitur de matrimonio inter duos haereticos, lege Triden- 
tinanonadstrictos, applicanda foret ejusdemS. G. responsioad 
episcopum Bardensem in Statibus Unitis Americae Septentrio- 
nalis, die 20 Dec. 1837. Nam episcopus Bardensis in cujus dioe- 
cesi decretum nee erat nee est publicatum, exposuit : « Multi 
protestantes, absque ulla intentione religionem catholicam am- 
plectendi, saepe sollicitant ut vel coram.uno e suis sacerdotibus 
vel coram episcopo consensum ad matrimonium contrahendum 
praestent. Notandum est quod in talibus circumstantiis non 
tamquam sacerdotes, sed sicuti magistratus civiles agerent 
episcopus et sacerdotes, quod legibus Reipublicae licitum est. 
Nunc quaeritur utrum ipsi missionariisque suis liceat talibus 
praeesse matrimoniis ». Responsum fuit : « Si agatur de 
matrimonio inter duas partes haereticas, licet bujusmodi inter- 
ventus non ita reprobetur ut numquam licitus esse possit, 
communiter tamen essc dissuadendum » . Est et alia responsio 
data feria V, loco IV, die i Dec. 1864. Nam Visitator Missio- 
num Gongregationis Maristarum in insulis Oceaniae exposuit : 
« Dans 1'Archipel de Tonga la loi civile ne reconnait comme 
mariage que ceux qui out ete contractes en presence du 
ministred'un culte. Par suite des moeurs locales, un projet.de 
mariage, s'il est connu plusieurs jours a 1'avance, ecbouera 
presque toujours devant 1' opposition des parents et amis. L'in- 
teret des bonnes mccurs ct le progres de la religion font une 
loi aux missionnaires de favoriser, autant qu'ils peuvent, la 
conclusion des manages, mais par suite de 1'opposition derai- 
sonnable des parents, il arrive que des heretiques qui deman- 
dent a etre catholiques veulent se marier, avant qu'on puisse. 
les admettre a 1'absolution sacramentelle ou bieu au bapteme 
sous condition. On demande si le missionnaire peut recevoij1 
le consentement de mariage de deux protestants dans cette 
situation. » S. G. S. Officii reposuit : « Missionarii ordinarie 


200 TRACTATUS CANONICUS DE MATRIMONIO 

se abstineant ab assistendo contractui matrimonial! do quo in 
casu et solum in aliquo casu particular! non esse inquietandos 
sub sequentibus conditionibus : a) si matrimonii conclusio vere sit 
continue necessaria et moram non patiatur nee sine periculo, 
ut refertur, differri possit usque ad reconciliationem sponso- 
rum cum Ecclesia Catholica ; b) si in illis regionibus hac in re 
nullum sit periculum scandali nee ex opinione sive catholico- 
rum sive haereticorum ulla species conniventiae crga ipsam 
falsam religionem et sectamjiaereticam ; c) si constet sufficienter 
nihil subesse quo matrimonium redderetur invalidum ; d) ita ut 
nulla adhibeatur caeremonia religiosa adeoque sine vestibus 
sacris aut ornatu ecclesiastico, in loco non sacro, sine precibus 
aut benedictionibus, missionarius, sicut testes alii, adsit, ipsa 
forma et ipso modo assistentiae declarans illos contrahentes 
nondum pertinere ad veram Ecclesiam ; e) per se patet sponsos 
esse relinquendos in bona fide quoad celebrationem matrimo 
nii instatu peccati accensurae, ne peccatum materiale reddatur 
formale. Quoniam agitur de re valde gravi, considerent Missio- 
narii etiam atque etiam, utrum bonum religionis catholicae, 
bonum spirituale contrahentium in singulis casibus hanc epi- 
keiam exigat, et utrum vel sponsi non jam turn possint cum 
Ecclesia reconciliari, differendo pleniorem institutionem in 
aliud tempus, vel vere dilatio matrimonii sine malis gravio- 
ribus fieri nequeat » . 

3° Si agitur de matrimonio inter duoshaereticos, lege Triden- 
tina adstrictos, sed aliquo impedimento dirimenti etiam juris 
ecclesiastic! tan turn impeditos, parochus assistere nequit. Nam 
ex una parte facile patet parochum assistere non posse, persi- 
stente impedimento dirimenti; et ex alia, ut declarat Benedic- 
tus XIV in litteris Magnae Nobis diei 29 Junii 1748 et rursus 
in litteris Ad tuas manus diei 8 Aug. ejusd. anni : « Haec est 
constans consuetude Sanctae Sedis ut dispensationes ab impe- 
dimentis non concedat, nisi catholicis, ideoque nee pro matri- 
moniis inter utramque partem haereticam, nee pro matrimoniis 
mixtis, nisi rarissime et ob causas gravissimas ». Scilicet 
Sancta Sedes aliquando propter causas gravissimas, quin 
concedat haereticis dispensationem, tolerat ac permittit ut ab 


CAP. V.   DE  MATRIMONII  FORMA 201 

episcopis concedatur in casibus particularibus vi facultatum 
pro catholicis obtentarum, ita ut conscientia Ordinariorumqui, 
sciente et non contradicente Romano Pontifice, ita agunt, tuta 
sit. Ita Benedictus XIV in litteris diei 12 Sept. 1750 ad episco- 
pum Breslaviensem ; Pius VI in epistola diei 13 Jul. 1782 ad 
Arch. Mechliniensem, etc., et eodemsensu etiam S. C. S. Offi- 
cii quandoque rescripsit, e. g., in instructione data die 7 Mail 
1869 ad Arch. S. Jacobi in Republica Ghilena. 

4° Demum si agitur de matrimonio inter duos haereticos 
lege Tridentina adstrictos et ab aliis impedimentis liberos, juxta 
responsionem S. G. C. diei 22 Jim. 1624, ad 2um, parochus 
nee deberet nee posset assistere ; ibi : « Sive alter tantum de 
conjugibus sit haereticus, sivc ambo, nullatenus debere paro- 
chum haereticorum matrimoniis assistere (1) ». Sed videtur 
distinguendum. Nam lex Tridentina obligans haereticos ad 
contrahendum coram parocho et testibus, eo ipso obligat, ut 
patet, parochum ad assistendum eorum matrimoniis; secus 
esset manifesto contradictoria. Igitur esset alia lex, quae, pro- 
hibendo parochis ne assistant, arceret a matrimonio haereticos, 
donee convertantur. Jam vero Ecclesia, prohibendo parocho 
ne assistat, potest utique A^etare matrimonium partium lege 
Tridentina adstrictarum, donee aliquid faciant quod facere 
debent et facile possunt ; sed potestne arcere haereticos a matri 
monio, donee convertantur? Si agatur de haereticis-apostatis, 
qui nempe facto proprio personal! ad haeresim transierunt, 
potest, ut patet exemplo publici peccatoris, qui jure communi 
a matrimonio prohibetur, nisi prius accedat ad tribunal poeni- 
tentiae (n. 243). At haereticis non apostatis, qui in haeresi 
nati et educati sunt quique saepissime suntin bona fide, negare 
matrimonium, nisi convertantur, foret plane contra naturae 
jus. Igitur vel permittatur parocho assistere matrimoniis horum 
haereticorum cum cautelis supra indicatis, vel ii haeretici a 
lege Tridentina eximantur. Ceterum casus est rarissimus; 
eoque occurrente, recurratur ad S. G. S. Officii. 

1. Citari solent etiam alia responsa Sacrarum Congreg. Romanaruin, 
praesertim S. C. S. Officii, sed pl<jraque ant nullatenus aut nonnisi 
sub aliquo tantum respectu sen indirecte faciunt ad rem. 


202 TRACTATUS  CANONICUS  DE  MATRIMOiVIO 

1181. Diximus tamen (n. 1178) haereticos lege Tridentina 
teneri per se : nam admittimus per accidem haereticos saepe 
lege Tridentina non adstringi. Proinde merito Pius VII ad Ar- 
chiep. Moguntinum, die 8 Oct. 1803, de sententia quac tenet 
matrimonia haereticorum coram  ministro  acatholico  inita 
generatim nulla esse, atque adeo validas fore secundas eorum 
nuptias, si modo coram catholico parocho contrahantur, ait : 
« Nee undique vera est nee satis tuta, neque idcirco in praxi 
quibuscumque in casibus indiscriminatim  sequenda.  Probe 
enim novit Fraternitas Tua hujus generis matrimonia rata et 
firma consistere iis in locis in quibus Gone. Trid. dccretmn vel 
numquam publicatum fuit, vel numquam observatum tam- 
quam ejusdem Concilii decretum, vel si quando observatum 
fuit,  longo dein temporis intervallo in desuetudinem abiit. 
Hinc factum est ut praefata  opinio,  quae matrimonia inter 
haereticos contracta coram ministro acatholico generatim nulla 
et irrita esse propugnat, adversaries semper habuerit et nu- 
mero plures et auctoritate praestantissimos, adeo ut vix ali- 
quem retinuerit probabilitatis gradum, maxime post editam a 
Benedicto XIV, an. 1741, pro matrimoniis Hollandiae celeber- 
rimam declarationem > . 

1182. Si decretum in loco non fuit rite publicatum, aut 
contraria consuetudine revocatum fuit, patet eodem nee catho- 
licos nee haereticos teneri. Sed aliquando decretum, rite publi- 
catum et vigens, afficit catholicos, sed non haereticos. Idmani- 
feste supponitur in sequent! epistola  S. C. de Prop. Fide ad 
episcopum Nicopoleos, die 11 Jan.. 1817. Quaestio erat de vali 
date matrimonii inter catholicum et schismaticam, et S. G. 
rescribit : « Quantunque nei paesi di  antico dominio Turco 
vogliasi publicato nelle chiesc e societa cattolichc, ossia per lo 
meno fra cattolici latini e greci ivi domiciliati, il citato decreto 
del Tridentino, e sieno conseguentemente nulli i matrimonii ivi 
contratti fra cattolici e cattolici, senza la presenza del sacer- 
dote proprio di unadelle parti contraenti, non e stato pero ne 
mai publicato, ne mai osservato in quei dominii nelle societa o 
scismatiche, o eretiche, ivi da gran tempo formate e stabilite : 
c percio i matrimonii ivi celebrati o dai scismatici ed eretici 


CAP. V.  —  DE  MATRIMOMI  FORMA 203 

fra loro, o da una parte cattolica e Faltra eretica o scismatica 
avanti il pastore eretico o scismatico dovranno aversi per rati 
e valid!.. . » (1). 

Et clarius adhuc id tradit Pius VII rescribens ad Imp. Napo- 
leonem. Hie instabat ut nullum declararetur ex capite vel 
raptus vel clandestinitatis matrimonium a suo fratre Hieronymo 
Baltimorae in America initum cum acatholica. Pius VII, die 
27 Junii 1805, negativam dedit responsionem, et quoad 
clandestinitatem haec habet : « Get empechement vient du 
Concile de Trente : inais la disposition du meme Concile n'a 
lieu que dans les pays ou son fameux decret... a etc public, et 
meme dans ce cas il n'a lieu qua regard des personnes, pour 
lesquelles on I'a publie... Le decret du Goncile de Trente n'y 
ayant pas etc publie, sa disposition de la necessite de la pre 
sence du cure ne peut y avoir lieu, et aussi pour une autre 
raison, qui est que quand meme cette publication y cut ete 
faite, on ne Faurait faite que dans les paroisses catholiques, 
s'agissant d'un pays originairement acatholique, de sorte qu'on 
ne pourrait j amais en deduire la nullite d'un manage mixte, 
cest-a-dire entre un catholique et une heretique a I'egard de 
laquelle la publication riest pas censee etre faite. Ge principe a 
ete etabli par un decret de Notre Predecesseur Beuoit XIV au 
sujet de manages mixtes contracted en Hollande, et dans la 
Belgique confederee. Ix? decret n'etablissant pas un nouvcau 
droit, mais etant seulement une declaration, comme porte son 
titre (c'est-a-dire un devcloppement de ce que ces manages 
sont en realite), on comprend aisement que le meme principe 


\. Latine : Quamvis in regionibus antiqnae Turcicac dominationis 
feratur in ecclesiis et societatibus catholicis, nempe saltern inter ca- 
tholicos Latinos et Graecos ibi commorantes, citatum Tridentinum 
decretum esse publicatum, ac por consequens nulla sint matrirnonia 
ibidem contracta inter catholicos et catholicos absque praesentia pro- 
prii sacerdotis alterutrius partis contrahentis, tamen numquam fuit 
publicatum et observatum in illis regionibus in societatibus schisma- 
ticis aut haereticis ibidem ex multo tempore conilatis ac constitutis. 
Atque ideo matrimonia ibidem inita aut a schismaticis et haereticis 
inter se aut inter unam partem catholicam et aliam haereticam aut 
schismaticam coram pastore haeretico aut schismatico habenda erunt 
rata ac valida... 


204 TRACTATUS  CANONICUS  DE  MATRIMONIO 

doit etre applique aux manages contractes entrc un catholique 
et line heretique dans un pays sujet a des heretiques : quand 
memo parmi les catholiqucs y existant on aurait public le 
susdit decret » . 

1183. Ut vero determinemus quandonam decretum, in loco 
promulgatum et vigens, haereticos non afficiat, variae fingantur 
hypotheses. 

a) In aliquoterritorio, e. g. , Americae Septentrionalis, sunt 
haeretici et schismatic! cum suis ministris et templis, et una 
simul sunt catholici, in dioeceses et parochias divisi, cum 
sacerdotibus et ecclesiis. Jam vero si ibi in parochiis catholicis 
publicatur decretum, hoc afficit catholicos, non vero haere 
ticos et schismaticos. Id apertetradit Pius VII, /. c., confirmat 
S. G. S. Officii in responsione mox citanda et in aliis pluribus, 
e. g., in responsione diei 2 Martii 1842 pro civitate Argentina 
et in alia pro Alsatia diei o Julii 1848 (1) et optimo jure 
defenderunt viri docti cum ultimis annis caput Tame f si in civi 
tate Berolinensi promulgarctur (2) . 

1184. b) In territorium, c. g., Galliarum, in quo non erant 
aut fere non erant nisi catholici, et decretum promulgatum 
fuerat in singulis parochiis,  erant aut deinde  accesserunt 
haeretici  aut  schismatic! ,  viventes inter catholicos,  quin 
tamen  ministrum et templum  habeant.  In hoc  casu aca- 
tholicos teneri lege Tridentina, certum omnibus  est ;  quod 
S. G. S. Officii saepius declaravit, e. g., in cit. responsione diei 
5 Jul. 1848, ad 3um, pro Alsatia. Quod si acatholici, publicato 
dccreto, ad locum catholicum accesserunt ibique statum legalem 
a Gubernio obtinuerunt, socictatem  religiosam constituentes 
cum templo et ministris, casus est difficilior et, juxtaS. G. S. 
Officii  responsionem mox citatam ad 2um,  recurremlum  in 
casibus particular ibus. Sed, nisi incidamus in tcrtiam hypo- 
thesim  sequentem, dicendum  est  decretum  afficere  etiam 
haereticos aut schismaticos.  Hue  spectat sequens responsio 
S. G. S. Officii. Matrimonium mixtum, coram ministro acatho- 


1. Canoniste contemporain, an. 1893, pag. 26 sequ. 

2. Vide votum Consultoris in cit. Limburgensi. 


CAP. V.  DE  MATRIMONII  FORMA 205 

lico cclebratum Confluentibus in dioecesi Trevirensi, an. 1821, 
fuerat a Curia Trevirensi irritum declaratum ob clandestini- 
tatem, die 22 Dec. 1851 ; sed in altera instantia Curia Goloniensis 
pro validitate stetit. Re delata ad S. C. S. Officii, in primis 
scriptum fuit ad Episcopum Trevirensem, die 22 Nov. 1852 : 
« E.mi Inquisitores Generales, antequam in re tanti moment! 
quidquam decernant, in comitiis, fer. IV, die 24 hujus mensis 
habitis decreverunt litteras ad Amplitudinem Tuam dandas 
esse, ut certo innotescat, num Confluentibus fuerit decretum 
Cone. Trid., cap. 1, sess. XXIV, deref. ma/. , rite promulgatum 
in singulis parochiis, utrum tempore ejusdem promulgationis 
in ea civitate exlarent haeretici, qui suos haberent ministros et 
ecclesias, velpotius subinde supervenerint » . Cum vero Episcopus 
Trevirensis respondisset affirmatiATe ad primam quaestionem ; 
ad aliam vero acatholicos recentioribus tantum temporibus pro- 
priam ibi parochiam erexisse,S.C. S. Officii, die 24 Jan. 1853, 
resolvit : « Infirmata sententia Curiae archiepiscopalis Colo- 
niensis, confirmandam esse sententiam Curiae episcopalis 
Trevirensis >. Aliae etiam citari possent similes responsiones 
sive S. C. S. Officii, sive aliarum Congreg. Romanarum (1). 

1185. c) In territorio, in quo prius non erant aut fere non 
erant nisi catholici, et in cujus parochiis decretum publicatum 
fuerat, deinceps catholici in haeresim aut schisma declinave- 
runt, vel, expulsis catholicis, haeretici aut schismatici illorum 
locum occupaverunt, ita ut modo societates religiosae haereti- 
corum aut schismaticorum cum templo et ministris habeantur 
potius quam catholicorum. DD. minime convenientibus, puta- 
mus decretum non  afficerc has  societates,  quia  moraliter 
diversac sunt ab ilia, pro qua promulgatio prius facta fuerat. 
Hie est casus Statuum Foederatorum Belgii et Hollandiae pro 
quibus Rencdictus XIV dedit celebrem declarationem, Matri- 
monia, 4 Nov. 1741, de qua fusius agendum est. 

1186. Notandum est decretum Tridentinum publicatum in 
Belgio fuissc cura Philippi II Hispaniarum Regis, cui Belgium 


1. P. Wernz,  n. 166, not. 135; Rosset, n. 2100; Lehmkuhl, n. 71 
aliique. 


206 TRACTATUS  CANONICUS  DE  MATRIMONIO 

subdebatur ; licet nonnulli putaverint, non sine fundamento, 
hanc promulgationem factam non fuisse ad normam Gone. 
Trid. (1). At deinde, an. 1672, mutata est in Belgio rerum 
facies ; Belgium Hollandiae unitum est ; Respublica Batavorum 
intestinis bellis vexata ; fides catholica c provinces proscripta ; 
publica quoque sacramentorum administratio edictis vetita ; 
leges Romani Pontificis constantissime spretae. Atque ita 
societas religiosa catholica fere disparuerat et in ejus locum 
successerat haereticorum societas. Quaeri tune coepit utrum 
matrimonia clandestina haereticorum inter sc aut mixta valida 
essent, necne, ob promulgationem decreti Tridentini prius 
factam. In praxi communi et constant! quaestio soluta fuerat 
pro validitate : sed plures canonistae ac theologi, ipsaS. G. C., 
et ipse Bellarminus in epist. ad Nuntium Apost. in Germania, 
Episcopum Tricaricensem, an. 1600, steterant pro nullitate. 
Sub Clemente XII haec quaestio rursus ad examen revocata 
fuit, ut decrctoria decisione definiretur ; ct Lambertinus, tune 
in minoribus consti tutus, consul tus, aliis aliud sentieutibus, 
opinatus est pro validitate. Quum Clemens XII supremum diem 
obiisset, hanc quaestionem resolvit Benedictus XIV, /. c., 
praevia sententia S. G. G., declarans valida pro illis Statibus 
matrimonia turn haereticorum inter se, turn mixta, sine 
Tridentina forma, licet illicita, nisi ahud obesset dirimens 
impedimentum. 

1187. Rationes propter quas theologi ct canonistae consulti 
concludebant matrimonia clandestina haereticorum inter se 
valida csse, variae fuerunt; casque refer t idem Benedictus XIV, 
De Syn., lib. VI, cap. VI, n. 1 sequ., et fusius De Roskovany, 
op. cit., § 49. Alii scilicet ita concludebant, quia facta promul- 
gatio etiam pro catholicis certo non constabat ; alii, quia, 
admissa etiam promulgatione, enata postea erat nova haereti 
corum societas, quae decreto, pro alia societate promulgato, 
ad string! non poterat ; alii, quia rneus Gone. Trid. fuit haere- 
ticos eximere; alii tandem, quiaputabant idreligioni catholicae 
cxpedire. Quaenam ex istis fuerit ratio decidendi pro validitate, 

\. De Roskovany, De malrimoniis mixtis, lib. /, g 47. 


CAP. V.  DE  MATRIMONII  FORMA 207 

Benedictus XIV non dicit. Putamus fuisse alteram : nam non 
potuit esse prima, quia tune etiam matrimonia ciandestina 
catholicomm valida dicenda fuissent ; non tertia, quia id 
absolute positum non est verum, licet verum videatur in hypo- 
thesi ab alterius rationis assertoribus eonsiderata ; non quarta, 
quia exinde locus est potius dispensation!, quam declarationi 
validitatis (1). 

Semel vero admissa validitate matrimoniorum haereticoram 
inter se, omnes in Gongregatione, concordibus suffrages, ait 
Benedictus XIV, De Syn.,L c., n. 12, existimarunt valida quoque 
esse, licet illicita, matrimonia mixta ob principium n. 1167 
expositum. 

1188. Haec declaratio Benedicti XIV, principaliter saltern, 
non est dispcnsatio, sed simplex declaratio, ut nomen indicat, 
seu authcntica legis Tridentinae interpretatio ; non reddidit 
proinde valida matrimonia ciandestina postea contrahcnda, 
neque sanavit antea contracta, sed declaravit decretum in 
tcrritorio promulgatum, juxta mentem Gone. Trid. , non afficere 
haereticos in casu. Id tradit Pius VII, cujus verba retulimus 
n. 1182, colligitur aperte ex ipso declarationis textu, et indicat 
ipse Benedictus XIV in cpist. SingulariNobis, 9 Febr. 1747, § 17 : 

« Ex verissimis arguments conjecturisque probatum est, 

Cone. Trid. cum novum illud dirimens impedimentum consti- 
tuit, decretum suum ad ea matrimonia non extendisse, quae 
disceptationi a Nobis an. 1741 solutae occasionem dedere ». 
Diximus : principaliter saltern, quia ultro adinittimus declara- 
tionem Benedictinam babuisse vim dispensationis seu decreti 
turn pro parochiis, si quae erant, Statuum Foederatorum, in 
quibus ratio exemptionis non verificabatur, turn pro principle 
communicationis exemptionis (2). Praeterea quamquani Be 
nedictus XIV, /. c., emiserit principaliter simplicem declara- 
tionem, quae proinde similibus rerum adjunctis applicatur, 
tamen cum errandi periculum grave sit in re tanti momenti, 
Sancta Sedes saepius edixit Benedictinam declarationem non 


1. De Roskovany, op. cit., § 51. 

2. P. Wernz, n. 167, not. 151. 


208 TRAGTATUS CANON ICUS DE MATRIMONIO 

posse ad alia loca extend!, nisi a Sancta Sede : ipsa enim sua 
auctoritate, etsi facti species eadem non foret, potest ea matri- 
monia valida reddere per dispensationem. Hinc, e. g., matri- 
monium initum an. 1821 in dioecesi Trevirensi declaratum fuit 
invalidum (n. 1184), licet declaratio Benedictina ad praedictam 
dioecesim an. 1830 extensa flier-it. Loca ad quae extensa 
fuit, recensent Zitelli, /. c. ; Mansella, /. c., eaque habes in 
Alleg. VI. 

1189. Quaesitum fuit a S. G. S. Officii : « An pro intelli- 
gentia Celebris declarationis Benedicti XIV pro Hollandia 
comprehendi possint sub nomine haeretici quinque sequentes 
classes : 1° Illi qui catholice baptizati a pueritia nondum 
septennali in haeresi educantur, ac baeresim profitentur ; 
2° Qui non tarn in haeresi quam ab haereticis educantur, nulla 
scilicet vel vix ulla baercticae doctrinae instructione accepta et 
cultu non frequentato, licet aliquoties participate ; 3° Qui adhuc 
pueri, in manus haereticorum incidentes, haereticae sectae 
adjunguntur ; 4° Apostatae ab Ecclesia catholica ad haereticam 
sectam transeuntes ; 5° Qui nati et baptizati ab haereticis 
adoleverunt, quin ullam solemnem haereseos professionem 

emiserint ac veluti nullius religionis Igitur quid sentiendum 

sciscitatur Episcopus de istorum matrimoniis cum parte catho 
lica initis 1.. » S. G., die 6 Apr. 1859, respondit: « Ad effectum 
matrimonii supra numeratos comprehendi in laudata Bene 
dicti XIV declaratione (1) ». 

Hue etiam spectat responsio ejusdem S. G., die 17 Nov. 1835. 
Nam inter varia dubia 4um ita se habebat : « 4° Gum catholicus 
se simulat protestantem aut apostatam eo consilio, ut matri- 
monium ineat cum muliere catholica coram ministro protestante 
et duobus testibus, ejusmodi matrimonium est ne validum? 
Resp. Negative. Gum enim alter conjugum haeresim simulet 
aut apostasiam, non ideo catholicam fidem ex animo deserit. 
Quocirca cum ambo conjuges sint reapse catholici, clandesti- 
nitatis impedimento tenentur. Quod si conjugum alter non 
haec simularet solum, sed vere animo a catholica fide deficeret, 

\. Feije, n. 319. 


CAP. V.  —  DE  MATRIMONII  FORMA 209 

ad haereticam transiens pravitatem, tune profecto mixtum 
exurgeret matrimonium quod ratum habendum esse, ex supe- 
rius dictis apparet » . 

1190. In aliis locis haeretici lege Tridentina certe teneban- 
tur, sed Sedes Apostolica eosdem dispensavit vel declarans 
valida matrimonia mixta et ideo etiam matrimonia acatholi- 
corum inter se (1), vel declarans valida matrimonia acatholi- 
corum inter se ideoque et mixta, nisi restrictio in dispensationis 
decreto apposita fuerit. Haec loca recenset Mansella, /. <?., et 
Zitelli, /. c. Sunt autem Bavaria, ex instructione Apostolicae 
Sedis, i^Sept. 1834; sed vide Alleg. VI; Hungaria, ex instruc 
tione S. G. Neg. Extr. Ecc., 30 Apr. 1841 ; Hibernia, ex decreto 
S. Officii, mense Martio 1785 ; Universum Regnum Russiacum 
et Regnum Poloniae eidem subjectum, ex decreto S. G. Neg. 
Extr. Ecc. , an. 1844 ; Provinciae Renanae sub ditione Borussica, 
ex brevi Pii VIII ad Episcopos Borussiae Renanae, an. 1830; 
Georgia, ex  decreto S. Officii,  an. 1845; Insula Melitensis, 
an. 1890. In decreto pro Insula Melitensi dato per S. G. Neg. 
Ecc. Extr. praepositam, expresse statuitur lianc dispensatio- 
nem esse pro matrimoniis heterodoxorum inter se, non autem 
pro matrimoniis mixtis ; proindc pro Insula Melitensi nullate- 
nus applicari potest principium tie quo n. 1167 (2). Alia etiam 
sunt  hujusmodi loca,  e.  g.,  Gibraltaria.  Putamus autem 
nomine haereticorum ad  effectum matrimonii etiam in hisce 
locis venire omnes illos, de quibus supra n. 1187, 1188. 

1191. Ex dictis resolve casum peregrini aut vagi, qui ex loco 
ubi non viget, transit in aliquem ex his locis ubi matrimonia 
haereticorum inter se aut mixta valida sunt, licet decretum 
pro catholicis vigeat,  ac ibi clandestine contrahit.  Nam si 
peregrinus aut vagus est catholicus, vel contrahit cum catho- 
lica, et matrimonium est nullum ; vel contrahit cum haeretica, 
et matrimonium est validum, licet illicitum. Si autem peregri 
nus aut vagus est haereticus, semper validum est, etsi cum 
catholica initum sit illicitum : nam pro haereticis, illis in locis 

1. P. Wernz, n. 163, not. 122. 
. 2. Canonisle contemporain, an. 1893, pag* 23 seq. 

II 14 


210 TRACTATUS  CANONICUS  DE  MATRIMOMO 

decretum Tridentinum non viget et ipsi parti catholicae commu 
nicant exemptionem (n. 1167). Quod si hie peregrinus aut 
vagus haereticus e loco veniat ubi decretum Tridentinum ATiget, 
illius matrimonium potest esse quoque nullum, juxta ea quae 
n. 1203 sequ. dicemus. 

1192. E contrario, declaratum pluries fuit clandestina ma- 
trimonia haereticorum inter se aut mixta irrita esse in Galliis. 
S. Poenitentiaria, die 28 Mar tit 1834, interrogata : « Utrum 
matrimonia ab haereticis inter se aut cum catholicis juxta 
solas  leges civiles,  seu coram ministro hacretico, sine prae- 
sentia parochi catholici inita, valida sint in Galliis et in aliis 
regionibus, ubi, uti in Galliis, protestantes et haeretici omnes 
habent suos ministros, templa, seu statum legalem a gubernio 
probatum  » ;  reposuit  : « Negative, exceptis regionibus, de 
quibus loquitur Benedictus XIV in declaratione diei 4 Nov. 
1741, atque ad quas per successores suos ilia eadem declara- 
tio extensa est ». Plura alia S. G. S. Officii responsa in eum- 
dem sensum Aride, si lubet, apud Perrone, vol. //, p. 222 sequ. 

1193. Id confirmatur ex responsione S. G. S. Officii, data, 
die 31 Aug. 1887. Sophia S., Romae nata, religione schismatica 
hortodoxa, natione Russica, una cum suis parentibus ejusdcm 
religionis et nationis domicilium vel quasi-domicilium habe- 
bat in civitate Niciensi. Matrimonium ibi contraxit cum An- 
gelo G. Parisiensi, e  secta protestantium, et matrimonium 
celebratum fuit turn in templo protestantium coram pastore, 
turn in ecclesia Russica coram sacerdote, non vero coram pa- 
rocho catholico et testibus. Post varies annos vitae conjugalis 
mulier divortium civile petiit et obtinuit. Postea, conversa ad 
catholicam religionem, voluit ad alias nuptias transire cum 
viro catholico : proinde petiit a S. G. S. Officii ut vellet nulli- 
tatem primi  matrimonii declararc,  ideoque sibi pcrmittere 
novum matrimonium cum viro catholico. S. G. respondit : 
e Praevio juramento ab oratrice Sophia S. in curia Ebroicensi 
praestando, quo declaret matrimonium clandestine initum ab 
ipsa cum Angelo G. non fuisse ab iisdem, scientibus illius 
nullitatem, ratificatum in loco ubi Tridentinum non viget, 
detur mulieri documentum libertatis ex capite clandestinitatis » . 


CAP. V.  —  DE  MATRIMONII  FORMA 211 

Eodem proinde jure matrimonia clandestina haereticorum 
aut mixta irrita sunt absque ullo dubio in Italia, in Hispania... 

Hue usque de personis quae decreto Tamelsi adstringuntur 
in locis in quibus hoc decretum promulgatum fuit. 

1194. 2° Si in parochia decretum promulgatum non fuit 
(aut fuit postea revocatum consuetudine vel auctoritate Ro- 
mani Pontificis), regula generalis est neminem teneri, cum 
lex non promulgata non obliget. Proinde matrimonium clan- 
destinum ibi celebratum est validum, licet initum absque be- 
nedictione sacerdotis illicitum sit. Id verum est, sive jure sive 
injuria omissa sit promulgatio (1). 

1195. Quaeritur utrum et alienigenae ibi valide contrahant 
sine forma Tridentina. Et quidem si alienigenae illuc appu- 
lerint e loco ubi pariter non viget, certum est, nemine dubi- 
tante, matrimonium valere, quicumque tandem fuerit eorum 
animus ;  nulla  enim est ratio nullitatis,  cum partes nee vi 
locali nee vi personali teneantur. Quaestio est utrum valeat, 
necne, si contrahentes illuc venerint e loco ubi viget; e. g., si 
e Gallia pergant in Angliam, ibique matrimonium civile ineant. 

1196. Basis  responsionis  debet esse Celebris declaratio 
S. G. G. diei 5 Sept. 1626. Proposita enim fuerunt ab Archi- 
episcopo Goloriiensi Electore sequentia dubia : < An incolae 
tarn masculi quam foeminae loci in quo Cone. Trid. in puncto 
matrimonii est promulgatum, transeuntes per locum in quo 
dictum Concilium non est promulgatum, retinentes idem do- 
micilium, valide possint in isto loco matrimonium sine paro 
cho et testibus contrabere ; 2° Quid si eo praedicti incolae tarn 
masculi quam foeminae solo animo sine parocho et testibus 
contrahendi  se  transferant,  habitationem  non  mutantes ; 
3° Quid si iidem incolae tarn masculi quam foeminae eo trans 
ferant habitationem illo solo animo, ut absque parocho et te 
stibus contrahant ? Iidem Cardinalcs ad lum et 2um non esse 
legitimum matrimonium inter sic se transferentes ac trans 
euntes cum fraude ; ad 3um  vero  dubiorum hujusmodi, si 


1. Mansella, p. /, cap. IV, art. IV; D'Annibale, p. Ill, S ^8; Santi, 
lib. IV, tit. Ill, n. 41, cum communi. 


212 TRACTATUS CANONICUS DE MATRIMONIO 

domicilium vere transferatur, matrimonium esse validum re- 
sponderunt et resolverunt. » 

Haec S. G. G. responsio dici etiam solet decretum Ur- 
bani VIII, quia Urbanus VIII, ad instantiam procuratorum 
Archiepiscopi Goloniensis, earn confirmavit Brevi diei 14 A ug. 
1627 (1). 

Hanc responsionem exponimus, ad examen revocantes tres 
casus propositos eisque connexos. 

1197. a) Titius et Sempronia e Gallia pergunt in Angliam 
solo animo sine parocho et testibus contrahendi, retinentes 
domicilium vel quasi-domicilium in Gallia, quin uterque vel 
alteruter acquirat novum domicilium vel quasi-domicilium in 
Anglia ; et ibidem matrimonium clandestinum contrahunt. 
Hicest alter casus propositus S. G. Notum est DD., agentes 
de legibus in genere, communiter admittere peregrinum lege 
particular! patriae suae non obligari, juxta principium cap. 
ult. De constitut. in 6° : « Gum extra territorium jus dicenti 
non pareatur impune > . Hoc autem posito, quaerunt utrum 
lege teneatur saltern peregrinus e loco discedens in fraudem 
legis. Nonnulli affirmant, inter quos Benedictus XIV, De Syn., 
lib. XHI, cap. IV, n. 10, qui id ostenditex hac responsione pro 
matrimoniis et ex Glementis X, Const. Suprema, 2 Aug. 1670, 
pro casibus reservatis. Alii negant, qui pro matrimoniis et 
casibus reservatis rem explicant ex positiva lege Ecclesiae, 
quae has duas exceptiones regulae generali fecit. Quidquid 
sit de quaestione generali, certum apud omnes est ex relato 
Urbani VIII decreto ilium qui, in patria sua lege Tridentina 
obligatus, transiit in locum exemptum solo animo sine pa 
rocho et testibus contrahendi, lege ipsa nihilominus ad- 
stringi (2). Ratio est, quia lex Tridentina est personalis si- 
mul et localis ; et quatenus personalis, afficit personas easque 
sequitur etiam in loco ubi localiter non viget (n. 1166). 


1. Benedictus XIV in cit. epist. ad Archiep. Goanum, 19 Mart. 1758 
(Alleg. VII); De Lugo, Resp. Mor., lib. I,resp. 36. 

2. Schmalz., lib. IV, tit. Ill, n. 112; De Lugo, 1. c.; Reiff., lib. IV, 
tit. Ill, n. 108, cum communi post Urbani VIII decretum, contra ali- 
quos ante hoc decretum. 


CAP. V.  --DE  MATRIMONII  FORMA 213 

1198. Licet vero in Urbani VIII decreto dicatur : solo ani- 
mo conirahendi, tamen juxta omnes matrimonium foret aeque 
nullum, si hie animus esset non unicus sed praecipuus, sine 
quo partes non discessissent ; e. g., si partes Angliam petunt 
principaliter ad matrimonium contrahendum et secundario ad 
aliquod negotium in Anglia expediendum.  Sine parocho  et 
testibus contrahendi, idest contrahendi matrimonium in Anglia, 
seposito proprio parocho aut Ordinario in Gallia, quacumque 
tandem de causa nuptias in Anglia inire velint. Hinc « non 
valere matrimonium initum ab iis qui legem Tridentinam igno- 
rabant, censuit S. G. G., 26 Aug. 1873; vel qui earn scientes 
alio discesserant ut ab injusta parentum vexatione sese redi- 
merent (S. G. G., 3 Apr. 1841, 16 Jun. 1866); vel ut matri 
monium inirent coram parocho consanguineo (ex S. U. I. prob, 
SS.mo, 17 Maii 1804)... »; D'Annibale, p. Ill, % 457, not. 42. 
Proinde ad nullitatem matrimonii non est necessaria in parte 
discedente fraus subjectiva seu dolus mains in Tridentinam 
legem. 

1199. Ex omnibus declarationibus, quas hie auctor verbis 
relatis  indicat,  sufficiat referre datam  in  Gratianopolitana 
Matrimonii, 3 Apr. 1841. Vir nobilis, matrimonium cumpuella 
conditionis longe inferioris inire cupiens, cum timeret ne id 
vetitum esset per leges civiles quae parentum consensum ne- 
cessarium statuunt, Londinum cum puella, omnibus insciis, 
est profectus, ibique post octo vel decern dies coram missio- 
nario in capella catholica matrimonium inivit. Quaestione mota 
de illius validitate, ac delata ad S. G. G., haec certior facta 
per S. G. de Prop. Fide missionarios Anglicos facultatibus pe- 
culiaribus ad assistendum  matrimoniis non esse praeditos, 
declaravit : « Ex hactenus deductis non constare de validitate 
matrimonii, sed ad declarationem nullitatis esse procedendum 
confectione processus, servata saltern in substantialibus forma 
Const, s. m. Benedicti XIV Dei miseratione incipientis, in- 
specto praesertim animo et tempore quo asserti sponsi com- 
morati sunt nedum Londini, sed etiam in districtu illius apo~ 
stolid vicariatus ;  quatenus autem Episcopo magis expedire 
visa fuerit matrimonii convalidatio, renovate consensu secreto, 


214 TRACTATUS  CAJNONICUS  DE  MATRIMONIO 

.pro facilitate dispensandi supra quovis impedimento juris 
ecclesiastic! tantum, juxta solitas clausulas, quatenus adsit, ac 
etiam pro facultate sanandi in radice juxta formam, quatenus id 
necessarium duxerit, facto verbo cum SS.mo super omnibus ». 
Quomodo vero fraus in sensu decreti Urbani VIII verifice- 
tur, quocumque tandem animo partes velint nuptias in Anglia 
contrahere sine parocho (proprio) et testibus, vide n. 1206. 

1200. Quid vero si una tantum pars Angliam petit solo 
animo contrahendi sine parocho et testibus? E. g., Titius jam 
est in Anglia negotiorum causa, sine domicilio vel quasi-do- 
micilio, dum Sempronia, videns suos parentes continue magis 
matrimonio obstare, Angliam petit, ut ipsi nubat. Dubium 
propositum S. G. G.  ej usque responsio respiciebat utramque 
partem hoc animo discedentem : sed ex dictis solutio quae- 
stionis facilis est. Nam Sempronia per se tenetur lege Triden- 
tina (n. 1198). Si Titius ratione loci quern inhabitat, hac lege 
non teneretur, statim sequeretur ex notissimo principle de 
communicatlone habilitatis, matrimonium valerc. At cum nee 
ipse Titius verius exemptus sit (n. 1205), nulla superest ratio 
pro validitate. 

1201. Confirmatur ex responsione S. C. G. in Parisiensi 
Matrimonii, 25 Jan. 1873, cujus haec est species. Albertus L., 
an. 1867, illicitis amoribus sese implicuit cum Armanda R., 
muliere perditissimis moribus.  Aegro animo parentes hanc 
Alberti calamitatem ferebant, et nihil intentatum reliquerunt 
ut a pessima consuetudine juvenem  abducerent.  Tandem 
indignatione parentum, bonorum interdictione ac vitae tur- 
pitudine defatigatus,  Albertus melioris consilii  propositum 
amplecti visus est, atque, matre suadente, in Americam pro- 
fectus, eo appulit, die 10 Mart. 1868.  Hoc animo iter  su- 
scepit, ut, peregrinatione distractus, obscoenum amorem de- 
poneret; et revera in America continuo hue illuc vagatus est. 
Interim Armanda juvenem litteris tentare coepit; deinde, die 
11 Augusti, in Neo-Eboracensem civitatem pervenit; et triduo 
post in eadem civitate, in qua decretum Tridentinum pro ca- 
tholicis publicatum non fuit, coram sacerdote, rectore ecclesiae 
catholicae S. Vincentii de Paula, ac duobus testibus matrimo- 


CAP. V.  —  DE  MATRIMONII  FORMA 215 

nium initum fuit. S. C. C. edixit nullum hoc matrimonium ; 
et tamen sola Armanda discesserat ex intentione contrahendi 
matrimonium. 

1202. Quid vero si una vel alterutra pars eratvaga? De 
hoc casu non agit Urbanus VIII, cum loquatur de retinentibus 
domicttium ; et ita responderi potest. Si pars ita est vaga, ut 
nullam habeat commorationis sedem, certum est apud omnes 
matrimonium valcre. Si pars ita est vaga, ut habeat locum 
commorationis in Gallia quern deseruit ad paucos dies cum 
animo  revertendi,  putamus  solutionem  pendere  ex  dictis 
n. 1090. Nam si affirmas ctiam in hoc casu proprium ipsius 
parochum esse quemlibet in mundo, matrimonium valet ; si 
tenes proprium ipsius parochum esse tantum parochum com 
morationis in Gallia, matrimonium probabiliter est invalidum, 
quia pars tenetur contrahere coram parocho commorationis in 
Gallia, ac proinde, contrahens  in  Anglia  absque domicilio 
vel quasi-domicilio ant etiam simplici commoratione,  paro 
chum vcl Ordinarium proprium fraiidal jure suo (cit. n. 1206) 
atque ita fraus ilia objectiva verificatur, quae est ratio deci- 
dendi in decreto Urbani VIII (1). 

1203. b} Titius et Sempronia e Gallia pergunt in Angliam, 
vel transeunt per Angliam, absque animo matrimonium in- 
eundi, sola, e.g., itineris vel negotiorum causa, retinentes domi- 
cilium vel quasi-domicilium in Gallia, quin uterque vel alte- 
ruter  novum domicilium,  vel quasi-domicilium  in  Anglia 
acquirat; et ibidem matrimonium clandestmum contrahunt, 
iciest sine praesentia proprii parochi aut Ordinarii in Galliis, 
aut sacerdotis de proprii parochi vel Ordinarii licentia, et duo- 
bus saltern testibus. Hie est primus casus S. G. propositus, ut 
ex verbis ipsis et ex contextu patet. 


1. Contrarium putat P. Wernz, n. 171, quia vis personalis inducitur 
solum ratione domicilii vel quasi-domicilii. Sed quaestio est num indu- 
catur etiam ratione simplicis commorationis, quando de vago agitur. 
Diximus : aut eliam simplici commoratione, quia si vagus in Anglia 
habet locum commorationis, sicuti in Gallia, putamus matrimonium 
valere, quia non est magis ratio pro parocho gallico, quam pro 
parocho anglico, ac proinde nulla fraus in ilium committitur. Haec 
dicta sint, salva meliori sententia. 


216 TRACTATUS  CANONICUS  DE  MATRIMONIO 

Jam vero de validitate istiusmodi matrimonii DD . inter se non 
conveniunt. 

1204. Plerique putant matrimonium valere. Ballerini ad 
Gury, torn. II, n. 839, haec habet : « Communior sententia 
cum Sanchez, lib. UL disp. XVII I, n. 28; Pontio, lib. V, 
cap. IX, n. 2; Reiff., lib. IV, lit. HI, n. 123; Engel, lib. IV, 
lib. HI, n. 20, concl. 3, etc., tenet istos valide contrahere, 
etiamsi contractui illi nee parochum nee testes adhibeant. 
Ratio est quia peregrini non adstringuntur patriae legibus, 
quando extra earn vagantur, et praesertim quoad contractus, 
cujusmodi est matrimonium, cum in iis subjiciantur legibus et 
sortiantur forum locorum, in quibus versantur, uti edicitur, 
cap. fin. Deforo comp., et /. 6 ff. De evictionibus . Neque ob- 
stat quod Tridentinum inhabilitaverit personas ad contrahen- 
dum sine praescripta solemnitate; inhabilitatio autem, ut dici 
solet, personam sequatur, sicut umbra sequitur corpus. Hoc 
enim procedit dumtaxat, quando persona inhabilitata fuerit 
absolute ac simpliciter et in individuo per sententiam judicis, 
secus vero si inhabilitatio sit generalis ex lege ; tune enim 
sequitur naturam legis et consequenter ubi lex non obligat, 
ibi nee obligat inhabilitatio, nee actus sequitur annullatio. Ita 
practer allegatos etiam Barbosa, De off. Episc., p. II, all. 32, 
n. 153, et Schmalz., lib. IV, tit. HI, n. 110 ». Hanc doctrinam 
amplectuntur et illustrant etiam scriptores Act. S. Sedis, 
vol. VII, pag. 557, his verbis : « Et quidem admodum temperate 
cl. Ballerini hanc doctrinam mere dixit communiorem, quando 
ceu absolute communem earn tradiderunt et Reiff. , /. c. , et 
Pichler, lib. IV, tit. Ill, n. 14, et Marcus Struggl, De Matr., 
lib. Ill, n. 180, et Ferraris, v. impedimentum, art. 2, n. 110, 
quin et communissimam Georgius Gobat, tract. IX, n. 484, 
earn professus est. Adde quod et Ferraris, /. c., et Pichler, /, c., 
et La Croix, /. VI, p. Ill, n. 712, in hujus doctrinae confir- 
mationem declarationes S. G. afferunt. Alioquin vero perpau- 
cos omnino reperies, qui contrarium docuerint » . Tandem haec 
sententia confirmari videtur ex ipsa responsione S. G. G. 
Nam cum primum dubium respiciat hunc casum sine 
fraude, alterum respiciat casum cum fraude, et S. C. ad 


CAP. V.  DE  MATRIMONI1  FORMA 217 

lum et 2um respondeat matrimonium esse nullum in casu frau- 
dis, sequi videtur esse validum in casu non fraudis. Et clarius 
etiam S. G. de Prop. Fide, rescribens ad Episcopum Heliopo- 
litanum, die 7 Julii 1670. Nam, inter plura dubia proposita, 
tertium hoc erat : « An qui in propria parochia Goncilii decre- 
tum circa matrimonia audivit, possit in aliis locis in quibus 
non est publicatum decretum, sine parocho matrimonium con- 
trahere ». S. G. reposuit : « Ad 3um licere, juxta decretum 
ejusdem S. G. G., modo non fiat infraudem > (1). 

1205. Alii minus communiter sed longe verius censent ma 
trimonium in casu nullum esse (2)'. Ratio est eadem quam 
supra attulimus, desumpta ex vi personal! Tridentinae legis ; 
nam lex Tridentina est localis simul et personalis, et quate- 
nus personalis, adeo afficit personas, ut eas sequatur etiam 
in loco ubi lex non est promulgata (cit. , n. 1166). Confirmatur 
manifeste ex cit. decreto Urbani VIII. Nam certum est pri- 
mum dubium respicere casum nostrum : atqui S. G, G. respon- 
det ad lum el 2um non esse legitimum matrimonium inter sic se 
transferentes ac transeuntes cum fraude. Ad rem Benedic- 
tus XIV ad Archiep. Goanum : « Hujus vero definitionis con- 
textu bene perpenso, facile intelligitur matrimonia primo et 
secundo loco exposita irrita ac nulla ab eadem Gongr. decerni, 
eo quia fraus intercessit ». EtS. G. S. Officii in instructione 
diei 7 Jun. 1867 : « Juxta ea quae in hoc decreto (Urbani VIII) 
sanciuntur, qui domicilium habent et retinent in loco ubi Tri 
dentina lex viget, nequeunt valide matrimonium inire in loco 
ubi non viget, nisi ibi nedum habitationem, sed etiam vere 
domicilium fixerint, quo fraudem, si quae intercesserit, pur- 
gare omnino debeant ». Tandem idem probat, quidquid contra 
dicant Acta S. Sedis, 1. c., responsio S. G. G. in Parisiensi 
Matrimonii, %3Jan. 1873, de qua n. 1201. 

1208. Si autem dicas nullam in casu fraudem adesse, re- 


1. Collect. Paris, n. 981. Decretum S. C. C., ad quod fit allusio, est 
decretum datum ad Episcopum Tricaricensem circa matrimonia Bata- 
vorurn, uti ex responsione ad l«m dubium patet. 

2. Scavini, vol. Ill, n. 874; P. Wernz, n. 170; Rosset, n. 2083 sequ.; 
S. Alphonsus, n. 1080. 


218 TRACTATUS  CANONICTJS  DE  MATRIMONIO 

spondcmus : Cum partes teneantur ex dictis contrahere coram 
proprio parocho aut Ordinario in Gallia, nuptias clandestinas 
in Anglia ineuntes, ipso facto fraudem committunt, idcst pro- 
prium parochum aut Ordinarium fraudant jure suo assistendi 
matrimonio per se vel per alium sacerdotem delegatum ; et 
hoc sensu fraus in subjecta materia sumitur, praecisione facta 
ab interna contrahentium intentione. Et revera Sacrae Gongreg. 
Romanae ad matrimonii nullitatem pronuntiandam minime 
requirunt fraudem subjeclivam seu doluni in Tridentinam 
legem (n. 1198). Ad rem Benedictus XIV in Inst. Ecc. 33, n. 8 : 
« Si quis, domicilium suum minime relinquens, e civitate vel 
oppido in quodegit, in alium locum profidscatur, ibique matri- 
monium ineat, quin antea domicilium sibi vel quasi-domici- 
lium comparaverit, illud omnino irritum (est), quia cum 
frauds in proprium parochum conjungitur » . Et P. Wernz, /. c. , 
not. 156 : « Tota ilia fraus ad hoc reducitur, quod a neutro 
e sponsis, sic se transferentibus, fueritposita conditio sine qua 
non advalidum matrimonium contrahendum, idest acquisitio 
saltern quasi-domicilii, etiamsi forte ambo sponsi vel saltern 
unus ex illis nequaquam propter nuptias celebrandas, sed 
recreationis vel alterius negotii causa in locum immunem dis- 
cesserint ». Hie est sensus responsionis S. C. de Prop. Fide 
supra citatae. 

1207. His positis, in praxi si agitur de matrimonio ineundo, 
matrimonium in Anglia fieri non debet nisi coram parocho aut 
Ordinario proprio in Gallia, aut coram alio sacerdote de eorum 
licentia, et duobus saltern testibus; sed etiam si agitur de ma 
trimonio contracto et ad forum contentiosum deducto, Offi- 
cialis debet, ni fallimur, ob auctoritatem Sacrarum Congreg. , 
pro nullitate pronuntiare. 

1208. De casu quo utraque vel alterutra pars est vaga, non 
loquitur  S. G. G., atque eadem responsio  applicari potest, 
quam n. 1202 dedimus. Scilicet si pars ita vaga est ut nullam 
habeat commorationis sedem, vel quia numquam habuit, vel 
quia locum in quo morabatur in Gallia, deseruit absque ani- 
mo revertendi,  certum est matrimonium valere.  Si autem 
locum commorationis in Gallia pars vaga deseruit cum animo 


CAP. V.  DE  MATRIMONII  FORMA 219 

revertendi, matrimonii valor incertus est, idcoque pro eodem 
stare inpraxi debemus. 

1209. c) Titius et Sempronia e Gallia pergunt in Angliam 
solo animo matrimonium ineundi; sed  ante  matrimonium 
domicilium vel quasi-domicilium in Anglia obtinent. Hie est 
tertias casus propositus S. G. ; quae respondit jnatrimonium 
valere etiam sine proprii parochi aut Ordinarii in Gallia prae- 
sentia aut delegatione. Nimirum in genere lex Tridcntina obli- 
gat in fraudem discedentes e patria in qua ipsa viget, etiam in 
loco a lege libero; sed Urbanus VIII excipit illos, qui in eodem 
domicilium vel quasi-domicilium ante nuptias acquisiverunt. 
Neque inhac re fuitumquam aliquis DD. dissensus. 

1210. Quid vero si una tantum pars in Anglia domicilium 
vel quasi-domicilium obtinuit, aliaautem in fraudem discessit? 
Matrimonium est validum, quia prior pars esthabilis ex dictis, 
ideoque et altera ob communicationem habilitatis. Nusquam 
enim legimus fraudem  unius  communicationem  habilitatis 
excludere.Hic easus occurrit in Parisiensi Matrimonii, i^Aug. 
1882,  cujus speciem dedimus n. 906;  S. G. nullum quidem 
declaravit  matrimonium, sed plures aliae aderant nullitatis 
causae, praesertim defectus consensus, qui videtur fuisse ratio 
decidendi. Geterum haec doctrina videtur esse communis : earn 
tenentEngel,  lib. IV, tit. Ill, n. 20; Feije, n. 338; Bangen 
tit. HI, pag. 19; Schmalz., lib. IV, tit. Ill, n. 108 etsequ.; 
Reiff., lib. Ill, tit. IV, n. 121... 

1211. 3° TandenLsi inparochia dubia est decreti promiuga- 
tio, nemo pariter  incolarum  tenetur,  cum  lex dubia non 
obliget. Proinde matrimonia, clandestine inita, illicita quidem, 
sed valida sunt et remanent, etsi postea, re melius perpensa, 
peractae publicationis certitudo appareat. 

Hinc exorto dubio num decretum fuerit rite promulgatum 
in Promontorio Bonae Spei, S. G. S. Officii, 22 Jul. 1840, 
decrevit : « Non satis constare decretum Tridentinum ibi fuisse 
publicatum ; optime autem se gerere missionaries, dum matri 
monia in forma Tridentini celebrare satagunt >. Et S. G. G. 
interrogata: « An quandomulier catholica cum haeretico, vel 
e contra, matrimonium, praesente ministro haeretico, con- 


220 TRACTATUS  CANONICUS  DE  MATRIMONIO 

trahit in loco in quo dubitatur, an sacrum Gone. Trid. fuerit 
publicatum, debeat coram parocho catholico iterum contrahere » 
respondit, die 13 Nov. 1638 : « Si non constat de publicatione 
sacri Cone. Trid. in parochia contrahentium, non esse inva- 
lida matrimonia coram ministro haeretico contracta ; si vero 
constat de publicatione sacri Goncilii in parochia saltern ex 
illius observantia per aliquod tempus tamquam decreti sacri 
Goncilii, ad validitatem matrimonii requiri ut coram parocho 
catholico iterum contrahant » . 

IV 

Sanctio a Cone. Trid. suo decreto apposila. 

1212. In primis Gone. Trid., /. c., « parochum vel alium 
sacerdotem qui cum minore testium numero, et testes qui 
sine parocho vel sacerdote hujusmodi contractui interfuerint, 
nee non ipsos contrahentes graviter arbitrio Ordinarii puniri 
praecipit » . Episcopus posset etiam poenas latae sententiae pro 
sua dioecesi f erre (1). Deinde vero statuit : « Quod si quis paro- 
chus vel alius sacerdos, sive regularis sive saecularis sit, etiamsi 
id sibi ex privilegio vel immemorabili consuetudine licere con- 
tendat, alterius parochiae sponsos, sine illorum parochi licen- 
tia, matrimonio conjungere aut benedicere ausus fuerit, ipso 
jure tamdiu suspensus maneal, quamdiu ab Ordinario ejus 
parochi, qui matrimonio interesse debebat, aut a quo benedic- 
tio suscipienda erat, absolvatur » . 

In Clem. la, De privilegiis, regularis sub poena excommuni- 
cationis latae sententiae prohibetur sine parochi licentia matri 
monia solemnizare. Haec poena jam sublata erat per Triden- 
tinam suspensionem, quidquid contra dicat Sanchez, lib. ///, 
disp.XLVIll, n. 8, ita declarante S.G. C. apudThesaurum, De 
poenis, cap. 1, v. Matrimonium, et Gallemart ad cit. cap. /, 
sess. XXIV, Cone. Trid. (2) ; sed, si non suspensione Triden- 
tina, certe Const. Apostolicae Sed is ilia excommunicatio eva- 
nuit. 

1. Sanchez, lib. Ill, disp. XLVII, n. 9. 

2. Giraldi, p. /, sect. 891 ; P. Wernz, n. 175, not. 167. 


CAP. V.  —  DE  MATRIMONII  FORMA 221 

Sufficiat igitur declarare poenam suspensions, quae etiam 
post cit. Constitutionem perdurat, utpote lata a Goncilio Tri- 
dentino. 

1213. In primis hanc suspensionem incurrit parochus vel 
sacerdos : unde non clericus inferior, qui, cum neque parochus 
sitneque sacerdos, conjungit aut benedicit alienos parochianos 
sine debita licentia ; nomine enim sacerdotis in materia poenali 
non veniunt  diaconus, subdiaconus aliique (1). At si cleri 
cus non sacerdos esset parochus, incurreret suspensionem, 
quia respectu parochi Concilium  qualitatem sacerdotii non 
exigit. Imo ilia verba Coucilii parochus velalius sacerdos stricta 
significatione non videntur comprehendere Ordinarium,  qui 
proinde ab ea censura foret immunis. 

1214. Praeterea Concilium, /. c., ait : ausus fuerit. Atqui 
quando canon poenas infligit in illos, qui aliquid facere ami 
fuerinl, praesumpserint,  ausu  temerario  fecerinf,  vel quid 
simile, excusat quaelibet ignorantia turn invincibilis, turn vin- 
cibilis, etiam crassa et supina, et etiam affectata, juxta melio- 
rem sententiam, saltern ex principio reflexo. Igitur in casu 
nostro parochus aliusve sacerdos, ignorans, hanc censuram 
evitabit. 

1215. Insuper haec suspensio manet parochum aut sacerdo- 
tem qui ausus fuerit conjungere aut benedicere, etc. Conjun- 
gere; scilicet consensum  matrimonialem  recipere  sive cum 
caeremoniis Ritualis, sive his praetermissis, quin officiat hanc 
conjunctionem esse nullam. Quod si alienus  parochus aut 
sacerdos alias caeremonias Ritualis suppleat, omissa expres- 
sione consensus, quae antea locum habuerat, censuram non 
incurrit, quia sponsos non conjungit. Benedicere; ea scilicet 
benedictione, quae habetur in Missali. Excipe casum necessi- 
tatis, quoproprius parochus desit : tune enim haec benedictio 
a quolibet sacerdote catholico peti et dari potest (n. 1175). Si 
in dioecesi alia benedictio recepta sit, putamus, ea impertita, 
alienum parochum aut sacerdotem censura non irretiri ; quia 
lexpoenalis restringenda videtur ad benedictionem juris com- 

1. Sanchez, lib. Ill, disp. XLIX, n. 3; P. Wernz, I. c. 


222 TRACTATUS CANONICUS DE MATRIMONIO 

munis. Item censuram effugit, si, ausu temerario, alteri sacer- 
doti licentiam concedit conjungendi aut benedicendi, sed ipse 
nee conjungit nee [benedicit (1). 

1216. Quaeritur a quo  suspensus sit? Giraldi, /.  c., haec 
habet : « Huicdubio satis apte, meo judicio, respondet San 
chez, tract., de censur., disp. 31, sect. 3, g 6, n. 18, pag. 570, 
torn. 5, edit. Venetiis an. 1606, sentiens neque parochum alic- 
num, neque  sacerdotem beneficiatum, in hoc delinquentem, 
suspensuni esse ab officio et respective beneficio, sed ab officio 
sacerdotali, eo pari modo quo suspensus dici deberet simplex 
sacerdos tarn saecularis quam regularis. Non est verosimile 
(sunt ejusverbaj voluisse Concilium suspendere illos sacerdotes 
abomni officio el beneficio, utverbum illud simpliciler prola- 
tum indicare videtur,  turn quia peccatum illud non apparel 
dignum tanta poena, turn etiam quia ilia poena indifferenter 
fertur in parochos et simplices sacerdotes tarn regulares quam 
saeculares, et ita videtur solum suspensione communi omnibus 
illis. Censeo igitur illam esse suspensionem ab officio sacerdo 
tali, quia, juxta canonum intelligentiam, ex materia subjecta 
determinatur poena, ut in eo quis punialur, in quo deliquit ». 
Haec sententia est probabilis ; ac proinde in praxi teneri potest 
et debet ex principio reflexo, donee Sancta Sedes aliud declara- 
verit (2). 

1217. Tandem ab hac censura absolvit Ordinarius pro- 
prii parochi ; hinc et Vicarius Generalis (3) aliique Ordinarii 
(n. 395). 

Articulus II 

DE  NUPTIARUM  RITU 

1218. Nuptiarum ritus, uti alias diximus, consistit in illis 
caeremoniis Ritualis Romani, quae ipsam matrimonii celebra- 
tionem comitari solent, et in subsequenti benedictione nuptiali 

1. Sanchez, lib. Ill, disp. XLIX, n. 2. 

2. D'Annibale,  p.  ///,  §  461,  not.  03;   Suarez ,  De  Cemuris, 
disp.  XXXI,  sect. HI, n. 18; Sanchez eamdem sententiam retinet, 
lib. Ill, disp. LI, n. 13;  Pirhing, lib. IV, tit. Ill, n. 43; P. Wernz, 
n. 175, not. 169. 

3. Giraldi, l.*c., cum Sanchez, lib. HI, disp. LH, n. 4. 


CAP. V.  --  DE  MATRIMONII  FORMA 223 

in Missa votiva pro sponso et sponsa, quae prostat in Missali. 
At « si quae provinciae aliis, ultra praedictas, laudabilibus 
consuetudinibus et caeremoniis hac in re utuntur, eas omnino 
retinere S. Synodus vehementer optat »; Gone. Trid., /. c. ; 
quod et Rituale Rom. circa finem monet. Ita nonnullae dioeceses, 
praeter illam Missalis, aliam quoque habent nuptialem bene 
dictionem, quae extra Missam datur. Geterum pro commoditate 
parochorum in qualibet dioecesi adest parvus liber qui omnia, 
quae agenda sunt, describit : parochus igitur ilium sequatur. 

Aliquando ipsae caeremoniae Ritualis appellari solent be- 
nedictio nuptialis, et revera continent benedictionem. At pro- 
prie loquendo haec appellatio reservatur benediction! Missalis 
post initum matrimonium ; nam Cone. Trid., /. c., aperte 
distinguit inter conjunctionem et benedictionem sponsorum, 
et ex Rituali Rom. nullum potest esse dubium. Hinc in Ro- 
rtiana, 9 Mali 1893 (Colled, authen., n. 3798), proposito 
dubio : « 3° In quo consistat benedictio nuptialis » ; S. R. G. 
reposuit : « Ad 3um : Benedictio nuptialis consistit in oratio- 
nibus quae habentur in Missali : Propiliare, Domine, etc., et 
Dem quipotestate, etc., dicendae ante Libera nos, etc., necnon 
Deus Abraham, etc., dicenda ante benedictionem ». Adconfu- 
sionem evitandam benedictio Missalis anonnullis appellatur 
solemnis nuptiarum benedictio (1). 

Loquemur in primis de caeremoniis Ritualis ; deinde de 
nuptiali benedictione. 

§ 1. — De caeremoniis Ritualis. 

1219. Parochus in genere tenetur in conscientia easdem 
sedulo servare, ita ut negligens a peccato excusari non posset; 
aliis verbis parochus debet assistentiam activam praestare. 
Omissio omnium grave peccatum foret; singularum leve, si 
forte excipias, juxta nonnullos, sponsorum interrogationes (2). 

1. Benedictus XIV, Inst. Ecc. 80, n. 9 sequ.; Bangcn, tit. Ill, p. 59; 
Feije, De matr. mixtis, pag. 250. 

2. Sanchez, lib. Ill, tit.  XXXVIII, n. G sequ.; Bangen, tit. Ill, 
pag. 56; Pirhing, lib. IV, lit. Ill, n. 22. 


224 TRACTATUS  CANONICUS  DE  MATRIMONIO 

Sane ritus ab Ecclesia praescripti in administratione et su- 
sceptione sacramentorum negligi sine piaculo non possunt ; 
atqui ii sunt ritus ab Ecclesia praescripti in administratione et 
susceptione sacramenti matrimonii. 

Etiam in secundis nuptiis, licet mulier vidua sit et jam bene- 
dicta, omnes caeremoniae Ritualis servandae sunt : nam in 
casu prohibetur tantum benedictio solemnis Missalis, prouti 
edixit S. G. de Prop. Fide, die 21 Sept. 1843. Insuper quae- 
situm fuit : « Utrum in nuptiis, quae secundae dicuntur, omit- 
tenda sit benedictio annuli » ? S. R. G. in Rhedonen., 27 Aug. 
1836 (Collect. Authen., n. 2743), reposuit negative. 

Haec benedictio Ritualis est f unctio parochialis ; et si fiat ab 
alieno parocho aut sacerdote sine debita licentia, matrimonium 
est nullum, si decretum Tamelsi in loco urget, et censura con- 
trahitur, de qua supra. 

1220. Diximus tamen in genere has caeremonias servandas 
esse; nam in sequentibus casibus ex parte vel ex toto licite 
praetermittuntur . 

1° In matrimoniis inter par tern catholicam et partem aca- 
tholicam sive baptizatam sive non baptizatam, aut inter 
partes acatholicas inter se, in quibus parochus passive habere 
se debet, prout exposuimus n. 485 sequ., n. 709 et n. 1192. 

1221. 2° Quando uterque conjux infidelis vel alteruter 
ad religionem catholicam convertitur, attendenda est sequens 
S.  C. S. Officii responsio. Ad dubia :  « 1° Se siano da sup- 
plirsi le ceremonie nuziali, allorche richiedansi dai conjugi 
sposati neir infedelta, nel caso che ambedue siansi convertiti ; 
2° Se siano da supplirsi le stesse ceremonie nel caso che uno 
del conjugi sia battezzato, e  1'altro  sia rimasto  nell'infe- 
delta » (1). S. G., die 2 Jun. 1860, reposuit :  c Ad lum : con- 
juges infideles, si fideles facti sint, op time facere, si Ecclesiae 
benedictionem recipiant; adstringi tamen ad id non debere. 
Ad 2um : negative > . 

1. Laline : An sint supplendae caeremoniae nuptiales, cum requirun- 
tur a conjugibus desponsatis in infidelitate, in casu quo uterque eorum 
convertatur; 2° An sint supplendae eaedem caeremoniae in casu quo 
alter e conjugibus sit baptizatus, alter remanserit in infidelitate. 


CAP. V.  --  DE  MATRIMONII  FORMA 225 

1222. 3° Si matrimonium jam contractum fuerat, ita ut 
nullum dubium sit de illius validitate, debent quidem aliae 
caeremoniae suppleri, sed non debet consensus renovari, nee 
parochus debet pronuntiare formulam : Ego vos conjungo, 
sed reliqua tantum peragere, declarans haec non ad validita- 
tem conjugii, sed ad ritum tantum pertinere. 

Haec illustrant sequentes declarationes. 

1223. Proposita fuere S.  G. de Prop. Fide plura dubia, 
inter quae quartum ita se habet : « 4° Quando datur bene- 
dictio  nuptialis iis qui jam valide matrimonio juncti sunt, 
debetne recitari formula : Ego vos conjungo in matrimonium, 
sine renovatione consensus? Quid quando dubitatur (ut sae- 
pissime),  an jam valide  contraxerint necne? »  S.  G.,  die 
5 Julii 1841, reposuit : «  Ad lam partem detur instructio 
an. 1806, quae est non teneri conjuges hujusmodi consensum 
renovare, ubi nullum adsit dubium de matrimonii jam con- 
tracti validitate ob aliquod impedimentum, neque sacerdotem 
recitare debere formulam : Ego vos, etc., sed reliqua tantum 
peragere, quae in Rituali Rom.  de benedictione traduntur. 
Ad 2am partem consulat probates AA. » (1). 

1224. Et, die 29 Febr. 1836, eadem S. G. scribebat ad Vi- 
carium Generalem Nankini : « Refers nonnullos missionarios 
negligere  nuptiarum benedictionem,  et quaeris utrum ipsi 
compellendi sint ad nuptias benedicendas. Non ignoras in 
instructione super matrimoniis, quae in istis regionibus con- 
trahuntur, absente missionario, praecipi conjugibus, ut cum 
missionarius ad eos visitandos accesserit, coram eo se sistant 
ut benedictionem accipiant nuptiarum, quamvis eae jam valide 
contractae censeantur, ob quam causam abstinere debent a 
consensus renovatione. Quamobrem vides reprehensione di- 
gnum esse missionarium qui hujusmodi benedictionem peten- 
tibus  negligat impertiri. Utinam omnes his benedictionibus 
cumulari studerent ! Facilior enim in dies evaderet via me- 
dendi scandalis, quae a clandestinis matrimoniis oriuntur ». 

1225. Item in instructione diei 14 Jan. 1821 (Alleg. II) 

1. Collect. Paris, n. 1043. 

II 15 


226 TRACTATUS  CAMWICTJS  DE  MATRIMONIO 

eadem S. G. haec habet : « ... Contrahentes (coram duobus 
testibus sine parocho in casu impossibilitatis) , ne sacramenti 
dignitas vilescat, obligentur lege sistendi se coram missionario 
vel parocho quandocumque reduci, ut rite ab eo benedictio 
nem accipiant. Missionarius autem vel parochus redux, quando 
sibi de consensu conjugum constiterit, antequam conjuges 
benedicat, eos condocefaciat hujusmodi benedictionem ad 
ritum unice, non ad validitatem pertinerc conjugii, ac prop- 
terea non committat ille, ut rursus consensio per nova verba 
exprimatur ». 

1226. Et S. G. S. Officii, die 6 Julii 1817 : « Hisce tamen 
in casibus conjugatorum dispositio se praesentandi, cum pri- 
mum licuerit, proprio parocho seu vices ejus obtinenti, ut 
nuptialem benedictionem consequantur, laudari meretur, non 
quidem ca de causa quod haec pro A^aliditate ipsorum matri- 
monii, jam valide in ejus absentia contracti, neccssaria sit, sed 
polius ut gratias et peculiaria auxilia, sacro huic ritui adnexa, 
consequantur, atque statim ac valent, eoque modo quo valent, 
satisfaciant Ecclesiae praecepto implorandi a proprio sacerdote 
earum nuptiarum benedictionem, quae sine ipso jam an tea 
initae valide fuerunt. Neque supervacaneum erit hie memorare 
etiam ante Tridentini irrita matrimonia clandestina reddentis 
decretum, matrimonii sine parocho et testibus celebrationem 
illicitam atque peccato obnoxiam fuisse... Quamobrem illis in 
locis, ad quae Tridentini lex haud extenditur, seu quia mi- 
nime publicata fuerit, aut in desuetudinem abierit, vel quod 
observatu impossibilis aut difficilis fuerit, matrimonium qui 
dem, non servata conciliari forma, irritum et nullum non est ; 
illicituin tamen atque culpabile erit ob actualem ad earn vio- 
landam comparationem respectu ad eos qui ipsius observandae, 
ubi opportunitas aderit, animum minime habent. Hinc factum 
est ut Sacra haec Gongr. in instructionc quam an. 1780 ad 
Vicariam Apost. Sutchuan. transmisit, dum consensus reno- 
vationem ante proprium sacerdotcm haud necessariam esse 
declaravit, quoties matrimonium extra ejus praesentiam va 
lide contractum fuisset, simul tamen adjecerit : Voluisse Sane- 
titatem Suam adhortandos esse fideles, ut missionario reduci se 


CAP. V.  DE  MATR1MONII  FORMA 227 

sistatit ab eoque benedictionem petant, praevia lamen declara- 
lione a missionario facienda benedictionem hujusmodi ad ma- 
trimonii validitalem neutiquam pertinere. Non itaque funda- 
mento caret opinio P. Francisci a Brenno (Manual. Miss., 
lid. HI, cap. V, quaesl. 24, §4) qui eos baud absolutionis 
capaces esse propugnat, qui nuptias coram parocho, ad acci- 
piendam ab ipso nuptialem benedictionem, inire recusant, 
licet sine illo illiusque benedictione valide contrahere valeant, 
adcoque tali pacto se prave ad recipiendam sacramentalem 
absolutionem dispositos ostendunt ob earn quam gerunt, mi- 
nimc obtemperandi Ecclesiae, voluntatem, et quidem, ut ille 
ait, in re tarn gravissima : unde concludit : Nolentes aulem 
Ecclesiae obtemperare nedum sacramenlalis absolutionis inca- 
paces sunt, utpote prava affecti voluntate, verum etiam ut 
ethnici et publicani ab Ecclesia merentur ornnino repellijuxla 
ChristiD. oraculum (Malth. XVlll] ». 

1227. Ex dictis clarum est, inito valide matrimonio, prae- 
ceptum grave manere sponsos petendi bane Ritualis benedic 
tionem. Si quandoque dicitur hortandos esse fideles, hacc est 
hortatio ad praeceptum implendum,  uti ex declarationibus 
allatis constat. Haec vera sunt non modo de matrimonio, de- 
fectu parochi coram testibus contracto, sed in genere de matri- 
moniis validis clandestinis. 

Modo breviter de singulis caeremoniis in specie. 

1228. Matrimonium celebrari solet ante altare majus, siAre, 
hoc impedito, ante aliud altare. Vetitum est sacristis apponere 
pallium seu baldachinum (S. R. G., Collect, authen., n. 200). 

Sponsus stat a dextris sponsae, uterque genuflexus ; testes 
prope adstant vel juxta vel retro post sponsos ut videre et 
audire possint. 

In nonnullis dioecesibus adest usus ut in celebratione nup- 
tiarum velum album explicaretur super utrumque sponsum 
(n. 1). Hie usus est antiquissimus eumque commemorat etiam 
Sacra Scriptura, Ruth, III, 19 et Nicolaus I, in c. 3, c. 30, q, 5, 
in Decreto. Fertur S. R. G. ilium prohibuisse in Rupellensi, 
1 Sept. 1850; sed boc decretum in authenticam collectionem 
relatum non est. E contrario, in De Guayana, 15 Sept. 1881 


228 TRACTATUS  CANONICUS  DE  MATRIMONIO 

(Collect, authen., n. 3531), proposito dubio : « VI. Num consue 
tude sponsi scapulas sponsaeque caput velandi in benedictione 
nuptiarum retinendus sit » ; S. G. reposuit : « Ad 6um : affir 
mative ». Et in Mexicana, 27 Febr. 1886 (Collect, aulhen., 
n. 3656), ad dubium : « Num usus veli quod adhiberi solet 
penes Ecclesias Mexicanae regionis in ritu sacramenti matri- 
monii, licitus sit » ; rursus censuit : « Gum S. R. G. in iis locis 
ubi his vetustissimus usus viget (prout in Galliarum dioece- 
sibus) ejusmodi ritum haudquaquam vetuerit, Archiepiscopus 
Mexicanus ilium in sibi credita Archidioecesi servari per- 
mittat, contrariis non obstantibus quibuscumque ». At ubi 
haec praxis non viget, introduci nequit, inconsulta S. G. (1). 

Sacerdos indutus est veste talari cum superpelliceo et stola 
alba. At si immediate sequitur Missa, sacerdos, praeter albam, 
et stolam albam, induere debet etiam albam planetam, ut 
reposuit S. R. G. in Ambianen., 31 Aug. 1863, ad 3um (Collect, 
authent., n. 3158) et adjuvari debet uno saltern clerico, su 
perpelliceo pariter induto, qui librum et vas aquae benedictae 
cum aspersorio defert, 

De candelis accensis adhibendis nil habet Rituale Rom. ; 
unde attendenda consuetudo. 

1229. Juxta nonnulla Ritualia : a) Sacerdos caeremonias in- 
cipit a sermone ad sponsos (2). Hie mos nullatenus reprobandus 
est; sed melius ritu romano sermo reservatur in finem, post 
solemnem Missalis benedictionem. b) Interrogantur, juxta 
praxim sacrarum ordinationum, omnes assistentes de existen- 
tia impedimentorum et monentur de obligatione eadem reve- 
landi. Hie mos tolerari potest; sed minime tolerari posset 
interrogatio facta ipsis contrahentibus, quia ferme injuriosa 
et periculosa est ; proinde si alicubi haec interrogatio usu re- 
cepta est, supprimatur (3). 

1. De hac vcli nuptialis antiqua et diversa disciplina, vide Rosset, 
n. 2928 sequ. 

2. Mutata morum simplicitate, sermones qui in nonnullis Ritualibus 
prostant ad exemplum, e. g.. in Rituali Toletano, ex integro recitari 
profecto non possent. 

3. P. Wernz, n. 190, not. 271; Rosset, n. 2896; Sanchez, lib. Ill, 
disp. XXXVIII, n. 10; aliique contra Veracrux. 


CAP. V.  —  DE  MATRIMONH  FORMA 229 

1230. Statim sponsi interrogantur lingua vulgari, prius vir, 
deinde mulier, et uterque suum consensum exprimit verbis, 
aut signis (si verbis uti nequit), ita ut parochus et testes de 
illo dubitare nequeant. Mutuo contrahentium consensu intel- 
lecto, sacerdos jubet eos invicem jungere dexteras, dicens : 
Ego vos conjungo, etc., vel aliis usus verbis, juxta receptum 
uniuscuj usque provinciae ritum. 

De dexterarum conjunctione mentio fit etiam in cap. 1, De 
sponsa duorum, et est antiquissimus ritus, significans ammo- 
rum unionem (1). S. G. S. Officii, interrogata a Vicario Apo- 
stolico Ghan-Tong Merid. : « Gum manus junctio nullatenus 
essentiam attingat matrimonii, cumque insuper speciatim neo- 
christiani vix ullo modo adduci possint ut invicem jungant 
manus coram tot adstantibus, quippe quod moribus sinicis 
valde repugnat, licebitne matrimonip benedicere, omissahac 
de manuum junctione rubrica? » ; reposuit, die 30 Julii 1562 : 
< Tolerari posse et ad mentem. Mens est ut paulatim inducan- 
tur neophyti ad observantiam Ritualis Romani » . Jure particu 
lar! interdum praescribitur ut manus nudae sint ; Martene, De 
anliquis Ecclesiae ritibus, lib. 1, cap. IX, a. 3, n. 7, refert 
quod olim in primis nuptiis manus nudae jungebantur; in 
secundis et ulterioribus velatae chirothecis. In nonnullis locis 
mos est ut junctae manus sponsorum infima stolae parte te- 
gantur aut ligentur ; qui mos nulla censura dignus videtur et 
de eo mentionem habet quoque S. Isidorus in can. 1, c. 30, 
q. 5 (2). 

Quoad verba : Ego vos conjungo, etc. , licet Martene, /. c. , n. 6, 
affirmet haec verba inaudita fuisse apud antiquos, tamen ilia 
vel alia aequipollentia inveniuntur in quibusdam antiquis 
libris, quos vide apud Catalanum, /. c., n. 3. In nonnullis dioe- 
cesibus in usu sunt formulae quae melius exprimunt theolo- 
gicam doctrinam de ipsis contrahentibus sacramenti ministris. 
Ita, e. g., Bangen, tit. Ill, pag. 53, narratin sua dioccesi Mona- 
steriensi hanc esse formulam : « Et ego matrimonium per vos 

1. Catalanus, Comment, in Rit. Rom., lit. VII, cap. 11, g 2; Rosset, 
n. 2897 : P. Wernz, /. c., not. 276. 

2. Rosset, 1. c.; P. Wernz, I. c.; Bangen, til. Ill, pag. 55-56. 


230 TRACTATUS  CANONICTJS  DE  MATRIMONIO 

contractum confirmo et ratifico in nomine Patris ct Filii ct 
Spiritus Sancti. Amen ». Vide analogam formulam dioecesis 
Augustanae apud P. Wernz, /. c., not. 277. 

1231. Sequuntur benedictio annuli aliaeque praeces. Si 
plura matrimonia codem tempore celebrantur, possunt in com- 
muni fieri numero plurali. S. C. S. Officii, die 1 Sept. 1841, 
declaravit : « Quando plures simul copulantur, accepto pri- 
mum singulorum consensu, et rite celebratis singulis matri- 
moniis, dictaque pro singulis a parocho forma : Ego vos con- 
jungo in matrimonium, etc., nihil obstat quominus bene- 
dictiones annulorum et reliquae benedictiones fiant in 
communi per verba generalia » . 

In nonnullis dioecesibus non unus, sed duo annuli bene- 
dicuntur, alter pro sponso, alter pro sponsa. Alibi una cum 
annulo benedicitur numisma (une medaille), quod in memo- 
riam initi conjugii servatur; aut etiam nummus seu moneta, 
imo juxta Rituale Toletanum benedicuntur tresdecim nummi, 
quos sponsus in manus sponsae immittit. In De Guayana, 
15 Sept. 1881 (Collect, authen., n. 3531), ad dubium : < 4° Num 
in solemni nuptiarum benedictionc servandus sit ritus bene- 
dicendi arrhas (nempe num mos) et duos annulos, prout in 
Appendice ad Rituale Romanum in Manuali Toletano prae- 
scriptus. 5° Num idem ritus servandus sit, etiamsi non sequa- 
tur Missa pro sponsis » ; S. R. C. reposuit : « Ad 4um : Nihil 
innovetur ; ad 5um : affirmative » . 

Usus, quo in mutuae dilectionis ac fidei signum annulus 
traditur, antiquissimus est (1). Materia, ex qua annulus con- 
ficiendus est, non est determinata ; apud Graecos est duplex, 
unus aureus pro sponso, alter argenteus pro sponsa. Bene 
dictio praemitti etiam potest matrimonio; si annulus in or- 
dine ad illud matrimonium jam fuerat benedictus, omittitur 
benedictio ; secus si fuerat benedictus in ordine ad aliud ma 
trimonium. Quando frangitur, amittitur, aut usu teritur, 
novus benedicitur eadem Ritualis formula. 

1. Rosset, n. 2900. S. G. S. Officii (Collect. S. G. de Prop. Fide, 
n. 1363), ob speciales illorum populorum mores, permisit ut in dioecesi 
Pondicherensi, loco annuli, benediceretur taly. 


CAP. V.  --DE  MATRIMONII  FORMA 231 

Vir annulum benedictum de maim sacerdotis aoceptum 
immittit in digitum annularem sinistrae manus sponsae; 
quia antiquitus invaluerat opinio ab eo digito nervum quern- 
dam, aut, ut alii dixerunt, venam usque ad cor pergere. 

Dum vir annulum digito sponsae inserit, parochus pro- 
nuntiat verba : In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. 
Amen. 

| 2. — De benedictione nupliali. 

1232. Expletis  Ritualis  caeremoniis,  si nuptiae benedi- 
cendae sunt. celebratur Missa votiva pro sponso et sponsa (1). 
In ea sunt tres orationes, duae post orationem Dominicam, 
et tertia post  Benedicamus  Domino;  quae orationes  sunt 
benedictio nuptialis (n. 1218). 

1233. Principii loco praemittimus Decretum Generale latum 
a S. R. C., die 30 Jun. 1896 (Collect. Authen., n. 3922). Hoc 
decretum sub n. VI, De Missis votivis pro sponsis, ita statuit : 
« In celebratione nuptiarum extra diem dominicum vel alium 
diem festum de praecepto seu in quo occurrat duplex priniae 
vel secundae classis, dicenda est Missa pro sponso et sponsa, 
in line Missalis post alias Missas votivas specialiter assignata. 
In diebus vero dominicis aliisque diebus festis de praecepto, 
necnon diebus duplicia excludentibus, dicenda est Missa de die 
cum commemoratione Missae pro sponso et sponsa. 

. « Missa pro sponsis et in ea benedictio nuptialis fieri potest 
etiam in casu quo sponsi infra hanc Missam sacram communio- 
nem non percipiant. 

« Eadem Missa, cum sit votiva privata, semper celebranda 
est, etiamsi fiat in cantu, sine Gloria in excelsis et sine Credo 
et cum tribus Orationibus : la scilicet ejusdem Missae votivae 
propria; 2a et 3a diei occurrentis, ut in Rubricis, til. VII, n. 3, 


1. Ex antiquissima Ecclesiae praxi sacrificium Missae in matrimonio 
celebratur. Ita Tertullianus, lib. II, ad Uxorem, scribit : « Unde suffi- 
ciam ad enarrandam felicitatem ejus matrimonii, quod Ecclesia conci- 
liat, et confirmat oblatio et obsig-natum Angeli renuntiant et Pater 
rato habet? >• Rosset, n. 2849; P. Wernz, n. 141. 


232 TRACTATUS CANONICUS DE MATRIMONIO 

De commemorationibus (1); necnon in line Benedicamus 
Domino et ultimo evangelic S. Joannis. 

« Temporibus vero prohibitis, nuptiae quidem celebrari 
possunt de licentia episcopi, at sine solemnitate ideoque priva- 
tim et omissis Missa et benedictione. Neque, iisdem temporibus, 
commemoratio pro sponsis fieri potest in Missa occurrente. 

« Verum ex decreto generali S. R. U. Inquis., date die 
31 Aug. 1881, benedictio nuptialis impertienda est extra 
tempus feriatum iis conjugibus qui earn quacumque ex causa 
non obtinuerint, Missaque pro sponso et sponsa simul cele- 
branda diebus praescriptis, ut supra. 

, « Benedictio enim nuptiarum in Missali posita, si sponsi earn 
petierint (ceterum ad earn non adigendi, bene tamen adhor- 
tandi) ab ipsa Missa pro sponso et sponsa abstrahi numquam 
potest, sed infra earn omnino fieri debet. 

« Notandum est tamen, quod si mulier est vidua et alias 
benedicta fuerit, omittenda est tarn benedictio nuptiarum, 
quam Missa propria pro sponso et sponsa. 

« Non obstantibus decretis quibuscumque particularibus in 
contrarium facientibus quae per hoc Generale Decretum uti 
revocata ac nullius roboris habenda esse S. R. G. declarat. > 
. 1234. Igitur in primis solemnis nuptiarum benedictio 
nequit abstrahi a Missae celebratione et dari extra Missam, 
non ostante contraria consuetudine. Praeter citatum Generale 
Decretum vide etiam Limburgen., 23 Jun. 1853 (Collect. 
Authen., n. 3016), Romanam, 9 Mail 1893 ad 4um (Collect. 
Authen., n. 3798); etc. 

Nonnullae tamen dioeceses privilegium a Romano Pontifice 
obtinuerunt ut hanc benedictionem extra Missam dare valeant; 
e. g., hoc privilegium concessum fuit an. 1865 ad instantiam 
Patrum Concilii Provincialis Quebecensis III an. 1863. Haec 
particularia privilegia per relatum Generale Decretum revocata 
non fuerunt. 

1. Eadem S. C. in Civitalis Castelli sen Tifernalen., 28 Julii 1832, 
(Collect, aulhen., n. 2693), ad 4um declaravit in Missa pro sponso et 
sponsa dicenda in diebus Rogationum faciendam esse earumdem com- 
memorationem, juxta decretum generale diei 3 Martii 1818. 


CAP. V.  —  DE  MATRIMONII  FORMA 233 

Quod si in dioecesi, praeter benedictionem Missalis, alia 
nuptialis benedictio recepta probataque sit, haec extra Mis- 
sam. dari poterit ; sed S. R. G. in Limburgen., 23 Jun. 1853 
(Collect. Authen., n. 3016), hanc specialem benedictionis for- 
mulam extra Missam minime probavit. 

1235. Porro haec Missa cum adnexa benedictione non sem 
per celebrari potest. Nimirum : 

a) S. R. G. in relate Decreto Generali, ab initio, tradit 
quibus diebus Missa pro sponsis celebrari potest, vel non. 
Hue spectat etiam ejusdem S. C. responsio in Derthomn., 
20 Apr. 1822 (Collect. Authen., n. 2619) : 

« Cum per decretum generale Sacrae hujus Congreg. (Col 
lect. Authen., n. 2619) dies designentur, quibus Missa pro 
sponso et sponsa prohibetur etiam diebus excludentibus du- 
plicia per annum, ideoque etiam infra Octavam Epiphaniae, in 
Vigilia Pentecostes, et infra Octavam privilegiatam SS. Cor- 
poris Ghristi ; idem parochus petit declarari : 

« 5° An hujusmodi Missa dici possit diebus duplicia exclu 
dentibus, ut supra notatis; 

« 6° An commemoratio Missae pro sponso et sponsa dicenda, 
prouti ex dicto decreto, in Missis de duplici primae vel secun- 
dae classis, dici debeat sub unica conclusione cum oratione 
festi, vel sub altera conclusione; 

« 7° An talis commemoratio pariter dici debeat, sub unica 
vel sub altera conclusione, prouti solet de aliis commemo- 
rationibus occurrentibus in diebus Dominicis et festis de prae- 
cepto ; 

a 8° Quo loco, quando aliae occurrunt commemorationes, ut 
in proximo quaesito, commemoratio Missae pro sponso et 
sponsa dicenda sit sub secunda conclusione? » 

S. G., reposuit : « Ad 5um : negative quoad Octavam Epipha 
niae, Vigiliam Pentecostes et Octavam privilegiatam SS. Cor- 
poris Ghristi, quatenus privilegium concessum sit ad instar 
Octavae Epiphaniae » . 

« Ad 6um : negative ad primam partem, affirmative ad se- 
cundam. 

c Ad 7um : ut in praecedenti. 


234 TRACTATUS  CA3VONICUS  DE  MATRIMONIO 

« Ad 8um : faciendam primo loco post alias do praecepto » . 

b) Tempore feriato haec Missa celebrari nequit; imo nee 
commemoratio Missae pro sponso et sponsa in Missa occurrenti 
fieri hoc tempore potest (n. 1253). 

1236. c)  Archiepiscopus  Quebecensis,  23  Sept.  1817, 
postulavit a S.  G. de Prop. Fide : « An concurrente codcm 
die matrimonii celebration e ac defuncti funere, quae duo ad 
alinm  diem differri  non  possunt,  praestet potius  Missam 
celebrare pro sponsis, vel pro mortuo, benedictione nuptiali 
sponsis absque Missa impertita? » S. G. reposuit : « In prae- 
posita  concurrentia  Missam  pro  sepeliendo  defuncto  esse 
celebrandam ». Vide etiam infra n. 1239 similem S. G. S. Officii 
responsionem. 

1237. d) Tandem si mulier hanc nuptialem benedictionem 
in priori matrimonio jam receperit, repeti nequit, ut expresse 
statuitur in citato Decreto Generali; de qua re rursus infra 
redibit sermo. 

1238. Haec Missa pro sponso et sponsa celebranda est a 
proprio contrahentium parocho vel ab alio sacerdote de paro- 
chi aut Ordinarii proprii licentia,  reprobata a Gone. Trid., 
/. c., quacumque contraria consuetudine etiam immemorabili, 
quae potius coiruptela dicenda est, vel quocumque privilegio 
non obstante, nisi proprius parochus desit. Si alienus sacerdos 
sine parochi aut Ordinarii licentia earn celebrare ausus fuerit, 
incurrit suspensionem, de qua supra. 

Hue spectat responsio S. C. C., in Ilerdensi, 24 Mali 1785. 
Ex consuetudine immemorabili paroclio cathedralis eccle- 
siae Ilerdensis jus erat matrimoniis benedic^ndi, initis in 
tota dioecesi. Episcopus in visitatione id prohibuerat. Pro- 
posito dubio : < An standum sit decreto Episcopi, in sacra 
visitatione posito, statuenti quod matrimonia benedicantur 
a propriis parochis, quorum est matrimoniis interesse, an 
vero consuetudini immemorabili de benedicendis matrimoniis 
a solo parocho cathedralis » ; S. G. reposuit : « Affirmative ad 
primam partem, negative ad secundam, et amplius ». 

Quod si sponsi domicilium mutaverunt post initum ma- 
trimonium ante nuptialem benedictionem, illamque modo 


CAP. V.  —  DE  MATRIMONII  FORMA 235 

petunt, Fagn. in cap. 3, De secundis nuptiis, n. 3, docet bene 
dictionem dandam esse a novo parocho proprio. 

1239. At sacerdos celebrans non tenetur Missam applicare 
pro sponso et sponsa, nisi ab iisdem eleemosynam receperit, 
prouti pluries Sacrae Gong, declaraverunt. Ita S. C. S. Officii, 
die i Sept. 1841, rescripsit : « 1° Sacerdotem non teneri Mis 
sam applicare pro sponsis, nisi ab iisdem eleemosynam acci- 
piat; 2° In eadem Missa posse sacerdotem plures sponsos 
benedicere; 3° Ab  eodem sacerdote celebrante  aspergendos 
esse aqua benedicta sponsos ante altare genuflexos, non autem 
ab alio sacerdote ; 4° Non licere sponsos benedicere in Missa 
defunctorum, sed potius transferendam esse benedictionem ad 
alium diem ». Ita etiam S. C. de Prop. Fide, die 10 Jan. 1837, 
et die 7 3 nn. 1853. 

1240. Hanc Missam cum benedictione esse potius de consilio 
quam de praecepto, patet ex relato Generali Dccreto. Quod si 
ad dubium : « Se di consiglio, ovvero di precctto sia la cele- 
brazione  della Messa pro sponso et sponsa in occasions del 
matrimonio (1) »,  S. C. de Prop. Fide, die 21 Sept. 1843, 
reposuit : « Nisi gravis et rationabilis adsit causa, celebrandam 
esse Missam pro sponso et sponsa, et quoad applicationem 
detur decretum an. 1837 » ; baec responsio etiam de consilio 
intelligi potest. Ceterum, admisso etiam cum plerisque prae 
cepto, earn praetermittere sine causa esset peecatum tantum 
veniale, ut docet Sanchez, lib. VII, disp. LXXXH, n. 9, cui 
assentitur S. Alpbonsus, lib. VI, n. 988. Neque ulla consue 
tude hoc consilium, in ipsa rei convenientia maxima fundatum, 
supprimere potest. Gone. Trid., /. c., hortatur conjuges ut ante 
benedictionem sacerdotalem in templo suscipiendam in eadem 
domo non cohabitent; et Rituale Rom. cohaerenter tradit : 
« Moneat parochus conjuges, ut, ante benedictionem sacerdo 
talem in templo suscipiendam, in eadem domo non cohabitent, 
nee matrimonium consumment, nee  etiam simul maneant, 
nisi aliquibus propinquis vel aliis praesentibus * . Hortatur : 


\. Latine : Utrum de consilio, an de praecepto sit celebratio Missac 
pro sponso et sponsa occasione rnatrimonii ? 


236 TRACTATUS CANONICUS DE MATRIMONIO 

proinde rursus non est praeceptum, sed consilium; ideoque si 
conjuges post celebrationem matrimonii juxta Rituale Rom., 
ante benedictionem cum Missa, cohabitant et matrimonium 
consummant, nullum peccatum proprie loquendo admittunt, 
neque mortale neque veniale, ut docet cum plerisque S. Al- 
phonsus, lib. VI, n. 984. 

1241. Praestat ut sponsi hanc solemnem benedictionem in 
ipsa  matrimonii  celebratione recipiant;  sed si, quacumque 
demum ex causa, earn non receperint, haec Missa pro sponsis 
cum benedictione potest etiam postea celebrari. S. R. G., id 
tradens in relate Decreto Generali, citat Generale Decretum 
S. C. S. Officii diei 31 Aug. 1881, quod est sequens :  « Bene 
dictionem nuptialem  quam  exhibet  Missale Romanum in 
Missa pro sponso et sponsa  semper impertiendam  esse in 
matrimoniis catholicorum, infra tamen Missae celebrationem, 
juxta rubricas et extra tempus feriatum, omnibus illis conjugi- 
bus qui earn in contrahendo matrimonio quacumque ex causa 
non obtinuerint ; etiamsi petant postquam diu jam in matri 
monio vixerint, dummodo mulier,  si vidua,  benedictionem 
ipsam in aliis nuptiis non acceperit. Insuper hortandos esse 
eosdem conjuges catholicos qui benedictionem sui matrimonii 
non obtinuerunt ut earn primo quoque tempore petant. Signi- 
ficandum vero illis, maxime si neophyti sint, vel ante conver- 
sionem ab haeresi valide contraxerint, benedictionem ipsam 
ad ritum et solemnitatem, non vero ad substantiam et validi- 
tatem pertinere conjugii ». Etiam aliae Sacrae Congreg. non 
semel idem tradiderunt. Ita, e. g, propositum fuit S. G. de 
Prop. Fide sequens dubium: « S. Sedes hortatur fideles ad 
supplendam benedictionem nuptialem parochi in matrimo 
niis clandestine celebratis. Quaeritur utrum intendatur sola 
benedictio  solemnis quae habetur in Missali, an vero etiam 
benedictio annuli? » S. G. reposuit, die 10 Febr. 1801 : « Affir 
mative in omnibus » (1). 

1242. Demum in Lavantina, 21 Martii 1874 (Collec.Auihen., 
n. 3329), ad dubium : « Num Missa votiva pro sponso et sponsa 

1. Collect. Paris, n. 1035. 


CAP. V.  —  DE  MATRIMONII  FORMA 237 

dici et in ea benedictio fieri possit etiam in casu quo sponsi 
infra hanc Missam sacram communionem non percipiant » ; 
S. R. G. reposuit: « Affirmative; curent tamen parochi et ani- 
marum rectores adhortari fideles nupturos ut in Missa in qua 
nuptiales benedictiones impertiuntur, communicent ». Quam 
resolutionem confirmavit etiam in De Guyana, 15 Sept. 1881, 
ad 7um (Collect. Authen., n. 3531), et in General! Decreto 
supra relate. 

SGHOLION 

DE  MATRIMON10  CONSCIENTIAE 

1243. Matrimonium conscientiae seu secretum multipliciter 
dicitur, ut exponit Benedictus XIV, Quaest. Can. 397, in adno- 
tationibus circa matrimonia conscientiae, et De Syn., lib. XIII, 
cap. XX HI, n. 12. Modo intelliguntur ea matrimonia, quae, 
dispensatis publicationibus, secreto celeb rantur coram paro- 
cho proprio, aut alio sacerdote ab Ordinario delegate, et duo- 
bus testibus familiaribus ; qui omnes matrimonii celebrationis 
secretum servare debent, et ideo matrimonium conscientiae 
seu secretum appellatur. 

1244. Hoc matrimonium validum esse per se patet, cum 
forma substantialis servata sit, imo et accidentalis, idestRitua- 
lis. Est quoque licitum si contrahatur cum Ordinarii permis- 
sione, servatis servandis. Gum vero gravia mala ex eodem 
sequi facile possint, quae describit Benedictus XIV in const. 
Satis Nobis, 27 Nov. 1741, hinc laudatus Pontifex in hac con- 
stitutione cautelas assignat,  prudentia plenas,  servandas in 
hoc matrimonio permittendo. Haec constitutio Benedictina, ad 
quam S. Sedes semper remittit quando agitur de matrimonio 
conscientiae, est in Alleg. VIII, et declaratione non indiget (1) . 

1. Rosset, n. 1194 sequ. 


GAPUT  VI 

DE  TEMPORE AC  LOGO  QUO  MATRIMONIUM  GELEBRARE  LICET 
Artieulus I 

DE  NUPTIARUM  TEMPORE 

1245. Principii loco statuendum est jure communi matri- 
monium quocumquc anni tempore et quacumque diei hora esse 
validuui et per se licitum. Id expresse tradit Caelestinus III in 
cap. 4, De feriis : « ... Licet ea sit Romanae ecclesiae consue- 
tudo, ut quocumque tempore matrimonium contrahatur, con- 
sensu intcrveniente legitimo de praesenti... » Ubi glossa, v. 
quocumque tempore, subdit : « Et ita quolibet tempore potest 
matrimonium contrahi, sed nuptiarum solemnitas tantum his 
diebus, ne carnaliter conjungantur, prohibetur «. Xeque aliter 
Sacrae  Romanae  Gongr. constanter reposuerunt.  Benedic- 
kis XIV, lust. Ecc. 80, n. 20, refert responsioncm S. G. G. , quae : 
« Censuit, etiam temporibus expressis cap. X, sess. XXIV, de 
ref mat,., posse matrimonium contrahi coram parocho, sed 
nuptiarum solemnitates, convivia, traductiones ad domum et 
carnalem copulam prohiberi ». Aliam responsionem S. G. de 
Prop. Fide habes n. 1250. Gohaeret Rituale Rom. in rubrica 
De sacramento matrimonii, cujus verba n. 1248 referimus. 

1246. At haec omnimoda, quoad tempus, libertas aliquibus 
limitationibus coarctatur. Nam in primis parochum post ulti- 
mam  peractam  publicationem aliquod  temporis  expcctare 
debere, diximus n. 236. 

1247. Praeterea, ut ex dictis jam satis apparet, ipso com 
muni jure, nonnullis anni temporibus, quae vocantur tempus 
feriatum  vel clausum, prohibentur solemnitates nupliarum. 


CAP. VI. —  DE  TEMPORE  AC  LOCO  CELEBRATIONIS 239 

c Olim ea tempora designabantur a Septuagesima usque in 
oetavam Paschatis, item tribus hebdomadis ante festum 
S. Joannis Baptistae, et ab Adventu Domini usque post Epi- 
phaniam, can. 10, c. 33, q. 4. Quod dicitur de tribus hebdoma 
dis ante festum S. Joannis Baptistae, intelligendum est de 
tribus hebdomadis, quae incipiunt ab hebdomada Dominicae 
Ascensionis et finem habent in hebdomada quae sequitur 
solemnem diem Pentecostes, quemadmodum definitum vide- 
tur in cap. 4, De feriis; ex quo praeterea deducitur varios 
fuisse ritus et consuetudines » ; Berardi, torn. Ill, Diss. V. 

Cone. Tricl., sess. XXIV, cap. X, de ref. mat., ita hoc tem- 
pus limitavit : « Ab Adventu B. N. J. G. usque in diem Epi- 
phaniae, et a feria IV Cinerum usque in oetavam Paschatis 
inclusive, antiquas solemnium nuptiarum prohibitiones dili- 
genter ab omnibus observari S. Synodus praecipit. In aliis 
vero temporibus nuptias solemniter celebrari permittit, quas 
Episcopi ut ea, qua decet, modestiaethonestatefiant, curabunt : 
sancta enim res est matrimonium et sancte tractandum » . 

Quod tempus incipit a media nocte ante Dominicam primam 
Adventus (1) et diem Cinerum, et finitur media nocte post 
Dominicam Epiphaniae et oetavam Paschatis. 

Cum vero haeretici asserere non dubitarent hanc prohibi- 
tionem superstitione infici, eos S. Synodus damnat, /. c. » 
can. 11 : « Si quis dixerit prohibitionem solemnitatis nuptia 
rum, certis anni temporibus, superstitionem esse tyrannicam, 
ab ethnicorum superstitione profectam, aut benedictiones 
et alias caeremonias, quibus Ecclesia in illis utitur, damna- 
verit, A. S. > 

Ratio vero prohibitions est, quia haec sunt sacratiora anni 
tempora, quibus Ecclesia desiderat, ut toti vacemus vel poeni- 
tentiae vel spiritual! laetitiae, a quibus profecto nuptiarum 
solemnitates nimium animos distraherent. 


1. Sanchez, lib. VII, disp. VII, n. 2, putat, seclusa consuetudine, hoc 
tempus incipere a primis vesperis, scd nostra sententia communior ac 
verier est, cum versemur in odiosis, ac proinde verba Tridentini 
stricto sensu accipienda sunt. Vide Pentium, lib. VII, cap. VIII, n. 5; 
Feije, n. 552, in nota. 


240 TRACTATUS  CANONICUS  DE  MATRIMONIO 

1248. Si autem  quaeratur quid solemnitatum nuptiarum 
nomine prohibeatur tempore feriato, responsionem praebet 
Rituale Rom. , /. c. : « Postremo meminerint parochi a Domi 
nica prima Adventus usque ad diem Epiphaniae, et a feria IV 
Ginerum usque ad octavam Paschae inclusive solemnitates 
nuptiarum prohibitas esse, ut nuptias benedicere, sponsam 
traducere, nuptialia celebrare convivia; matrimonium autem 
omni tempore contrahi potest » (1). 

1249. Ut ab hoc ultimo incipiamus, nonnulli putaverunt in 
perantiqua Ecclesiae disciplina matrimonium tempore feriato 
irritum fuisse, innixi testimonio S. Petri Damiani in epist. 11, 
lib. V: « Gensura canonica nuptias, illicitis temporibus institu- 
tas, remote omni scrupulo, dividit ». Vide etiam can. 10, dist. 
33, q. 4, in Decreto, qui est Goncilii Ilerdensis (2). Id aliis 
eruditis non arridet,qui potius censent matrimonium, tempore 
clauso, numquam non fuisse validum; et verba S. Petri Da 
miani et Goncilii Ilerdensis intelligunt de separatione conjugum 
per totum feriatum tempus (3). Gerte in praesenti disciplina 
matrimonium tempore feriato initum validum esset ; videamus 
num sit et licitum. 

1250. Lege particulari sive scripta sive consuetudinaria, 
fere ubique vigente (4) , prohiberi tempore feriato solent non 
solum  solemnitates  nuptiarum,  sed ipsemet  matrimonialis 
contractus  (nisi  necessitas  urgeat) sine  Ordinarii  licentia, 
quae tamen facile ex justa causa conceditur,e.g.,ob periculum 
incontinentiae, quod fere semper aderit. Hue spectant can. 8, 
9, 10, cit. c. 33, q. 5, in Decreto. Haec lex particularis susti- 
netur, et parochus debet ipsi sese accommodare (5) . Hinc cum 
Vicarius Apostol. Tongkini Occidentalis plura dubia proposuis- 
set S. G. de Prop. Fide, inter quae primum : « Benedictio nup- 
tialis quae est in Rituali prohibeturne dari tempore vetito ? 

1. Benedictus XIV, Inst. Ecc. 80, hac de re solide pro more agit. 

2. Christianus Lupus, torn. IV Conciliorum,pag. 43; Benedictus XIV, 
I. c., n. 19. 

3. Rosset, n. 1221. 

4. Berardi, torn. Ill, Diss. V. 

5. Schmalz., lib. IV, tit. XVI, n. 34: Benedictus XIV, I. c.; Reiff., 
lib. IV, tit. XVI, n. 12; Sanchez, lib. VII, disp. VII, n. 14. 


CAP.  VI. —  DE  TEMPORE  AC  LOCO  CELEBRATIONS 241 

An vero hoc tempore prohibeatur tantum benedictio, quae est 
inMissali »?S. G., die 5 Julii 1841, reposuit : « Adlum: nega 
tive ad lam par tern, dummodo non adsit consuetudo non con- 
trahendi matrimonium etiam sine solemnitate tempore vetito ; 
affirmative ad 2am partem» (1). Obtenta licentia, matrimonium 
celebrari potest, sed sine solemnitatibus nuptiarum, quas 
Episcopus permittere nequit. Si autem sponsi ad diversam 
dioecesim pertinent, requiritur et sufficit licentia Ordinarii 
loci in quo matrimonium celebratur, quia prohibitio respicit 
ordinem externum loci, in quo caeremonia peragitur (2). 

1251. Remanet ut inquiramus num etiam jure communi 
ipsemet contractus matrimonialis, absque solemnitatibus nup 
tiarum, prohibeatur; et duplex sententia est. Nonnulli affir- 
mant (3) et citant Nicolaum I in responsione ad Bulgaros, 
can. 11, /. c., in Decreto : « Nee uxorem ducerc nee convivia 
facere in quadragesimal! tempore convenire posse nullatenus 
arbitramur » . Tandem huic opinioni fa vent duo responsa S. R. G. 
Nam in Montis Albani, 14 Aug. 1858 (Collect. Auth., n. 3079), 
cum quaereretur : « 1° Utrum prohibitio nuptiarum tempore 
Adventus et Ouadragcsimae intelligi tantum debeat de Missa 
pro sponsis ac de precibus pro nubentium benedictione in 
Missali positis, an ipsum etiam attingat matrimonium, quod 
cum solis celebratur caeremoniis et precibus, quae in Rituali 
reperiuntur? 2° An facta per Episcopum licentia contrahendi 
matrimonium temporibus a S. Cone. Trid. vetitis, censeatur 
etiam permissa benedictio conjugum per preces et orationes in 
Missa pro sponsis contentas? Et quatenus negative, an possit 
Episcopus in casu earn facultatem concedere » *? S. C. reposuit : 
« Ad lum : affirmative ad lam partcm, negative ad 2am, dum 
modo accedat Episcopi venia. Ad 2um : negative in omnibus. » 
Et in Mexicana, 25 Sept. 1875 (Collect. Auth.,n. 3380), propo- 
sitis ab Archiepiscopo dubiis : « 1° Utrum praefata responsa 
R.mo Episcopo Dioeceseos Montis Albani data ita sint gcnc- 

1. Collect. Paris, w. 1043. 

2. Feije, n. 553. 

3. Paludanus, Major, Baruffaldus, Collet, Habert aliique, quibus ad- 
haeret Gotti, De malr., tract. XIII, qu. VIII, 8 1. 

II 10 


242 TRACTATUS  CANONICTJS  DE  MATRIMONIO 

ralia ut omncs omnino dioeceses afficiant, etiam cas in quibus 
immemorabiles adstmt consuetudines? Et quatenus affirmative, 
quaeritur : 2° Utrum permitti possit constans praxis in hac 
Archidioccesi vigens, juxta quam parochi vel alii sacerdotes, 
dc ipsius parochi licentia, tempore clause matrimoniis assistunt 
adhunc fincm tantum, ut sponsos privatim conjungant, minime 
vero ut illos solemniter bencdicant, quin tamen licentiam seu 
veniam ab Ordinario exquirant > ; S. G. reposuit : « Ad lum : 
affirmative et consuetudinem contrariam esse eliminandam, uti 
abusum. Ad 2um : negative, nisi accedat Archiepiscopi venia >. 
Vide etiam ejusdem S. G. Decretum Generalerelatum n. 1233. 
Demum in cap. 4, De feriis, traditur tempore feriato nuptias 
non celebrari vel suspendi ; quod indicat feriato tempore 
ipsum matrimonialem contractum jure communi prohiberi. 

1252. Plerique (1) probabilius negant. Probatur in pri- 
mis ex Cone. Trid., /. c., ubi antiquae solemnium nuptiarum 
prohibitiones renovantur et prohibetur tempore feriato nuptias 
solemniter celebrari; ergo, cum haec prohibitio sit stricte 
intelligenda, dicenduru tempore feriato contractum matri 
monialem sine solemnitatibus non vctari. Ethoc sensu S. C. C. 
verba Tridentini intellexisse, tradit Benedictus XIV, /. c.f 
n. 20 : « Neque sane contraria sunt decreta S. C. quae non 
matrimonium, sed ipsius pompam feriarum temporibus prohi- 
buit, videlicet convivia facere, sponsam domum deducere et 
corpora permiscere : Sacra, etc. (ita semper respondit S. C.), 
censuit, etiam temporibus expressis cap. X, sess. XXIV Cone. 
Trid., posse matrimonium contrahi coram parocho , sed nuptia 
rum solemnitales, convivia, traductiones ad domum et carnalem 
copulam prohiberi » . Et deinde refert S. G. G. decretum, quod 
habes n. 1256. Accedunt responsio S. G. de Prop. Fide diei 
5 Julii 1841 supra relata, et rubrica Ritualis (n. 1248), quae 
aperte tradunt feriato tempore celebrationem matrimonii 
absque solemnitatibus minime jure communi proprie vetari. 

1. Rosset, n. 1218 sequ.; Benedictus XIV, Inst. Ecc., 80; Sanchez, 
lib. Vll.disp. F//,n.l2; Reiff., lib. IV, til. XVI, n. 12; S. Alphonsus, 
lib. VI, n. 983; Card. Bellarminus, De malr., lib. I, cap. XXXI, aliique 
passim. 


CAP. VI. —  DE  TEMPORE  AC  LOCO  CELEBRATIONIS 243 

Igitur, jure commimi saltern post-tridentino, non cst proprie 
dicta prohibitio, sed consilhim ne clauso tempore matrimoniuin 
etiam absque solemniis fiat; et verba cit. cap. 4, Deferiis, ac 
responsionis Nicolai I ad Bulgaros intelligenda sunt vel de 
prohibitis solemnitatibus vel de obsoleta ipsins contractus 
matrimonialis prohibitione. Ut vero illud consilium melius 
servetur, S. R. G. exigit pro ipsa privata matrimonii celebra- 
tionc veniam Ordinarii; qui tamcn, cum non adsit prohibitio, 
eamdem semper partibus insistentibus concedet; nee, ut puta- 
mus, parochus peccat, hanc veniain non petendo ob aliquam 
ratio nabilem ac urgentem causam. 

1253. At in hac matrimonii celebratione prohibetur jure 
communi nuptialis benedictio, quae est in Missali, una cum 
Missa de sponso et sponsa. Hinc Rituale Rom. in fine subdit : 
« His expletis, si benedicendae sint nuptiae, parochus Missam 
pro sponso et sponsa, ut in Missali Romano, celebret ». Vide 
responsionem S. G. de Prop. Fide n. 1250 relatam. 

1254. Si sponsi sacrum cxposcunt in quo, uti par est, 
divinam Eucharistiam simul sumant, parochus Missam illius 
diei celebret sine commemoratione pro sponso et sponsa. Nam 
propositis dubiis :  « 1° Quando nuptiae celebrantur tempore 
Adventus vel Quadragesimae,  debetne fieri commemoratio 
Missae pro sponso  et sponsa per  Gollectam,  Secretam et 
Postcommunionem ; 2° Licetne recitare supra sponsos preces 
sou orationcs in Missali positas post orationem Dominicam ct 
lie Missa est? 3° Quando praedictae orationesnon sunt recita- 
tae in Missa nuptiarum, debentne recitari extra Missam, elapso 
tempore prohibito. » S. R. G. in Montis Pessulani, 31 Any. 
1839 (Collect. Auth., n. 2797J reposuit : « Serventur rubricae 
Missalis ac generalia memorata decreta quibus edicitur ut, 
quoniam, tcmporibus ab Ecclcsia vetitis, locum habere nequit 
solemnis benedictio nuptiarum, ita pariter inhibetur comme 
moratio pro  sponso et sponsa  in Missa occurrente, neque 
orationes resumendae extra Missam, tempore prohibito jam 
elapso » . Vide etiam Generale Decretum supra relatum, n. 1233. 

1255. DD. communiter a gravinon excusant parochum, qui 
hanc solemnem  nuptiarum  benedictionem  tempore  clauso 


244 TRACTATUS CANONICUS DE MATRIMONIO 

impertiretur; necEpiscopus id permitterc ullo modo potest, 
ut expresse tradit S. R. G. in Montis Albani, 14 Aug. 1858. 
relata n. 1251. Hinc errant Sanchez, lib. VII, disp. VII, n. 6; 
Giovine, torn. 1, % 374, n. 3, aliiquc, qui putant episcopum 
hanc licentiam dare posse. 

Transacto tempore vetito, hanc Missam cum bencdictione 
posse celebrari, fideles bene agere, si illam petant, sed nulla 
obligatione ad id teneri, diximus n. 1241. 

1256. Celebrate matrimonio, prohibetur, clauso tempore, 
sponsae in domum viri traductio. Non pauci affirmant quam- 
cumque sponsae traductionem vetitam esse, innixi praesertim 
relatae responsioni Nicolai I ad Bulgaros, can. 11, c. 33, q. 4, 
qua sponsam ducere sen tradncere in genere prohibetur tem 
pore quadragesimali (1). Hinc juxta ipsos sponsa, post initas 
nuptias, deberet ad paternos lares remeare. 

Id quidem antiquis Ecclesiae canonibus forte conformius est, 
qui vel hanc sponsae traductionem intcrdicunt, vel saltern ab 
ea dissuadent; ipsum Cone. Trid., sess. XXIV, cap. 1, de ref. 
mat. , hortatur : « Ut conjugcs ante benedictionem saccrdotalem 
in templo suscipiendam in eadem domo non cohabitent » ; quae 
tamen benedictio tempore clauso dari nequit. At hodie 
communis sentcntia distinguit inter sponsae traductionem 
solemnem quae fit cum conviviis, chords, aliisque laetitiae 
signis, et privatam, e. g., horis serotinis, vel curru clauso 
illamquc dicit prohibitam tempore fcriato, hauc permissam 
licet baud suadendam, quia ilia tantum dedecet hujus temporis 
sanctitatem (2), et ideo Gone. Trid., non dat praeceplum, sed 
consilium. Ipse S. Thomas, qui ceu patronus rigidae doctrinae 
perhibetur, de solcmni tantum traductione agere videtur in 4 
dist. 32, q. 1, a. 5, q. 4 : < Quia quando novae sponsae tradu- 
cuntur, animus conjugum magis ex ipsa novitate ad curam 
carnalium occupatur, ct ideo in nuptiis consueverunt signa 

1. Fagn.,  cap. 4, De feriis, n. 10, aliique apud Schmalz., lib. IV 
tit. XVI, n. 36. 

2. Sanchez, lib.  VII, til. VII, n. 16; Bellarminus, De mair., lib. I 
cap. A'A7; Nav-arrus, XXII, n. 71; Schmalz.., lib. IV, lit. XVI, n. 37 
Benedictus XIV. 1. c., n. 20 segu.; S. Alphonsus, lib. VI, n. 984; Giovine 
lorn. I, S373, n. 4; Feije, n. 5oo. 


CAP. VI. —  DE  TEMPORE  AC  LOCO  CELEBRATIONIS 245 

multa laetitiae dissolutac ostendi, et propter hoc illis tempo- 
ribus, in quibus bomincs praecipue dcbent se ad spiritualia 
elevare, prohibitum est nuptias celebrari ». Praeterea hacc 
distinctio valde firmatur ex sequent! responsionc S. C. C., 
quam refert Benedictus XIV, /. c., n. 22. Proposito dubio : 
« An concessa per Episcopum licentia contrahendi matrimonium 
temporibus a Sacro Concilio vetitis, in iis locis, in quibus 
dispositio ejusdem Concilii ad ipsum quoque matrimonii con- 
tractum reperitur a consuetudine extensa, dicatur etiam 
permissa traductio sponsae sen uxoris ad domum viri ». S. C. 
reposuit : < Affirmative, dummodo traductio fiat absque 
solemnitatibus » . Tandem haec distinctio fundatur in consue 
tudine, quae solemnem traductionem illicitam, privatam 
licitam habet. 

1257. DD. communiter censcnt solemnem traductionem 
esse mortale : sed Sanchez, /. c., horum rigorem moderatur, 
et in solemni sponsae traductionc nullam culpam agnoscit, si 
fiat moderate, venialem, si aliquantulus sitexcessus; mortalem 
autem tan turn, quando nimius esset excessus, ita ut sanctitati 
praedictorum  temporum  notabiliter  detraheretur  et  ansa 
notabilis offensionis  et scandali  spectantibus  praeberetur : 
hancque doctrinam approbat S. Alphonsus, /. c. 

1258. Sponsa in domum  viri  traducta,  licite  conjuges 
possunt rei matrimoniali operam dare,  et matrimonium con- 
summare. Nonnulli consent tempore clauso vetitam esse matri 
monii consummationem, inter quos est Fagn., cap. 4, De ferns, 
n. 11, qui ait hanc esse communem fere omnium canonistarum 
sententiam, cui favere videtur S. G. G. relata n. 1245. Imo 
juxta ipsos, ideo sponsae traductio vetita erat, quia matrimonii 
consummatio prohibebatur. 

Ita quidem. fortasse, attenta veterum canonum rigorosa 
exprcssione : sed hodie certum est matrimonii consumma 
tionem temporibus vetitis licitam esse, idque aperte deducitur 
ex dictis. Nam sponsa deducitur in domum mariti pro ma 
trimonii consummatione : si ergo privata sponsae deductio 
licita est, etiam carnalis copula licita erit. Accedit hoc onus, 
adeo durum, post matrimonii celebrationem nulla lege clare 


246 TRACTATUS  CANON ICUS  DE  MATRIMONIO 

praescribi; proinde non cst imponendum (1). Hacc tamen 
conjugum separatio infligi ab Episcopo potest in poenam, si 
sponsa solemniter contra cancnicam Icgem traducta fuit, quod 
probabilitcr significare voluit S. G. G., /. c., (2) vel si matri- 
monium contra legem dioecesanam initum fuit. Hinc Concilium 
Ilcrdense, can. 10, c. 33, q. 4, in Decreto, postquam dixit 
non oportere tcmporibus prohibitis nuptias celebrare, subjun- 
git : « Quod si factum fuerit, separentur ». Ubi glossa, v. sepa- 
rentur, addit : ad tempns. Animadvertunt autem interpretes in 
utroque casu, si adest pcriculum incontinentiae (quod semper 
aderit) a praedicta separations esse abstinendum et aliain 
poenam injungendam (3). 

1259. Ulterius,  tempore clause,  nuptialia  interdicuntur 
convivia, quod et Nicolaus I inrel. can. 11, c. 33, q. 4, habet. 
Sed hie aliique canones ad illud tempus referuntur quo jeju- 
nium Quadragesimae rigidissimum erat. Hodie ex consuetudine 
haec convivia permittuntur, quae matrimonii naturalis quae- 
dam sequela sunt, et tantum erit culpa levis vel gravis, si 
excessus verificetur, juxta ea quae de solemni sponsae traduc- 
tione diximus (4). 

1260. Ex quibus omnibus concludi potest cum Sanchez, 
/. c. : < Quamvis... jura rigidius loquantur, ut constat ex c. 
Non oportet 33, q. 4, ubi uxorem duel et convivia fieri abso 
lute prohibetur, at generalis consuetudo hunc juris rigorem 
temperavit, et fere ad solam nuptialiiun benedicliomini prohi 
bit ionem reduxit * . 

1261. Tandem aliae laudabiles consuetudines  et caere- 
moniae, praeter jus commune, quae in loco servantur in cele- 
bratione matrimonii, quasque Gone. Trid., /. c., optatretineri, 
ex ipso usu vel Episcopi lege erunt feriatis temporibus prohi- 
bitae vel permissae. 

1262. Praeter feriata tempora, leges et consuetudines parti- 
culares  saepe  praecipiunt,  matrimonium  nonnisi matutino 

1. Ita oinnes AA. supra citati qui privatam traductioncm pcrmittunt. 

2. Benedictus XIV, /. c., n. 20. 

3. Sanchez, lib. VII, disp. VII, n. 5. Schmalz., lib. IV, tit. XVI, n. 31. 

4. Sanchez, 1. c., n. 18; S. Alphonsus, lib. VI, n. 984. 


CAP. VI. —  DE  TEMPORE  AC  LOCO  CELEBRATIONIS 247 

tempore celebrari. Et merito : turn quia experientia docet, 
si matrimonii celebratio ad vespertinum usque tempus pro- 
trahatur, inter rudes et agrestes non raro accidere, ut co- 
mitatus jam fere inebriatus ad ecclesiam accedat; turn quia 
laudabilis ilia et antiquissima consuetudo, qua nuptiae inter 
sacrosanctum Missae sacrificium benedicuntur, omnino eva- 
nescit(l). Etiam S. Garolus Borromaeus pro dioecesi Medio- 
lanensi idem sanxit. Alicubi nobiles permittuntur vesper e 
nuptias inire ; sed parochus curet ut omnes mane ad ecclesiam 
accedant. In Galliis lex civilis, sub gravibus poenis exigens 
civilem caeremoniam ante matrimonium religiosum, efficit ut 
hoc saepe nonnisi paulo ante vel post meridiem celebrari in 
ecclesia possit : cujus rei tristes effectus omnes deplorant (2). 

1263. Praeterea aliquando jure particular! prohibetur ne 
matrimonia fiant diebus Dominicis aliisque festis, quia non 
modo cultus divinus per nuptiales caeremonias facile pertur- 
batur, sed occasio quoque praebetur, qua comitatus a debita 
festorum celebratione detineatur, imo per compotationes et 
saltationes injuriam  sanctis diebus et scandalum  fidelibus 
ingerat (3). Atposito etiam hoc particular! jure, justa causa 
facile poterit ab eodem excusare. 

Articulus II 

DE  LOCO  GELEBRANDI  MATRIMONII 

1264. Fidelium matrimonia semper in ecclesia celebrari 
consueverunt, ut exponit Rosset, n. 2880. Rituale Romanum 
in rubrica De sacramento matrimonii docet : « Matrimonium 
in ecclesia maxime celebrari decet :  sed si domi celebratum 


1. Bangen, lit. III,pag. 56-57. 

2. Ferraris, Prompta Bibliotheca, etc.,  v.  Matrimonium,  art. IX, 
n. 55, refert declarationem S. C. C. in Neapolitana, die 18 Aug. 1663, 
quae tradere videtur episcopum non posse prohibere ne matrimonium, 
contrahatur post occasum solis aut per procuratorem ; sed haec decla- 
ratio, casum particularem respiciens, jus episcopo non adimit.  Gf. 
P. Wernz, n. 184, not. 245. 

3. Bangen, I. c. 


248 TRACTATUS  CANONICUS  DE  MATRIMOINIO 

fuerit, praesente parocho et testibus, sponsi veniant ad eccle- 
siam benedictionem accepturi >. Haec cohaerent iis, quae 
habet Gone. Trid., sess. XXIV, cap. 1, de ref. mat., statuens, 
factis publicationibus, ad celebrationem matrimonii in facie 
ccclesiae esse procedendum, ubi parochus... Hoc vcrbum ubi 
satis indicat illud in facie ecclesiae significare praesertim in 
ecclesia (1). 

1265. Attentis Ritualis verbis, apparet ex jure communi 
esse consilium ut matrimonia fidelium in ecclesia cclebrentur, 
sed non esse proprie dictam prohibitionem ne extra ecclesiam 
fiant. Rosset, n. 2882,  putat Rituale  bane legem tradere, 
agens  de  ritu  celebrandi matrimonii sacramentum ; sed Ri 
tuale inibi indicat matrimonium in ecclesia fieri juxta consi 
lium praccedenter datum. Geterum ipse Rosset, /. c., admittit, 
non sine aliqua contradictions,  non esse aliquam Ecclesiae 
legem generalem, quae obliget ad contrahendum matrimonium 
in templo sacro, nisi pro legebabeatur consuetude fere ubique 
vigens. Haec autem dicta sunt praescindendo a solemni nuptia- 
rum benedictione ; si enim nuptiae benedicendae sunt, cum 
haec benedictio  dari debeat intra Missam,  sequitur matri 
monia fieri non posse, nisi ubi Missa celebrari potest. 

1266. Quaeritur num episcopi sive soli sivc in  Synodis 
adunati possint jure particulari probibere ne matrimonia in 
domibus privatis fiant. Non pauci AA. cum Rarbosa affirmant 
id Episcopum lata lege probibere non posse, quos ita redarguit 
Monacelli, torn. I, tit. X, form. 2 : « Matrimonia per verba de 
praesenti, juxta monitum Gone. Trid., sess. XXIV, de ref. 
mat., cap. 1, fieri debent in ecclesia,  si  non de  necessitate 
praecepti, saltern de honestate, ut dixit Rota coram Goccin. 
decis. 1887, n. 37. Unde quamvis plures AA. affirment, quod 
Episcopus non possit prohibere ne matrimonia domi celebren- 
tur, sed tantum hortari ut in ecclesia fiant, nihilominus in 
praxi contrarium semper tenui ; quia cum ecclesia sit proprius 
locus sacramentorum  et maxime deceat in ipsa  mimstrari 
eadem,  laudandi  sunt Episcopi, qui id probibent fieri sine 

1. P. Wernz, n. 183. 


CAP. VI.  —  DE  TEMPORE  AC  LOCO  CELEBRATIONIS 249 

eorum licentia extra illam, sequendo vestigia divi Caroli in 
Cone. Mediol. 2, tit. 1°, dec. 28. Et est laudabilis usus et praxis 
Urbis : nam Gardinalis Vicarius nee etiam principibus et 
magnatibus Imjusmodi licentiam concedere solet (1). Ritus 
porro ab Ecclesia praescripti non possunt variari absque culpa. 
Cum agitur de administratione solemni sacramenti, non potest 
parochus ad libitum ritum contemnere et clomi illud conficere, 
ut definitum legimus a S. Cone. Trid., sess. VII, De sacram. 
in gen., can. 13. Cum igitur ritus, qui habentur in Rituali Rom. , 
sint ab Ecclesia recepti et approbati, non video qua ratione 
nonnulli moderni auctores affirment, quod Episcopus non 
possit prohibere, ne sacramentum matrimonii celebretur domi, 
sive extra ecclesiam sine sua licentia » (2) . 

1267. Supposita etiam speciali prohibitione, parochus in 
casu gravissimae infirmitatis alterutrius contrahentium matri- 
monio domi assistere potest, inaudito Ordinario; sed si alia 
justa causa matrimonii celebrationem in privata domo exi- 
gat, licet specialis proliibitio non adsit, consulat Ordinarium, 
qui id permittere potest, e. g., ob periculum scandali aut pru- 
dentem metum ne bona contrahentium fama laedatur, aut 
matrimonium malitiosa oppositione impediatur, aut etiam ob 
minorem convenientiac causam. 

1268. Pariter  nee decet matrimonia fieri in domus pri- 
vatae oratorio private, in quo sacrosanctum Missae sacrifi- 
cium celebrari valet ;  licet Episcopus facilius id permittere 
possit.  Propositis  dubiis : « 1° An extra casum infirmitatis 
gravissimae in alterutro ex contrahentibus  celebrari possit 
matrimonium in privata domo ante altare ad hoc specialiter 
erectum 1 2° An extra dictum casum in oratoriis privatis in 
quibus Missa celebratur ? 3° An Missa nuptialis in dictis ora- 

1. Sed hodie in Urbe haec praxis adeo rigida non est : imo principes 
et magnates matrimonium domi, obtenta licentia,  potius celebrare 
solent. 

2. P. Wcrnz,  /. c., not. 241, et Rosset, n. 2884 sequ., citant plura 
Concilia Provincialia, quao hanc prohibitionem, jure communi confor- 
mem, hal)ent; de facto  fere ubique haec prohibitio jure particular! 
viget. In contrarium citari solet responsio S. C. C. sine die et anno, 
quae nullam merctur auctoritatem. 


250 TRACTATUS  CANONICUS  DE  MATRIMONIO 

toriis celebrari possit >. S. R. C., in Barcinonen. (Colled, 
authen., n. 3265), die 31 Aug. 1872, reposuit : « Ad lum : 
providebitur in sequenti. Ad 2um : matrimonium in facie Eccle- 
siae, sen in ecclesia, maxime celebrari decct. Hand tamen veti- 
tum est locorum Ordinariis, ut, si nullum immineat periculum, 
ac laudabiles concurrant causae, illud celebrari quandoque 
pro sua prudentia permittant in privatis oratoriis, in quibus 
sacrum fieri valeat. Ad 3um affirmative, servatis rubricis *. 

Uncle cum nobiles petunt matrimonium in privatis corum 
oratoriis celebrari, parochus eos edoceat ex mente Gone. Trid. 
omnino praestare ut in ecclesia parochial! publice contrahant ; 
et ipsis insistentibus, recurrat ad Ordinarium. 

1269. In aliis autem ecclesiis seu oratoriis publicis, cum haec 
oratoria in omnibus ecclesiae aequiparentur, matrimonium jure 
celebrari licet (1). Undo parochus fidelibus petentibus ut ibi 
celebretur potius quam in parochial! ecclesia, annuere potest, 
sed non tenetur. 

Idem dicendum de oratoriis privatis domus publicae, e. g., 
de capella hospitalis, carceris, etc., nisi spccialis ipsius ora- 
torii destinatio matrimonia excludat, e. g., capella seminarii. 

Item matrimonium celebrari licet, prouti experientia ipsa 
docet, in capella palatii Episcopi, aut Nuntii Apostolici, cum 
et haec oratoria, etsi privata domus privatae, tamen privile- 
gio aequivaleant publicis seu privatis publicae domus. 

1270. Tandem Bangen,  tit.  HI, pay. 59,  haec habet  : 
« Usus... ex quo nonnulli parochi, hiemali praesertim tempore, 
majoris commoditatis causa, in armario sive sacristia, ut vo- 
cant, copulationes habere solent, utique vituperandus est. Si 
enim Tridentinum statuit in facie Ecclesiae celebrandum esse 

1. Rosset, n. 2889, contrarium praefert. Ultro admittimus jure par 
ticular! prohiberi posse ne matrimonia extra ecclesiam parochialem 
fiant sine episcopi licentia. Sed ex una parte per se non est indecens 
matrimonia fieri in locis cultui publico destinatis ; ac proinde dispo- 
sitio juris communis haec loca non respicit; ex alia autem parte nee 
prohibitiones particulares, ob eamdem rationem, ad haec loca extend! 
debent, nisi eadem expresse comprehendant (P. Wernz, n. 183). Con- 
suetudo, saltern in Italia, potius haec confirmat; nam si in parochia, 
praeter ecclesiam parochialem, est alia publica ecclesia, passim vidcmus 
matrimonia etin hac celebrari. 


CAP. VI. —  DE  TEMPORE  AC  LOCO  CELEBRATIONIS 251 

matrimonium, non modo in genere locum sacrum designat, 
sed procul dubio etiam intendit nuptias publice coram fide- 
libus esse solemnizandas > . 

1271 . Ceterum parochus etiam extra dioecesim matrimonio 
suorum parochianorum et valide et licite assistit, dummodo 
habeat Ordinarii vel rectoris seu parochi licentiam, si matri 
monium in Ecclesia celebratur. 


SGHOLION I 

DE  SECUNDIS  NUPTIIS 

1272. Doctrina catholica est secundas et ulteriores nup 
tias (polygamiam vel polyandriam successivam) esse licitas, 
at simul esse minus honorabiles, quam primas et quam castam 
viduitatem, sive quia indicant quamdam concupiscentiae im- 
moderantiam, sive quia non benc referunt imaginem unionis 
Christi cum Ecclesia et primi matrimonii in paradiso tcrrestri. 
Haccfusius theologi ostendunt ex S. Scrip tura et ex traditione. 

1273. Nobis sufficiat duo animadvertere, de quibus agitur 
tit. XXI, De secundis nuptiis, lib. IV Deer et. 

1° Si benedictio in primo matrimonio data fuit, haec re- 
peti in altero matrimonio nequit, sive mulier sive vir ad 
secundas nuptias transeat, ex cap. 3, cit. til. Est autem ali- 
qua differentia : nam si mulier transit ad secundas nuptias 
et in primis fuit benedicta, haec benedictio cum Missa pro 
sponso et sponsa repcti numquam potest, et contraria con- 
suetudo reprobanda est. In Aquen., 3 Mart. 1761 (Collect, 
authen., n. 2461), quaesitum fuit : « 1° Si mulier sit vidua 
et jam bencdictionem acceperit, debetne omitti Missa pro 
sponso et sponsa, ut omittendae sunt benedictiones infra earn 
descriptae post orationem Dominican!, et Benedicamus Do 
mino ». S. G. R. reposuit : « Ad lum : Si mulier est vidua 
non solum debet omitti benedictio nuptiarum, sed etiam Missa 
propria pro sponso et sponsa » (1). Quod si mulier, transiens 

1. Collect. Paris., w.1032. 


252 TRACTATUS  CANONICUS  DE  MATRIMONIO 

ad secundas nuptias, non fueratin primis benedicta, per senil 
impedit quominus haec bcncdictio detur. Hinc S. G. S. Officii 
ad dubium : « Utrum gentiles mulieres nuptae vel viduae vel 
notorie corruptae, quae, ex gentilitate conversae, cliristianum 
recipiunt matrimonium, possint recipere benedictionem nup- 
tialem intra Missam » ? reposuit, die 1 Febr. 1871, affirmative. 
Quod si vir transit ad secundas nuptias et fuit in primis bene- 
dictus, baec benedictio repcti potest tantum, si id ferat loci 
consuetude (1). 

1274. 2° Juxta juris romani dispositionem, quam recen- 
tiores legislationes scquuntur, non permittebatur mulieribus 
alterum matrimonium,  nisi post annum luctus ; et prius nu- 
bentes infamia mulctabantur, aliisquc poterant plecti poenis, 
/.I, ff. De us qni not.  inf., et /. 1, G. De secundis nuptiis. 
Ratio est : « Ne turbaretur sanguis et de prole dubitaretur » ; 
ut ait Glossa, cap. 4, cit. tit., v. legalis infamia. Ecclesia ad 
vitandum incontinentiae periculum sustulit necessitatcm anni 
luctus, licet bic conveniens omnino  sit, et moribus sit re- 
ceptus. Hinc Urbanus III, cit. cap. 4 cit. tit., ait : « Super ilia 
quaestione, qua quaesitum est an mulier possit sine infamia 
nubere infra tempus luctus secundum leges definitum ; respon- 
demus, quod cum Apostolus dicat : mulier, viro suo mortuo, 
soluta csl a legevirisui; in Domino nub at t cui voluerit, per 
licentiam ct auctoritatem Apostoli, ejus infamia aboletur ». 
Eademque repetit Innocentius III, cap. 5 cit. tit. 

1275. De irregularitate  quae ex bigamia oritur,  in alio 
tractatu agitur; de probatione mortis prioris conjugis, ut se- 
cundae nuptiae permitti valcant, vide n. 723 sequ. 

SCHOLION II 

DE  LIBRO  MATRIMONIORUM 

1276. Gone. Trid., sess. XXIV, cap. 1, de ref. mat., prae- 
scribit : « Habeat parochus librum in quo conjugum et testium 

1. Scavini, torn. Ill, n. 954, et ita expresse Rituale Rom. 


CAP. VI.  —  DE  TEMPORE  AC  LOCO  CELEBRATIONIS 253 

nomina cliemque et locum contract! matrimonii describat, 
quern diligenter apud se custodiat *. Hinc Rituale Rom., Be 
sacramento matrimonii in fine : « Peractis omnibus, parochus 
manu sua describat in libro matrimoniorum nomina conju- 
gum et testium et alia, juxta formulam praescriptam, idque 
licet alius sacerdos, vel a se vel ab Ordinario delegatus, matri- 
monium celebraverit » . Hie liber est unus ex libris parochia- 
libus, de quibus Rituale Romanum in fine : Formulae scri- 
bendae in libris habendis a parocJio. 

1277. In primis omnes admittunt parochum, qui librum 
matrimoniorum non habet, aut matrimonia, imo vel unum 
matrimonium, in eo inscribere negligit, peccare mortaliter (1). 
Imo Baruffaldo, /. c., docet : « ... Puniendus est (parochus) 
gravi mulcta, quia, praetcr peccatum mortale commissum in 
re gravis moment! ob spretum decretum Goncilii. . . , infert grave 
damnum tertio, et tenetur ad damna et interesse, quae paro- 
chianis ex tali negligentia et respective omissione obvenirent. . . ; 
atque ideo parochiani habent actionem contra parochum ex 
quasi contractu, qui dum acceptavit officium cum honoribus et 
oneribus, quasi sit mercedeconductus, tenetur; unde in utrius- 
que commodum suscepit officium ; ac propterea tenetur non 
solum de lata, sed etiam de lev! culpa... Sicut tutor, qui ex 
negligentia damnificavit pupillum, tenetur ad interesse, /. nisi 
earn, 1. si tutoris ff. De adni. tut. » 

Haec obligatio parochum aeque manet, etsi magistratus 
quoque civilis cumdem matrimoniorum librum servet. Debet, 
inquam, parochus habere librum : unde non sufficiunt folia 
abrupta ct volantia, quibus nulla tribuitur auctoritas, cum 
nonvideantur esse sub custodia. 

1278. Quid vero si parochus neglexit matrimonia in li 
brum referrc, aut liber periit, c. g., incendio combustus? Et 
quidem si ipse parochus memoria retinet matrimonium con- 
tractum cum sponsorum ac testium nominibus, cui forte ipse 
adstitit, jam poterit in consuetum vel novum librum illud 


1. Bang-en, til. IILpag. 71-72; Monacelli, lorn. /, lit. X, for. 8, n. 7; 
Baruffaldo, Comm. in Hit. Rom., lit. 42, n. 82; Rosset, n. 2937. 


234 TRACTATUS  CANONICUS  DE  MATRIMONIO 

inscribere. Secus S. G. C., die 19 Sept. 1684, decrevit : « Ut 
accepto illorum testimonio qui praesentes adfuerunt, cum ma- 
trimonium celebratum fuit, et olicito a conjugibus jurejurando 
de matrimonii jam contract! veritate, in consuetum (vel no- 
vum) librum paroclms referat matrimonium ». At in hoc 
casu parochus consulat Ordinarium omniaque de illius man 
date agat (1). 

1279. Praestat ut parochus matrimonium in libro inscribat 
statim post illius celeb rationem. Laudabilis igitur mos  est, 
quo parochi librum tenent in sacrario, ita ut vix ac matrimo 
nium celebratum sit, conjuges pro facienda inscriptione illuc 
accedant : et, e contrario, vitupcranda est illorum praxis, qui 
matrimonium solcnt interim scribere in pagellis volantibus, 
animo deinde illas transcribendi in libro. Et parochus sua 
manu  debet  matrimonium  in librum referrc, etsi alter de 
Ordinarii vel ipsius parochi licentia matrimonio adstiterit : 
de qua re vide Rituale Rom., /.  c. Quod si parochus senio 
confectus aut morbo detentus scribere nequeat, illius coadjutor 
vel vicarius, qui regulariter illius vices supplct, matrimonium 
describet; sed in ipso libro declaret se id facere ex speciali 
commissione parochi legitime impediti. 

Est autem abusus vel maxime vituperandus, quod libro- 
rum parochialium et nominatim libri matrimoniorum redactio 
custodibus ecclesiae committatur : id enim canonicis decretis 
adversatur et laicis ministris nimiam tribuit auctoritatem, 
quam et parochiani saepius aegre ferunt. Bene tamen possunt 
custodes scribere exemplaria librorum parochialium, quae, a 
parocho probata, in curia episcopali asserventur (n. 1282) (2). 

1280. Parochus in suo libro scribere debet : 1° Matrimo 
nium eorum, quorum uterque est parochianus, etsi alius sa- 
cerdos A^el parochus de sua vel Ordinarii licentia eidem adsti 
terit vel in parochia vel extra parochiam : cum enim in hoc 
ultimo casu parochus assistens per se nullum jus habeat tales 
sponsos matrimonio uniendi, nisi ex delegatione, nemo in ejus 


1. Bangen, I. c., pag, 73-74. 

2. Bangen, I. c., pag. 75. 


CAP.  VI. —  DE  TEMPORE  AC  LOCO  CELEBRATIONIS 255 

ecclesiae libris tcstimonium quaereret contract! matrimonii, 
ac proinde opus est ut initum matrimonium etiam in libro 
propriae sponsorum parochiae adnotetur; 2° Matrimonium 
eorum quorum neuter est parochianus, in sua parochia con 
tractum, adnotans in libro a quonam parocho vel Ordinario 
delegationem ipse vel alms sacerdos assistens obtinuerit ; simul 
autem utriusque sponsi parochum proprium de inito matri- 
monio quantocius moneat; 3° Matrimonium eorum, quorum 
alteruter tantum est parochianus, sive in sua sive in aliena 
parochia contractum, ut supra. Ast aliquorum locorum praxis 
est, ut solus sponsae parochus matrimonium in libro scribat. 
Monet vero Instructio Austriaca, § 78 : « Casu quo civis Austria- 
cus petit ut matrimonium ab eo in exteris terris initum libro 
copulatorum parochiae, ubi nunc domicilium fixit, inseratur, 
parochus libellum supplicem, simul cum probationibus de con- 
jugio rite inito allatis, Episcopo proponet, ac ejusdem expecta- 
bit mandata » . 

1281. Quomodonam matrimonium in librum referri debeat 
quidve notari, dare indicat Rituale Rom., /. c. Heic addere 
sufficiat matrimonium ita in libro scribendum esse juxta for 
mulas Ritualis Rom., ut nulla adnotatio, aut verbum adhi- 
beatur alicui injuriam vel infamiam inferens, etsi veritati 
innitatur ; ct cum in Melitemi, an. 1780, a quodam parocho 
in hac parte peccatum fuisset, S. G. EE. et RR. easdem ad- 
notationes ct verba ita deleri jussit, ut nullum vestigium super- 
esset. 

Quoties matrimonium milliter contractum ob publicum im- 
pedimentum revalidatur pro foro externo coram parocho et 
testibus, id notatur in margine inscriptionis prius factae, vel 
melius nova fit inscriptio, habita simul relatione ad priorem 
inscriptionem. Addit Instructio Austriaca, § 90 : € Quando 
autem conjunctio invalida in alia parochia contracta fuerit, 
res hujus praeterea loci parocho communicanda est, ut ipse 
convalidationem peractam inscription!, quae de matrimonio 
invalido facta sit, diligenter adjungat > . Haec non valent si 
revalidatio matrimonii facta sit pro foro interno tantum. 

Pariter omnes parochi, qui matrimonium in suo libro retu- 


256 TRACTATUS  CANONICUS  DE  MATRIMOMO 

lerunt, adnotare debent, si matrimonium postea fuit decla- 
ratum invalidum, vcl, quatenus dumtaxat ratum, solutum 
fuerit professione solemn! religiosa, vel dispensation llomani 
Pontificis. 

Episcopi vel eorum vice visitatores in sacra dioecesis per- 
lustratione libros parochiales a parochis et aliis qui eos reti- 
nerc tencntur, sibi exhibcri omnino jubeant ut cxplorent an 
rite confecti sint, et si quid abnorme ibidem deprehenderint, 
corrigi etreformaridecernant, ad monilum Crispin!, Vis. Past., 
>.3,S..9,-n.6(l). 

1282. Libros parochiales paroclnis debet apud se, vel 
etiam in sacrario, sub clavibus tamen, custodire, ne quis 
valeat illos quoquo modo corrumpere, ut expresse praecipit 
Cone. Trid., /. c. S. C. C. in Carpectoraten., die 15 Sept. 1781, 
ad 3um, definivit custodiam librorum parochialium ita priva 
tive spectare ad curatos seu vicarios curatos cathedralis, 
etiamsi ii ad nutum amoveri possent a capitulo cui inerat cura 
animarum habitualis et actualis, ut iidem libri nee etiam 
custodiendi essent sub duobus clavibus, quarum saltern al- 
tera retineretur a capitulo, una enim parochorum clavis satis 
erat. 

Episcopus autem cogere potest parochum ad exemplar li 
brorum parochialium, ab ipso parocho recognitum et sub- 
scrip turn, in cpiscopalem curiam deferendum; quod plures 
Synodi dioecesanae praecipiunt, ct ita de facto servatur in 
pluribus dioecesibus. Hinc S. C. EE. et RR. in Hipporegien. 
Librorum parochialium, 19 Mail 1832, cum Episcopus id pa 
rochis praecepisset, proposito dubio : « An et quomodo de- 
cretum Episcopi diei 26 Nov. 1830 sit confirmandum vel 
infirmandum in casu » ; reposuit : « Affirmative in omnibus 
ad lam partcm; negative ad 2am » (2). At Episcopus cxigere 
nequit ut ipse liber originalis in curia episcopal! custodiatur. 
Barbosa, De off. et pot. parochi, lib. 1, tit. Vlf, n. 19 sequ., 
refert S. C. EE. ct RR., die 3 3un. 1604, Episcopo Cavensi 


1. Lucidi, De Vis. SS. LL., vol. I, p. 365. 

2. Lucidi, op. oil., vol. II, pay. 068. 


CAP. VI. —  DE  TEMPORE  AC  LOCO  CELEBRATIONIS 257 

rescripsisse hos libros non esse ab Episcopo de potestate paro- 
chorum extrahendos, sed penes illos conservari debere. Et in 
Eugubina, die 2 Mart. 1860, eadem edixit librum baptismalem 
(eadcmque dc aliis res est), ab Episcopo in sacra visitatione 
extractum, et ad curiam asportatum, quam primum parocho 
restituendum esse (1). 

1283. Libri parochiales legitiinam constituunt probatio- 
nem,  dummodo fides extracta  sit e libro de verbo ad ver- 
bum,  sicut jacet ;  secus  attestatio  parochi quibuscumque 
verbis concepta non probat (2). Barbosa, /.  c.,  docet quod 
parochus teneatur : « De illis fides facere necessarias, et po- 
test accipere pro sua mercede illud,  quod in loco solitum 
est dari : si vero solitum est fieri gratis et ipse i'aciet; quia 
S. C. negotiis EE.  et RR.  proposita Episcopo Cavensi, sub 
die  3 Jun. 1604, rescripsit nihil pro hujusmodi fide recipi 
posse... » 

SCHOLION III 

DE  TEMPORALIBUS  PAROCHI  JURIBUS  PRO  ASSISTENTIA  PRAESTITA 
MATRIMONIO 

1284. Jus commune nihil liac in re determinavit. Imo in 
cap. 8, 9, 28,  De simonia, prohibetur aliquid  exigere pro 
benedictionibus nubentium,  scd Innocentius III, in cap. 22, 
ejusd. tit. simul praecipit  servandas esse laudabiles consue- 
tudines, quibus fideles aliquid offerebant. 

1285. Ad abusus compcscendos in  pluribus dioecesibus 
etiam haec fidelium oblatio vel eleemosyna decreto synodal! 
determinata est. Hodie standum est decreto S.  G.  G.  diei 
10 Jun.  1896 (n. 183) ; et parochus exigere potest id quod 
ferunt usus,  vel decreta  synodalia, etsi ex peculio private 
habeat, unde vivat; et vicissim fideles illud solvcre tenentur; 
ita tamen ut vere pauperes eximantur a quibusvis expensis, 

1. Lucicli, op. cit., vol. /, pay. 366. 

2. Lucicli, /. e., n. 248; Rosset, n. 2939. 

II 17 


258 TRACTATUS  CANONICUS  DE  MATRIMONIO 

ut traditur in citato S. G. C. decreto. At ultra id parochus nil 
exigere potcst sine simoniaca labe, licet sponte oblatum possit 
acceptare. Quod si fideles aliquid extraordinarium ct inde- 
bitum petant, e. g., Missam solemnem, applicationem Missae 
pro sponso et sponsa, etc. , pro eo speciale stipendium solvi 
debere, evidens est. 

1286. Jura tcmporalia exclusive ad parochum pertinent, 
non obstante quacumque consuetudine, cum matrimoniorum 
assistentia pertineat ad actus parochiales : idque ctsi, parocho 
impedito, illos praestet capellanus, qui ut parochum adjuvct 
et suppleat, annuum habet stipendium, nisi specialis ea de re 
conventio inita fuerit. 

Si sponsi ad diver sam parochiam pertinent, jura pro assi 
stentia matriinonio pertinent ad parochum sponsae, qui as- 
sistere ex receptis moribus solet : et si parochus sponsos ad 
parochum sponsi vel ad alium sacerdotem, juxta eorum votum, 
dimittit, jura temporalia sarta tectaque habere debet, nisi loci 
consuetude aliud ferat. 

Guriae episcopali pro inito matrimonio nulla temporalia 
jura sunt. 


GAPUT VII 


DE  INDIViDUA VITAE  GONSUETUDINE 


1287. Hue usque de matrimonio ineundo egimus. Si ini- 
tum matrimonium est validum, praeter gratiam quae con- 
jugibus non ponentibus obicem ex opere operate confertur, 
statim enascitur individua vitae consuetude, quae est matri 
monium in facto esse, et de qua modo agendum est. Diximus 
n. 6,  hanc vitae consuetudinem essentialiter esse vinculum 
seu ligamen matrimoniale ; quod in normal! rerum statu se- 
quitur communio tori, mensae et habitationis, nee non unio 
aliqua bonorum et voluntatum. 

Loquemur in primis de vitae consuetudine conjugum in se 
spectata, scilicet turn praesertim de matrimoniali vinculo, 
turn de communione tori, mensae et habitationis inter con- 
juges; deinde de hujus vitae consuetudinis solutione, idest de 
divortiis. Nam de unione bonorum inter maritum et uxorem 
pertractat jus civile, et videri possunt, si lubet, canonistae in 
tit. XX, De donationibus inter virum et uxorem et de dote post 
divortium restituenda, lib. IV Decretalium. De aliis obliga- 
tionibus mariti erga uxorem et prolem, uxoris erga maritum 
et prolem confer moralistas. 

Articulus I 

DE  VITAE  CONSUETUDINE  INTER  CONJUGES  IN  SE  CONSIDERATA 

§ 1. — De vinculo matrimoniali. 

1288. Conjugate vinculum quod oritur ex valido contractu 
matrimoniali consistit, prout diximus cit. n. 6, in jure mutuo 
exclusive et perpetuo cum relativa obligatione in corpus alte- 


260 TRACTATUS CANONICUS DE MATRJMONIO 

rius in ordine ad prolem gencrandam et educandam ; hoc enim 
jure cum relativa obligatione una pars alteri moraliter ligatur 
ita ut vir sit mulieris, et mulier viri, juxta iltud Apostoli 1. 
Cor., VII, 4 : « Mulier sui corporis potestatem non habet, sed 
vir. Similiter autem el vir sui corporis polestalem non habet, sed 
mulier * . Equidem vox vinculi directe indicat potius obliga- 
tionem, sed obligatio supponit jus; unde vinculum, plene 
spectatum, utrumque complectitur. 

Hoc igitur vinculum, ad instar cujusdam dominii in cor 
pus alterius conjugis, duo praestat, quae sedulo notanda 
sunt : 1° Quaelibet pars habet jus ad copulam perfectam seu 
per se aptam ad prolis procreationem, et ejus juri respondet in 
altera obligatio praebendi suum corpus; 2° Ceteri omnes ab 
his excluduntur. Hoc alterum, idcst cxclusio ceterorum, sem 
per verificatur, donee vinculum seu matrimonium perdurat; 
sed primum, idest jus ad copulam, subsistente vinculo, potest 
non exerceri, et potest quoque amitti turn ad tempus, turn 
etiam in perpetuum, seu moraliter tantum, seu physice et 
moraliter : quod mox declarabimus. 

Obligationem, juri conjugali respondentem, Apostolus 
1 Cor., VII, 3, appellavit debitum : « Uxori vir debitum red- 
dat, simililer autem et uxor viro ». Idest uterque conjux 
ad petitionem alterius suum corpus praebeat. Hinc intclli- 
gitur quid sit petere ac redder e debitum. Et quoties con- 
juges vinculo matrimoniali alligati rem perfectam habent inter 
se, est copula seu actus conjugalis ; sed quandoque hoc nomine 
venit quoque copula perfecta, etsi inter solutos. 

De jure ac debito conjugali nos heic agentes pauca attin- 
gimus, praesertim de quibus sunt specialia capita in cor- 
pore juris, aut de ipsis rerum conceptibus. Leges morales 
quae regunt exercitium juris conjugalis et adimplementum 
conjugalis obligationis, per te ipsum vide, benevolo lector, 
apud probatos AA. ; sed memento salebrosam hanc mate- 
riam non esse attingendam, nisi recto fine, urgente necessitate 
opportunisque adhibitis cautelis, quibus peccandi periculum 
remoA^etur. 

1289. Diximus jus ad copulam aliquando amitti mora- 


CAP. VII. DE  INDIVIDUA  VITAE  CONSUETUDINE 261 

liter tantum vel ad tempus yel in perpetuum. Scilicet pro- 
prie loquendo, jus ad copulam (juridicum seu radicale, ut 
aiunt), permanet, sed prohibetur illius exercitium. Actus 
igitur conjugalis numquam tune erit peccatum contra ca- 
stitatem, sed petitio aut redditio, hie et mine prohibita, erit 
peccatum contra virtutem aut legein seu naturalem seu posi- 
tivam quae illam prohibet. In hoc casu facile intelligitur quo- 
modo matrimoniale vinculum subsistat, utpote quod non 
solum ceterorum exclusionem praestat, sed etiam jus ad copu 
lam radicale (n.praec.). 

1290. Jam vero ilia amissio juris ad copulam accidit prae- 
sertim in sequentibus casibus : 

1° Si conjux tenetur voto castitatis ante vel post matrimo- 
nium emisso : tune enim petere nequit, quia ageret directe 
contra votum (w. 477 sequ.). Sed alter petere utique potest, 
quia suum jus intactum est, ideoque vovens reddere et potest 
et debet. 

Quaerunt DD. num. possit vel debeat reddere, si vovens, 
non obstante voto, petit? Et certe potest, quia utitur jure 
suo; probabilius etiam debet; « prout si quis votum emit- 
teret non exigendi a te pecuniam debitam, si ille postea petit, 
teneris tu reddere, quia per votum creditor non amisit 
jus suum, et eo casu tu reddendo minime cooperaris for- 
maliter ejus peccato, cum non sis causa cur ille debitum 
exigat, sed tantum ad materiale peccati, quod non potes 
impedirc, cum dcbeas rem suo domino reddere, ideoque 
nee teneris impedirc, quia impediendo actum injustitiae 
committeres » ; S. Alphonsus, lib. VI, n. 944. Attamen ex 
charitate monere debet voventcm ut a petitione desistat; insu- 
per reddere non potest, quoties alter jus petendi non habet, 
e. g., primo bimestri, aut commisso incestu. 

1291. 2° Si exinde periculum sanitatis immincat. Si peri- 
culum est remotum, aut  malum quod  timetur leve, utra- 
que pars potest petere et tenetur reddere. Id eruitur ex cap. 2, 
De conjugio leprosorum,  ubi Alexander III,  postquam  do- 
cuit  leprosum  posse  uxorem  ducere,  si  aliquam,  quae 
sibi nubere velit, invenerit, subdit :  « Quod si virum, sive 


262 TRACTATUS  CANONICUS  DE  MATRIMONIO 

uxorcm, Icprosum fieri contigcrit, et infirmus a sano carnale 
debitum exigat, generali praecepto Apostoli, quod exigitur, 
est solvendum; cui praecepto nulla in hoc casu exceptio 
invenitur ». Ratio est quia cum copula brevi fiat, non imminet 
ex ea periculum infectionis. At DD. conjugem sanum, le- 
proso debitum non reddentem, a peccato excusant, si tan- 
turn horroris habeat ad coeundum, ut id sit ei moraliter 
impossibile. 

Si periculum est proximum et malum quod imminet, est 
mors, uterque conjux nequit petere aut reddere; quia nemo 
est dominus vitae suae. Excipe, nisi proles sit necessaria 
ad bonum commune, aut ipse vel compars versetur in 
proximo incontinentiac periculo, aut petat vel reddat ad fo- 
vendum amorem conjugalem, evitanda magna dissidia, etc. ; 
quibus in casibus conjux non tenetur petere, reddere et colia- 
bitare, quia charitas non obligat cum tanto incommodo, sed 
potest, quia ex charitate etiam mortis periculo exponere nos 
possumus, nisi fortior charitatis ratio obstet. Hinc Alexan 
der III in cap. 1, De conjugio leprosorum, ait : « Quoniam... 
cum vir et mulier una caro sint, non debet alter sine altero 
deesse diutius; mandamus, quatenus ut uxores viros et viri 
uxores, qui leprae morbum incurrunt, sequantur, et eis con- 
jugali affectione ministrent, sollicitis exhortationibus inducere 
non postponas > . 

Exinde patet quid dicendum in casu, quo certum est uxo- 
rem parere non posse sine probabili vitae periculo, aut 
parituram fore filios mortuos, quod magnum vitae matris 
periculum includere solet : nempe uterque conjux non tenetur 
petere aut reddere, sed potest in casibus praecitatis, nisi obstet 
praevalens ratio charitatis. Ita, e. g., si vir petit ob proximum 
incontinentiae periculum, et uterque conjux scit ex praegnan- 
tia periculum mortis imminere uxori, cujus praesentia est 
omnino necessaria numerosae proli adhue in tenella aetate 
constitutae; putamus uxorem nee teneri nee posse reddere, et 
vir ad periculum superandum adhibeat media quae probati 
AA. consulere solent. 

At si proles nascitura praevidetur infirma vel dcformis, 


CAP. VII. -  DE  INDIVIDUA  VITAE  CONSUETUDINE 263 

non ideo conjuges a matrimonii usu abstinere debent. Ad 
rem D. Thomas, 4 dist. 32, q. un., a. 1, ad 4um : « Uxor tene- 
tur viro leproso reddere debitum : et quamvis proles gi- 
gncretur infirma, tamen melius est ei sic esse, quam penitus 
non esse > . 

Tandem si ex usu conjugii periculum imminet non mortis, 
sed morbi, aut alterius damni notabiliter gravis, uterque 
conjux potest quidem petere ac reddere, sed non tenetur; 
e. g., si ex coitu cum leproso adsit, judicio medicorum, peri 
culum infectionis notabiliter noxiae (1). 

1292. 3° Si conjux rem habuit cum persona consangui- 
nea compartis, atque ita huic affinis evasit. Conjux scilicet 
adult er, in poenam adulterii, ratione affinitatis inde contrac- 
tae (2), privatur jure petendi, ex cap. 1, 4 et idt., De eo qui 
cognovit, ideoque alter liberatur ab obligatione reddendi : 
sed hie conscrvat utique suum jus petendi, etsi adulterii 
aliquo modo particeps (3), ideoque etiarn ille obligationem 
reddendi. Privatio autem juris petendi debitum, cum sit poe- 
nalis, non est extcndenda ad tactus et torum, nisi propter 
periculum pollutionis, aut vetitae petitionis (4). Neque ad 
hanc poenam incurrendam aliquid rciert num pcccatum pu- 
blicum sit vel occultum (5). Pariter haec poena incurritur 
turn a viro qui consanguineam uxoris cognovit, prout in 
citatis juribus aperte statuitur, turn a muliere, quae consan- 
guineo viri commixta est, quod ex constant! DD. interpreta- 
tione receptum est (6), cum in hisce rebus vir et uxor aequi- 
parentur, ex cap. 8, De divortiis. Ea vero copula requiritur, 
quae afiiuitatem producit et matrimonium consummat (w. 777, 
1301). 

1. S. Alphonsus, lib. VI, n. 950, citans pro omnibus punctis plures 
auctores. 

2. Schmalz., lib. IV, tit. XIII, n. 9. 

3. D'Annibale,  p.  Ill,  g 472,  not. 38,  contra  Sanchez,  lib.  IX, 


4. Bossius apud S. Alphonsum, lib. VI, n. 933. 

5. Schmalz., lib. IV, tit. XII L n. 2o; Sanchez, lib.  VII, disp. XV, 
n. 13, contra alios qui peccaturnjjnotorium exigunt, cxcap. 3,De eo qui 
cognovit... 

6. Schmalz., 1. c., n. 23; D'Annibale, I. c., not. 37. 


264 TRACTATUS CANONICUS DE MATRIMONIO 

E contrario, haec poena non incurritur, si copula habita 
fuit cum affini compartis (1), quia id nusquam cavetur; vel 
cum consanguinea, seel coactc, ut si uxor vi oppressa fuit, 
quia tune nulla est culpa, ideoque poena applicari non de- 
bet; vel etiam si pars mctu gravi ad incestum adacta est, 
quia licet metus gravis a peccato contra naturae legem non 
excuset, excusat taincn a poena lege ecclesiastica imposita (2). 
Item haec poena non manct ignorantem, sive ignorct adesse 
legem humanam, quae talem incestum peculiariter prohi- 
bet (3), sive ignoret illam mulierem esse consanguineam 
suae uxoris (4), sive tandem ignoret hanc poenam esse illi 
peccato lege Ecclesiae adnexam (5); etsi haec omnia ignoret 
ignorantia crassa et supina. 

Proinde in praxi raro admodum huic poenae locus crit, 
quia fideles plerumque illam ignorant. 

Jure antique haec poena statuta erat ob incestum cum 
consanguinea uxoris (vel mariti) usque ad 7um gradum ; jure 
novo Decretalium usque ad 4um; jure Tridentino usque ad 
2um : nam S. G. G., probante Gregorio XIII, declaravit decre- 
tum Gone. Trid., sess. XXIV, cap. IV, de ref. mat., limi- 
tans impedimentum dirimens affinitatis ex copula illicita 
ad 2um gradum, restringere etiam hanc poenam (6). 

Quamquam obligatio non petendi gravis sit, tamen non 
videtur urgere, si conjux inccstuosus in magno incontinentiae 
periculo versaretur, nee dispensationem statim petere posset, 
quia cum lex sit solum ecclesiastica, non obligat cum gravi in- 
commodo (7). 

Geterum ab hac obligatione dispensat, praeter Datariam 
Aposlolicam, si peccatum est publicum, et S. Poenitentiariam, 


1. De Justis, lib. II, cap. VII, n. 85; D'Annibale, I. c. 

2. S. Alphonsus, lib.  VI, n. 1071, ex communiori et probabiliori scn- 
tentia.. 

3. S. Alphonsus, 1. c., n. 1072, probabilius ac communius. 

4. S. Alphonsus, I. c., n. 1973, cum communi. 

5. S. Alphonsus, /. c., satis probabiliter; Sanchez, lib. IX, disp.XXXH^ 
n. 21 et 50, probabiliter; D'Annibale, £. c. 

6. S. Alphonsus, lib. VI, n. 1070; DC Angelis, lib. IV, I'd. XIII, n. 4. 

7. Marc, n. 2031. 


CAP. VII.  —  DE  INDIVIDUA  VITAE  COiXSUETUDINE 265 

si est occultum, et Episcopus, etiam extra casum necessi- 
tatis, juxta communissimam sententiam, si non explicita 
dispositione juris, saltern ex consuetudine, et potcst etiam 
hanc potestatem alter! clelegare non solum in particular! sed 
etiam in general! (1). Dispensant pariter ex privilegio omnes 
confessarii regulares mendicantium, a provinciali ad confessio- 
nes deputati, aliique rcligiosi, ampla privilegiorum communi- 
catione gaudentes. 

Practer poenam privationis petendi debitum, alia etiam 
(n. 475) antiquitus manebat conjugem incestuosum, quae am- 
plius in usu non est. Nempe uterquc complex incestuosus jure 
Decretalium prohibebatur cum quacumque alia muliere 
nuptias inire; aliis verbis, copula incestuosa cum persona 
consanguiuea conjugis secumferebat impedimentum impe- 
diens universaliter et absolute, ex can. 23, c. 32, q. 1, in 
Decreto, et cap. I, 2, 4, De eo qui cognovit..., etiamsi per- 
petrata fuisset post mortem uxoris, ut colligitur ex cit. cap. 4, 
et cum persona consanguinea usque ad 4um gradum jure 
Decretalium, usque ad 2um jure Tridentino (2). Hoc impedi 
mentum disparuit ex communi DD. consensu, licet scripta 
revocatio non habeatur (3). Unde hoclie conjux incestuosus, 
mortua comparte, illiusquc complex valide et licite alias 
contrahunt nuptias. Thesaurus, /. c., affirmat S. Poeniten- 
tiariae stylum in concedcnda dispensatione ad debitum pe- 
tendum esse ut haec eadem prohibitio addatur : quod negat 
De Angelis, /. c., et de facto hodie non additur. De incestu 
cum propria consanguinea vide n 775 (4). 

1293. Ulterius diximus n. 1288 jus ad copulam, extante 

4. S. Alphonsus, lib. VI, n. 1076. Cum vero explicita juris dispo- 
sitio desit, inde fit, quod S. Poenitentiaria Episcopis aut confessariis 
hanc dispensandi potestatem in pagella facultatum concedere soleat. 

2. Sanchez, lib. VII, disp. XV, n. 4. 

3. Giraldi, p. I, sect. 714; Thesaurus, cap. /, v. Incestus limita IV; 
De Angelis, lib. IV, lit. XIII, n. 4; Sanchez, lib. VII, disp. XVII, n. 8 
sequ., et lib. VIII, disp. XXV, n. 8; Goninck, dist. 30, n. 25; Schmalz., 
lib. IV, tit. XVI, n. 57; Pirhing, lib. IV, tit. XVI, n. 12. 

4. Poenas temporales a Sixto V, in Const. Volentes, Non. Apr. 1587, 
pro Statu Pontificio statutas contra incestuosos lege apud Giraldi et 
De Angelis, I. c. 


26G TRACTATUS  CANONICUS  DE  MATRIMONIO 

vinculo, aliquando amitti physice et moraliter, nempe si 
superveniat impotentia in una vel in ntraquc parte. Si impo- 
tentia est temporanea, hoc jus potius suspenditur, quam 
amittatur; sed si est perpetua, extinguitur prorsus, et usus 
matrimonii cvadit illicitus. At nihilominus corpus unius est 
adhuc res alterius quoad prolis generationem, nee potest 
legitime in aliorum potestatem transire ; atque ita concipitur 
vinculum persistere, scilicet quoad solum effectum alios exclu- 
dendi. 

1294. Sed ad pleniorem declarationem quaeritur num con 
juges, perdurante impotentia, valcant matrimonio uti; impo 
tentia inquam, quia simplex sterilitas certe matrimonii usum 
non impedit. Jam vero alios tactus et aspectus sive pudicos 
sive turpes ideoquc communionein tori citra periculum pollu- 
tionis iis conjugibus licere, facile DD. admittunt (1); igitur 
quacstio est de ipsa copula. Jam vero principii loco statucn- 
dum imam licere copulam conjugalem, qua partes fiunt una 
caro,  producitur  affinitas  et  consummatur  matrimonium, 
quia alia quaelibet copula non est, nisi mera pollutio (2). Hoc 
posito,  si impotentia  (qua  copula perfccta  seu  conjugalis 
redditur impossibilis) sive perpetua sive temporanea est certa, 
conjuges nequeunt rci maritali operam dare ; si est dubia sive 
dubio juris sive dubio facti, possunt, quia in dubio eorum jus 
possidet (3). Idem dicas si aliqua spes est copulam futuram 
esse perfectam; secus vero si certum moraliter est futuram 
esse imperfectam. Quaenam copula dicatur et sit perfecta seu 
conjugalis, vide n. 573 sequ. 

1295. Si haec principia nonnullis casibus practicis appli- 
care velimus, sequentia habebimus : Non sunt ab usu matri 
monii prohibendi conjuges : a) Si ob aliquam causam acci- 
dit, ut semen extra vas effundatur « modo adsit spes proba- 
bilis seminandi intra vas, quia semper ac adest talis spes, jus 
habent ad copulam, et si semen cfhmditur, hoc per accidens 

1. S. Alphonsus, lib. VI, n. 033-1095; Marc, n. 2095. 

2. S. Alphonsus, lib. VI, n. 1095; Marc, I. c.; Gury, torn. II, n. 855. 

3. S. Alphonsus, 1. c. ; Sanchez, lib. /A', disp. XVII, n. 20, cum corn- 
muni, ex cap. Laudabilem, De frigidis et maleficiatis. 


CAP. VII.  —  DE  INDIVIDUA  VITAE  CONSUETUDINE 267 

evenit » ; S. Alphonsus, lib. VI, n. 954; ft) Si mulier, e. g., ob 
chirurgicam opcrationem, jam tali laboret defectu in apparatu 
generative post-vaginali, ut quaelibet prolis conceptio sit 
impossibilis ; nam in casu impotentia valde dubia est et si 
matrimonialis contractus in casu non est impediendus, multo 
minus matrimonii contract! usus (n. 578 sequ.)\ c) Si vir coire 
quidem potest, sed ex hypothesi habet semen spermatozoidis 
certo et irrcmediabiliter carens ob senectutem, quia, hoc 
non obstante, adest in casu verum virile semen in testiculis 
elaboratum, licet per accidcns sterile et ideo saltern proba- 
biliter non est impotentia (n. 582 in nota); d) Si uxor prae- 
gnans est, licet in ultimis praegnantiae mensibus reperiatur 
(n. 584). E contrario, matrimonii usus est illicitus : a) Si 
mulier talem passa est operationem, ut penctratio niembri 
virilis in vaginam jam sit impossibilis; b) Si vir utrumque 
testiculum amisit. Hinc non subscribimus opinioni D'Annibale, 
p. HI, § 470, not. 13, cum Sanchez, Laymann, Toleto, putan- 
tis virum, post initas nuptias castratum, adhuc posse rei 
maritali operam dare ; nam eunuchi verum semen non habent 
ac proinde copula conjugalis est impossibilis (n. 568, 574), 
dum sencs, do quibus supra, verum semen habent, etsi per 
accidens sterile; c) Si vir seminat extra Aras, e. g., ad vaginae 
orificium, et certo constat morali ccrtitudine non posse pene- 
trare ct seminare intra vas, licet constet semen posse ad vaginam 
ac ulteriora mulieris organa vi natural! transire (n. 575). Sed, 
propter DD. contra opmantium in ultimis duobus casibus 
auctoritatcm, melius erit S. C. S. Officii consulere. 

1296. Praeterea in primo bimestri suspenditur obligatio 
reddendi pro conjuge, qui cogitat de statu religiose amplec- 
tendo, licet petitio et redditio non prohibeatur. Id desumitur 
ex cap. 7, De conversione conjuyatoriim, cujus haec est 
species. Mulier ante matrimonii consummationem, derelicto 
viro, monasterium ingressa est. Vir earn repetens, causam 
detulit ad Episcopum Brixiensem, qui matrimonium appro- 
bavit et mulieri praecepit, ut, ad virum redicns, eidem con- 
jugalem affectum exhiberet : et cum ilia renueret, vinculo 
excommunicationis adstricta fuit. Alexander III mandat Epi- 


268 TRACTATUS  CANONICUS  DE  MATRIMONIO 

scopo ut mulierem a censura qua tenetur, absolvat, ita ut 
mulicr, data sufficient! cautione, infra bimestre debeat vel ad 
religionem vel ad virum redire : et si ad religionem redierit, 
uterque restituat alteri quod ab eo noscitur recepisse. Exinde 
canonistae deducunt conjugem habere bimestre, quo, cogitans 
de ingredienda religione, reddere non tenetur, ct potest etiam 
cohabitationem declinare. 

Hoc bimestre putamus incipere a die matrimonii (1), contra 
alios qui consent incipere a die praefixionis a judice factae, ita 
ut conjux, cogitans de religione ingredienda, posset in con- 
scientia recusare debitum in indefinitum, et alter, ut buic 
rerum statui finem imponat, deberet Episcopum adire qui 
illi praefigat tempus (2). Ceterum Episcopus posset hoc 
tempus vel restringere, vel prorogare ultra bimestre (3). 
Donee matrimonium consummatum non est, conjux potest 
semper ad religionem, etiam altero invito, transire : et tune 
hie debet, ut alias nuptias inire possit, illius solemnem pro- 
fessionem expectare, qua vinculum prioris matrimonii sol- 
vitur. Si vero matrimonium, infra tempus a jure concessum, 
consummatum est vi, metu, fraude, conjux innocens, qui 
de religione amplectenda cogitabat, adhuc potest sua vota 
sequi, ne culpa noceat innocenti et faveat reo, uti pluribus 
ostendit Fagn. in comm. oil. cap. 7, n. 27 sequ. (4), licet 
per accidens posset impediri ratione prolis nasciturae : non 
autem idem potest conjux reus. Utrum vero in hoc casu pro- 
fessione religiosa solvatur matrimonium, necne, sou aliis 
verbis, num ea copula matrimonium consummatum fuerit, 
DD. non conveniunt; sed responsio affirmativa nobis veris- 
sima est (5) et in hoc dubio matrimonium possidet. 

Concludimus  triplici  animadvcrsione : nempe  haec non 

1. Barbosa in cit. cap. 7, De convers. conjugal.; Marc, n. 1980; D'An- 
nibale, p. Ill, S 470, not. 16. 

2. Schmalz., lib. Ill, tit. XXXII, n. 3; Ballerini-Gury, torn. //, n. 759, 
nota 6. 

3. Glossa, 1. c.,v. duorum mensium; Sanchez, lib. II. disp. XXIV, n. 12. 

4. Cosci, De separatione tori conjugalis, lib. Ill, cap. I, n. 32 sequ.', 
Reiff., lib. Ill, tit., XXXII, n. 6; Sanchez, lib. II, disp. XXII. 

5. D'Annibale, I. c.; Sanchez, /. c.; Cosci, I. c.,n. 48. 


CAP. VII. DE  INDIVIDUA  VITAE  CONSUETUDINE 269 

respiciunt nisi religionem cum votis solemnibus ; insuper 
peccaret conjux qui, comparte non praemonita, matrimonium 
iniret, volens ingredi religionem ; tandem obligatio reddendi, 
verius, non suspenditur conjugi qui reipsa non cogitat de 
religione ingredienda. 

1297. Haec  quidem  si  matrimonium  sen  vinculum est 
certum pro utroque conjuge.  Si autem alteruter dubitat de 
conjugii validitate,  quaerenti num dubitans  possit  petere, 
aut saltern comparti bona fide petenti reddere, Innocentius III 
in cap. 44, De sentent. excomni., ita respondet : « Inquisi- 
tioni tuae respondentes, credimus distinguendum, utrum al 
ter  conjugum pro  certo sciat  impedimentum  conjugii,  an 
non sciat pro certo, sed credat. In primo casu debet potius 
excommunicationis  sententiam  bumiliter  sustinere,   quam 
per carnale commercium peccatum operari mortale. In se- 
cundo distinguimus utrum babeat conscientiam  hujusmodi 
ex credulitate levi et temeraria, an probabili et discreta. Et 
quidem ad sui pastoris consilium,  conscientia levis et te- 
merariae credulitatis explosa,  licite potest non solum red 
dere, sed exigere debitum conjugale. Yerum cum conscientia 
pulsat animum ex credulitate probabili et discreta, quamvis 
non evidenti et manifesta,  debitum quidem reddere potest, 
sed postulare non debet, ne in alterutro vel contra legem con 
jugii, vel contra judicium conscientiae committat offensam » . 

1298. Pro recta hujus capitis intelligentia dicimus in pri- 
mis conjugem dubitantem debere semper reddere, si alter in 
fide bona jure petit. Quoad petitionem, conjux dubitans debet 
rem explorare diligenter,  nee ante hanc adhibitam diligen- 
tiam petere potest, ex cap. 2, De secundis nuptiis (1). Post- 
hac vero si certo non appareat matrimonium fuisse nullum, 
regulariter standum est pro valore matrimonii  in utroque 
foro ; quo principio reflexo certiorata conscientia, ipse petere 
potest (2), etiamsi pro valore matrimonii nulla determinata 

1. S. Alphonsus, lib. VI, n. 903; D'Annibale, p. Ill, § 478. 

2. S. Alphonsus, lib. VI, n. 904, cum communiori et probabiliori ; 
Sanchez, lib. II, disp. XLI, n. 46; De Lugo, De Just, el Ju?\, disp. XVII, 
n. 88; D'Annibale, /. c. 


270 TRACTATUS CANONICUS DE MATRIMONIO 

probabilis ratio sit, quae sit, e contrario, pro ipsius nulli- 
tate (1), et licet ipse in mala fide, idest dubius impedimenti, 
matrimonium contraxerit (2). Obstare videntur verba rel. 
cap. 44, De sent, excomm. : « Verum cum conscientia pulsat 
animum ex credulitate probabili et discreta, quamvis non 
evident! et manifesta, dcbitum quidem reddere potest, sed 
postulare non debet >. Communior ac vera responsio est 
Pontificem vetare petitionem antequam diligentia adhibeatur, 
et per principium reflexum dubio deposito, conscientia certa 
efformetur; quod satis apparet ex verbis sequentibus : « Ne 
in alterutro... vel contra judicium conscientiae committat 
offensam ». 

1299. Diximus regular iter : nam sunt duo casus in quibus 
dubitans de matrimonii valorc petere numquam potest, etsi 
bona fide matrimonium contraxerit. Nempe : 1° si quis pru- 
denter dubitet de morte prior is conjugis : tune enim possidet 
prius matrimonium, donee ccrto moraliter constet  de illius 
solutione,  et  principium  reflexum,  quo  conscientia  certa 
efformetur, est impossibile, ex cit. cap. 2, De secundis nup- 
tiis ; 2° Si constet de impedimento juris ecclesiastici, et non 
constet de impetrata dispematione ; tune enim pariter possidet 
impedimentum. Secus vero si constet de dispensatione et du- 
bitetur de ejus valorc ; quia in dubio standum est pro valore 
actus (3). 

1300. S.  Alphonsus,  lib. VI,  n. 908, indicat regulas, ut 
cognoscatur quandonam dubiuin de valore matrimonii proba- 
bile sit,  necne.  Scilicet  conjux,  ordinarie loquendo,  non 
tenetur credere alteri asserenti se ficte consensisse, licet af fir- 
met cum juramento, nisi ex circumstantiis certum moraliter 
sit ipsum non mentiri, quo in casu nee petere nee reddere 
potest, donee matrimonium  revalidetur;  item non tenetur 
credere personis non fide dignis, aut faniae incertae de impe 
dimento. E contrario, dictum unius testis fide digni de impe 
dimento, aut fama publica ex certo auctore constituit dubium 

1. S. Alphonsus, lib. VI, n. 905, satis probabiliter; D'Annibalo, /. c. 

2. S. Alphonsus, lib. VI, n. 906, satis probabiliter ; D'Annibale, I. c. 

3. Marc, n. 2094. 


CAP. VII. DE  INDIVIDUA  VITAE  CONSUETUDINE 271 

probabile. Igitur in illis casibus conjux erit certus, in istis 
dubius de jure conjugal!, et ideo applicabit regulas supra 
positas. In dubio impotentiae vide quae diximus n. 261 sequ. 

1301. Conjuges, rei maritali operam dantes, matrimonium 
consummant, idest complcnt (n. 42). Proinde ad matrimonii 
consummationcm  duo  rcquiruntur  ac  sufficiunt,  nempe  : 
1°  Copula perfccta,  ad quam ordinatur matrimonium, qua 
producitur affinitas et conjuges fiunt una caro (n. 573). Ad 
rem Sanchez, lib. VII, disp. LXIV, n. 21 : « Idem enim requi- 
ritur ut matrimonium sit  consummatum  et ut producatur 
affinitas » . 2° Ut huic copulae praecesserit matrimonium vali- 
dum sive ratum sive legitimum, quia compleri nequit, quod 
non existit. Hinc copula habita ante matrimonii celebrationem 
non efficit ut contractum dein matrimonium consummatum 
censeatur atque ideo  neque indissolubilitatem  neque alios 
consummati matrimonii  effectus  operabitur (1).  Pariter si 
matrimonium est nullum ob aliquod impedimentum dirimens, 
consummatio proprie dicta non intelligitur ob alterius requi- 
siti defectum ; et si est nullum ob impedimentum impotentiae, 
non intelligitur ob defectum utriusque requisiti. 

1302. Quaenani copula  matrimonium consummet,  vide 
n. 111. Hie tantum de foecundatione artifidali (2)  quaeritur 
num licita sit et num matrimonium consummet. 

Ad lum quod attinet, principii loco ponenda est responsio 
S. G. S. Officii, die 24 Martii 1897. Nam ad dubium : * An 
adhiberi possit artificialis mulicris f oecundatio » ; reposuit : 


1. Ballerini-Gury, torn. II, n. 74o. 

2. Saeculo XVIII ad fmem vergente, Spallanzani, sacerdos Mutinensis, 
in scientiis naturalibus celeberrimus^et in Universitate Papiensi pro 
fessor, publici juris fecit no vam theorfam, scilicet quod animalia absque 
coitu foecundari possint, si masculinum semen in foeminea organa, 
arte aliqua, e. g., per syphunculum introducatur; et in hoc consistit 
foecundatio artificialis. Deinde medici  hanc theoriam applicaverunt 
humanae generation! et hodie nemo negat prolem exinde haberi posse. 
In Academia sub denominatione sanctorum Lucae, Cosmae et Damiani, 
quae Parisiis existit et in quam medici catholici conveniunt, nos ipsi 
a perito medico, jam aetate provecto, audivimus se a foecundatione 
artificiali improprie dicta, de qua mox,  filium obtinuisse, qui adhuc 
vivebat et advocatum agebat. 


272 TRACTATUS  CANONICUS  DE  MATRIMONIO 

« Non licere > . Ut autem verus sensus hujus gencralis respon- 
sionis determinetur, putamus distinguendum esse inter foecun- 
dationem artificialem proprie dictam et foecundationem 
artificialem improprie dictam. Proprie dicta verificatur, 
quando semen virile, emissum extra copulam cum uxore (1), 
deinde, mediante instrumento, immittitur in interiora organa 
foeminea; et haec artificialis foecundatio est semper graviter 
illicita, ut patet. Improprie dicta est, quando semen virile, 
emissum in copula cum uxore, arte vel instrumento juvatur, 
ut melius transire possit ad uterum ; et haec non semper est 
illicita (2). 

Quoad 2um, in primis notanda est aperta contradictio, in 
quam incidit Sanchez; nam in lib. II, disp. XXI, n. 2, cum 
communi docet consummari matrimonium quacumque arte 
semen recipiatur inlra vas naturale absque illius penetrations, 
quamvis daemonis ministcrio semen viri in vase debito recipia 
tur; dum, e contrario, in lib. VII, disp. XC1X, n. 37, solus 
contra omnes putat, si foemina ita arcta sit aut vir ita debilis 
aut calidus.ut non possit semen intra vas emittere, sed foris 
fundat, putat matrimonium esse irritum et proinde non con 
summari, licet arte aliqua absque viri penetratlone sit receptum 
semen intra vas aut per matricis attractionem. 

Ceterum absque ulla haesitatione dicimus foecundationem 
artificialem proprie dictam non consummare matrimonium, etsi 
proles exinde sequatur, quia copula quae matrimonium con- 
summat, est eadem ad quam ordinatur matrimonium, qua 
producitur affinitas et conjuges fiunt una caro ; atqui foecun 
datio artificialis proprie dicta certe non est copula ad quam 

1. Fortur spermatozoida suam.vim conservare posse adplureshoras, 
si in debito calore et humore pormaneant. 

2. Scilicet est duplex modus obtinendi artificialem foecundationem 
improprie dictam.  Primus modus : Medicus in vase foemineo aptat 
annulum: et deinde vir ponit copulam, semine naturaliter ad uterum 
transeunte. Alter modus :  More  consueto ponitur copula ; et deinde 
medicus (aut etiam maritus) semen recolligit et ope siphunculi intra 
uterum iniicit. Primus modus est certe licitus. Etiam alter videtur 
licitus per se, nempe si copula est licita, quia actio medici, posterior 
copulae, naturam juvat. Hunc rnodum  adhibere solent etiam medici 
catholici. Sed melius est ut de eodem consulatur S. C. S. Officii. 


CAP. VII. DE  IND1VIDUA  VITAE  CONSUETUDmE 273 

ordinatur matrimonium. Dices : sed ex artificial! foecundatione 
partes fiunt una caro et producitur affinitas, maxime si proles 
exinde sequatur (n. 777) ; ergo consummatur quoque matri 
monium. Respondemus negando antecedens, nempe partes 
fieri unam carnem et affinitatem produci, etiam sequuta prole, 
ex foecundatione artificiali proprie dicta (cit. n. 777). 

Proinde concedimus dari posse casum, quo uxor ex scmine 
rnariti f ilium pariat, et tamen matrimonium sit adhuc ratum 
tantum; qui casus verificaretur etiam, si maritus semen appo- 
neret tantum ad vaginae orificium et exinde proles enasccre- 
tur (n. 575, 576). Ratio cst quia, ut diximus, ad matrimonii 
consummationem necessaria est copula perfecta. Attamen in 
foro externo, sequuta prole, certe praesumerctur matrimonii 
consummatio ; insuper si certe probetur prolem ex foecunda 
tione artificiali proprie dicta enatam esse, circa quaestionem 
de matrimonii consummatione consulenda esset S. G. S. Offi- 
cii. Exinde sequitur, per theoriam physiologicam foecundatio- 
nis artificialis proprie dictae, minime subverti impedimentum 
canonicum impotentiae. Nam hoc verificatur, quando impossi- 
bilis est copula ad quam ordinatur matrimonium et qua partes 
fiunt una caro, producitur affinitas, consummatur matrimo 
nium (n. 573); cum igitur haec copula minime habeatur in 
foecundatione artificiali proprie dicta, sequitur impedimentum 
impotentiae existere utique posse, non obstantc foecundatione 
artificiali proprie dicta. 

Quid vero de foecundatione artificiali improprie dicta ? 
Consummatne matrimonium et excludit impedimentum im 
potentiae? Responsio affirmativa certa videtur, si agatur de 
foecundatione primo modo pcracta; nam impotentia, si 
existit, cst temporanea, quia aptatio annuli qua tollitur, 
est medium naturale, licitum, absque ullo vitae periculo, et, 
annulo aptato, copula quae sequitur, est perfecta, naturalis, 
foecunda (n. 591). Difficultas est de foecundatione altero 
modo peracta; et spectanda est copula tantum, praescindendo 
ab actionc mcdici, quia haec est posterior et per se licita, 
ut dictum est. Jam vero solutio quaestionis utrum copula in 
casu licita sit, objective loqucndo, consummet matrimonium, 
II 18 


274 TRACTATUS  CANONICUS  DE  MATRIMOMO 

excludat impcdimcntum impotcntiac, necne, pendct a natura 
delectus, quo organa foeminea laborant. Ceterum si alter 
modus possibilis est, etiam primus possibilis videtur, quo 
excluditur, ut dictum est, impotentia absoluta et perpetua. 

1303. Gonsummatio  matrimonii  rite  celebrati  praesu- 
mitur in foro externo; undo Claris argumcntis non-consum- 
matio  cvinci debet.  Ecclesia autem in  foro  externo non- 
consummationem  matrimonii  probatam  hal)ct  non  solum 
argumentis quae physicam certitudinem, sed etiam argumentis 
quae certitudinem moralcm pariunt; haec enim in humanis 
judiciis satis est. 

1304. Hinc non-consummatio matrimonii satis probata est 
pro foro externo  : 1° Si conjuges rei matrimonial! operam 
dare non potuerunt, sive quia numquam, ncquc perpaululum 
tcmporis, soli post initas nuptias fuerunt, sive quia impotentia 
viri in propatulo est, e. g., quia virest eunuchus; 2"Siconstet 
de mulieris virginitate,  quae evincitur  praesertim  corporis 
inspectione peracta juxta methodum, quam S. C. C. prae- 
scripsit et infra cxponemus. Si ex bujusmodi inspectione constat 
hymenem mulieris  esse intactum,  jurisprudentia Sacrarum 
Gongr. Rom. matrimonium liabet non-consummatum. Equi- 
dcm medici enarrant mulieres post partum aut publicas mere- 
trices quandoque cum hymene incorrupto repcrtas fuisse. At 
ii casus sunt rarissimi ; et praeterea, quando ii casus verifican- 
tur, ipse partus aliaque signa quae medici noscimt, indicant 
copulam perfectam habitant. Gum igitur hymen intactus, juxta 
communiter contingentia, sit indicium moraliter ccrtum non 
consummationis matrimonii, Ecclesia jure meritoque retinet, 
matrimonium, hymene intacto, non esse consummatum, nisi 
ex medicorum examine et attestatione aliud clare probctur. 
3° Si talia indicia  et circumstantiac  concurrant,  ut  simul 
sumptae moralem  certitudinem  prudenti  judici constituant 
matrimonium  non fuisse consummatum,  licet  nee  mulicr 
virgo sit, quia, e. g., erat vidua aut ab alio viro ante inspcc- 
tionem  corporis cognita, nee vir ccrta impotentia laboret. 
4° Si cons let virum semen ad externum tantum vasis mulie- 
bris orificium apposuisse ; licet enim admittas sententiam de 


CAP.  VII.  —  DE  INDIVIDUA  VITAE  CONSUETUDINE 275 

qua n. 575 sequ., tamcn juxta communiter contingentia clicen- 
dum semen in vaginam haud ingressum esse; et, scmine vagi- 
nam non ingresso, non-consummatio matrimonii certa est. 
E contrario, si vir coivit et moclo dubitat num seminaverit 
ATel num seminaverit intra vas, matrimonium habcndum est 
consummatum, quia ex communiter contingentibus copula 
pracsumitur perfecta (1). 

1305. Gonsummato matrimonio, conceptio non semper 
sequitur. Ballerini-Gury, torn. II, n. 923, haec habet : « Post 
accuratiora physiologiae studia, jam constat sua stata esse 
tempora, quibus e conjugal! congrcssu sperari aut non sperari 
effectus generationis possit : cttanquam exploratum jam habetur 
sperari ilium effectum non posse, a quarto-decimo die post 
incepta menstrua usque ad subsequentis epochae finem, idest ad 
sequentem usque menstruorum recursum » . Etiam D'Annibale, 
p. Ill, § 469, not. 5, liane physiologicarn legem non solum 
probabilissimam, sed prope certam dicit. E contrarioEschbach, 
disp. I, cap. V, § 77, pluribus citatis praeclarissimis medicis, 
post accuratiora physiologiae studia docet : « Quamvis con- 
ceptui convenientia magis videantur tempora menstruis proxi- 
miora, tamcn affirmare hodiernae scientiae progressus minime 
sinit ex copula inter duplicem menstruorum epocham habita 
sperari effectum generationis non posse » ; subditque in nota 
etiam de hac majori convenientia omnimodc non consent-ire 
physiologos. Cum igitur hoc tempore intermenstruo juxta 
plurium sententiam conceptio aut impossibilis aut difficilior 
sit, quaesitum fuit a S. Poenitcntiaria num conjuges ad evi- 
tandam prolem possint hoc tantum tempore matrimonio uti, 
et num confessarius possit id consulcre ad ipsos ab ona- 
nismi scelerc retrahendos. S. Poenitentiaria reposuit, die 
\(\ junii 1880 : « Conjuges praedicto modo matrimonio utentes 
inquietandos non esse ; posseque confessarium sententiam, de 
qua agitur, illis conjugibus, caute tamen, insinuarc, quos alia 
ratione a detcstabili onanismi crimine abduccre frustra tenta- 
verit ». 

1. S. Alphonsus, lib.  VI, n. 1075. 


276 TRACTATUS  CANONICUS  DE  MATRIMOMO 

1306. Ceterum de infando onanismi crimine confessarius 
prae oculis habeat sequentes S. Poenitentiariae responsiones : 

c An suo muneri satisfaciant illi confessarii, qui cum poeni- 
tente, onanismi peccatum accusante, altum silentium servant, 
et, finita confessione peccatorum, ilium verbis generalibus ad 
contritionem excitant, illique asserenti se detestari omne 
peccatum lethale, sanctam absolutionem impertiuntur ». 
S. Poenitentiaria reposuit, die 14 Dec. 1874, negative. 

Ad dubia : « 1° Quando adest fundata suspicio poenitentem, 
qui de onanismo omnino silet, huic crimini esse addictum, 
num confessario liceat a prudenti et discreta intcrrogatione 
abstinere, eo quod praevideat plures a bona fide exturbandos, 
multosque sacramenta deserturos esse? Annon potius teneatur 
confessarius prudenter ac discrete interrogare? 2° An confessa 
rius, qui sive ex spontanea confessione, sive ex prudenti 
interrogatione cognoscit poenitentem esse onanistam, teneatur 
ilium de hujus peccati gravitate aeque ac de aliorum pecca 
torum mortalium monere, eumque, uti ait Rituale Rom., 
paterna charitate reprehend ere, eique absolutionem tune solum 
impertiri, cum sufficientibus signis constet, eumdem do] ere de 
praeterito, et habere propositum non amplius onanistice 
agendi » ; reposuit, 10 Mart. 1886 : « Attento... vitium infan- 
dum, de quo in casu, late invaluisse..., ad lum regulariter 
negative ad lam partem, affirmative ad 2am ; ad 2um affirmative 
juxta doctrinas probatorum auctorum >. Illud regulariter 
indicat aliquando confessarium silere debere, ne, sine ullius 
fructus spe, bona fides in malam convertatur (1). 

Demum interrogata de agendi ratione mariti, qui coitum 
semper abrumpit et seminat extra vas, ne sequatur proles, 
S. Poenitentiaria, diei 13 Nov. 1901, reposuit : « Paroclmm de 
quo in casu recte se gessisse (redarguendo maritum poeni 
tentem) atque absolvi non posse poenitentem qui abstinere 
nolit ab hujusmodi agendi ratione, quae est purus putus ona- 
nismus ». 

1307. Tandem de prole quae ex  usu matrimonii validi 

1. Lehmkuhl, vol. II, n. 859, in nota. 


CAP. VII. DE  INDIVIDTJA  VITAE  CONSUETUDINE 277 

nascitur, nonnulla dicenda sunt. Juxta glossam in cap. 6, Qui 
filii sunl legilimi, v. repellendus : « quidam filii dicuntur legi- 
timi tanlum, ut adoptivi sive arrogati...; alii dicuntur legilimi 
el naturales, ut nati ex legitimo matrimonio vero vel putative 
ab initio sive ex postfacto...; alii dicuntur naturales el non 
legitimi, ut nati ex concubinis in domo... >. Proinde proles 
quae ex usu matrimonii validi nascitur est naturalis et legitima 
(nalura-lege). Proles autem, quae, stante hoc matrimonio, 
nascitur, pracsumitur nata ex usu ejusdem matrimonii seu ex 
marito ab uxore genita, juxta /. 5 ff. De in jus voc. : « Is pater 
est quern nuptiae demonstrant > ; nisi aliudevidentissimepro- 
betur, /. 6, §1, Deiis qui sui. Haec probatio evidentissima non 
est ex simplici facto, quod mater adulterium commiserit, /. 11, 
§ 9, Ad 1. Juliam. De adult., quia id solum evidentissime non 
evincit adulterum et non maritum esse patrem prolis ; ideoque 
haec habenda est legitima. Imo nee est probatio evidentissima, 
si mater, fide dignissima, moriens juramento id solemniter 
affirmaverit, nisi talia proferat indicia quae in foro exteriori 
satis forent, turn quia « nulla est causa qaae unius testimonio, 
quamvis legitimo, terminetur » , ut habet cap. 23, De testibus, 
turn quia non meretur fidem allegans turpitudinein suam, ex 
cap. 8, g ult. De donationibus ; 1. 5 C. De serv. pign. data (1). 
Exinde deducimus nee esse probationem evidentissimam, si 
etiam pater adulter id fassus fuerit (2) ; ac proinde filius adhuc 
posset jura legitimorum tuta conscientia sibi vindicare. Quid si 
filius natus est statim post initum matrimonium vcl longe post 
mariti mortem? No turn est foetum edi nono plerumque mense 
ex quo conceptus fuit, interdum septimo ineunte, nonnumquam 
decimo pleno, nempe non ante 180, nee post 300 diem (3). 
Proinde si filius natus est post 180 diem ab inito matrimonio, 
nulla in hoc est probatio maritum non esse illius patrem. Si 
natus est antea, jam est probatio evidentissima non esse 
conceptum ex matrimonii usu : et tune si maritus prae- 

1. D'Annibale, p. /,.§ 49, not. 20; De Lugo, Dejust. et jur., disp. XIII, 
n. 26; S. Alphonsus, lib. Ill, n. 654, 924. 

2. Schmalz., lib. IV, tit. XVII, n. 39. 

3. D'Annibale, I. c. 


278 THACTATUS  CANONICTJS  DE  MATRIMONIO 

gnantiam uxoris nesciebat aut filium natum statim rcpudiavit, 
praesumitur filius conceptus ex alio viro, et certe cst illcgi- 
timus; secus praesumitur conceptus ex marito ante matri- 
monium, et utrum habendus sit legitimus, necne, vide n. 1309. 
Pariter si filius natus est ante diem 300 a morte mariti, nulla 
per se est probatio maritum non esse patrem; si natus est 
postea, jam est probatio evidentissima non esse conceptum ex 
marito, ideoque esse illcgitimum, nisi matris valetudo, mores 
et rerum circumstantiae aliud suadeant (1). E contrario, est 
probatio evidentissima maritum non esse patrem prolis et 
bane esse adulterinam, si constat quod maritus ob diuturnam 
abscntiam vel temporancam impotcntiam vel aliam similem 
causarn numquam uxori est copulatus (2). 

1308. Proles habita ex usu matrimonii validi est legitima, 
juxta exposita, etsi matrimonium sit illicitum et mala fide 
initum, Arel probibitus illius usus, turn inter fideles, turn inter 
infideles. Ilinc in cap. 9, Qui filii sunt leyitimi, traditur filios 
natos ex matrimonio clandestine legitimos esse, quia tune 
temporis matrimonium clandestinum ubique terrarum validum 
erat, -etsi illicitum. Tantum quaestio est num legitima sit proles 
nata ex sacrilege coitu inter maritum et uxorem, postquam, 
servatis servandis, vel una aut utraque pars, matrimonio 
consummate, religionem cum votis solemnibus professa est, 
vel vir ordines sacros susccpit. Gertum est bane prolem esse 
irregularem, ex cap. I, et 14, De filiis presbyterorum..., id cst 
esse illcgitimam quoad effectus canonicos, sed non videtur 
esse illegitima quoad effectus civiles, successionem scilicet 
haereclitariam ceteraque jura quae, secundum leges, Icgitimis 
competunt, quia ab iis civilibus juribus eae leges ipsam non 
cxcludunt (3). Ad infideles quod attinet, Innocentius III in 
cap. ull. Qui filii sunt legitimi. bane legitimitatem proli, post 
fidem a parent ibus susceptam, utilitate publica suadente, ex 
favore concedit ; sed loquitur, juxta glossam, /. c., v. opinio- 

\. D'Annibale, L c.; IleiiT., lib. IV, til. XVII, n. 24; Voet, lib. /, 
tit. VI, n. 4; Schmalz., 7. c., n. 40. 

2. Schmalz., I. c., n. 39. 

3. Schmalz., lib. IV, til. XVII, n. 35. 


CAP. VII. DE  INDIVIDUA  VITAE  COiXSUETUDIKE 279 

nem, de prole nata ex secunda uxore ducta a viro post primam 
repudiatam secundum infidelium errores, declarans hanc pro- 
lem esse legitimam, quae per se foret illegitima. 

1309. Quaeritur utrum pro prolis legitimitate requiratur 
conceptio et nati vitas in justis nuptiis, an sufficiat tantum 
nati vitas. E. g., Titius, matrimonio conjunctus cum Caia, rem 
habet cum Sempronia : moritur Caia, et Titius ducit in uxorem 
Semproniam, quae, paulo post matrimonii celebrationem, 
lilium parit ex praecedenti copula. Si pro legitimitate atten- 
ditur tantum nativitas in justis nuptiis, hie filius erit legitimus ; 
si attenclitur conceptio et nativitas, erit illegitimus. Jam vero 
Benedictus XIV in epist. Reddilae Nobis, 19 Dec. 1744, § 3, 
hanc quaestionem arduam appellat et concludit : « In qua 
controversia satis, ut praediximus, ardua, cum inveniantur 
textus textibus contrarii, cum doctores doctoribus, tribunalia 
tribunalibus adversentur, si a Nobis judiclum Nostrum in 
casibus particularibus interponendum foret, non aliter id a 
Nobis fieret, quam secundum sententiam in tribunalibus ct 
Curia illius regionis receptam, in qua esset pronuntiandum >. 
Deficiente autem hac jurisprudentia, sufficit nativitas in justis 
nuptiis, quia in dubio semper favendum cst proli (1). Accedit 
nimis clara, /. 11, % el multo magis C. De natural, liberis : « In 
quaestionibus in quibus do statu liberorum est dubitatio, non 
conceptionis, sed partus tempus inspiciatur ». 

1310 Nee convenitur inter DD., utrum expositi quorum 
parentes ignorantur, habendi sint legitimi, an illegitimi. Non- 
nulli putant habendos esse illegitimos : quia plerumque illegi 
timi exponuntur; in humanis autem judicandum est juxta 
communiter contingcntia. Alii censent habendos esse legi ti 
mes : quia filius reputandus est legitimus, donee illegitimitas 
probetur; expositio autem illam non evincit. Haec altera 
sententia communior et probabilior est, quia in dubio : « judex 
debet in bonum et commoda })rolis propensus esse » , ut ait 
Benedictus XIV, /. c., % 4; et Salm., tract. X, cap. IX, n. 44, 
referunt ita a Gregorio XIV cautum fuisse. Haec quaestio prac- 

1. Schmalz., 1. c., n. 9; Reitt'., n. 17. 


280 TRACTATUS  CANONICUS  DE  MAT RIM ON 10 

tica non est nisi quoad effectus canonicos Icgitimitatis  seu 
quoad irregularitatem; dc qua in tractatu de Ordine. 

Item dicas si ignorcntur hujus viri parcntes ; vir habendus 
est legitimus quia « in dubiis inspicimus quod plerumque fieri 
solet », ex reg. ^ juris in 6°. 

1311. In cap. Setl, Qui filii sunt legitimi, agitur de judice 
qui definire debet utrum filius sit legitimus, necne. 

Si legitimitas pendet ex validitate matrimonii, sententia 
reservatur judici ecclesiastico : nam bic tan turn est competens 
circa matrimonii valorem aut nullitatem; atqui qui videt 
causam principalem, viderc quoque debet accessoriam intime 
cum ea connexam. Gonfirmatur ex cit. cap. 5 et 1. 

Si legitimitas pendet ex facto contract! matrimonii, nuin 
scilicet matrimonium de facto initum fuerit, etiam judcx laicus 
potest illam definire, utpote qui de facto matrimonii videre 
utique potest. Idem dicas, si legitimitas pendet ex alia quae- 
stione facti, num proles ex marito revera nata sit. Sed de iis 
fusius infra. 

Geterum hodie auctoritas civilis effectus legitimitatis civiles 
matrimonio tautum civili tribuere solet apud nostras nationes. 

§2. — De communione tori, mensae et habitat ion is 
inter conjuges. 

1312. De bac re brevis sermo erit. Ut quisquc valeat jure 
suo conjugal! melius uti, necnon propter mutuum vitac adjuto- 
riuin, conjuges tencntur ex obligatione justitiae ad liabitandum 
in eadem domo et ad utendum eadem mensa eodemque toro. 

Sane in matrimonii definitione verba individuam vitae 
consuetudinem afferens indicant turn praesertim vinculum 
conjugale, turn etiam jus-obligationem ad hanc vitae commu- 
nioncm. Gonfirmatur ex Gen. II, 24 : « Relinquet homo palrem 
suum et matrem suani et adhaerebit iixorl snae el erunt duo in 
carne una ». Illud adhaerebil (vir) uxori snae, et consequenter 
uxor viro suo, videtur clare significare bane vitae comrnu- 
nionem.-IIinc llomani matrimonium definiebant : consortium 
omnis vitae, L i ff. De ritu nupt. Aristoteles, Ethic., lib. VIII , 


CAP. VII. DE  INDIVIDUA  YITAE  CONSUETUDINE 281 

led. XII, ita rem explicat : « Viro et uxori secundum naturam 
amicitia videtur inesse..., homines enim conjugium subeunt 
non solum procreationis, sed eorum etiam gratia quae ad 
ipsam conferunt vitam : officia namque continue sunt diversa, 
atque alia viri, alia sunt uxoris; opem itaquc mutuo sibi 
ferunt ». Quam rationem evolvit S. Thomas in loc. cit. Aristo- 
telis, lect. 12. 

Ceterum jus et obligationem ad hanc vitae communionem 
pertinere ad integritatem potius, quam ad essentiam matrimonii 
alias diximus; ideoque valere matrimonium cum pacto non 
habitandi in eadein domo, eademque mensa et toro non utendi, 
salvo utrique parti jure conjugali (n. 1013). 

1313. Ex dictis consequitur neque virum ab invita uxore 
neque multo minus uxorem ab invito viro discedere posse ad 
longum tempus. « Gum vir et mulier una caro sint, non debet 
alter sine altero esse diutius » ; ait Alexander III in cap. 1, De 
conjugioleprosorum. Secus conjux derelictus potest ministerio 
judicis discedentem repetere, ut omncs DD. admittunt cum 
Schmalz., lib. II, tit. X11I, n. 57; nisi discedens justam 
opponat discessus causam, e. g., impedimentum dirimens 
notorium aut cujus paratas habet probationcs, ex cap. 13, De 
restitulione spoliatorum. Altero autem consentiente, potest, 
saltern attenta justitia, alter, etiam ad longum tempus, abesse. 
Hinc ex una parte uxor rcgulariter tenetur sequi virum volen- 
tem discedere ad longum tempus, etiamsi hie domicilium mutet 
sine justa causa, modo causa non sit turpis (1), aut etiamsi in 
exilium missus sit, dummodo grave damnum (2) vel periculum 
seu corporate seu spirituale exinde uxor non patiatur. Ex alia 
autem partc vir discedens ad longum tempus debet, si commode 
potest, idest nisi magnae expensac requirerentur, uxorem 
secum adducere (3). Quid si vel uxor virum sequi renuat, aut 
nequeat ; vel vir uxorem sine magno incommode secum addu 
cere non valeat? Urgentibus justis causis, e. g., ob bonum 
publicum vel ad alendam aut tuendam familiam vel ad vitan- 

1. S. Alphonsus, lib. VI, n. 977. 

2. S. Alphonsus, 1. c.; Marc, n. 2120; Sanchez, lib. /, disp. A'/,/, n. 12. 

3. S. Alphonsus, I. ,?., et n. 939. 


282 TRACTATUS  CANONICUS  DE  MATRIMONIO 

dum damnum ab inimicis, etc., potest vir disccdere; secus 
debet cum uxore remanere. Quod si brevi tempore abfuturus 
est, nee ipse tenetur uxorem adducere, nee uxor ipsum sequi. 
Vir potest suscipere brevem peregrinationem devotionis causa, 
etiam invita uxore ; non item regulariter uxor, invito marito, 
cum ipsa sit subjecta illius voluntati, nee deceat mulieres pere- 
grinari (1). 

1314. In eadem do mo babitantes ATir et uxor  in eadem 
mensa sedebunt. Non uxor virum,  nisi aliud conventum sit, 
sed vir uxorem,  recepta dote,  alere  tenetur.  Communiter 
decent AA. virum non teneri uxorem alerc, non soluta dote, 
cum dos ideo constituatur, ut ex  ca vir onera matrimonii 
sustineat. Excipc, si vir earn duxit sine dote, aut uxor ei obse- 
quia domestica loco famulae praebeat; tune enim earn saltern 
uti famulam alerc debet. Quod si uxor ex sua culpa cum viro 
non cohabitet, vir, nee, soluta dote, tenetur earn alere; secus 
vero si ob justam causam. Geterum quanclo sive vir sive uxor 
vere pauper est, puta si dos fortuito periit, tenetur saltern ex 
charitate alter alterum alerc : « Quid enim tarn- bumanum est 
quam fortuitis  casibus mulieris  maritum,  vel  uxorem viri 
participem esse? » /. si maritus ff. Soluto matrimonio (2). 

1315. Et in eodem lecto cubabunt. Gommunio tori forma- 
liter babetur, si, prouti in multis familiis in usu est, uxor et 
maritus habent quidem distinctum torum et cubiculum, sed 
cubiculum est contiguum, et cuique in al terms cubiculum ct 
torum liber et facilis patct accessus. 

Articulus II 

DE   DIVOKTIIS   (3). 

§ 1. — De divortio plena idest quoad ipsum vinculum. 

1316. Diximus n. 10 indissolubilitatem esse unam ex pro- 
prietatibus  matrimonii praesertim cbristiani, quam  indicat 

1. S. Alphonsus, lib. VI. oil. n. 939: Sanchez, lib. IX, disp. IV, n. 15. 

2. S. Alphonsus, lib. 17, cil. n. 939 ; Sanchez, lib. IX, disp. V, n. 2 sequ. 

3. Vide canonistas in lib. IV Deer et., tit. XIX, De divorliis. 


CAP. VII. DE  INDIVIDUA  VITAE  CONSUETUDLNE 283 

vox ind'widua in matrimonii definitione ; et vinculi matrimo- 
nialis solutionem appellari solere divortium plenum. Quaeritur 
in primis num et quomodo divortium plenum opponatur ipsi 
juri naturali. 

1317. Pius IX in Syllabo n. 67 reprobavit hanc propositio- 
nem  quam Nepomucenus Nuytz Taurini docebat : Jure na 
turae matrimonii vinculum non est indissolubile et in variis ca- 
sibus divortium proprie dictum auctorilate civili sanciri potest. 
Unde sequitur matrimonii vinculum ipso naturali jure esse 
aliquo modo indissoluble, et auctoritatem civilem numquam 
divortium proprie dictum sancire posse ne pro subditis quidem 
infidelibus. Quod juxta doctrinam S. Tliomae, 4 dist. 33, q. 2, 
a. 2, q. 1, ita declaramus : 

1318. Matrimonium consensu libero contrahitur quidem, 
sed non solvitur ; habet enim ab ipsa natura stabilitatem et 
perpetuitatem quae necessaria  est  ad naturales matrimonii 
fines consequendos, turn principalem, idest generationem ct 
educationem prolis, turn secundarium, nempe vitae adjutorium 
et remedium concupiscentiae. Hinc ex una parte dissolubilitas 
matrimonii ex mera uoluntate unius vel utriusque partis, sen 
unio libera, uti aiunt, qua conjuges possunt se separare et ad 
alia vota transire, quandocumque alteruter voluerit aut etiam 
uterque  consenserit, est contraria  praeceptis turn primariis 
turn secundariis legis naturae,  quia excludit asscquutionem 
finis  turn principalis turn  secundarii. Ex alia autem parte 
omnimoda  indissolubilitas A'inculi ita ut nullo umquam  in 
casu solvi queat, non est ex praeceptis primariis legis naturae, 
turn quia dari potest casus quo ea minime excludat finem prin 
cipalem matrimonii, procreationem nempe et educationem pro 
lis, e. g., si matrimonium est sterile aut filii educationem jam 
receperint; atqui « si actio sit inconveniens fini, quasi omnino 
probibens finem principalem, directe per legem naturae prohi- 
betur primis praeceptis legis naturae » ; S. Thomas, /. c., q. 1, 
a. i ; turn quia obstat in Veteri Tcstamento libellus repudii 
permissus Hcbraeis, in Novo Testameuto privilegium fidci, ct 
potestas Romani Pontificis dispcnsandi certe in  matrimonio 
rato fidclium, et probabilius etiam in consummato infidclium, 


284 TRACTATUS  CANOMCUS  DE  MATRIMONIO 

juxta informs dicenda. At omnimoda indissolubilitas vinculi 
in generc est ex praeceptis secundariis legis naturae, cum per 
camdem melius consulatur bono prolis, et plenius ac facilius 
obtineatur finis secundarius matrimonii, mutuum scilicet adju- 
torium ; etsi in nonnullis casibus particularibus hoc perpetuum 
jugum durum videri possit. 

1319. Hinc Deus in primitiva matrimonii institutione hanc 
plenam indissolubilitatem vinculi, lege positiva, constituit. Id 
satis eruitur ex illisverbis, Gen., II, 24 : « Adhaerebit uxori 
suae, et erunt duo in carne una » ; si enim, Deo disponente, 
conjuges  mutuo adhaerent et fiunt  una  caro, sequitur ab 
homine separari non posse, nisi ex clivina permissione. Ilia 
autem verba maxime de matrimonio consummate intelligenda 
sunt. Deinde Deus permisit Hebraeis, propter duritiam cordis 
eorum, libellum repudii. Sed tandem Ghristus D. Matth.tXX, 
8 sequ., repudii libellum revocavit, matrimonium rcducens ad 
primitivam  sui  institutionem (1 ) ;  imo matrimonio f idelium 
specialem voluit firmitatem inesse propter rationem sacra- 
menti, quia scilicet pressius referre debet imaginem unionis 
indissolubilis ipsius cum Ecclesia (2) . At simul inductum est 
privilegium fidei, et Ecclesiae concessa potestas dispensandi 
in  vinculo  matrimoniali,  excepto matrimonio  consummato 
f idelium propter perfectam in eo rationem sacramenti. 

1320. Exinde sequitur : a) Principem civilem,  etiam in 
casibus in quibus divortium proprie dictum non esset contra 
naturae legem, non posse illud sancire nee pro subditis infide- 
libus, cum nusquam legatur ipsi concessa potestas dispensandi 
a jure matrimoniali divino positive ; b) Indissolubilitatem vin 
culi matrimonialis non esse ita absolutam, sicuti est ejusdem 
unitas; ct conjugale vinculum,  licet de se perpetuum, idest 
duraturum usque ad mortem, tamen aliquando solvi praeter- 
quam ob mortem naturalem.  Ut  de hac  solutione vinculi 

1. Innocentius III in cap. 8, De divortiis; Cone. Trid., sess. XXIV; 
Benedictus XINf, Const. Apostolici ministerii, 1(3 Sept. 1747. 

2. Hinc indissolubilitas sen perpetuitas matrimonii dicitur bonum 
sacramenli (cit. n. 10).  Pluros censcnt matrimonium ratum fidelium 
esse fortius matrimonio consummato infidelium, alii e contrario. Veri- 
tas est hujusmodi comparationes nulli inniti solido fundamento. 


CAP. VII.  —  DE  IADIVIDUA  VITAE  CONSUETUDINE 285 

matrimonialis nunc in concrete loquamur, dicemus primo de 
matrimonio fidelium, cui accedit matrimonium inter infidelem 
et fidelem, obtenta dispensatione ab impedimento disparitatis 
cultus; deinde de matrimonio infidelium. 

1321 . 1. Matrimonium fidelium ratum et consummatum nulla 
humana potestate solvi potest. Ipsi pracscrtim applicantur 
verba Christ! , Matth., XIX, 6 : « Quod Deus conjunxit, homo 
non separet ». Et S. Paulus, ad Rom., VII, docet hoc matri 
monium non solvi nisi morte naturali. llinc Romanus Pon- 
tifex potest quidem declarare matrimonium fidelium consum 
matum fuisse nullum, obstante aliquo impedimento dirimente ; 
sed si fuit validum nequit illud quacumque de causa dissol- 
vere. Graeci, Galvinistae, aliique putant solvi adulterio unius 
partis. Contra ipsos Cone. Tricl., sess. XXIV, can. 7, defi- 
nivit : « Si quis dixerit Ecclesiam crrare cum docuit et docet, 
juxta Evangelium et Apostolicam doctrinam, propter adulte- 
rium alterius conjugum matrimonii vinculum non posse dis- 
solvi, et utrumque vel etiam innocentem, qui causam adulterio 
non dedit, non posse altero conjuge vivente, aliud matrimo 
nium contrahere ; moecharique eum, qui, dimissa adultcra, 
aliam duxerit, et earn quae, dimisso adultero, alium duxerit; 
A. S. >. Et can. 5 : « Si quis dixerit propter haeresim aut 
molcstam cohabitationem aut affectatam absentiam a conjuge 
dissolvi posse matrimonii vinculum; A. S. >. 

1322. E contrario, matrimonium fidelium ratum tantum, 
praeterquam ob mortem naturalem, solvitur : 

1° Dispensatione Romani Ponti fids. Potestas, a Christo D. 
suae Ecclesiae concessa, dispensandi fideles a vinculo matri 
monii ratiet non consummati probatur non aliquo S. Scrip turae 
textu, sed ex facto Romanorum Pontificum, cum sine temeri- 
tate et contumelia Sedis Apostolicae affirmari nequeat tot 
Romanos Pontifices saepius errasse circa unum ex praecipuis 
capitibus christianae religionis. Nonnulli antiqui auctores hoc 
factum cxplicaverunt dicentes matrimonium ratum totam suam 
firmitatem sortiri a jure positive Ecclesiae ; vide Glossam in 
cap. 7, De conver. conjug., v. consummatum. Id quidem fal- 
sum est, quia matrimonium ratum est verum matrimonium, 


286 TRACTATUS  CANONICUS  DE  UATRIMOMO 

jure divino indissolubile, cum hac tamen exceptionc, ncmpe 
cum potestate Roman! Pontificis aL eodem dispensandi. Gum 
vero haec potestas probetur ab exercitio ejusdem, progrcssu 
temporum magis magisque repetito, facile intelligitur quomo- 
donam antiquitus gravissimi auctores de eadem dubitare potue- 
rint. Hodie, licet haec Romani Pontificis potestas propric de 
fide non sit, tamen nemo catholicorum eamdem ipsi negat, 
nee sine magna temeritate negare potest, cum eadem Romanus 
Pontifex utatur, etiam altcro conjuge invito. S. Alphonsus, 
lib. VI, n. 959, ait de hac Romani Pontificis potestate adesse 
duplicem sententiam probabilem, nonnullos negare, alios 
affirrnare : sed negantem inter opiniones obsoletas esse aman- 
dandam, mcrito ostendit Ballerini-Gury, torn. II, n. 759. 

Exempla harum dispensationum antiquiora plura habes 
apud Schmalz., lib. IV, tit. XIX, n. 46, recentiora usque ad 
Pium IX apud Perrone, torn. Ill, pag. 509 sequ. Hodie vero 
hae dispensationes, consulente S. G. G., vcl S. G. S. Officii, 
vel S. G. de Prop. Fide, passim conceduntur. 

1323. Has dispensationes Romanus Pontifex non elargitur 
nisi ad petitionem partis vel partium, et ex justa causa. Qualis 
sit justa causa, prudentiae ejusdem Romani Pontificis rcmit- 
titur : « Non potest dari certa regula, debent tamen esse 
graA^es et urgentes... Et in omni casu faciliorem reddit dispen- 
sationem oratorum nobilitas et potentia... » ; ait De Justis, 
lib. II, cap. X, n. 21-34. 

DD. plures istiusmodi causas exempli gratia enumerant (1) 
quarum praecipuae ad sequentes reduci possunt : a) animo- 
rum dissociatio, quin affulgeat futurae reconciliationis spes; 
b) timor probabilis magni scandali futuri, discordiarum ct 
rixarum inter consanguincos ; c) probabilis suspicio impoten- 
tiae cum periculo incontinentiae ; d) divortium civile ab altera 
parte obtcntum cum periculo incontinentiae partis innoccntis; 
e) semiplena probatio defectus consensus, aut alterius impe- 
dimenti ; f) morbus contagiosus superveniens ; g) periculum 

1. De Justis. I. c.; Cosci, De separatione tori, lib. Ill, cap. II. n. 06 
sequ.; Sanchez, lib. II, disp. XVI; Schmalz., lib. IV, disp. A7A", n. 53 
&equ. 


CAP. VII.  —  DE  IKDIVIDUA  V1TAE  COXSUETUDINE 287 

perversionis, ut si quae cum haeretico contraxissct ; h) siquis 
aliud matrimonium cquidem nullum delude inierit, a quo se 
aliter liberare ncqueat (1), e. g., matrimonium civile ; /) tan 
dem mutuus consensus, dequo tamen ait Consci, /. c., n. 97 : 
« Mutuo intercedente conjugum consensu, posse Papam de 
absoluta potestate etiam sine ulla causa hauc dispensationem 
concederc, sed de ordinaria auctoritate non esse soli turn di- 
spensare, nisi cum aliqua causa longe tamen minus gravi et 
urgenti ea requisita in casu alterutrius dissensus, post anti- 
quiores advertunt Fagnanus... » (2). Sacpe plures ex istius- 
modi causis simul concurrunt ; ct tune dispensatio facilius 
obtinetur. 

1324. Exindc facile intelligitur hodierna Sacrarum Congr. 
Rom. in his causis jurisprudentia ; semel enim extra dubium 
posita  non-consummatione  matrimonii ,  pro  dispensatione 
respondere solent, quia nimirum justa causa plerumque adest. 
Utrum dispensatio  concessa a  Romano Pontificc sine justa 
causa foret non modo illicita, sed etiam invalida, DD. inter se 
non convcniunt. Licet hypothesis ferme impossibilis sit, tamen 
respondemus ex communion  scntentia  dispensationem esse 
quoque nullam (3). 

1325. 2°  Solemni  -professions  reliyiosa.  Ante Alexan- 
drum III id non omnes admittcbant ; imo Bernardus Papiensis 
in Sutnma de matrimonio, sentcntiam contrariam appellat ra- 
tionabilem eainque dicit magis niti auctoritate doctorum, licet 
fateatur ab eadem ccclesiasticam consuetudinem discordare. 


1. De Justis, /. c., n. 32. 

2. Panormitanus in cap. 7, De conv. conjug., n. 12, refcrt sententiam 
Hostiensis, qui docuit Romanum Pontiiicem posse dispensare a ma 
trimonio rato et non consummate: et addit : « Petrus (de Ancharano) 
tamen hie recitat quod dum quidam Princeps peteret ab Innocentio 
Papa ut dissolveret matrimonium non consummatum per eum con- 
tractum, Papa respondit se non posse. Princeps allegavit hanc Glossam 
(in cap. 7, De conver. con jug.). Respondit Papa : Malcdictus qui te do 
cuit. Dicit tamen se ignorare an Papa dispensavit, nee refert quare 
maledixit  docentem,  sed forte ex  co quia sine causa maxime non 
deberct Papa hoc facerc ». 

3. Schmalz.,  lib. IV, tit. XIX, n. ol ;  Sanchez, lib. II, disp. XV, 
n. G; Pirhing, lib. IV, lit. /, n. 14o, ac plures alii apud Schmalz.,^. c. 


288 TRACTATUS  CANONICUS  DE  MATRIMONIO 

Alexander III hanc consuetudinem expresse confirmavit in 
cap. 2, De convers. conjugatorum : « Post consensum legiti- 
mum de praescnti, licitum est alter! , altero etiam repugnante, 
eligere monasterium, dummodo carnalis commix tio non inter- 
venerit inter eos, et alteri remanenti (si continentiam servare 
noluerit) licitum est ad secunda vota transire. Quia cum non 
fuissent una caro simul effecti, satis potest unus ad Dcum 
transire et alter in saeculo remanere » . Vide etiam cap. 1 et 
14 cit. tit. Demum id definivit Gone. Trid., sess. XXIV, 
can. 6 : « Si quis dixerit matrimonium ratum non consum- 
matum per solemnem religionis professionem alterius conju- 
gum non dirimi; A. S. >. Professions ; proinde non ingressu 
in religionem, aut susceptione habitus religiosi ct multo minus 
susceptione veli viduitatis, de qua in cit. cap. 14. Solenmi; 
unde non professione in congregatione rcligiosa cum votis 
simplicibus ; nee professione simplici in ordine religioso voto- 
rum solemnium post novitiatum, nee ea professione qua vota 
simplicia in Societate Jesu nuncupantur (1), licet hacc ultima 
professio ex speciali privilegio matrimonium contrahendum 
dirimat (n. G62). 

1326. Disputant DD. quo jure professio solemnis matrimo 
nium an tea contractum dirimat :  sed sine ulla cunctatione 
respondendum dirimere solo jure ecclesiastico, sicuti de ma- 
trimonio post professionem inito diximus n. 655 ; cum a sola 
Ecclesiac constitutione votorum solemnitas repetenda sit.'Ni- 
mirum Romanus Pontifex lege generali statuit hujus matri- 
monii vinculum solvi solemni professione religiosa. 

1327. II. Matrimonium infidelium seu ratum tantum, seu 
ratum et consummatum, practerquam ex causa mortis natu- 
ralis, solvitur : 

1° Privilegio fidei in casu Apostoli, ut aiunt. Nempe si unus 
conjugum infidelium convertatur ad fidem, altero remanente 
in infidclitate et nolente cohabitare, aut nolente cohabitare 
pacifice sine contumelia Greatoris, conjux fidelis, su seep to 
baptismate, potest alias inire nuptias, quibus matrimonium in 

1. Ballerini-Gnry, lorn. II, n. 759. 


CAP. VII. —  DE  INDIVIDUA  V1TAE  CONSUETUDINE 289 

infidelitate contractum solvitur. Haec tradit S. Paulus, 
i Cor., VII, 12 sequ. : « Nam ceteris ego dico, non Dominus ; 
si quis / rater uxorem Jiabet infidelem, et haec consenliat habi- 
tare cum illo, non dimittat illam. El si qua mulier fidelis habet 
virum infidelem, et hie consentit habitare cum ilia, non di 
mittat virum. Sanctificatus est enim vir infidelis per mulierem 
fideleni, et sanctificata est mulier infidelis per virum fidelem, 
alioquin filii vestri immundi essent, nunc autem sancli sunt. 
Quod si infidelis discedit, discedat; non enim servituti sub- 
jectus est f rater aut soror in liujusmodi : in pace autem voca- 
vil nos Deus. » 

1328. De hoc fidei privilegio loquitur Innocentius III, cap. 7, 
De ^'yor/iYs.Quaesitumfueratnum, altero conjugum adhaere- 
sim transeunte, qui relinquitur, possit ad secunda vota convo- 
lare : « Nos igitur, ait Innocentius III, consultation! tuae respon- 
dentes, distinguimus, licet quidam praedecessor noster sensisse 
aliter videatur, an ex duobus infidelibus alter ad fidem catho- 
licam convertatur, vel ex duobus fidelibus alter labatur in 
haeresim, \el decidat in gentilitatis errorem. Si enim alter 
infidelium conjugum ad fidem catbolicam convertatur, altero 
A^el nullo modo, vel non sine blasphemia divini nominis, vel 
ut eum pertrahat ad niortale peccatum, ei cohabitare volente, 
qui relinquitur, ad secunda, si voluerit, vota transibit : et in 
hoc casu intelligimus quod ait Apostolus : Si infidelis discedit, 
discedat ; frater enim vel soror non est serviluli subjectus in 
liujusmodi; et canonem etiam in quo dicitur : Conlumelia 
Creatoris solvit jus matrimonii circa eum, qui relinquitur. > 
Deinde vero docet, si alter fidelium conjugum labatur in hae 
resim, vel transeat ad gentilitatis errorem, qui relinquitur, 
non posse, vivente altero, ad secundas nuptias convolare : 
quod modo est de fide ex canone Tridentino relato n. 1321. 
Vide etiam cap. 8 cit. tit., quod est ejusdem lunocentii III. 

Et notanda sunt ilia verba relata : licet quidam praedecessor 
noster sensisse aliter videatur : undo scquitur aliqucm Inno- 
cenlii III praedecessorem sensisse matrimonii vinculum propter 
apostasiam vel haeresim unius partis dissolvi. Et Glossa, 
/. c.j v. Praedecessor, ait : « Scilicet Gaelestinus, dictum cujus 
II 19 


290 TRACTATUS  CANONICUS  DE  MATRIMOKIO 

habuisti olim in decretal! De conversione infidelium, cap. lau- 
tlabilem, et male dixit Caelcstinus ». Revera id docuisse 
vidctur Caelestinus III in cit. decretali juxta integrum tex- 
tum (1), Ccterum licet Romanus Pontifex in uno aliove casu 
particulari, antcquam vera doctrina detcrminata sit, contra- 
riam proferat sententiam, id nullo modo pontificiam infalli- 
bitatem offendit (n. 715). 

1329. Circa originem liujus privilcgii est duplex sententia. 
Nonnulli censcnt hoc privilcgium esse juris human! , latum 
scilicet ab Apostolo potestate Apostolica pro Gorinthiis, et 
deinde a Primate ad totam Ecclesiam cxtensum (2). Alii 
docent esse juris divini, nempc ab ipso Christo D. statutum, 
et ab Apostolo tantum promulgatum (3). Haec altera sententia 
est communior, eamque tenent et tenere debent omnes, qui 
ncgant Romano Pontifici potestatcm solvendi matrimonium 
infidelium, imo haec sententia traditur quoque in nonnullis 
instructionibus Sacrarum Congreg. Romanarum infra citandis, 
dum hoc privilegium dicitur divinum, jure divino constitu- 
tuni, etc. Sed his non obstantibus, prima sententia est proba- 
bilior. Nam exuna parte Sacrae Congreg. hanc quaestionem ex 
professo non examinant ; et illae expressiones verae sunt qua- 
tenus hoc privilegium continetur indivinis Scripturis et tandem 
aliquando a Deo est. Ex alia autem parte, semel admissa, 
prouti admittcnda est (n. 1355 sequ.), in Romano Pontifice 
potestate solvendi matrimonium etiam consummaturn infide 
lium, inter vcntus directus et specialis Christi D. non est ne- 
cessarius, et omnia explicat potestas extraordinaria Apostoli 
et ordinaria Roman! Pontificis ; qui, potcns dissolvere matri 
monium infidelium, statuisset ab initio illud in casu Apostoli 
solvi, sicuti potens dissolvere matrimonium fidelium ratum 
tantum, constituit illud solvi professione solemn! religiosa. 
Tandem eadem sententia conformior videtur contextui Apo- 

1. Esmcin, Le mariage, etc., vol. II, pag. 80. 

2. Abbas in cap. Quanta, De Divorliis, n. 5, et ibi Alex, dc Xevo, n.9; 
Paludarius, 4 dist. 39, q. un., a. 2, n. 12. 

3. Benedictus XIV, De tiyn.,  lib. IV, n. 3; Giovine, lorn. 1. g 271, 
n. 2 ;  S. Alphonsus, lib. VI, n. 955, //; Feije, n. 4-71 ; Palmieri,  De 
matr., thesi 26*. 


CAP. VII.  DE  INDIVIDUA  VITAE  COIfSUETUDLNE 291 

stoli, etpraesertim Patrumexpositionibus. Ob has rationes nos 
in earn inclinamur. Earn tenent auctores Disputationis Aposto- 
licae Sedi exhibilae a Patribus S. J ., qua Romano Pontifici 
vindicatur poles fas solvendi malrimonium consummation 
infidelium (1), qui exinde practise probant in fundamento 
3° Roman! Pontificis potestatcm in infidelium conjugium. 
Yerba bacc sunt : 

« Paulus Apostolus, la Cor., VII, monet ut vir fidelis infi- 
delemuxorem, cohabitarcnolentem, non descrat, nisivelit ipsa 
discedere, quod se dicere non ex Domini praecepto, sed ex 
sua, hoc est Apostolica auctoritate, testatur his verbis : Nam 
ceteris ego dico, non Do-minus, significans quae deinceps dic- 
turus est de conjugio fidelis cum infidel! tarn quoad cohabita- 
tionem, quam quoad discessum, suac esse auctoritatis, non 
divinae : et probatur (2). Primo quia S. Aug., lib. 1, De ser- 
nwne Domini in monte, c. 27 : a Ceteris, inquit, ego dico, 
non Dominus. Hie videndum est quibus ceteris. Dicebat enim 
superius ex Domini persona illis, qui sunt in conjugio : mine 
vero ex sua persona ceteris elicit : ergo fortasse Us, qui non sunt 
in conjugio. Sed non hoc sequitur; I la enim subjungit : Si 
quis f rater habet uxorem infidelein, et haec consentit habitare 
cum illo, non dimittat illam : ergo et mine Us dicit, qui sunt in 
conjugio. Quid ergo sibi vult quod ait : ceteris? nisi quia su- 
perins eis loquebatur, qui sic copulati erant, ut pariter in 
CJiristi fide essent : ceteris vero muic (licit, idest eis qui sic 
copulati sunt, ut non ambo fideles sint. Haec Aug. ; quern in 

\. Haec disputatio, a doctissimis viris subscripta, refertur a Zitelli, 
De disp. malr., A pp. XI. 

2. Scilicet Apostolus dixerat : 8. Dico ax/em non nuplis ct viduis : 
Bonum est illis si sic permaneant, sicul e.l e<jo. 0 Quod si non se conti 
nent, nubant, melius est enim nubere, quam uri. 10 His autem qui matri- 
in.nn.lo juncti sunt, praecipio im/i ct/o, xcd I fun/ inns : uxorem a viro nun 
• discedere. 11 Quod si discesserit nianere in >uj>lai)i aut viro suo recon- 
ciliari. Et vir uxorem non dimitlat., \t i\ am celeris ego dico, non Do- 
nrinu.s : Si quis frater, etc. Jam vero quaestio hermeneutica est utrum 
ilia verlta : Nam celeris ego dico, ifon, Dum'tunx, ivlV'raiitur ad praece- 
dentia, nempe ad non nuptas ot viduas, dc quibus in v . 8 et 9; an ad 
subsequentia. AA. hujus disputationis probant relerri adsubsequentia; 
qua posita interpretatione, origo simpliciter apostolica privilogii 
tidei evidens est. 


292 TRACTATUS  CAIS'OMCUS  DE  MATR1M03IO 

common tariis in cumdem Apostoli locum scquuntur Beda, 
Sedulius, Primatius, Haymo et Anselmus, judicantcs quae 
supra Apostolus dixerat conjugatis, dixisse fidelibus omnia ex 
jussu Domini, quae vero postea subjungit, dicere omnia ex 
sua persona fidelibus conjunctis cum infidelibus. Quare in- 
distincte etiam dicit ibidem Theodoretus ex persona Apostoli : 
7/06- ego dico, pro eo quod est, non invent hanc legem scriptatn 
in sacris Evangeliis, sed nunc earn fero. Et Ambrosius : 
Hoc dixit, inquit, ut ostendat quid proprio ore Dominus jussit, 
et quid hujus auctoritati concessil. Secundo : Si prior pars de 
cohabitatione esset ab Apostolo, et altera dc discessu esset a 
Domino, liaec posterior pars non debuit poni post ilia verba : 
Ego dico, non Dominus, sed antea immediate, ubi tradens 
praecepta conjugibus dixerat : Praecipio non ego, sed Do- 
minus. Imo si hoc mandatum a Domino accepisset ex speciali 
revelatione, aut ex traditione Chris ti, non dixisset : Ego dico, 
non Dominus, sed potius : Dominus dicit per me ut promul- 
gatorem. Id igitur dixit ex ordinariapotestatc, qua gubernabat 
Ecclesiam. Tertio : haec doctrina Apostoli constat ex quadam 
disjunctiva propositionc : nempe vel infidelis vult cohabitare, 
et retineatur, vel non vult cohabitare, et dimittatur. Cur hujus 
disjunctivae una pars datur Apostolo, non altera, cum con- 
trariorum sit, ut eadem scientia, ita et idem magister? Apos 
tolus igitur ea matrimonia diremit non divina, sed apostolica 
auctoritate. At multo superiorem habet potestatem Summus 
Pontifex. 

Sed, esto, Domini sit illud, quod si infidelis discedit, dis- 
cedat : non tamen constat a Domino fuisse concessum ut fidelis 
non solum discedere possit a toro, sed etiam a vinculo, trans- 
eundo ad alias nuptias : hoc enim in Evangelio non solum 
Dominus non concessit, sed prohibuisse videtur, cum nonnisi 
ob solam fornicationem divortium concedat a solo toro, non 
a vinculo, Maith., XIX, et constat ex omnium interpretum 
sententia ibi sermonem esse de fornicatione tantum carnali. 
Cum itaque in Evangelio non habeatur potestas rumpendi 
consummati matrimonii vinculum, sed potius prohibitio, con- 
sequens est hoc jus quod habet fidelis vir transeundi ad aliud 


CAP. VII. DE  IKDIVIDUA  VITAE  COJVSUETUDINE 293 

matrimonium, soluto priori, fuisse aclditum vcl ab Apostolo 
per apostolicam auctoritatem ordinariam, intcrpretantc men- 
tern Ghristi cle fornicationc non solum carnali, sed etiam spi- 
rituali, qualis est infidclitas, ut ait Aug., in Serm. Doni. in 
monte, et la ad Pollentiuni, \Q\ ab Ecclesia sic interpretante 
tarn Christum quam Paulum, qui expressc non dicit per lumc 
discessum solvi prius matrimonium. Quod ergo tune fecit Ec 
clesia, A^el Paulus apostolica auctoritatc, cur dcbet Sedi Apo- 
stolicae denegari » u? 

1330. Sed jam hoc fidci privilegium pressius exponentes, 
recolimus, principii  loco, in dubiis semper in fidei favorem, 
idest in favorem privilegii partis conversae, pronuntlandum esse 
(n. 21). Hoc principium Sacrae Congreg. Romanae saepc in 
suis responsis aut instructionibus inculcant. 

1331 . Jam vero in primis ut casum Apostoli determinemus, 
dicimus Apostolum non loqui do conjugibus, quorum alter est 
inlidelis, et alter fidelis, qui, obtenta dispensatione ab impedi 
menta disparitatis cultus, cum illo contraxit. Vide responsio- 
nem ad 4um S. G. S. Officii relatam n. 1340. 

Item nee loquitur de conjugibus, qui in infidelitate contraxc- 
runt, ct alter est infidelis, alter catechumenus tantum. Pro- 
posito dubio : « Num verba D. Pauli, la Cor., Vll, 15 : Quod 
si infidelis discedil, discedat, ita intelligenda etiam sint dc 
catechumenis, seu potius utrum Titius catechumenus possit 
ducere Bertham catechu menam, et a suo marito infideli 
propter religionem repudiatam » ; S. C. de Prop. Fide, die 
16 Jan. 1683, reposuit : « Yerbailla S. Pauli non esse intelli 
genda de catechumenis, sed de baptizatis tantum » . 

Igitur Apostolus agit dc conjugibus, qui in infidelitate con- 
traxerunt, quorum, altero remancnte in infidelitate, alter venit 
ad fidcm et baptismum recipit. Diximus : venil ad fideni et 
baplismiim recipit, quod prae primis verum est de Ecclesia 
catholica, sed probabilius etiam de alia secta Christiana, a 
catholica tamcn Ecclesia sejuncta; quia plerique veteres in- 
terprctes illud fidelis, item f rater aut soror intelligunt de 
baptizatis in generc, et S. Augustinus applicat textum Pau- 
linum ad Donatistas ; dummodo omnia scrvanda circa inter- 


294 TRACTATUS  CANONICTJS  UE  MATRDIOMO 

pcllationes scrventur sine ulla Apostolica dispensatione, quae 
hacreticis non datur (1). 

1332. Jam voro convcrsione et baptismo conjugis matrimo- 
nium Icgitimum per so non solvitur (2) « cum per sacramentum 
baptism! non solvantur conjugia, sed crimina dimittantur », 
ait Innocentius III, cap. 8, cit. lit., ct si alter conjux con ver- 
tatur et baptizetur, inatrimonium stabit undequaque (3). Quid 
vero si alter conjux remanere voluerit in infidelitate? Huic 
quaestioni Apostolus, /. c., respondet cum distinctione : 

Vel, scilicet, infidelis consentit habitare cum fideli, vel po- 
tius discedit. Si consent it habilare cum fideli..., quae quidem 
intelligenda sunt non tautum de material! cohabitatione, scd 
de cohabitatione pacifica et sine contumelia Creatoris, seu 
quam fidelis tuta conscientia acceptarc possit (4) , sccus cnim 
infidelis reipsa cobabitare non vult, ut beiie perpendit San- 
cbez, lib. VII, disj). LXX1V, n. 4; si, iiiquam, infidelis con- 
sentit habilare cum fideli, hie non dimiltat ilium, ait Aposto- 
lus, idest non transeat ad alias nuptias, imo bene faciel servans 
cum ipso vitae consuetudincm etiam quoad torurn, mensam, 
Cohabitationem. Nam rcceptum est Apostolum illis verbis non 
praecipere, sed consulere hanc vitae consuetudincm propter 
spem conversionis infidelis (5). Tune autem filii, qui forte na- 
scentur, baptizandi erunt ct educandi in religione Christiana; 
item nati et nondum rationis usurn assequuti ; tandem nati et 
rationis usum assequuti hortandi, sed minime cogendi sunt 
ad fidem. 


1 . Perrone, De matr. christ., lib. 77, sect. 7, cap. VII; Giovine, lorn. I, 
§ 282, n. 1; Feije, n. 50-1; Palmicri, 1. c., thesi 27:1 

2. S  Thomas, 4, clist. 39, g. 1, a. 3. 

3. Sanchez, lib. VII, dixj>  LXXIV, n. 1, cum communi. 

4. Ex cap. 8, collate cum cap. 7 cit.  tit. contumelia  Crcatoris est 
blosphemia divini noininis, sed generaliori sensu accipi solet pro quo- 
libet peccato mortali sive (idelis  sive  infidf'lis (vide responsionem ad 
2um S.  C.  S. Ot'iicii diei 11 Julii 1886 relatam n. sequ.); quia rc\<irn 
quocllihet mortalc peccatum est contumelia Creatoris. 

5. Sanchez, lib. VII, dixp. LXXIII, n. 7 sequ. ; S. Thomas, 1. c., a. 4; 
BenedictusXIV, De Hun., lift. XIII, cap. XXI, n. \ ; D'Annibalc, p. Ill, 
g 474; Palmieri, Iheai 20; Synodus Limana probata a Sixto V (n. I)!.)!', 
ad 3um)- 


CAP. VII. DE  INDIVIDUA  VITAE  CONSUETUDIMS 295 

« Quod si infidelis disced if, discedat (fidelis) » subdit Apo- 
stolus pro altero distinctionis membro : nempe si non vult colia- 
bitare, aut vult quidem cohabitare, sed baec cohabitatio vel non 
estpacifica, e. g., si infidelis lidelem causa religionisverberibus 
vexet, alimentis privet, vel non est sine contumelia Creatoris, 
ita ut earn fidelis tuta conscientia acceptare non possit, e. g., si 
infidelis nomen Christi blasphemet, filios velit ethnicae supersti- 
tionis seetatores (1), periculum perversionis in fide vel alterius 
peccati praebeat fideli, in hoc, inquam, casu fidelis nequit cum 
eodem permanere, et rdeo potcrit alias inire nuptias. « .Von 
etiim, subdit Apostolus, sermtuti subjectus estfrater, aut soror 
in hujusmodi : in pace antem vocavit nos Deus » ; scilicet ne 
fidelis, qui cum infideli ex dictis cohabitare nequit, invitus 
continentiam servare cogatur (2). 

1333. Proinde, si infidelis discedit, juxta expressionem 
Apostoli, fidelis statim acquirit jus transeundi ad novas nup 
tias; sed matrimonium in infidelitate contractum tune tantum 
solvitur quando novae nuptiae a fideli contrahuntur, non ab 
infideli. 

Id tradidit S. G. C. in celebri Florentina, die 29 MartiillZl, 
cujus haec est species. Pacca Esther Judaea nupsit Abrahamo 
pariter Judaeo, et matrimonium consummatum fuit. Post ali- 
quod temporis spatium, conversa ad catholicam religionem, 
post canonicam consuctam monitionem, reliquit Abrahamum 
in Judaica perfidia, et licet ad alia vota transire posset, caeli- 
bem tamen statum elegit. Post Riccae conversionem Abraha- 
mus, existimans seliberum esse, aliud contraxit et consumma- 
vit matrimonium cum Blanca pariter Hebraea. Cum vero 
deinde turn Abrahamus turn Blanca vellent ad catholicam 
religionem transire, suum desiderium explicaverunt de perse- 
verando, post receptum baptismum, in matrimonio. Ricca 
interrogata quid super hac re sentiret, respondit se suum 
libcntissime assensum praestare, et sc nolle ullo modo ad 
Abrahamum redire etiam post illius conversionem. Visum 

1. Collect. Paris., n. 046. 

2. Sanchez, lib. VIL disp. LXX1V, n. 4; S. Thomas, 4 dist. 39, g. 1, 
a. 5. 


296 TRACTATUS  CANONICUS  DE  MATR1MOWO 

fuit, et merito, Riccae consensum non sufficere, ct re dclata ad 
S. C. G., cujus a secretis erat Lambertinius, propositis dubiis : 

« 1° An adhuc subsistat matrimonium in Judaismo contrac- 
tum inter Riccam et Abraham ; et quatenus affirmative : 

< 2° An Abraham post suam et Blancae conversionem te- 
neatur ad redeundum cum Ricca, et Blancam relinquendam ; 
et quatenus affirmative : 

« 3° An Ricca cogi possit ad cohabitandum cum Abraham 
ad fidem converse ; et quatenus affirmative : 

« 4° An Summus Pontifex dispensare possit ut Abraham 
con versus permaneat in matrimonio in infidelitate, ut supra, 
contracto cum Blanca ; et quatenus affirmative : 

« 5° An consilium praestandum sit SS.mo D. N. pro conces- 
sione dictae dispensationis. 

« S. C. reposuit : < Ad lum et 2um affirmative. In reliquis 
dilata, et scribant theologi et canonistac, et perquirantur 
exempla, et ad mentem ». Mens fuit, ut scriberetur Archiep. 
Florentine an possibile esset, ut Abraham, citra praejudicium 
suae conversionis, separaretur a Blanca, et ad Riccam rediret; 
an Ricca esset in statu virum ducendi, vel esset disposita ad 
religionem profitendam ; per has enim vias credebatur evitari 
posse resolutionem dubiorum propositorum et non resolutorum. 
Sed cum neutrum possibile esse Archiep. Florentinus respon- 
disset, necesse fuit, die 29 Martiiil^S, eadem dubia repro- 
ponere. Secretarius doctam edidit dissertationem ; alii quoque 
scripserunt, sed S. G. a responsione abstinendum duxit (1). 

1334. Praeterea idetiam saepius tradiderunt S. C. S. Offi- 
cii et S. G. de Prop. Fide in responsis quae infra citamus. Hie 
referre ex integro juvat responsionem S. C. S. Officii datam 
ad Vicarium Apost. Natal, die 11 JuliilSSft, quae aliis quoque 
quaestionibus inferius evolvendis lucem affert. Propositis du 
biis : 

« 1° Quaeritur utrum dispensatio a vinculo matrimonii, 
quae dari solet ab Ecclesia, positis ponendis, post baptismum 


1. Benedictus  XIV,  Quaest. Can. 546; De  Syn., lib. VI,  tap. 
n. 3 sequ. 


CAP. VII. DE  INDIVIDUA  VITAE  CONSUETUDINE 297 

unius partis, possit applicari in casu in quo post baptismum 
unius, cluae partes non cessarunt habere connexionem, et con- 
summarunt matrimonium sicut ante baptismum? 

« 2° Matrimonium validc contractum ante baptismum inter 
duos infideles potestne dissolvi, quando, post baptismum 
unius, pars infidelis promittit quidem se non inquietare mulie- 
rem baptizatam in professione christianitatis, sed ille recusat 
dimittere alias uxores illegitimas, vel non vult promittere se 
servaturum leges Evangelii circa monogamiaml 

« 3° In casu praecedenti, si matrimonium dissolvi potest, 
mulier baptizata teneturne recurrere ad dispensationem pro 
dissolutione matrimonii? 

« 4° Mulier baptizata potestne recurrere ad dispensationem, 
quando praenoscit, quod, facta dissolutione matrimonii, educatio 
prolis susceptae penitus erit in po testate viri ejus infidelis ? 

« 5° Si dispensatio dari non potest, mulier legitima, quac fit 
Christiana, post conversionem, potestne cohabitare cum marito 
infideli, quisimulineademdomoretinet uxores alias illegitimas'? 

« 6° Puella Christiana, obtenta dispensatione disparitatis 
cultus, potestne legitime contrahere matrimonium cum infi 
deli, qui non promittit se a polygamia abstinere in futurum? 

« 7° Bertha, adhuc infidelis, contrahit matrimonium cum 
infideli statim ac pervenit ad annos pubertatis ; et post duos 
aimos relinquit virum suum, nulla susccpta prole, et ambo 
currant ad alias nuptias, imo vir accipit plurimas uxores, 
et fit polygamus. Sed nunc mulier, aetate provecta, audito mis- 
sionario, vult baptizari : Potestne ilia mulier dispensari a vm- 
culo matrimonii contract! cum primo marito, non postulate 
consensu ejus, et sic remanere cum secundo marito, ex quo 
ilia suscepit prolem? 

« 8" Apud quosdam infideles dctestabilis viget consuetude, 
juxta quam vir, post commissum adulterium cum uxore alte- 
rius, administrat remedium uxori adulterae, cujus effectus erit 
infcrre mortem super legitimum maritum eo ipso quod postea 
habebit connexionem cum uxore sua (1). Unde postulatur 

1. Quod tamen inter fabellasesse amandandum non ost dubium. 


298 TRACTATUS  CANONICUS  DE  MATRIMONIO 

utrum vir legitimus, qui nolit cohabitare cum nxore sua post 
aduHerhim commissum, si convertitur ad fidom, poterit di- 
spcnsari a vinculo matrimonii sui contract! in infidelitate et 
duccre altcram uxorem, etiamsi infidelis uxor adultera vcllet 
et ipsa baptizari? » 

S. C. reposuit : 

« EE. et RR. PP. ad singula postulata responderunt juxta 
sequentem modum, hisce tamen praenotatis : 

« 1° Supra scripta postulata intelligi do privilegio a Ghristo D. 
in favorem fidei concesso et per Apostolum Paulum, i ad 
Cor., VIII, 12 sequ.j promulgate. 

« 2° Hoc privilegium divinum in eo consistere, quod, stante 
matrimonio legitime in infidelitate contracto et consummate, 
si conjugum alter christianam fidem amplectitur, renuente 
altcro, in sua infidelitate obdurate, cohabitare cum converse, 
aut cohabitare quidem volente, sed non sine contumelia Crea- 
toris, hoc est non sine periculo subversionis conjugis fidclis, 
vel non sine execratione SS.mi nominis Ghristi, et christianae 
rcligionis dcspicientia, tune integrum sit converse transire ad 
alia vota, postquam infidelis interpellate aut absolute recusa- 
verit cum eo cohabitare, aut animum sibi ostenderit cum illo 
quidem cohabitare, sed non sine Greatoris contumelia. 

« 3" Juxta idem divinum priu ilegium conjugem conversum 
ad fidem, in ipso conversionis puncto, non intelligi solulum a 
vinculo matrimonii cum infideli adlnic superstate contracli, sed 
tune, si conjux in fide/is renuat, acquirers jus transeundi ad 
alias .uuptias cum tamen conjuye ft deli. Ceterum tune solum, 
conjugii vinculum dissolvi, quando conjux conversus transit 
cum effectu ad alias uuptias. 

« Hinc : 

« Ad lum : Si quando evenerit ut, stante duorum infidelium 
matrimonio, alter conjugum, ad fidem conversus, baptismum 
susceperit, atque cum infideli conjuge pacifice et sine contu 
melia Creatoris cohabitaverit, si postmodum infidelis, quin 
tamen pars fidelis rationabile motivum dederit discedendi, 
nedum convcrti recusaverit, sed fracta fide de pacifica cohabi- 
tationc, aut odio religionis disccsserit, aut sine contumelia 


CAP. VII. i)E  INDIVIDUA  VITAE  CONSUETUDINE 299 

Creatoris cohabitarc noluerit, vel fidelem ad peccatum movtalc 
aut ad mfidelitatem trahere tentaverit, integrum crit conjugi 
fideli ad alia vota transire. 

« Ad 2um : Si agatur de uxorc pagana alicujus pagani con- 
cubinarii, quae convertitur, tune, facta intcrpellationc, si 
renuat convert! aut cohabitare absque injuria Creatoris, ac 
proinde desinere a concubinatu, qui sine injuria Creatoris 
certe haberi nequit, poterit uti privilegio in favorem fidei con- 
cesso. 

« Ad 3um : Quando conjux infidelis rite interpellatus, aut ab 
solute recusaverit cum conjuge ad fidem converse cohabitare, 
aut animum sibi esse ostenderit cum illo quidem cohabitandi, 
sed non sine Creatoris contumclia, vel absque eo quod se a 
concubinatu abstinere perpetuo velit, tune conjux conversus, 
praebabito superioris ecclesiastici judicio, scparari debet ab 
infideli, ct poterit, si velit, uti privilegio, seu divina dispensa- 
tione in favorem fidei concessa, et sic ad alia vota transire 
cum persona fideli. 

« Ad 4um : Si conjugi fideli impossible prorsus sit filios e 
potestate alterius coujugis in infidelitate obdurati, subducere, 
nee* fas sit, praemissa juridica et forinali interpellations, cum 
eo cobabitare, vel quia ille non vult, vel non sine contumelia 
Creatoris vult cobabitare, praeliabito judicio superioris eccle 
siastici, integrum eril ad alia vota transire, firma tamen 
manente obligatione, qua semper tenetur, curandi, si quo 
modo poterit, catholic-am filiorum cducationcm. 

« Ad 5um : Provisum in praecedentibus. 

« Ad 6um : Negative, et in similibus casibus missionarii, qui 
ex concessione apostolica pollent facultate dispensandi super 
disparitate cultus, caveant ne dispensationem conccdant, nisi 
remote polygamiae periculo. 

a Ad 7U1" : Quum agatur, uti supponitur, dc matrimonio le- 
gitimo in infidelitate contracto, mulier separetur a secundo 
viro omnino et cum cffcctu; et si ob gravissimas causas et 
realem impotcntiain separari nequeat quoad habitationem, 
scparetur saltern quoad torum et consuctudinem ; nullum 
amplius habens cum eodem viro tractum aut carnale commer- 


300 TRACTATUS  CANONICUS  DE  MATR1MOMO 

cium. Deindc de more instruatur, ci praecipue notificando, 
quod, suscepto baptismo, non dispcnsetur ab obligntione, 
quam habet, redcundi ad primum maritum; et quatcnus, post 
dcbitam instructioncm, constct, cam movcri ad accipiendum 
baptismum ex vero religionis motive, admittatur statim ad 
baptismum, eoque collate, interpcllctur omnino primus vir, ct 
interrogetur utrum convert! vclit, aut sine contumelia Crcato- 
ris cum ea vitam traducturus sit, et de omnibus resultantibus 
R. P. D. Vicarius Apost. S. G. certiorem facial. Quod si vero 
summarie saltern et cxtrajudicialiter constet conjugem in infi- 
delitate relictum adeo cssc absentem ut moneri legitime non 
possit, aut monitum, intra temp us in monitione praefixum, 
suam voluntatem non significavisse, vel si adiri quidem possit 
conjux infidelis, sed de comparte jamfacta Glmstiana interpel- 
lari nequeat sine evidenti gravis damn! ei vel Ghristianis 
inferendi periculo, quin bujusmodi damna cum necessaria 
circumspectione et cautela remover! possint, baec omnia 
Apostolicae Sedi renuntiabit Vicarius Apost. , expressis nomi- 
nibus et expositis gravissimis causis pro obtincnda dispensa- 
tione super impedimento diriment! disparitatis cultus, si 
praetensus secundus Arir adliuc in infidclitate persistat* et 
narratis omnibus rerum, personarum et facti adjunctis, ut in 
re tain gravis momenti procedi tuto possit. 

« Ad 8um : Matrimonium etiam in infidelitate contractum 
natura sua est indissolubile et tune solum quoad vinculum 
dissolvi potest virtute privilegii in favorem fidei a Christo 
D. concessi, et per Apostolum Paulum promulgati, quando 
conjugum alter cliristianam fidem amplectitur, et alter ne- 
dum a fide amplectenda omnino renuit, sed ncc vult pacifice 
cum conjuge converse cobabitare absque injuria Creatoris, 
ideoquc non csse locum dissolution! quoad vinculum matri- 
monii legitime contract! in infidelitate, quando ambo conjuges 
baptismum susccperunt vel suscipere intendunt » . 

1335. Exinde sequuntur nonnulla non levis momenti corol- 
laria : 

1° Si conjux conversus, privilegio fidei uti nolens, caeli- 
qem vitam ducere maluerit, ct interim etiam alter, qui in 


CAP. VII.  DE  INDIVIDUA  V1TAE  CONSUETUDINE 301 

infidelitate remanscrat, baptismum suscipiat, hie potest ilium 
repeterc ad vitae consuetudinem restaurandam, cum matrimo- 
nium legitimum adhuc subsistat. 

2° Si, e contrario, conjux infidelis ante novas fidelis nuptias 
aliud matrimonium contraxerit, hoc nullum est, obstante liga- 
minis impedimcnto, quod est juris divini. 

3° In casu non datur locus sanationi in radice ; nam adhuc 
viget prius matrimonium in infidelitate contractum, quod non 
dissolvitur nisi quando post conversionem et interpellationem 
inutiliter factam, novum ac valid um contractum fuerit matri 
monium. Ita expressis verbis S. G. S. Officii, die 17 Jan. 1900. 

4° Tandem novis fidelis nuptiis infidelis liber evadit et 
potest ad alia vota transire, non moclo conversus delude et 
baptizatus, quod o nines admittunt, sed etiam remanens in 
infidelitate; de quo disputant thcologi et canonistae, quorum- 
que quaestionem so intactam rclinquere declarat Benedic- 
tus XIV in Const. Apostolici minis lerii. Nam licet fidci privi- 
legium sit in favorem conversi, non autem remanentis in 
infidelitate, tamen fieri omnino non potest ut vine-ilium solva- 
tur pro fideli ct remaneat pro infideli, juxta principium 
gcnerale : Soluta a vinculo conjugali muliere, solution rema- 
nere el virum, ac viceversa. Igitur vinculum non amplius 
adest : quo sublato, cur nam matrimonium conjugis infide 
lis erit nullum, aut etiam illicitum tantum? Vinculum enim 
poenale de quo nonnulli loquuntur, commentitium prorsus est. 

1336. Ex exposita doctrina Apostoli et Innocentii III in cit. 
cap. 7, et 8, De divortiis, manifesto sequitur privilegium fidei 
secumferre necessario disciplinam interpellationum seu moni- 
tionum. 

Nempe post baplisma conjugis fidelis (1), infidelis debet 
interpellari : 1° An velit et ipse convert! ac baptismum suscipere ; 
2° An saltern velit cohabitare pacifice sine contumelia Greatoris. 

1. S. C. S. Ot'ficii, 13 Apr. 1859, respondit ad Vicarium Apost. 
Tcliely Orientalis : « Interpellationem faciendam esse post baptismum 
efcin casibus difficilioribus recurrat (Vicarius Apost.) ad S. Sedem ctirn 
omnibus facti circumstantiis ». Vide etiam Collect. Paris., n. 9o9. Ne- 
cessaria igiturcst venia Sedis Apostolicae, ut interpellatio fieri queat 
ante baptismum. 


302 TR.YCTATUS  CATVOMCUS  DE  MATRIMONIO 

Si infidelis respondct negative ad utrumque, fidelis debet 
discederc, et vi privilegii fidei ad alia vota transire potest. 

Si rcspondet affirmative ad utrumque, rnatrimonium slabit 
omnino. 

Si respondet affirmative ad lum, negative ad 2um, illarespon- 
sio affirmaliva non est seria, et liaberi debet pro negativa, ut 
facile patet, ideoque rursus fidelis disccdere debet, et uti po 
test privilcgio fidei. 

Tandem si respondet negative ad lum et affirmative ad 2um, 
fidelis potest qnidem declinare vitae consuetudinem quoad 
torum, mensam, habitationem, sed novas nuptias inire 
nequit, quia, si a continentia abborret, cum infideli conviverc 
potest. 

Quod si, non obstante responsione affirmativa ad 2um, peri- 
culum perversionis in fide vcl alterius gravis peccati, judicio 
Episcopi, ex ilia vitae consuetudine fideli immineat, tune fide 
lis non solum potest, sed etiam debet illam declinare, prouti 
si responsio fuisset negativa, et Episcopus ex privilegio fidei 
novas nuptias fideli permittat, ne servituti subjectus sit in 
hujusmodi (1). Quod si id constet ante interpellations facien- 
das, secunda interpellatio praetermittitur dispensatione Sedis 
Apostolicae, seu Episcopi, si indultum dispensandi habet (2). 
Concilium Toletanum IV, relatum can. 10, c. 28, q. 1, in 
Decreto, prohibuit lege generali conjugi converse ex Judaismo 
cohabitare cum comparte in Judaica perfidia remancnte, scili 
cet prop tor periculum perversionis fidelis, et nullam spem con- 
versionis infidelis; et hodie praxis cst, ut baec cohabitatio 
prohibeatur in religionibus christianis, permittatur in infide- 
libus (3;. Posita hac prohibitione generali, statim locus est pri 
vilegio fidei, si infidelis respondet negative ad lum ; sed 
quoniam eae prohibitiones supprimunt alteram interpellatio- 
nem, jure communi praescriptam, ferri non possunt nisi aucto- 
ritate Sedis Apostolicae. 

1. Synodus Limana probata a Sixto V, n. 1352, ad 3um. 

2. S. C. 6. Oflicii, cit. n. 1352, ad 2um. 

3. Ballerini-Gary, torn. II, n. 759; D'Annibale, p. Ill, S 474, not. II; 
Mansella, p. I,pag. 120-122. 


CAP.  VII. —  DE  INDIVIDUA  VITAE  CONSUETUDINE 303 

Tandem si infidelis interpellatus nil respondet, valdc proba- 
bile est hoc silentium aequivalcre responsioni negativae, si 
constat infidclem non csse legitime impeditum, sed practice 
recurratur ad dispensationem ab interpellationibus (1). 

Ilaec interpellationum disciplina fusion indiget declaratione. 

1337. Interpellationes, jure ecclesiastico, fieri debent judi- 
cialiter ab Ordinario (2); scilicet Ordinarius advocat infidelem, 
ab eoquc sciscitatur num velit et ipse convert!, vel saltern 
pacifice cohabitare sine contumelia Greatoris. Kesponsio sen 
negativa sen aflirmativa in actis refer tur et in arcliivio serva- 
tur. Si infidelis inducias postulat ad dcliberandum, judcx eas 
concede.t, mouens,  iis  inutiliter praeterlapsis, praesumi re- 
sponsionem negativam ; quae omnia pariter in actis notanda 
sunt.  Si  infidelis  advocatus  non  compare fc,  judex  curabit 
eumdcm interpellare per aliam personam ; et omnia item in 
actis referet. 

Putamus autem monittonein quoque extra] udicialem et pri- 
vatam, ab ipso conjuge con verso faetam, satis esse pro valido 
matrimonio ineundo, imo et pro licito, si forma judicialis 
servari nequit At in casu parochus aut missionarius, ut 
novum conjugium fideli permittat, certus esse debet de inter 
pellationibus factis et de response infidelis ; bine Glossa in 
cap. 1 oil. tit., v. qui relinquitur, ait : « Debet (pars conversa) 
adhibere testes, quod ilia nonvult ei cohabitare, neimpediatur 
postea contrahens ». Et consulat, si possibile est, Ordinarium 
seu Vicarium Apostolicum. 

Interpellationes unica tantum vice fiant necesse est, sed ex 
mera charitate pluries etiam fieri possunt, uti rcspondit 
S. G. S. Officii, die 12 ./twin 1850, ad Vicarium Apost. Gocin- 
cinae Occidcntalis (3). 

1338. Haec duplex interpellatio necessaria est pro validitate 
matrimonii denuo contrahendi. Id constat ex documentis mox 


1. Feijc, n. 495. 

2. Feijc, n. 487; Benedictus XIV, De Syn. XIII, A'AY, n. 4 ; Giovine, 
torn. /, g Til. 

3. Collect. Paris., n. 948. Formulam hujus interpollationis vide in 
Alleg. IV. 


304 TRACTATUS  CANONICUS  DE  MATRIMOMO 

citandis : ac proinde doctrina d'Annibale, p. HI, g 476, alio- 
rumque qui hoc negant aut de eo dubitant, ccrte in aliquo 
saltern casu falsa est. 

Sane Provicarius Generalis Tongkini Occidentalis sequentia 
dubia, quae ad hanc rem aliasque attinent, proposuit S. G. de 
Prop. Fide : 

« 1° Utrum ad effectum matrimoniidissolvendi, juxtaprivi- 
legium in favorem fidei a Christo D. concessum, et ab Apostolo 
promulgatum, interpellatio partis in infidelitate perseveran- 
tis sit de jure divino, atque adeo necessaria ut, ea neglecta, 
nullus plane habeatur matrimoniidissolvendi locus? An soluin 
pertineat ad formam judicialem, nee requiratur, nisi ut disso- 
lutio licitc fiat, praesertim cum aliunde constat incliciis mora- 
liter certis alterum conjugem nee fidem amplecti nee sine 
contumelia Greatoris vclle cohabitare? 

« 2° Posito quod ad primam partem respondeatur affirma 
tive, quaeritur, num sola dc religione amplectenda sufficiat 
interrogatio ; utrum scilicet pars, in infidelitate remanens, velit 
converti, necne, quod Thomae Sanchez auctoritate freti existi- 
mant aliqui ex missionariis ; an potius interpellatio, utrum 
sallem pars, in infidelitate perseverans, absquc Creatoris contu 
melia cohabitare consentiat, sit quoque essentialis et absolute 
requisita, ita ut, ilia praetermissa, non solum non licite, sed 
etiam non valide matrimonium dissolvi queat ? 

t 3° Utrum solemnis uxoris cxpulsio a marito facta, videli 
cet dando libellum repudii coram pagi primoribus juxta leges- 
regni, possit intcrpellationis locum tenere et pro ea reputari, 
cum certissime constet de istius mariti voluntate, ilium nempe 
pracfatam mulierem nullo modo in posterum uxorem velle 
habere ; an potius, nulla repudii habita ratione, in iis etiam 
circumstantiis duplex in jure praescripta ad validitatem disso- 
lutionis matrimonii requiratur interpellatio? 

« 4° Quaeritur quomodo se dcbeat gercre missionarius erga 
mulierem infidelem absquc ulla adulterii causa a suo marito 
etiam infideli repudiatam, qui aliam duxit, cum ilia postulat 
baptizari, et cst suspicio an sit animo parata ad revertendum 
ad suum maritum, si forte postea revocet, et sine contumelia 


CAP. VII. DE  INDIVIDUA  VITAE  CONSUETUDINE 305 

Creatoris cohabitare consentiat? Debetne illam de hac re prius 
interrogare, ac interea baptismum differre donee melius sit dis- 
posita, etiam cum periculo moriendi absque baptismate ? Quid 
autem si consentit, sed dumtaxat cum hac conditione, quando 
nimirum expulsa fuerit concubma? 

* 5° Quaeritur, an adulterium ansam praebeat conjugibus in- 
fidelibus, sicut et Christianis, divortium perpetuum celebrandi, 
ita ut parti innocenti omnino sit integrum, cum sacro fonte 
abluta fuerit, aut saeculo nuntium remittere, aut in statu vidui- 
tatis vitam transigere, licet parsaltera reconciliarivelit, et sine 
contumelia Greatoris cohabitare ? 

« 6° Gum maritus infidelis suae uxori, jam sacri baptism! 
aquis tinctae, religionem quidem servare permittit, nee aliquid 
peccati mortalis formaliter jubet, at illam in usu matrimonii 
ad multa gravia contra conjugalem castimoniam adeo impor 
tune pellicit, ut mulier semper sit in gravi periculo peccandi 
mortaliter. Quaeritur in hoc casu, an praefata mulier possit 
eum relinquere, et ad alia vota transire? Quid autem si peri- 
culum non veniat ex altero conjuge, sed ab aliis qui in eadem 
domo sunt, v. g., a socero, qui suam nurum ad incestum 
sollicitat, vel a socru, muliere jurgiosissima et superstitionibus 
addictissima » ? 

S. G., die o Martii 1816, reposuit : 

« Ad lum : Non esse locum dissolution! matrimonii in infide- 
litate contract! in casu de quo agitur, nisi interpellatione prae- 
missa, aut nisi obtenta legitimis ex causis super interpellatione 
Apostolica dispensation . 

« Ad 2um : Interpellandum esse conjugem infidelem non so- 
lum an convert! velit, sed etiam casu quo nolit convert!, an 
velit cum conjuge fideli cohabitare sine contumelia Greatoris, 
juxta dispositionein Innocent!! Ill, cap. Quanta, De dl- 
vortiis . 

« Ad 3um : Faciendam esse interpellationem etiam in casu de 
quo agitur, si fieri possit, aut recurrendum esse ad Sedem 
Apostolicam pro obtinenda dispensatione. 

« Ad 4um : Nihil obstare quominus mulieri, de qua in casu, 
modo aliunde sit sufficicnter instructa, baptisma conferatur. 
1 20 


306 TRACTATUS  CANONICUS  DE  MATRIMO.MO 

« Ad 5um : Conjugem ad fidcm conversum et baptizatum 
posse facere divortium quoad torum a conjuge infideli ob adul- 
terium ab eo commissum, quamvis iste veniam pctat et vclit 
cohabitare sine contumelia Greatoris. 

« Ad 6um : Mulierem conversam posse a viro infideli disce- 
dere, et ad alia vota transire in casu quod ille earn pertrahat 
ad gravia peccata contra castitatem conjugalem (cap. Quanta, 
et cap. Gaudemus, Innocentii III, De divortiis). Quod si per- 
tractio mulieris conversae ad peccatum mortale non proveniat 
ab ejus viro infideli, sed ab aliis qui in ejus domo habitant, 
soccro, e. g., vel socru, posse mulieremfidelem, ubi alia media 
non suppetunt, se subducere ab ea domo, ubi ad graviter pcc- 
canduin pertrahitur, non vero posse matrimonium dissolvere, 
et ad aliad transire > . 

1339. Hinc Gregorius XVI matrimonia inita post incomple- 
tas interpellationes sanavit in radice, die 17 Jan. 1836. Nam 
Vicarius Apost. Sutchuensis exposuerat : 

« Cliristiani, quando faciunt interpellationes prioris conjugis 
infidelis, si conjux infidelis respondeat se vclle recipere suam 
eonsortem fidelem, tune interrogant ilium, an velit convert!, et 
an saltern consentiat cohabitare pacifice sine contumelia Crea- 
toris. At si pars infidelis statim respondeat se nolle amplius 
recipere priorem conjugem fidelem, aut ad illam reverti, tune 
nihil ulterius interrogant ; quia timent ne pagani magis indi- 
gnentur et blasphement contra religioncm Ghristianam. Quae- 
ritur igitur an possit permitti parti fideli, ut cum alio fideli 
contrahat matrimonium, etiamsi in interpellatione prioris 
conjugis infidelis omissa fuerit interrogatio an velit converti, 
et an saltern consentiat simul cohabitare sine contumelia 
Create ris. Quod si Sanctitas Vestra censuerit omissionem 
dictarum interrogationum an conjux infidelis velit converti, et 
an velit saltern cohabitare sine contumelia Creatoris, reddere 
nullam interpellationem aut insufficientem, itaut ex vihujus- 
modi interpellationis pars fidelis non possit valide aliud 
matrimonium contrahere cum aliquo fideli, tune humiliter 
supplicat Vicarius Apost. praedictus, ut Sanctitas Vestra sanet 
in radice multa matrimonia, quae in Vicariatu Sutchuensi 


CAP. VII. —  DE  INDIVIDUA  VITAE  CONSUETUDINE 307 

contracta sunt post interpellationem factam sine dictis interro- 
gationibus >. 

Gregorius XVI... : « Perpensis expositis benigne matrimonia, 
ut supra, contracta in Vicariatu Sutchuensi cum omissione 
interrogationum, prout in supplici libello exponitur, in radice 
sanat et convalidat, perinde ac si in matrimoniis contractis 
interpellationcs factae fuissent » . 

1340. At si conjux infidelis interpellate, in infidelitate per- 
manens, consentiat pacifice sine contumelia Creatoris cuin 
fideli cohabitare, sed deinde discedat, aut non amplius cohabi- 
tet pacifice et sine contumelia Greatoris, fidelis jam uti potest 
privilegio fidei, etsi consensus post baptisma renovatus sit : 
dummodo ipse non dederit justum ac rationabilem motivum 
alter i discedendi, quo in casu sibi imputet, si continentiam 
servare debebit. Vide rcsponsionem S. G. S. Officii ad lum, 
relatam n. 1334. Praeterea Episcopus Coccinensis exposuit 
S. G. S. Oificii : 

« Saepe contingit ut ex duobus infidelibus alter com^ertatur 
ad fidem, alter convert! quidem tune nolit, consentiat tamen 
habitare cum fideli sine contumelia Greatoris, et quin eum per- 
trahat ad mortale peccatum, imo promittat se quoque fidem 
postea amplexaturum, quod ob aliquam specialem rationem 
aliquandiu differre necessarium ducit. Quare fidelis infidelem 
non dimittit, sed cohabitare pergunt ut conjuges, idque ad 
longum tempus et aliquot etiam annos. At postea infidelis, 
mutata voluntate, non solum convert! non vult, sed tentat 
fidelem pertrahere ad idolorum cultum, vel discedit, nee jam 
consentit habitare cum illo, imo ad alias nuptias ipse transit. 
Quaeritur : 

« 1° An in hoc casu possit etiam fidelis derelictus disce- 
dere et ad alias nuptias transire, habeatque hie locum pri- 
vilegium ab Apostolo promulgatum : Si infidelis discedit, 
discedat ? 

€ 2° An id solum habeat locum quando infidelis discedit 
odio fidei, an etiam quando discedit propter discordias, vel 
aliam causam a fide diversam ? 

« 3° An etiam possit fidelis transire ad alias nuptias, quando 


308 TRACTATUS  CANONICTJS  DE  MATRIMONIO 

infidelis quacumque de causa ab eo discessit, nee sciri potest 
an vivat adhuc, necne? 

« 4° An fidelis qui ex dispensatione valide contraxit ma- 
trimonium cum infideli, transire possit ad alias nuptias, si 
infidelis discedat, vel cohabitare nolit, vel eum pertrahat ad 
mortale peccatum ? 

« 5° An aliquo et quanto tempore possit fidelis post con- 
versionem cohabitare cum infideli, quin privetur potestate 
transeundi ad alias nuptias » ? 

Clemens XIII, in S. G. S. Officii, die 5 Aug. 1759, reposuit : 

« Ad lum : In casu de quo agitur affirmative. 

« Ad 2um : Gum militet ex parte conjugis conversi favor 
fidei, eo potest uti quacumque ex causa, dummodo justa sit, 
nimirum si non dederit justum ac rationabile motivum alteri 
conjugi discedendi, ita tamen ut tune solum intelligatur solu- 
tum jugum vinculi matrimonialis cum infideli, quando conjux 
conversus (renuente altero post intcrpellationem converti) 
transit ad alia vota cum fideli. 

c Ad 3um : Praemittendam esse interpellationem, qua inti- 
metur conjugi infideli, an velit converti; a qua interpellatione 
Apostolica Sedes justis de causis dispensat. 

c Ad 4um : Si fidelis, praevia dispensatione, contraxit matri- 
monium cum infideli, censetur illud contraxisse cum explicita 
conditione, dummodo nimirum infidelis secum cohabitare 
velit absque contumelia Creatoris ; quare si infidelis non ser- 
vet supradictam conditionem, adhibenda sunt juris remedia 
ad hoc ut earn servet ; alias separari debent quoad torum et 
cohabitationem, non tamen quoad vinculum; quocirca in 
casu, de quo agitur, conjuge infideli super stite, non potest 
fidelis ad alia vota transire. 

« Ad 5um : Gonversus ad fidem in ipso conversionis momento 
non intelligitur solutus a vinculo matrimonii cum infideli 
adhuc superstite contracti; sed tune acquirit tantummodo jus 
transeundi ad alias nuptias, cum conjuge tamen fideli, idque 
si conjux infidelis renuat post interpellationem converti. Ce- 
terum tune solum conjugii vinculum dissolvitur, quando conjux 
conversus transit cum effectu ad alias nuptias. Si gentilis con- 


CAP. VII. DE  INDIVIDUA  VITAE  CONSUETUDINE 309 

versus ante susceptionem baptism! habeat plures uxores, et 
prima recusat amplecti fidem, tune legitime potest quamlibet 
ex illis retinere, dummodo fidelis fiat, sed in hoc casu con- 
trahentes mutuum consensum coram parocho et testibus 
renovare debent ». 

1341. Ex his apparet quid dicendum, si infidelis discedit 
propter conjugis fidelis adulterium. Nempe si hie adulterium 
perpetravit post suam conversionem et susceptum baptisma, 
discedente infideli,  privilegium fidei invocare nequit,  quia 
profecto ipsi motivum justum et rationabile discedendi dedit. 
Si, e  contrario, conjux fidelis adulterium  commiserat ante 
baptismum, cum baptismo ablutum sit, non est amplius cur 
infidelis discedat, ideoque,  si discedit, privilegium fidei sar- 
tum tectumque illi esse debet. Hinc cum quaesitum fuisset a 
S. C. de Prop. Fide : « Si Titia ante ejus conversionem et bap 
tismum adulterium commisit et repudiata est, baptizata utine 
potest privilegio fidei »? S. G. reposuit, die 17 Jan. 1797 : 
« Affirmative, praemissa tantum interpellatione, nullaque prae- 
terea habita ratione utrum, necne, praecesserit sive adulterium 
sive repudium » . Idem dicas si post fidelis baptismum utraque 
pars adulterio coinquinata est, quia infidelis jam non habet 
justam ac rationabilem discedendi causam (n. 1366) (1). Tandem 
si, post fidelis baptismum, infidelis in adulterium prolapsus est, 
certe fidelis potest discedere quoad torum, mensam, habitatio- 
nem: num locus sit quoque privilegio fidei, DD. non conve- 
niunt (2). 

1342. Ab interpellationibus unus Romanus Pontifex di- 
spensat et frequenters. G. S. Officii has dispensationes in 
casibus particularibus  elargitur. Praeterea Romanus  Pon 
tifex aliis quoque dispensandi potestatem communicare potest 
et solet. 

Facultates autem pro aliquibus regionibus concessae non 
possunt ad alias extendi, quantumvis id suadere videretur 
identitas aut paritas rationis(3). Videamus in quibus praecipue 

1. Giovine, torn. 7, § 272, n. 6, plures alios citans. 

2. Giovine, I. c.,n. 7. 

3. Benedictus XIV, De Syn., lib. XIII, cap. XXI, n. 5. 


310 THACTATUS  CANOfllCUS  DE  MATRIMONIO 

casibus  dispensatio ab una vel utraque interpellatione con- 
cedatur. 

1343. a) In formula I, n. 11, inter facilitates ordinarias, 
quae Vicariis Apost. Societatis Missionum ad exteros a S. Sede 
ad quinquennium conceduntur, legitur :  «  Dispensandi cum 
gentilibus et  infidelibus  plures uxores  habentibus, ut post 
conversionem et baptismum, quam ex illis maluerint, si etiam 
ipsa fidelis fiat, retincre possint,nisi prima voluerit convert! ». 
Nempe si vir est polygamus, solum matrimonium cum prima 
uxore valere diximus n. 719, ideoque, baptizato viro, prima 
tantum uxor interpellanda foret. At in favorem fide! indultum 
est ut interpelletur tantum, an velit convert! (dispensata altera 
interpellatione), ipsaque renuente, vir poterit quamlibet ex 
aliis eligere, dummodo et ilia fidelis fiat, renovate conseusu. 
Hue spectant sequentes tres responsiones. 

1344. « In facultatibus ordinariis adn. 11 coneeditur facul- 
tas dispensandi cum  gentilibus el infidelibus plures uxores 
habentibus... Quaeritur utrum plures intelligatur simulac con- 
junctim praeclse, an intelligatur etiam de habentibus plures 
successive,  ita ut vir infidelis qui,  dimissa  prima uxore, 
alteram duxit, et hac pariter dimissa, alii vel aliis successive 
adhaesit, post conversionem et baptismum, quam ex illis ma- 
luerit i^sive adhuc cum eo habitantibus, sive etiam relictis), si 
etiam ipsa fidelis fiat, retinere possit, nisi prima voluerit con 
vert! > ? S. G. de Prop. Fide, die 14 Jan. 1806, reposuit affir 
mative. 

1345. Vicarius Apost. Cocincinae Occidentalis exposuerat 
S. G. S. Officii : « Ex S. Sedis indulto (form. la, n. 11) nobis 
dispensare licet cum gentilibus plures uxores habentibus... Sed 
saepius evenit, ut mulier, quae habuerat plures successive 
maritos, convertatur. Quaeritur ergo utrum locus esse possit 
dispensation!, quatenus ilia retineat,  quern maluerit ex istis, 
modo fidelis fiat, si primus noluerit convert! » ? S. G., die 
12 Jun. 1850, respondendum censuit : « Locum esse dispen- 
sationi tarn pro viris, quam pro mulieribus ». 

In eadem sententia fuerat S. G. de Prop. Fide, die 14 San. 
1793, in Gongregatione particular! pro imperio Sinarum; sed 


CAP. VII. —  DE  INDIVIDUA  VITAE  CONSUETUDINE 311 

jam alias  gratia  extensionis  hujusmodi facultalis concessa 
fuerat etiam quoad polyandriam (1). 

1346. Tandem Paulus III in Const. Alt Undo, an. 1537 pro 
Indiis Occideutalibus haec habet :  « Super eorum vero matri- 
monium hoc observandum decernimus, ut qui ante conver- 
sionem plures, juxta eorum mores, habebant uxores, et non 
recordatur quam primo acceperint, conversi ad fidem unam ex 
illis accipiant. quam voluerint, et cum ea matrimonium con- 
trahant per verba de praesenti, ut moris est; qui vero recor- 
dantur quam primo acceperint, aliis dimissis, earn retineant ». 

1347. b) In formula 11, n. 6, inter facilitates extraordi- 
narias, quae Vicariis Aposfc. Indiae ad quinquennium pariter 
conceduntur, legitur : « Dispensandi intra fines sui Vicariatus 
super  interpellatione  conjugum  in  infidelitate  relictorum, 
dummodo adhibitis antea omnibus diligcntiis, etiam per publi- 
cas ephemerides, ad reperiendum locum ubi conjux infidelis 
habitat, eisque in irritum cessis, constet saltern summarie et 
extrajudicialiter dictum conjugem absentem moneri legitime 
non posse, aut monitum intra tempus in monitione pracfixum 
suam voluntatem non significavisse ». 

Et in formula III, n. 9 : « Dispensandi super interpella 
tione conjugum in infidelitate relictorum pro omnibus casibus 
ordinariis, dummodo scilicet adhibitis antea... (ut supra), et 
insuper pro viginti casibus extraordinariis, nempe quando 
adiri quidem potest conjux infidelis, sed de comparte jam facta 
Christiana interpellari nequit sine evident! gravis damni ei vel 
christianis inferendi » . 

Nonnulli censent his in casibus physicac aut moralis impossi- 
bilitatis obligationem interpellandi non urgere, et dispensa- 
sationem concedi ad cautelam, quia moralem impossibilitatem 
definire plerumque perdifficile est (2). Quidquid de hoc sit, 
haec facultas Vicariis Apost. concessa declaranda est. 

1348. Animadvertimus S. Pium V in /?rew" die! 2Atig. 1571, 
pro Indiis Occidentalibus indulsisse viro polygamo ut post sus- 


1. Collect. Paris., n. 951. 

2. D'Annibale, p. Ill, S 338, not. 24. 


312 TRACTATES  GANONICUS  DE  MATRIMONIO 

ceptum baptisma posset, renovate consensu, unam ex aliis uxo- 
ribus, quae pariter convertitur, ducere.Verba S. Pii Vhaec sunt : 

« Roman! Pontificis aequa et circumspecta providentia, ne 
ea quae pro salubri Indorum noviter ad fidem convcrsorum 
directione sanciri debent et terminari, alicujus haesitationis 
scrupulo subjaceant, declarationibus et aliis opportunis con- 
suevit providere remediis. Cum itaquc, sicut accepimus, Indis 
in sua infidelitate manentibus plures permittantur uxores, 
quas ipsi etiam levissimis de causis repudiant, hinc factum est 
quod recipientibus baptismum permissum sit permanere cum 
ea uxore, quae simul cum marito baptizata existit. Et quia 
saepe numero contingit illam non esse primam conjugem, unde 
tarn ministri quam Episcopi gravissimis scrupulis torquentur, 
existimantes illud non esse verum matrimonium. Sed quia 
durissimum est separare eos ab uxoribus, cum quibus ipsi 
Indi baptismum susceperunt, maxime quia difficillimum foret 
primam conjugem reperire, ideo Nos, statui dictorum Indorum 
paterno affectu benigne consulere, atque ipsos Episcopos et 
ministros ab bujusmodi scrupulis eximerc volentes, motu 
proprio et ex certa scientia nostra ac Apostolicae potestatis 
plenitudine, ut Indi sic, ut praemittitur, baptizati et in futurum 
baptizandi cum uxore, quae cum ipsis fuerit baptizata ct bapti- 
zabitur, remanere valeant tamquam cum uxore legitima, aliis 
dimissis, Apostolica auctoritate tenore praesentium declaramus, 
matrimoniumque hujusmodi inter eos legitime consistere » . 

1349. Deinde Gregorius XIII ultcrius etiam progressus est 
suo celcbri decreto quod gravissimis difficultatibus occurrit, 
dato die 25 Jan. 1585 pro Angola, Aethiopia, Brasilia et aliis 
Indicis regionibus : 

« Quouiam saepe contingit multos utriusque, sed praecipue 
virilis sexus, infideles, post contracta gentili ritu matrimonia 
ex Angola et Aethiopia, Brasilia et aliis Indicis regionibus ab 
hostibus captos a patriis finibus et propriis conjugibus in 
remotissimas regiones exterminari, adeo ut tarn ipsi captivique, 
qui in patria remanent, si postea ad fidem convertantur, con- 
juges infideles tarn longo locorum intervallo disjunctos, an 
sine contumelia Greatoris secuin cohabitare velint, ut par est, 


CAP. VII.  —  DE  INDIVIDUA  VITAE  CONSUETUDINE 313 

monere ncqueant, vel quia interdum ad hostiles et barbaras 
provincias, ne nuntiis quidem accessus pateat, vel quia igno- 
rent prorsus in quas regiones fuerint transvecti, vel quia ipsa 
itineris longitude magnam afferat difficultatem ; idcirco Nos, 
attendentes hujusmodi connubia inter infideles contracta vera 
quidem, non tamen adeo rata censeri, ut, necessitate suadente, 
dissolvi non possint, talium gentium infirmitatem paterna 
pietate miserati, universis et singulis dictorum locorum Ordi 
nariis et parochis et presbyteris Societatis Jesu ad confessiones 
audiendas ab ejusdem Societatis Superioribus approbatis, et 
ad dictas regiones pro tempore missis, vel in illis admissis, 
plenam auctoritate Apostolica tenore praesentium concedimus 
facultatem dispensandi cum quibuscumque utriusque sexus 
Ghristifidelibus incolis dictarum regionum et serius ad fidem 
conversis, qui ante baptisma susceptum matrimonium con- 
traxerant, ut eorum quilibet, superstite conjuge infideli et ejus 
consensu minime requisito, aut response non expectato, matri- 
monia cum quoAris fideli alterius etiam ritus contrahere et in 
facie ecclesiae solemnizare et in eis postea carnali copula con- 
summatis, quoad vixerint, remanere licite valeant : dummodo 
constet et summarie etiam extra judicialiter conjugem, ut prae- 
fertur, absentem moneri legitime non posse, aut monitum intra 
tempus in eadem monitione praefixum suam voluntatem non 
significasse. Quae quidem matrimonia, etiamsi postea inno- 
tuerit conjuges priores infideles suam voluntatem juste impe- 
ditos declarare non potuisse, et ad fidem etiam tempore trans 
act! (1) secundi matrimonii converses fuisse, nihilominus 

1. Nonnulli habent : tempore contracti secundi malrimonii, sed 
mclius legitur : lempore transacli secundi malrimonii. Et sensus est 
matrimonium valere, etsi postea innotuerit conjugem priorem infi- 
delem baptizatum fuisse post contractum a fideli sccundum matrimo 
nium. E contrario, Benedictus XIV, De Syn., lib. XIII, cap. XXI, n. 5, 
ita verba Gregorii XIII intellexit ut matrimonium valeret, etsi postea 
innotuerit conjugem priorem infidelem baptizatum fuisse ante contrac- 
tum a fideli secundum matrimonium ; qui intellectus est manifesto 
erroneus, turn quia Gregorius XIII loquitur de conversione ad fidem 
tempore transacti secundi malrimonii, quod tempus, stricte loquendo, 
turn incipit, cum secundum matrimonium contractum fuit, turn quia 
secus sequeretur Gregorium XIII, momento secundi matrimonii, sol- 
visse matrimonium etiam consummalum inter duos fideles. 


314 TRACTATUS CANONICUS DE MATRIMONIO 

rescind! nunquam debere,  sed valida et firma prolemque inde 
suscipiendam legitimam fore decernimus... ». 

Post haec praedictae facultates Vicariis Apost. concedi coe- 
perunt. Bencdictus XIV in Const. In suprema, 16 Jan. 1745, 
easdem facultates concedit Nuntio Venetiarum. 

1350. Ilia  verba  dummodo  constet  etiam  summarie... 
declarat instructio S. G. S. Officii, diei 11 Jun. 1760, ad Supe- 
riorem Missionum PP. Barnabitamm : « Osservi pero diligen- 
temente e con tutta la possibile cautela il P. Superiore della 
Missione,  che in  ognuno di  quest! casi,  nei quali  credera 
necessario di dispcnsare dall' interpellanza, non bastera che 
egli ne sia internamente persuaso, ma dovra fare un processetto 
sommario da cui per ogni futuro  tempo  apparisca  questa 
necessita, o perche I'mterpellato non risponde, o perche non 
si sa ove egli sia, o perche ha dato prove col fatto del suo 
aperto disscnso, e sara bene in tal caso che, per non mancare 
di cautela,  si facciano  ancho le  citazioni ad valvas et per 
edictum coll'assegnazione di congruo tempo ad comparendum 
et dedarandum, etc. N. S.,  felicemente regnante, espressa- 
mente inculca e vuole questa prova sommaria da farsi dal 
P. Superiore della Missione, o da altri, a cui deleghera le' 
facolta » (1). 

At hoc processu praetermisso, peccaret quidem dispensans, 
sed, si nil aliucl desit, matrimonium valeret (2). 

1351. Vicarius Apost. Chensiet Chansi quaesiverat : 

« 1° An sub nomine legitimi impedimenti per quod dispen- 
satur conjux fidelis ab interpellatione conjugis infidelis, veniat 

1. Latin e : Sed animadvertatdiligenteret cum omni cautela P. Supe 
rior Missionis, quod in unoquoque horum casuum, in quibus ab inter 
pellatione dispensandum esse ccnsebit, satis non erit ut hoc sibi per- 
suasum habeat, sed conficiendus erit processus compendiarius ex quo 
pro quovis futuro tempore  hujusmodi  necessitas appareat, vel quia 
interpellatus non respondet, vel quia ubi degat, ignoratur, vel quia 
facto suo apertum dissensum manifestavit; atque insuper expediet in 
hoc casu ut, ne cautelae desint, fiant etiam citationes ad valvas et per 
edictum cum assignatione congrui temporis ad comparendum et de- 
clarandum, etc. D. N., feliciter regnans, expresse inculcat et exigit 
hanc probationem summariam faciendam a P. Superiore Missionis vel 
ab aliis quibus facultates delegabit. 

2. Feije, n. 488. 


CAP. VII. DE  INDIVIDUA  YITAE  CONSUETUDINE 315 

sola praesumptio impudentiae viri, qui, sicuti prima vice 
uxorem vendidit, timendum videtur ne, eadem recuperata, 
secundo etiam vendere audeat? 

« 2° An veniat sola praesumptio quod pars infidelis nolit 
redire, quia scilicet in praecedenti cohabitatione vel ob diver- 
sitatem temperamentorum, vel aliis ex causis ambo inter se 
discrepabant, continuisque agitabantur dissensionibust 

« 3° An veniat sola praesumptio quod maritus infidelis, ex 
eo quia jam transiit ad alias nuptias, nolit rejicere secundam 
uxorem, ut primae rursus adhaereat, vel si forte velit rursus 
suscipere primam, nolit tamen rejicere secundam, sed ambas 
simul retinere? 

« 4° An veniat solus timor Chris tianorum, ne scilicet pars 
infidelis, ob interpellationem illi factam intelligens tali in loco 
habitare Christianos, possit exinde Ghristianae religioni mo- 
lestiam afferre1? >. 

Clemens XIV in Congr. S. Officii, die 23 Nov. 1769, reposuit : 

c Ad lum, 2um et 3um negative. 

a Ad 4um in hujusmodi casu consulatur Sedes Apostolica » . 

1352. Hue quoque spectant sequentia dubia proposita 
S. C. S. Officii : 

« 1° Oualis distantia in praedictis regionibus, ubi viae sunt 
tarn difficiles et periculosae incolarumque loca tam incerta, 
censeatur sufficiens ut interpellatio habeatur impossibilis, cum 
pro ipsa facienda missionarius expensas etiam cum dubio 
effectu suppeditare valeaf? An, e.g., iter 7 vel 8 dierum in aditu 
et reditu sit sufficiens ratio ut interpellatio judicetur impossi 
bilis? 

« 2° Quid censendum de response affirmativo partis infidelis, 
scilicet se velle pacifice cohabitare sine contumelia Creatoris, 
si fundate timetur, ne sic respondeat, ut uxorem conversam 
aliis vendat aut tradat1? 

< 3° Quid censendum de responsione partis infidelis interro- 
gatae utrum velit converti, et respondeat : Habeo aliquam 
intentionem, sed hie et nunc non possum me determinare ; 
postea videbo. An in casu pars conversa tenetur expectare suae 
partis infidelis resolutionem cum proprio suo periculo? 


316 TRACTATUS  CANONICUS  DE  MATRIMOWO 

« 4° Quid censendum de response negative a parte infideli 
obtento, scilicet nolle convert! aut pacifice cohabitare, si istud 
responsum non quidem cordate, sed quasi oblique obtentum 
fuerit? v. g., si ille qui ad interpellationem missus fuit, infideli 
dicat : Scisne, ista uxor, a te antea dimissa aut fugiens, nunc 
intrauit in istam novam religionem Europeaorum, et quaerit 
alium virum : an si ad te rediret, adhuc reciperes pro uxore 
tua, et cum ea pacifice cohabitares, et quam nunc habes uxor em, 
dimitteres? Pars infidelis tali modo interrogata, saepissime 
respondet negative, sed missionarius de eo non raro angitur. 

« o° Ex concessione S. Sedis datur missionariis facultas, 
dispensandi, ut si quis infidelis plures uxores habeat, cum una 
quam ex illis elegerit, post conversionem manere possit, si 
prima converti noluerit, et selecta fidelis fiat. Quaeritur si 
iste infidelis, qui bona fide non habitat cum prima, sed cum 
una ex secundariis, ab ea separandus sit ante baptismum, et 
monendus de necessitate interpellandae primae uxoris, vel 
utrum haec admonitio et separatio differri possit post bapti 
smum? Ratio dilationis monitionis esset quia in tali casu, si 
statim imponeretur obligatio separationis, pariter spes conver- 
sionis evanesceret : quod si in bona fide relinqui possent, 
forsan utraque anima salvari posset. 

« 6° An ille infidelis censendus sit plures uxores habere, 
qui non collective cum pluribus babitat, sed prima dimissa, 
altera vendita, cum tertia junctus sit? Item an infidelis, qui 
uxorem in infidelitate dimiserit, et nunc vult converti, sed, 
durante catechumenatu assumit aliam uxorem, an ea uti licite 
possit, seu potius monendus est ut earn dimittat, et quatenus 
renuat, e numero catechumenorum, utpote indispositus, remo- 
vendus sit ». 

S. <X die 29 Nov. 1882, reposuit : 

« Animadvert! te volunt EE. PP. difficultatem illam et 
anxietatem, qua missionarii premuntur, quando agitur de usu 
facultatis dispensandi ab interpellatione, quaeque tibi causa 
fuit, cur ampliorem pro casibus extraordinariis facultatem 
peteres, vcl penitus tollendam, vel magna saltern ex parte 
imminuendam essc, si attente inspiciatur qui ordinarius, quive 


CAP. VII.  —  DE  INDIVIDUA  VITAE  CONSUETUDINE 317 

extraordinarius casus sit habendus. Primus quidem, ut ex 
verbis indulti abunde patet, tune evenit, quando scilicet, 
adhibitis antea omnibus diligentiis, etiam per publicas ephe- 
merides ad reperiendum locum ubi conjux infidelis habitat, 
iisque in irritum cessis, constet, saltern summarie et extraju- 
dicialiter, conjugem absentem moneri legitime non posse, aut 
monitum infra tempus in monitione praeh'xum suam volun- 
tatcm non significasse. Alter quando adiri quidem potest conjux 
infidelis, sed de comparte facta Christiana interpellari nequit 
sine evidenti gravis damni ei vel Ghristianis inferendipericulo. 
Jam vero ex his quae enarras facile conjicitur, casus, qui istic 
eveniunt, inter ordinarios, ut plurimum, recensendos esse, ac 
proinde non esse hujusmodi, qui adeo graves difficultates 
facessant. 

« Verum sive agatur de ordinariis sive de extraordinariis 
casibus, investigationes et diligentiae, antequam ab inter- 
pellatione dispensetur, semper erunt adhibendae; in primis 
quidem ut saltern summarie ec extrajudicialiter constet con 
jugem absentem moneri legitime non posse, aut monitum infra 
tempus in monitione praefixum suam voluntatem non signi 
ficasse ; in alteris ut constet de evidenti periculo gravis damni, 
quod ex interpellatione vel in compartem Ghristianam, vel in 
alios Christifideles obventurum esset. Sed neque ex hujus 
modi investigationibus difficultates adeo graves oriri posse 
videntur, cum, omissa plenaria et judicial! forma, summaria 
et extrajudicialis adhibenda permittatur... 

« Ad lum : Juxta statuta Synodi Sutchuensis, cap. 9, n. 8, 
illam longitudinem sufficere, quae, perpensis omnibus locorum 
et rerum adjunctis, magnam affert cliff icultatem. 

« Ad 2um : Si ante interpellationem faciendam satis constet 
de voluntate hominis vendendi aut aliis tradendi suam uxo- 
rem, Vicarius Apost., vi suarum facultatum pro casibus extra 
ordinariis datis, dispenset ab interpellatione. Si vero post 
interpellationem factam responsio affirmativa habita fuerit, et 
per processum extrajudicialem constet certis argumentis de 
mala viri dispositione vendendi aut aliis tradendi mulierem, 
Vicarius Apost. affirmativam responsionem pro negativa habere 


318 TRACTATTJS  CANONICUS  DE  MATRIMONIO 

poterit, et permittere transitum mulieris conversae ad alias 
nuptias, facto de hac resolutione verbo cum SS.mo. In casibus 
particularibus in quibus haec certa argumenta desint, recurrat 
ad S. Sedem. 

« Ad 3um : Stet praescriptioni Synodi Limanae ///, art. 2, 
cap. 10, a Sixto V adprobatae quae ita statuit : Si in fi delis 
spem suae conversions maturam ostendat, Christianus nullo 
modo ad alias nuptias transeal, quemadmodum est sacris cano- 
nibus definiium, sed conjuyis lucrum in Christo expectet. Si 
vero differat conversionem suam, neque tamen jam baptizato 
conjugi perniciosus existat, eum a fide avertendo, aut ad 
peccatum niorlale pertrahendo (etenim cum id fit sacri canones 
eos necessario separandos volunt et Christiana novi conjugii 
ineundi facultatem tribuunt), tune et expeclandum adhuc per 
semestre tempus, et assidue de sua interim conversione admo- 
nendum. Sed quoniam tune per iculum recens conversi caven- 
dum est, ne si diu permanserit in toro inftdelis, fidem Christi 
fortassis amittat, dum vult servare Jiomini; turn vero libertati 
illius consulendum est, ne caelebs vivere cogatur, qui forsan 
uritur : idcirco decernimus, ut, transacto sex mensium spatio, 
res ad Episcopum deferatur, qui, bene perspecta causa, fideli 
declaret copiam esse aliud malrimonium ineundi prop ter fidei 
aut charitatis pe,riculum, quod patiatur. Quod si nullum esse 
periculum in cohabitatione mderit, jubeat expectare infidelem, 
vel etiam consulat cohabitare, si prodesse intelligit, juxta Pauli 
Apostoli consilium. Neque enimpotest omnibus conversis eadem 
regula praefigi, cum occurrant profecto variae circumstantiae, 
neque sit omnium infidelium eadem ratio. 

* Ad 4um : Quoad praeteritum acquiescat, facto verbo cum 
SS.mo ; sed in posterum interpellationes esse omnino faciendas 
juxta formas ab Ecclesia praescriptas. 

« Ad 5una : Affirmative ad lam partem, negative ad 2am. 

« Ad 6um : Catechumenum esse omnino separandum a 
muliere, de qua in dubio : si nolit separari, non posse admitti 
ad baptisinum; peracta separatione, necessaria instructione, 
et post baptismum positis ponendis, liberum esse bane mu- 
lierem ducere » . 


CAP. VII. DE  INDIVIDTJA  YITAE  CONSUETUDIiVE 319 

1353. c) Si responsio negativa moraliter certa est, Episcopi 
et Vicarii Apost. dispensare ab interpellationibus possunt. 
Etiam in hoc casu moralis certitudinis interpellationes faciendas 
esse, colligitur ex responsione S. C. de Prop. Fide ad 3um, 
relata n. 1338. Insuper proposito dubio : < Se possa omettersi 
1'interpellanza nel caso, che conoscasi con tutta certezza il 
conjuge infidele ne volere convertirsi alia vera fede, ne coabi- 
tare pacificamente col conjuge convertito? (1) > ; S. G. S. Offi- 
cii, die 11 Aug. 1859, reposuit : « Quoties conjugem infidelem 
nee Christianam fidem amplecti, nee sine contumelia Creatoris 
cum conjuge converso velle cohabitare certo constct, Episcopi 
tamquam Apostolicae Sedis delegati, et Vicarii Apost. dispen 
sare poterunt super interpellatione, dummodo urgeat necessi- 
tas, nee tempus suppetat rccurrendi ad S. Sedem ». 

Plures putant interpellationes in casu non esse per se 
necessarias ex reg. 31 juris in 6° : « cum qui certus est, certio- 
rari ulterius non oportet » ; ct dispensationem dari ad cau- 
telam (2). 

1354. d) Tandem  alias  etiam  dispensationes  et  facul- 
tates, postulantibus Episcopis aut Vicariis  Apost.  S.  Sedes 
concessit, quas vide in Collect. Parisiensi. Nobis sufficiat re- 
ferre indultum factum Archiepiscopo Quebecensi. Hie expo- 
suerat : 

« Exillis difficultatibus, quae in xVmerica obstant conver 
sion! infidelium, inter quos viget polygamia, ea prae ceteris, 
ut longa experientia constat, praecipue valet, scilicet quod 
usque nunc, juxta llum et 29um articulos indulti extraordinarii 
Episcopis communicati, infideles plures habentes uxores tenen- 
tur, post conversionem et baplismum, primam retinere, si ipsa 
voluerit converti. Jam vcro gravibus missionariorum rationibus 
permotus, et ut istorum inlidelium saluti efficacius consulatur, 
enixe desidero novam erogari conccssionem, cujus tenore 


1. Latine: Anpossit omitti intcrpellatio quando cum omni certitudine 
cognoscitur conjugem infidelem neque velle converti ad veram fidem 
neque pacifice cohabitare cum conjuge converso? 

2. D'Annibale, 1. c.; Sanchez, lib. VII, disp. LXXIV, n. 13 et 18 ; Man- 
sella, pag. 106-107. 


320 TRACTATUS  CANONICUS  DE  MATRIMONIO 

eisdem infidclibus plurcs uxores habentibus et convert! deside- 
rantibus, permittatur, ut quam ex illis maluerint (quae ordi- 
narie inter alias junior est) eligant, ad illam converti etiam 
volentem in matrimonium juxta regulas Ecclesiae ducendam 
sine obligatione primae ducendae. Haec autem desiderata 
concessio refertur ad decretum S. Pii V 2 Aug. 1571... In hoc 
enim decreto nulla fit mentio de prima in legitimam uxorem 
suscipienda, sed tantum de ea quae cum illis fuerit baptizanda. 
At in casu submisso nulla nascitur difficultas baptismi susci- 
piendi a parte illius uxoris, qualiscumque sit, quam infideles 
prae ceteris eligunt » . 

S. G. S. Officii censuit : « Animadvertendum esse, num agatur 
de hominibus, qui in infidelitate verum matrimonium inire 
volucrunt, et non potius de hominibus, qui, mulierum contu- 
berniis assueti, dum vagantes mulieribus pluribus conjun- 
guntur, veri nominis inire matrimonium non praesumuntur. 
In primo quidem casu, videlicet quando agitur de vero matri- 
monio inito, dubium esse non posse S. G. existimavit, infideles 
plures uxores habentes post com7ersionem suam debere pri- 
mam uxorem retinere, si et ipsa baptismum suscipiat, vel 
saltern habitare cum illo assentiatur absque injuria Greatoris. 
In altero vero casu, scilicet quando agitur de matrimoniis, de 
quibus serio dubitari possit non vera fuisse matrimonia, sed 
contubernia tantummodo ex cupiditate inita cum mulieribus, 
S. G. censuit infidelem qui ad fidem convertitur, post conver- 
sionem suam eligere posse quamcumque velit ex mulieribus 
jam sibi conjunctis, modo et ea ad fidem catholicam conver- 
tatur, baptismum suscipiat, consensuad matrimonium expresso 
per verba de praesenti, vel etiam posse matrimonium inire 
cum alia qualibet catholica muliere. 

« Feria VI, die 8 Junii 1836, SS.mus... probavit, renovate 
tamen consensu, si matrimonium in prima hypothesi contra- 
hitur cum secunda vel tertia conjuge, et addita facultate di- 
spensandi ab interpellatione conjugis primae, quoties aut fieri 
reipsa nequeat, aut si fieret, nullius utilitatis fore reputetur 
juxta ea, quae a s. m. Benedicto XIV, /. 13, c. 21, De Syn. 
Dioec. traduntur > . 


CAP. VII. —  DE  INDIVIDUA VITAE  CONSUETUDINE 321 

Hue usque de privilegio fidei quo matrimonium infidelium 
in primis (n. 1327) solvitur. 

1355. 2°  Ulterius matrimonium infidelium solvi  potest 
dispensations, Romani Pontificis semper in fidei favorem : imo 
ipsum fidei privilegium supra expositum,  si admittas minus 
communem de ejus origine opinionem (n. 1329), non est nisi 
dispensatio a Romano Pontifice  concessa.  Gum vero hanc 
dispensandi potestatem non pauci Romano Pontifici detrec- 
tent, in primis status quaestionis determinari debet. 

1356. Omnes admittunt Romanum Pontificem posse di- 
spensare si uterque vel alteruter conjux infidelis convertatur 
et baptismum suscipiat, et matrimonium consummatum non 
fuerit : quae sententia in praxi quoque servatur. Nam si Ro- 
manus Pontifex potest dispensare in matrimonio rato et non 
consummate fidelium, a fortiori vel a pari dispensare poterit, 
post eorum baptisma, in matrimonio rato et non consummato 
infidelium, quia jam est matrimonium ratum fidelium. 

1357. E contrario, omnes fatentur Romanum Pontificem 
nullo modo posse dispensare : 1° si uterque conjux in infide- 
litate permaneat,  cum eorum conjugium potestati Ecclesiae 
minime subdatur ; 2° si uterque convertatur, baptismum su 
scipiat, et deinde matrimonium consummetur, quia jam habes 
matrimonium fidelium ratum et consummatum. Quid si uter 
que baptismum suscipiat et matrimonium consummatum fuit 
ante,  non vero post baptismum?  Pro certo habemus contra 
nonnullos (n. 1349 in nota) Romanum Pontificem nullo modo 
dispensare posse, quia jam est matrimonium consummatum 
fidelium, cum baptismus  remittat peccata, sed  matrimonii 
consummationem minime auferat.  S. G.  S.  Officii quando 
agitur de interpellationibus dispensandis, expresse cavere solet 
ne hoc in casu dispensatio detur et matrimonium permittatur. 
Contraria opinio fundatur in erroneo intellectu verborum Gre- 
gorii XIII. 

1358. Igitur quaestio respicit casum quo una pars baptis 
mum suscepit, altera in infidelitate remanente, et matrimo 
nium consummatum fuit vel ante vel post baptismum. Jam 
vero hanc dispensandi potestatem plures  Romano Pontifici 

II 21 


322 TRACTATUS  CANONICUS  DE  MATRIMONIO 

negant (1) : alii concedunt (2); quibus nos sine ulla haesita- 
tione subscribimus. 

1359. Haec quaestio unice sohri potest ex facto Romano- 
rum Pontificum ;  si Romani Pontifices numquam aut fere 
numquam, non obstante gravitate causarum, dispensaverunt, 
non immerito hanc potestatem denegabimus; sed si saepius 
et a pluribus saeculis dispensaverunt, hanc potestatem in eis 
admittere debemus,  quia temerarium  foret in quaestionem 
adducere an id recte justeque egerint. Hac eadem ratiocina- 
tione, scilicet ex facto saepius repetito, hodie omnes Romano 
Pontifici recognoscunt potestatem dispensandi in matrimonio 
rato  fidelium. Atqui Romani Pontifices saepius et a pluribus 
saeculis dispensaverunt : a) quando conjux ad fidem con versus 
non recordatur,  quam ex pluribus conjugibus primam duxe- 
rit (n.  1346);  b)  quando  earn ducere ex pluribus  cupit, 
quae simul cum eo baptizata existit, maxime si difficillimum 
f oret primam conjugem invenire (n. 1348); c) si summarie et 
extraj udicialiter constat partem infidelem moneri legitime non 
posse, aut monitam intra tempus in ipsa monitione pracfixum 
voluntatem suam non significasse (n. 1349). Ergo dispensandi 
potestatem pro iis casibus in eis admittere debemus. Et no- 
tanda sunt verba quibus utitur Gregorius XIII pro tertio casu : 
A7os, attendentes hujusmodi connubia, inter infidetes contracta, 
vera quidem, non lamen adeo rala censeri, ut, necessitate sua- 
dente, dissolvi nonpossint... Igitur hoc est juridicum fundamen- 
tum concessae potestatis dispensandi. His adde fidei privile- 
gium, quod, ut supra diximus, juxta Sacrae Scripturae con- 

1. Feije, n. 602; Pontius, lib. IX, cap. II; Schmalz., lib. IV, tit. XIX, 
n. 60; Vasquez, Dematr., disp. II, cap. VI, n. 58, quibus favet potius 
quam contradicit Benedictus XIV, Quaest. Can. 546, De Syn., lib. VI, 
cap. IV, n. 5, et lib. XIII, cap. XXL n. 4. 

• 2. Navarrus, lib. Ill, Consil. De convers. in fidelium, consil. 3, a n. 13, 
primus omnium hanc potestatem affirmavit, quern sequuti sunt San 
chez, lib. II, disp. XVII ; Reginaldus, In poenitent., lib. XXXI, cap. IV, 
n. 34; Laymann, lib. V, trad. X, p. II, cap. IV, n. 6; Pirhing, lib. IV, 
lit. I, n. 146; Filliuccius, tract. X, cap. II, n. 38; S. Alphonsus, VI, 
n. 956 (qui tamen non bene citat Benedictum XIV); Verricelli. De 
Apostolicis missionibus, quaest. 98, dub. 16, n. 180, et alibi; Scavini, 
vol. Ill, n. 983, qui pariter male citat Benedictum XIV; Ballerini- 
Gury, //, n. 759; D'Annibale, p. Ill, S 476. 


CAP. VII. —  DE  INDIVIDTJA  VITAE  CONSUETUDINE 323 

textum, potius ex jure simpliciter apostolico repetendum est 
(n. 1330). 

1360. Patroni primae sententiae aiunt Romanos Pontifices, 
locis citatis, interpretari privilegiumPaulinum. Esto : sed pro- 
fectohaec erit interpretatio extensiva, qua scilicet lex a casu, de 
quo agit, ad casum prorsus distinctum ac diversum protrahitur. 
Quis enim dicet esse casum Apostoli Pauli, quando Paulus III 
marito converse permittit quam maluerit ex pluribus uxoribus 
accipere, cum non recordatur quam primo acceperit ? ; vel 
quando S. Pius V permittit viro polygamo unam ex posterio- 
ribus uxoribus quae, recepto baptismate, fidelis et ipsa fiat, 
renovate consensu, assumere, licet prima uxor remanens in 
infidelitatc consentiat habitare pacifice sine contumelia Crea- 
toris? vel quando Gregorius XIII concedit conjugem conver- 
sum posse alias inire nuptias, consensu infidelis minime re- 
quisito, response non expectato, et has nuptias validas esse, 
etsi deinde innotuerit infidelem suam voluntatem declarare 
non potuisse ? Praeterea hujusmodi permissiones datae fuerunt 
pro determinatis locis ; et Benedictus XIV, De Syn., I. c., n. 5, 
docet ad alias regiones extendi non posse « quantumvis ratio- 
nis et circumstantiarum paritas aut identitas id suadere videa- 
tur > ; atqui si eae permissiones continerent meram privilegii 
Paulini declarativam interpretationem, ad universam terram 
extender entur.  Jam vero interpretationem extensivam esse 
veram legem pro casu non comprehenso, quae supponit in 
interpretante potestatem legislativam, in casu nostro potesta- 
tem dispensativam, notum omnibus est. Geterum exinde satis 
apparet controversiam in praxi nil referre, et esse mere theo- 
reticam : nam Romanus Pontifex in citatis casibus circa haec 
matrimonia in fidei favorem omnia praestat, veluti si dispen- 
sandi potestate polleat : patroni primae sententiae dicunt quod 
Romanus Pontifex interpretatur ; nos quod dispensat. 

1361. Admissa autem in Romano Pontifice potestate di- 
spensandi in superius enumeratis casibus,  non est ratio cur 
eamdem ei denegemus in aliis gravibus casibus. Nam concessae 
dispensationes indicant potestatem Romani Pontificis circa 
matrimonium infidelium, in fidei favorem; ct nullo jure haec 


324 TRACTATUS CANONICUS DE MATRIMONIO 

potestas limitatur ad enumerates casus, si favor fidei exerci- 
tium ejusdem etiam in aliis gravibus casibus requirat. ' 

1362. 3° Professione solemni religiosa. Omnes fatentur 
conjugem conversum, si infidelis interpellatus renuat convert! 
ac pacifice sine contumelia Greatoris cohabitare, posse reli- 
gionem profiteri, aut ordines sacros suscipere : et in neutra 
hypothesi, etsi infidelis dein convertatur, instauratur vitae 
consuetude sine Apostolica dispensatione, quae vix imquam 
concederetur : novitius autem aut simplex minorista repeti 
posset. Sanchez, lib. VH, disp. LXXVI, n. 6, idem tenen- 
dum esse putat, si conjux conversus votum castitatis emiserit. 

At matrimonium legitimum solemni professione religiosa 
solvitur, necne? Gerte solvitur, si erat ratum tantum : si autem 
ante conversi baptismum consummatum fuit, ncgant et ne- 
gare debent omnes qui censent Romanum Pontificem pote- 
statem dispensandi in legitimo matrimonio non habere, cum 
solemnitas votorum sit ab Ecclesiae constitutione intro- 
ducta (1). li vero qui hanc potestatem Romani Pontifici agno- 
scunt, facile affirmant (2). 

Susceptio vero ordinis sacri, sicuti non solvit matrimonium 
ratum fidelium, ita nee consummatum infidelium : unde si 
post viri ordinationem uxor convertatur, recurrendum erit ad 
Sedem Apostolicam, quae vel viro permittet, si vult, ad uxo- 
rem redire, vel potius vinculum matrimonii dispensatione 
abrumpet. 

Hinc patet non facile conjugem conversum ad religionem vel 
ad ordines esse admittendum, altero in infidelitate remanente. 

g 2. — De divortio semipleno idest quoad torum, mensam 
el habitationem tanlum. 

1363. Remanente vinculo, communio tori, mensae et habic 
tationis facilius solvitur. Protestantes docebant hoc semiple- 
num divortium fieri posse tantum ob adulterium, et errare 


1. Feije, n. 500. 

2. Sanchez, 1. c., n. 9; D'Annibale, I. c. 


CAP. VII. DE  INDIVIDUA  VITAE  CONSUETUDINE 325 

Ecclesiam quae alias quoque causas admittit. Eos damnavit 
Cone. Trid., sess. XXIV, can. 8 : « Si quis dixerit Ecclesiam 
errare cum ob multas causas separationem inter conjuges 
quoad torum seu quoad cohabitationem ad certum incertumve 
tempus fieri posse decernit; A. S. ». Ejusmodi causae redu- 
cuntur ad adulterium, haeresim seu schisma, quodvis pericu- 
lum grave, mutuum consensum. Neque id obstat verbis 
Christi D. Matth., V, 19 : < Quicumque dimiserit uxorem 
suam, excepta causa fornicationis . . . » ; nam Ghristus D. voluit 
ita indicare unicam intrinsecam causam separationis perpe- 
tuae, quae significatur illis verbis dimiserit uxorem suam, 
quaeque proprie divortium audit (1), excludens uxoris defor- 
mitatem, inopiam et quidquid citra culpam est, ob quae Judaei 
dabant libellum repudii (2). Sed jam de singulis pauca. 

1364. 1° Adulterium  unius partis esse legitimam  1m jus 
divortii causam pro altera parte, patct ex cap. 4, 5, 8 cit. tit., 
et ipse Ghristus D.,  /.  c., tradit. Et cum vir et uxor non ad 
imparia judicentur, utait Innocentius III in cit. cap. 8 cit. tit., 
hinc sicut vir propter adulterium uxoris ab ea divertere potcst, 
ita uxor a viro propter ejus adulterium (3). 

1365. Requiritur autem : 

a) Adulterium formale el culpabile, cum jus divortii com- 
petat propter solam fidei conjugalis criminosam violationem. 
Hinc locus divortio non est, si, e. g., vir, putans uxorem mor- 
tuam, aliam ducat, nisi, de illius vita certior factus, in unione 
perstiterit, ex can. 1, c. 34, q. 1, in Decreto ; aut viceversa, si 
uxor, putans virum mortuum, alteri nupserit; item si conjux 
invincibiliter putabat adulterum esse suum conjugem (4) ; 
item si ab uxore omnino invita copula extorqueatur (5). 

1. « Divortium non est verum,  nisi quod animo perpetuam consti-. 
tuendi divisionem lit, » 1. 3 //'. De divortiis. 

2. Cornelius a Lapide in cap.  V S. Matth.; Bellarminus, De malr., 
lib. /, cap. XIV. 

3. S. Thomas, 4 dist. 35, q. un.;  Sanchez,  lib. A',  disp. Ill, n. 6; 
Pontius, lib. IX, cap. XVI; Schmalz., lib. IV, tit. XIX, n. 100; Pirhing, 
n. 2; Reiff., n. 57-58. 

4. Gosci, De sep. tori, lib. II, cap. XVI, n. 6; S. Thomas, 4, dist. 35, 
q. un., art. 1. 

5. Cosci, /. c.; S. Thomas, I. c.; Can. 6, c. 32, q. 5, in Decreto. 


32G TRACTATTJS  CANONICUS  DE  MATRIMONIO 

Utrum copula, metu gravi obtcnta, satis sit ad divortium pe- 
tendum, DD. inter se non conveniunt (1). 

b) Adulterium consummatum : undo non sufficiunt copula 
solum attentata, et multo minus amplexus, oscula, tactus vel 
alii turpes actus cum proprii vel alien! corporis pollutions (2). 
Gommunis sententia est posse divortium fieri ob sodomiam, 
aut bestialitatem commissam a conjuge (3), licet S. Alphon- 
sus, cit. n.  962, putet hanc sententiam  solido fundamento 
destitui. 

c] Adulterium moraliler cerium. Equidem in can. 3, c. 32, 
q. 1, S. Hieronymus ait : « Ubicumque est fomicatio, vel for- 
nicationis suspicio libere dimittitur uxor ». At comumniter 
advertunt AA. ex una parte non sufficere quamcumque pro- 
babilem suspicionem de adulterio (4),  et ex alia non requiri 
testes de visu, qui in delictis carnis haberi non solent, sed satis 
esse  in utroquc foro praesumptiones,  ut aiunt,  violentas, 
quibus moralis certitude inducitur de perpetrato crimine : 
quas quidem praesumptiones recenset Alexander III, in cap. 12, 
De praesumptionibus (5) . 

1366. Hoc conjugis adulterium jus divortii alteri non tri- 
buit in triplici casu : 

a) Si adulterii malitia huic alteri quoque ex parte tribuenda 
est, e. g., si adulterium mandaverit, aut in illud consenserit 
sen expresse seu tacite, idest non impediens, cum sciret et 
facile posset; « cum adulterium ei non possit objicere, qui 
earn adulterandam tradidit praesertim invitam > ; ut legitur 
cap. 6, De eo qui cognovit (6)... Diximus cum facile posset, 


\. Schmalz., I. c., n. 105; S. Alphonsus, 1. c.; Sanchez, I. c. 

2. Schmalz., L  c., n.  103; Sanchez,  lib. X,  disp. IV, n. 9 sequ.; 
Pirhing-, n. 5; Reiff., n. 60; S. Alphonsus, /. c., n. 962, Quaeritur HI; 
Cosci, lib. //, cap. XVI, n. 17. 

3. Gosei,-tt5. //, cap. XIII, n. 25; Sanchez, lib. X, disp. IV, n. 3 sequ. 

4. Cosci, lib. II, cap. XVI, n. 20  sequ.; Sanchez, lib. X, disp. XII, 
n. 39. 

5. S. Alphonsus, lib. VI, n. 961; Schmalz., lib. IV, til.  XIX, n. 115 
(.; Ballerini-Gury, torn. II, n. 761, et fuse Cosci, lib. II, cap. XIV. 

6. Schmalz., I. c., n. 106; Sanchez,  lib. X, disp. V, n. 4 sequ.; Pon 
tius, lib.  IX, cap.  XVII,  n. 7; Pirhing, w. 11; Reiff., n. 66;  Cosci, 
lib. II, cap. XVI, n. 2. 


CAP. VII. DE  INDIVIDUA  VITAE  CONSUETUDINE 327 

secus enim non censetur consentire, quod plerumque veri- 
ficatur in uxore relate ad virum. Praeterea conjux jus divortii 
non amittit, si, sciens alterius adulterium, simulet se illud 
ignorare, ut interea testes idoneos inveniat ad infidelem con- 
jugem observandum et de adulterio convincendum (1). Item 
nee si conjux alterum ad adulterium iinpellat indirecte, idest 
negando debitum aut alimenta, vel eumdem e domo expel- 
lendo, vel cum eodem non cohabitando, ex cit. cap. G cit. tit., 
dummodo id non fecerit ea praecise intentione, ut alter, neces 
sitate coactus, adulterium perpetrarct (2). 

b) Si innocens adulterium conjugi reo condonavit sive 
expresse sive tacite, e. g., usu matrimonii, solitis amplexibus, 
osculis, etc. (3). Dummodo haec obsequia et signa conjugalis 
affectus sponte ac scienter dederit, et post reconciliationem 
reus novum adulterium non commiserit. 

6-) Tandem si et alius conjux deinde in adulterium lapsus 
est, ex cap. 4, o cit. tit.; si cap. 6, 7, De adulleris; nam per 
hoc aliud adulterium videtur inducta compensatio injuriarum, 
juxta illud cap. ult., De adulteriis : « Paria delicta mutua 
compensatione tolluntur » . Neque interest quinam prius aut 
pluries fornicatus sit (4). Imo si conjux ob adulterium alte 
rius propria auctoritate ab ipso diverterit, et deinde ejusdem 
criminis reus fiat, vitae consuetude redintegrari debet ex 
cit. cap. 4, et 5 cit. tit. Non conveniunt DD. num idem ser- 
vandum sit etiam in casu, quo conjux ex sententia judicis 
diverterat (5) ; sed certe non tenetur vitam matrimonialem 
restaurare, antequam petitionc alterius partis per sententiam 
judicis adstringatur. 

1367. Praeter hos casus conjux innocens, propter alterius 

1. Schmalz., 1. c.; Reiff., n. 69; Pirhing, n. 12. 
-2. Cosci, I. c.,n. 13 sequ.; Pirhing, lib. IV, til. XIX, n. 12; Sanchez, 
lib-. X, disp. V, n. 6. 

3. Sanchez, 1. c.,  n. 19;  Schmalz.,  n. 108;  Pirhing, n. 14;  Reiff., 
n. 71. 

4. Sanchez, lib. A", disp. VI, n.S;  S. Alphonsus,  lib.  VI, n.  966; 
Schmalz., n. 107; Pirhing, n. 8; Reiff., n. 80-82. 

5. Schmalz., n. 107; Reiff., n. 86 sequ.: Pirhing, n. 4, aliique affir- 
mant. S. Alphonsus, Lib. VI, n. 967, in fine, sententiam negantem longe 
probabiliorem hahet. 


328 TRACTATUS  CANONICUS  DE  MATRIMONIO 

adulterium, non tenetur quidem, sed potest petere divortium (1), 
etiam perpetuum, quo se a reo, non reum a se liberal (2). 

Hinc ex una parte ipse potest, utcumque conjuge culpabili 
invito, religionem ingredi et profiteri, aut sacros ordines su- 
scipere ; nee tenetur conjugem emendatum revocare, nisi forte 
ex reconciliatione magnum publicum malum avertatur, aut 
bonum promoveatur, aut ex charitate erga conjugem emen 
datum, vel honestate quadam, si commode potest, adstrin- 
gatur. Hoc sensu intelligendum cap. 3, De adulteriis : « Quod 
si mulier dimissa egerit poenitentiam et voluerit ad virum 
suum reverti, debet, sed non saepe, recipere peccatricem ». 
Cui consonat can. 7, c. 32, q. i et can. 7, c. 34, q. 4, in De- 
creto. Hinc Glossa in cit. cap. 3, De adulteriis, v. debet, sub- 
dit : « Debito honestatis, non necessitatls ». Quid juris si et 
ipse in adulterium prolapsus sit, aut adulterium reo condona- 
verit diximus n. praec. 

Ex alia autem parte conjux innocens potest reum quando- 
cumque ad se revocare, sive propria auctoritate diverterit, 
sive ex sententia judicis, ut verior et communior fert senten- 
tia (3). Hinc conjux dimissus nequit religionem amplecti, aut 
ad ordines ascendere, nisi de consensu innocentis ; « alias... 
potest ab illo repeti et tenetur reddere » ; S. Alphonsus, lib. VI, 
n. 969 (4). At sufficit etiam consensus tacitus, qui habetur, si 
innocens statum irrevocabilem religionis aut sacrae ordina- 
tionis jam susceperit, si sciat dimissum velle ad religionem vel 
ad clericalem statum transire, nee contradicat, cum possit ; 
sed innocens in casu non tenetur aut religionem ingredi, aut 
voto castitatis sese adstringere. Id ipsum, scilicet ut possit 
religionem ingredi, vel ordines suscipere, parti reae concedunt 
DD., quando innocens rogatus noluerit reconciliationem ad- 
mittere, aut etiam si earn innocens, elapso jam biennio, non 
revocaverit (5). 

1. S. Alphonsus, lib. VI, n. 963. 
°2. D'Annibale, p. Ill, S 471. 

3. S. Alphonsus, lib. VI, n. 967; D'Annibale, p. Ill, g471, not. 32, et 35. 

4. Sanchez, lib. X, disp. A', n. 12; Ballerini-Gury, torn. II, n. 763. 

5. Schmalz., n. 125; Ballerini-Gury, 1. c.; S. Alphonsus, l.^c.; Pontius, 
lib. IX, cap. XIX, n. \ sequ. 


CAP. VII. —  DE  INDIVIDUA  VITAE  CONSTJETUDINE 329 

1368. Quaeritur num conjux innocens possit, propter adul- 
terium alterius, propria auctoritate discedere. 

Certum est non posse si dubium tantum vel suspicio de 
adulterio commisso adest, ex cap. 9, De sponsalibus..., ubi 
Alexander III docet nemini licere uxorem suam sine manifesto, 
causa fornicationis dimittere; et ex cap. 4, De divorliis. 

Gertum est posse, si adulterium est certum et publice no- 
turn notorietate juris vel facti, ex cit. cap. 4 cit. lit., ubi rati- 
habetur mariti ab uxore recessus propria auctoritate factus 
« si notorium est mulierem adulfcerium commisisse » , et ex cit. 
cap. 9, De sponsalibus, argumento a sensu contrario. Ratio 
est quia conjux ad divortium jus habet ex ipsa Evangelii lege, 
ita ut sententia judicis tantum declaret causam, idest adulte 
rium, verificari : atqui haec declaratio necessaria non est, 
quando adulterium est certum et notorium (1). 

Tandem dubium est num possit, si adulterium est certum, 
sedoccultum. Communior et probabilior sententia affirmat(2), 
saltern pro foro conscientiae, contra S. Thomam, in 4 dist. 35, 
q.i, a. 3, aliosque, quia causa tribuens jus divortii indubia est, 
ac proinde conjux innocens discedere prohibebitur in hoc casu 
tantum lege charitatis ad evitandum scandalum, aut diffama- 
tionem conjugis culpabilis ; sed lex charitatis non obligat cum 
magno incommode, quodhiscein casibus numquamnon adest. 

Diximus saltern in foro conscientiae, quia in foro externo 
ex causa adulterii nee notorii nee legitime probati, conjux di- 
missum conjugem recipere a judice compellendus est, ne malis 
conjugibus praebeatur ansa innocentem compartem dimissione 
vel recessu injuste vexandi. 

1369. 2° Lapsum conjugis in haeresim esse causam separa- 
tionis legitimam pro altero conjuge, traditur in cap. 6 et 7 cit. 
tit., cum injure habeatur veluti spiritualis fornicatio; idemque 
dicendum de lapsu in apostasiam, ex can. 5 et 6, c. 28, q. 1, in 
Decreto, et, ut putamus, de lapsu in schisma, quod ceteroquin 
cum haeresi conjungi solet.  Imo  si conjugi  innocenti vitae 

1. Schmalz., n. Ill;  Pirhing, n.  16;  Reiff., n. 89; Sanchez, lib. A", 
disp. XII, n. 12 et 2o. 

2. Praeter mox allegatos, D'Annibale, p  III, $ 471. 


330 TRACTATTJS  CANONICUS  DE  MATRIMONIO 

consuetude pcriculo proximo non est, ipse potest, sod non 
tenetur discedere, et aliquando ex charitate nee poterit 
quidem, si nempe exinde spes conversions sit ; sed si vitae 
consuetude ipsi praebet proximum perversionis in fide pericu- 
lum, non solum potest, sed ex ipso natural! jure debet diver- 
tere? Haec de haercsi, apostasia schismate formali, si nempe 
pars alia sectae haereticae, paganae, schismaticae nomcn 
dederit, non autem, ut videtur, si pars fidem amiserit in 
aliquos fidei articutos aut in atheismum prolapsa sit, nisi et 
alteram in suos errores pertrahere conetur. 

Verier sententiaest conjugem innocentem posse propriaauc- 
toritate, quin sententiamEcclesiaeexpectet, reum derelinquere, 
dummodo haeresis, etc., certa sit, ex cit. can. 6, c. 28, q. i (1). 

1370. Ast hoc divortium debet esse temporaneum, idest 
vitae consuetudo restauranda est, si conjux dimissus cjurave- 
rit haeresim, etc., et indubia dederit resipiscentiae signa. Id 
certum est, si innocens diverterat propria auctoritate, ex cit. 
cap. 6 cit. lit. « Etiamsi conjux catholicus, dimisso conjuge 
in haeresim lapso, ingressus fuisset religionem, aut ordinibus 
sacris initiatus sit : nam ante sententiam divortii nee istos 
suscipere, nee illam ingredi eidem licet, sed repetere ilium 
conjux, ad religionem horthodoxam reversus, potest » ; 
Schmalz., lib. IV, tit. XIX, n. 147. Si vero judex divortium 
pronuntiaverat, quamvis in cit. cap. 6 tradatur innocentem 
non esse compellendum ad conjugem conversum recipiendum, 
tamen distinguendum est. Si conjux catholicus vult ad religio 
nem transire, non tenetur alterum recipere, ex cap. ult., De 
conversions conjugatorum : « Mulier quae in fide remansit, 
potest, nolente viro, qui ab infidelitate revertitur, propter 
quam ab eo fuerat judicio Ecclesiae separata, ad religionem 
libere convolare > . Si vero vult in saeculo remanere, cogitur 
ex judicis sententia A7itam conjugalem resumere. Id satis colli- 
gitur ex cit. cap. 1 cit. tit., ubi Innocentius III concludit; 
c Per hanc ipsam responsionern ilia solvitur quaestio qua 
quaeritur, utrum ad eum, qui ab haeresi vel infidelitate rever- 

1. D'Annibale, I. c. 


CAP. VII. DE  INDIVIDUA  YITAE  CONSUETUDINE 331 

titnr, is qui reman sit in fide, redire cogatur » ; ubi Glossa, 
v. redire cogatur, subdit : « Et revera cogi debet, nisi velit 
religionem intrare, cum judicio Ecclesiae separati fuerint... ». 

1371. 3° Praeterea etiam periculum grave seu animae seu 
corporis praebet conjugi innocenti jus divortii, seu separa- 
tionis. Animae, e. g., si vir pertrahit uxorem ad furta, adul- 
teria..., ex can. 5, c, 28, q. 1, inDecreto (1); corporis, e. g., si 
alter alterius vitae struxerit insidias, ex cap. 1 cil. tit.; si capi- 
tali odio vir uxorem prosequatur, ex cap. 8,De restit. spoliat., 
aut uxor virum; si morbo contagioso alteruter laboret, nisi 
sanus talem duxerit sciens volens (2); si vir sanae uxori 
alimenta negaverit aut aegrotae medicamina; tandem si vir 
saevitias sive physicas sive morales in uxorem exerceat, ex 
cap. 13, De restit. spoliat., sive quia saevitiae semel exercitae 
alias annuntiant, sive in poenam injuriae uxori illatae. Quae- 
nam saevitiae legitima divertendi causa sint, varie ex personis 
existimari debet : nam quae graves sunt respectu foeminae nobi- 
lis, leves sunt respectu foeminae humilis conditionis (3). 

Si periculum tale est ut moram non patiatur, conjux potest 
propria auctoritate discederc : sed, remote periculo, redire 
debet, et ministerio judicis cogi potest. In praxi vix credi 
potest <t quod cesset unquam periculum, si conjux fueritamens 
et furiosus, vel ita pronus ad iram ut saepe intervenerit peri 
culum damni, et aliquando uxorem vulneraverit, vel si dederit 
venenum etiam semel » ; S. Alphonsus, /. c. 

Quod si divortium judicis ministerio pronuntiatum fuit 
ad certum incertumve tempus, conjuge ad meliorem frugem 
redeunte, innocens vitae consuetudinem restaurare non tene- 
tur, nisi ex sententia judicis, aut transacto temporc : imo 
si pronuntiatum fuit in perpetuum ob inemendabilem viri 
improbitatem, ipse ingredi religionem, aut ad sacros ordines 
ascendere non prohibetur (4). 


1. Cosci, lib. If, cap. V, n. 1; Sanchez, lib. A', disp. XVII. 

2. Reiff., lib. IV, tit. VIII, n. 8. 

3. S. Alphonsus, lib. VI, n. 971 ; Sanchez, lib. A', disp. XVIII. 

4. D'Annibale, 1. c.; et fusius Schmalz., n. 176 sequ.; S. Alphonsus, 
1. c.; Sanchez, I. c. 


332 TRACTATTJS  CANONICUS  DE  MATRIMONIO 

Alia delicta aut poenae, e. g., furtum, homicldium, dam- 
natio ad triremes, ad carcerem, etc., per se non sunt sufficiens 
causa divortii, ex cap. 2 cit. til., contra id quod statuunt re- 
centiores civiles leges. 

1372. 4° Tandem ex mutuo consensu posse conjuges se 
separare ad tempus ut orationi vacent, testis est Apostolus 
la Cor., VII, 5, et ita etiam ob aliam justam causam. Imo 
cum neuter teneatur jure suo uti, possunt, citra incontinentiae 
periculum, etiam in perpetuum se separare mutuo consensu ac 
privata auctoritate turn quoad torum, turn etiam quoad mensam 
et habitationem, secluso scandalo ; quod tamen plerumque ade- 
rit, nisi ipsum conjugium occultum sit. Hincper se possunt vo- 
tum castitatis emittere. At bene advertitLaymann, lib. V, tr. X, 
p. 3, c. V, n. 11 : « Propter incontinentiae periculum consultum 
non est conjugibus continentiam vovere, nisi praemissa matura 
deliberatione et longa experientia, quod facile continentes ambo 
esse possint : atque post votum toro eos separari oportct * . 

Quaenam servanda sint, ut vir uxoratus possit ad sacros 
ordines ascendere, vel ut sive vir sive uxor post consummatum 
matrimonium religionem ingredi et profiteri valeant, non est 
hie exponendi locus. 

1373. Pronuntiato  a judice divortio,  filii educari et all 
debent apudconjugem innocentem, expensis rei, nisi judexpro 
ipsorum bono aliud decreverit. Id juri naturali prorsus con- 
forme est et statuit Authent. SipatetC. Divortio facto :  «  Si 
pater causam divortii praestiterit, apud matrem, ad secundas 
nuptias non venientem, liberi nutriantur patris expensis ». In 
eadem Authent. post haec verba legitur : « Si vero contra, tune 
apud patrem, matris locupletis expensis, nisi  pater minus 
idoneus sit ; tune enim apud matrem locupletem nutriantur * . 
Quamquam haec sint interpolata ab Irnerio, ut ipsa Glossa fa- 
tetur, tamen doctrina tradita est verissima. Quod si alter conju- 
gum est infidelis aut haereticus, proles, propter favoremfidci, 
semper apud fidelem educanda est; licet hie fuerit in culpa (1). 

1. S. Alphonsus, lib. VI, n. 976; Sanchez, lib. X, disp. XX, n. 3. 


GAPUT VIII 


DE   MATRIMONIO   NULLO 


1374. Hue usque diximus de matrimonio valide contracto; 
modo videamus quid juris, si, e contrario, matrimonium initum 
est invalidum . 

1375. In primis quoad prolem, admonendi sumus prolem 
esse legitimam, si matrimonium fuit putativum (n. 47), idest 
si proles,  utraque  vel alterutra parte ignoranle nullitatem, 
genita. est. Id patet ex cap. 14, Quifilii stint leg itimi, ubi Inno- 
centius III respondit prolein esse legitimam in casu, quo vir, 
vivente uxore, matrimonium contraxit cum alia muliere igno- 
rante ipsum esse conjugatum. Vide etiam cap. 6, 11, 15 cit. lit. 
Communis sententia est pro legitimitate prolis sufficere igno- 
rantiam seu errorem juris tantum quoad impedimentum in 
utroque vel alter utro conjuge; e.  g.,  si Titius rem habuit 
cum  Sempronia,  et,  ignorans exinde  oriri impedimentum 
affinitalis,  bona fide init et consummat matrimonium cum 
Gaia,  sorore  Semproniae,  etiamsi  error  in casu  sit juris 
clari (1) . Hinc < Gregorius XIII ad quaestionem ipsi a Maro- 
nitis inter alias plures propositam, num, quando conjugum 
unus, divortio ob adulterium facto, cum alia conjugium iniit 
et ex hoc secundo matrimonio suscepit prolem, haec legitima 
et ad clerum admittenda sit,  respondit esse legitimam  et 
ad clerum admittendam, ex ratione quia bona fide cum igno- 
rantia contractum fuit ;  putabant enim Maronitae  eo casu 
licitum esse nova inire conjugia  :  atqui ignorantia haec et 
error fuit error juris clari et liquidi; ergo, etc. »; Schmalz., 


1. Sclimalz., lib. IV, tit. XVII, n. 27 sequ.; Pontius, lib. XI, cap. VIII, 
n. 3; Reiff., lib. IV, tit. XVII, n. 6. 


334 TRACTATUS  CANONICUS  DE  MATRIMOMO 

/. c., n. 29. At non sufficere ignorantiam affectatam, deducitur 
ex cap. 3, De eland, desp., ubi filii illegitimi declarantur 
quando parentes sunt non expertes scientiae, vel saltern affec- 
tatores ignorantiae. In cap. 2, cit. til. Alexander III declarat 
esse legitimam prolem conceptam ante latam divortii senlen- 
tiam, idcoque etiam post litis contestationem ; imo etiam post 
divortii scntentiam, .si haec per appellationem suspensa sit, 
vel nondum transient in rem judicatam (1), si nimirum bona 
fides in alterutra saltern parte perduret. Haec juxta nonnullos 
patiuntur exceptionem ; nam filii sunt illegitimi, si matrimo- 
nium est putativum, sed conjuges culpabiliter praetermiserunt 
publicationes ; sed de hoc casu vide quae diximus n. 219. 

1376. Utraque parte dubitante de nullitate matrimonii, vel 
una certa et alter a dubitante, distinguendum est. Si dubium 
enatum est post matrimonium, bona fide contractum, omnes 
admittunt prolem,  stante  hoc dubio natam vel conceptam, 
esse legitimam, etsi deinde impedimentum detegatur, quia ad 
prolis legitimitatem sufficit bonae fidei possessio in utroque 
Tel alterutro conjuge; atqui in casu haec bonae fidei possessio 
verin'catur, nam « tamdiu quisque bonae fidei possessor rec- 
tissime dicitur, quamdiu se possidere ignorat alienum », ut 
habet c. 5, c. 34, q. 2, in Decreto. Si hoc dubium aderat ante 
matrimonii celebrationem ct, stante illo dubio, matrimonium, 
nulla facta diligentia, initum fuit, Gonzalez in cap. 2, n. 4, cit. 
tit., affirmat prolem esse legitimam;  sed uegant Schmalz., 
lib. IV, tit. XV H, n. 32; Reiff., n. 8 et 9, aliique, et verius 
«  cum illi  talitcr  contrahendo non expertes  scientiae vel 
saltern affectatores ignorantiae videantur > ;  ex cap. 3,  De 
eland, desp. 

1377. Tandem utraque parte noscente nullitatem, proles est 
illegitima, etiamsi in conspectu Ecclesiae matrimonium cele- 
bratum sit, ex cit. cap. 3, De eland, desp. llinc in cap. 10, Qui 
filii sint legitimi, Gaelestinus III tradit illegitimos esse filios 

1. Schmalz., 1. c., n. 13; Reiff., I. c., n. 9; Pontius, I. c., n. 5; 
Pirhing, lib. IV, lit. XVII, n. 7, ex cap. 2, Ut lite pendente..., quo per- 
mittkur conjugibus carnale commercium, pendente lite super matri- 
monio bona fide contracto. 


CAP. VIII.  —  DE  MATRIMONIO  NULLO 335 

natos ex matrimonio mala fide contracto contra justitiam 
publicae honestatis. li autem filii illegitimi appellantur natu- 
rales tantum, si inter parentes, sive tempore conceptionis, 
sive tempore nativitatis, sive intermedio tempore, rnatrimo- 
nium subsistere poterat; secus jure canonico dicuntur spurii 
seu orti ex damnalo coilu, ex cap. 10, Qui filii sunt legitimi. 
Et hi deinde sunt vel adulterini, si ex conjunctione adultera; 
vel sacrilegi, si ex patre vel matre voto solemni castitatis 
ligatis, aut patre in ordine sacro constituto; vel incestuosi, 
si ex copula inter consanguineos, aut affines; vel tandem 
nefarii, si ex adscendentibus et descendentibus procreati sunt. 

1378. Quad conjuges ipsos, qui matrimonio nullo impli- 
cati reperiuntur, quatuor esse possunt remedia; scilicet coha- 
bitare uti fratrem et sororem, relinquere conjuges in bona fide, 
petere a legitimo judice ecclesiaslico declarationem nullitatis et 
discedere, tandem revalidare matrimonium. Quodnam ex his 
remediis magis consultum sit adhibere, pendet ex circumstan- 
tiis, et in dubio confessarius et parochus consulat Ordinarium, 
ej usque instructionem sequatur. 

Sed fere numquam, propter incontinentiae periculum, sua- 
deri poterit cohabitatio ad instar fratris et sororis. 

1379. Si partes sunt in bona fide (1), triplex casus fingi 
potest : Si neutra pars potest moneri sine periculo gravium 
incommodorum et in primis  peccatorum formalium, relin- 
quantur in  bona fide,  etsi impedimentum sit juris divini. 
Si utraque pars  moneri  potest  sine hoc periculo,  utraque 
moneatur, ut demde aut partes separentur et petatur decla- 
ratio nullitatis, c. g., si partes in magna discordia vivunt, aut 
matrimonium revalidetur. Sed in hoc posteriori casu expedit 
omnino ut prius dispensatio ab impedimento, si obtineuda 
est, obtineatur, et deinde monitio fiat, ita ut una simulpossint 

1. Nota bonam fidem in hac materia esse subjectivam certituclinem 
validitatis matrimonii; malam fidem esse scientiam vel dubium ratio- 
nabile nullitatis. Proinde pars est in mala fide si scit nullitatem matri 
monii autde ea serio dubitat; in bona, si persuasum habet matrimo 
nium esse validum, etsi error aut ignorantia alias fuerit culpabilis, 
aut peccatum in ineundo matrimonio commissum. Feije, n. 598, in 
nota. 


336 TRACTATUS  CANONICUS  DE  MATRIMONIO 

partes moneri et conjugium revalidari. Tandem si una tantum 
pars moneri prudenter potest, si matrimonium non est revali 
dabile, neutra moneatur; si matrimonium est revalidabile, 
petatur prius dispensatio vel simplex vel in radice, et deinde 
pars monebitur, si monenda est. Ad rem Card. Gaprara in 
instructione diei 25 Apr. 1803 pro re valid atione irritorum con- 
jugiorum in Galliis : « Si contrahentes communiter habeantur 
pro legitimis conjugibus, et ipsimet fortasse ex ignorantia 
invincibili sint in bona fide, et absque gravis scandali seu per- 
turbationis periculo certiorari nequeant de nullitate matrimo- 
nii, hisce in circumstantiis in bona fide relinquendi sunt, 
quemadmodum per sacros canones disponitur » . Ita communi 
ter contra Goncina (1). 

1380. Si impedimentum (publicum notitia) non solum 
ambae partes, sed et alii cognoscunt, in primis partes separari 
debent ratione scandali quoad torum, mensam, habitatio- 
nem, nisi cohabitationis separatio sit moraliter impossibilis et 
suppetant media, quibus sufficienter occurratur scandalo et 
incontinentiae periculo. Deinde si matrimonium non est reva 
lidabile, petenda est .declaratio nullitatis ; si matrimonium est 
revalidabile, partes possunt aut petere declarationem nullitatis, 
aut matrimonium revalidare. Primum, maxime si proles abest, 
potius suadendum est, si divortium civile jam obtentum fuit, 
aut brevi obtinebitur (2) ; si animi dissociati prorsus sunt ; si 
periculum est perversionis unius partis. Alterum potius, prae- 
sertim cxtantc prole quae ex separatione grave semper damnum 
morale patitur, praeferri debet ex charitate, si matrimonio non 


1. Rosset, n. 2797. Quaeri solet quomodo sese gerere debeat confes- 
sarius, si conjux relictus in bona fide, 1° debitum neget; 2° dubium 
ipsi confessario exprimat  de validitate matrimonii.  Respondemus : 
Confessarius in primo casu conjugem  cogat  ad  debiti redditionem, 
quippe qui, negans debitum, peccat;  in altero casu exquirat  dubi- 
tandi motivum : si hoc motivum  non  continet causam nullitatis, id 
confessarius respondebit, etsi aliunde sciat matrimonium esse nul- 
lum; si hoc motivum  continet causam nullitatis, debet respondere 
juxta rei veritatem.  Feije,  I. c.; S.  Alphonsus, De Poenit., n.  616; 
Rosset, n. 2798. 

2. Instructio Card. Albani, die 27 Mart. 1830, ad Archiep. Colon, et 
Episc. Trevir. Paderb. et Monast. (n. 507). 


GAP. VIII.  —  DE  MATRIMONIO  NULLO 337 

obstant gravissimac rationes, aut deinde civile divortium obti- 
neri non poterit, et aliunde extra matrimonium periculum sit 
incontinentiae. 

1381. Si impedimentum notum est partibus tantum, in 
primis eae separandae sunt quoad torum et etiam, ut supra, 
quoad habitationem, sub aliquo praetextu, e. g., itineris, ad 
impediendum scandalum et infamiam ; deinde eadem repetenda 
sunt quae mox dicebamus. 

1382. Tandem si impedimentum uni tantum parti notum 
est, haec certe nee petere  nee reddere potest etiam  cum 
quocumque incommodo : et si matrimonium non est revali- 
dabile,  moneat compartem  de impedimento,  separentur et 
petant declarationem nullitatis;  si matrimonium est revali- 
dabile,  poterit alterutram viam declarationis nullitatis aut 
revalidationis tenere,  ut  supra.  Si primam seligit,  moneat 
compartem, ab eadem separetur et instantiam introducat : si 
alteram, vel compars moneri potest sine incommodo gravi, et 
tune ipsam moneat et matrimonium revalidetur simpliciter ; 
vel compars moneri nequit sine incommodo gravi, et tune aut 
in revalidatione simplici petatur remissio conditionis de altera 
parte certioranda, aut petatur sanatio in radice (1). 

Nostrum est in distinctis articulis fusius agere de matrimonii 
revalidatione, et de petitione ac declaratione nullitatis, idest de 
causis matrimonialibus. 

Articulus I 

DE  MATRIMONII  REVALIDATIONE 

1383. « Matrimonium revalidare,  ait d'Annibale, p. ///, 
§483, est illud ex integro denuo contrabere. Quaecumque igitur 
eis ineundis, haec et revalidandis regulariter necessaria sunt. > 
Scilicet revalidatio matrimonii est operatic qua matrimonium 
invalidum (n. 48) redditur validum. Proinde sicuti in celebrando 


1. Feije, n. SQosequ.; Marc, n. 2081; Bangen,.£il. ///, pay. l&2sequ.; 
Rosset, n. 2799, aliique passim. 

II 22 


338 TRACTATUS  CANONICUS  DE  MATRIMONIO 

matrimonio necessaria cst habilitas pcrsonarum, sou absentia 
cujuslibet impedimenti dirimentis, consensus interims, et 
expressio hujus consensus in debita forma, ita regulariter et 
in matrimonio rcvalidando. Novus consensus et nova ejusdem 
expressio in debita forma dicitur consensus renovatio. 

1384. Ex bac notione rcvalidationis jam patet conjuges, 
momento re validations, debereesse in statugratiae, quia tune 
revera matrimonium-sacramentum contrahitur ;  secus  pars 
quae peccato mortali macula tur, non oblinet gratiam, ct, si 
conscia est revalidationis, committit sacrilegiurn. « Deficiente 
vero recta dispositione, non idcirco procrastinanda est revali- 
datio,  cum  majus  pier unique  malum  ex  procrastinatione 
eveniret » ; Marc, I.e., in nota. 

Pariter ex data notione sequitur omnia quae conjugatis licita 
sunt, sed solutis illicita, ante revalidationem inatrimonii bis 
praetensis conjugibus per se probiberi, postea licita csse. 

1385. Revalidatione matrimonii legitimatur proles naturalis 
antcamala fide suscepta." 

Nimirum proles est legitima, si genita est a parentibus 
matrimonio nullo unitis, quorum uterque vel alteruter, copulam 
ponens, illius nullitatem ignorat : proinde hoc in casu proles 
legitimatione non indiget. 

E contrario, si proles genita est a parentibus quorum uterque 
sciebat se non esse vinculo conjugali ligatuni, est illegitima, 
sed, contracto aut revalidato matrimonio, legUimatur, ex 
cap. i el 6 cit. tit. Qui filil sunt legitimi, ibi : « Tanta est vis 
matrimonii ut qui an tea sunt geniti, post contractum matrimo- 
nium legitimi babeantur >. Gonceptus autem juridicus bujusce 
legitimationis per subsequens matrimonium hie est : nempe 
matrimonium, quod rnodo cclebratur aut revalidatur, retro- 
trahitur, per fictionem juris, ad tempus conccptionis vel gesta- 
tionis vel nativitatis prolis, quae proinde habetur tamquam in 
valido matrimonio genita, ideoquc legitima (1). 

1386. Exinde sequitur non posse ita'legitimari, nisi prolem 
naturalem tan turn, idest prolem inter cujus parentcs tempore 

\. Rciff., lib. IV, tit. XVII, n. 30; De Angelis, lib. /, tit. XVII, n. 4. 


CAP. VIII. DE  MATRIMONIO  NULLO 339 

conceptionis vel gestationis vel nativitatis matrimonium consi- 
stere poterat ; si enim proles est spuria seu genita ex damnato 
coitu ita ut parentes nullo ex illis temporibus matrimonium 
inter se contrahere potuissent, ilia fictiva retrotractio matri- 
monii est impossibilis. Hinc in cit. cap. 6, Alexander III 
respondet per subsequens matrimonium non legitimari filios 
adulterinos. Spurii filii nequeunt proinde legitimari, nisi ex 
principis rescripto, idest Romani Pontificis quoad effectus 
ecclesiasticos illegitimitatis (irregularitatem) , quod rescriptum 
apponitur omnibus dispensationibus matrimonialibus ; et 
superioris civilis quoad effectus civiles illegitimitatis (jura 
successionum). 

1387. Diximus : ad tempus conceptionis vel gestationis vel 
nativitatis ; nam si omni tempore parcntes habiles fuisscnt, vel 
habiles fuissent tempore conceptionis, licet deinde evaserint 
inhabiles,  superveniente  impedimento,  certum  est prolem 
legitimari per  subsequens  matrimonium.  Item  probabilius 
dicendum est, si parentes habiles fuissent aliquo momento 
gestationis, licet tempore conceptionis et nativitatis fuissent 
inhabiles ;  aut si habiles fuissent tempore nativitatis,  licet 
antea inhabiles (1), ex /. 21, C. De natural, liber. ; novel. 89, 
c. 8 fin. ; 1. 5, et 1 ff. De statu horn. Exinde sequitur prolem 
ex subsequent! matrimonio legitimari, si, e. g., Titius uxoratus 
cognoscit Gaiam, mortua autem uxore, et Gaia uterum gcrente, 
cognoscit Semproniam,  sororcm Gaiae, quae, stante impedi 
mento affinitatis,  parit ;  nam parentes  inhabiles  fuissent 
tempore conceptionis ob impedimentum ligaminis, item tempore 
nativitatis ob impedimentum affinitatis, sed habiles fuissent 
aliquo gestationis momento (2). 

1388. Subsequens autem matrimonium prolem legitimat, 
etiamsi sit ratum tantum, e. g., initum in articulo mortis ; aut 
clandestinum, idest neglectis publicationibus vel sine substan 
tial! forma, ubi non vigct dccretum Tametsi ; aut mediatum, 
idest licet pater, e. g., post susceptam prolem matrimonium 

1. Schmalz., lib. IV, tit.  XVII, n. 65 sequ. ; Reiff., n. 39; Sanchez, 
lib. VIII, disp. VII, n. 19; Pontius, lib. XI, cap. XI, n. 3. 

2. Schmalz;., I. c., n. 67. 


340 TRACTATUS  CANONICUS  DE  MATRIMONIO 

contraxisset cum alia muliere, quo soluto, contrahat cum illius 
matre; aut nullum, si bona fide initum fuit (1). 

Neque hanc legitimationem impedire possunt contradicentes 
parentes, vel alii fratres legitimi, imo neque ipse legitimatus, 
cum haec legitimatio sit a jure inducta in favorem ipsius matri- 
monii et in commune societatis bonum. 

Tandem haec legitimatio per subsequens matrimonium 
plena est quoad omnes effectus turn civiles jure Romano, turn 
ecclesiasticos, ita ut legitimates in omnibus aequiparetur legi- 
timo ; quod canones et leges statuerunt ut parentes, amore 
prolis, facilius ad matrimonium ineundum inducerentur, et ita 
a turpi commercio desisterent (2). Una est exceptio, nempe 
legitimatus per subsequens matrimonium nequit sine dispensa- 
tione ad Cardinalatum promoveri, ex Sixti V const. Poslquam, 
an, 1590. At hodie auctoritas civilis religiose matrimonio 
contracto vel revalidato hanc legitimandi virtutem, quoad 
civiles successionum effectus, non recognoscit. 

1389. His positis, ad rem nostram  propius  accedentes, 
animadvertimus  matrimonium  revalidari  posse  dupliciter, 
nempe vel per revalidationem simplicem, vel per sanationem 
in radice. De utraque singillatim. 

| 1. — De simplici matrimonii revalidatione, 

1390. Simplex matrimonii revalidatio est operatio  qua 
matrimonium invalidum redditur validum absque ulla fictitia 
retrotractione, ac proinde absque prolis antea natae legitima- 
tione (quae tamen additur per specialem clausulam, de qua 
infra) et absque dispensatione a lege positiva de renovando 
consensu. Ut hanc simplicem matrimonii revalidationem expo- 
namus, insistentes ordini quern in hoc tractatu sequuti sumus, 
supponamus in primis matrimonium f uisse invalidum ob aliquod 


1. D'Annibale, p. /, S 50, not. 29; Pirhing, lib. IV, til, XVII, n. 36; 
Gonzalez, in cap. 2, cit. tit. in 6°. aliique contra Reiff., n. 35, qui hoc 
ultimum negat. 

2. Reiff., lib. IV, tit. XVII, n. 42, cum glossa in cit, cap. 6, Qui filii 
sunt legitimi, v. legitimi, communitcr recepta. 


CAP. VIII.  —  DE  MATRIMONIO  NULLO 341 

dirimens impedimentum, e. g., ligaminis, consanguinitatis, etc., 
reddens partes inhabiles ad contrahendum, etsi consensum 
praestiterint in debita forma nee revocaverint ; deinde nullum 
fuisse ob defectum consensus ; tandem nullum fuisse ob de- 
fectum formae substantialis. 

1391. I. Si matrimonium nullum fuit ob dirimens impedi- 
mentum,  ut  matrimonium  revalidetur,  debet ante  omnia 
removeri impedimentum, ut per se patet ; et si impedimentum 
removeri nullo modo potest, matrimonium non est revalidabile. 
Jam vero pleraque impedimenta removentur dispensatione a 
legitimo superiore concessa,  sed nonnulla removentur etiam 
citra ullam dispensationem :  scilicet impedimentum raptus, 
redditione mulieris loco tuto ; impedimentum aetatis,  adve- 
niente  nubili  aetate ;  impedimentum  ligaminis,  solutione 
primi matrimonii,  ut puta, morte conjugis ; impedimentum 
disparitatis cultus, conversione conjugis infidelis; impedimen 
tum error is conditionis servilis, cognita veritate ; tandem impe 
dimentum impotentiae, remotione impotentiae.  Praestat ut 
utrumque casum singillatim consideremus. 

1392. Ad primum casum quod attinet, scilicet si impedi 
mentum tollitur dispensatione, hanc dispensationem Episcopus 
aliique infra Romanum Pontificem, uti alias, concedere non 
possunt, nisi recepta a Sede Apostolica potestate vel ordinaria 
consensu seu expresso (n. 435 sequ.) seu tacito (n. 437 sequ.) 
vel delegata per indultum (n. 447 sequ.). Quando autem haec 
dispensatio a Sancta Sede petitur, quoad organa quae illam 
elargiuntur, causas canonicas propter quas conceditur, ea quae 
in instantia exprimenda sunt, et tandem ea quae servanda sunt 
in obtentae dispensationis fulminatione,  redeunt  quae  fuse 
exposuimus cap. ///, sect. /,  art. IV, § 2. In aliquibus clau- 
sulis quae in rescripto hujus dispensationis leguntur, nonnihil 
insistendum. 

1393. Si impedimentum est publicum, sequentes clausulae 
considerationem merentur : 

1° Dummodo... ignoranlia hujusmodi probabilis extiterit. 
Haec clausula inseritur quando in instantia expositum fuit 
matrimonium contractum fuisse bona fide ob invincibilem 


342 TRACTATUS CANONICUS DE MATRIMONIO 

ignorantiam; aliquando et pro contrahendo ponitur (n. 402). 
Continct veram conditioncm (n. 393), ideoque dispensatio est 
nulla, si ambo conjuges fuerunt in mala fide ; aut si fuerunt in 
bona fide, sed eorum ignorantia invincibilis non fuitprobabilis. 
Proinde exequutor inquirere debet : 

a) An revera ipsi fuerint in bona fide, quod, nisi indicia 
contraria adsint,  conjugum juramentum satis evincit,  quia 
quae in animo consistunt  nonnisi per  juramentum probari 
possunt, ut habet glossa in cap. 1, De homicidio; imo nonnulli 
merito -consent  sufficere  etiam  eorum  affirmationem  non 
juratam, si fide digni sunt, cum juramentum in rescripto nulla- 
tcnus rcquiratur. 

b) An haec eorum invincibilis ignorantia fuerit probabilis. 
c Scriptores probabilem adfuisse ignorantiam ex eo probari 
posse arbitrantur, quod proclamationes fieri solitae praecesse- 
rint, nullumque dcnuntiatum fuerit canonicum impedimentum, 
vel si ex Ordinarii dispensatione omissae fuerint, nulla adhibita 
fraude, si tamen eodem tempore, ut inquit Gorradus, lib. VIII, 
cap. IV, n. 48 sequ., oratores testentur talem adhibuisse dili- 
gentiam,  qualis  est hominis consulcntis  viros  scientia  et 
conscientia sufficienti praeditos  et pro talibus habitos, qui 
falsum illis consilium dederunt,  vel probent se audivisse a 
probis viris et honestis nullum inter eos adesse impedimentum 
ad  contrahendum matrimonium.  Et idem  sentiendum ubi 
constet in loco vel civitate aut vicinia communem fuisse famam 
et opinionem quod nullum obstaret impedimentum : quando- 
quidem haec fama excusat a dolo et consequenter a delicto » ; 
Giovine, torn. II, § 78, n. 4. 

1394. 2° Proleni susceptam,  si qua sit, leyitimam decer- 
nendo. Haec clausula apponitur quia proles suscepta non legi- 
timatur nee per ipsam simplicem matrimonii revalidationem, 
quia haec per se nullo modo protenditur ad praeteritum, nee 
per subsequens  matrimonium,  quia  obstat  impedimentum 
dirimens : undo prolis legitimatio additur per specialem clau- 
sulam. Ceterum de hac clausula vide quae diximus n. 403 pro 
matrimonio contrahendo. 

1395. 3° Quod... matrimonium inter se de novo pub lice... 


CAP. VIII. DE  MATRIMONIO  NULLO 343 

contrahere valeant. Haec clausula respicit consensus renova- 
tioncm in rcvalidando matrimonio, de qua, cum non leves sint 
difficultates, fusius agendum est. 

1395. In primis tanquam certum retinendum renovatio- 
nem consensus, post fulminatam dispensationem, ex ret na- 
tura seu inspecto naturae jure, non esse necessariam pro 
matrimonii revalidatione ; sed, si ad solum jus naturae atten- 
damus, matrimonium., remote impedimento juris ecclesiastic! 
per dispensationem, statim perfici, dummodo verus consensus 
initio ab utraque parte praestitus fuerit, nee postea revoca- 
tus. Haec propositio est contra illos qui putant matrimonium 
nullum ob aliquod dirimens impedimentum, etiam juris eccle- 
siastici tantum, numquam posse, etiam impedimento remote, 
revalidari, quin utraque pars renovet consensum, nee Eccle- 
siam posse ab hac consensus renovatione dispensare (1). 
Fundamentum hujus doctrinae est consensum matrimonialem 
non posse cum impedimento dirimenti existere et perseve- 
rare; quod n. 905 demonstravimus falsum. Nostra autem 
propositio probatur : 1° ex jure romano. Nam /. 27 ff. De rilu 
nuptiarum (XXIII, 2°) Ulpianus docet : « Si quis in senatorio 
« ordine agens, libertinam habuerit uxorem, quamvis interim 
« uxor non sit, attamen in ea conditione est, ut si amiserit 
< dignitatem, uxor esse incipiat » ; et Paulus in /. 65, /. c. : 
« Etsi contra mandata contractum sit matrimonium in provin- 
« cia, tamen post depositum officlum, si in eadem voluntate 
« perseveret, justas nuptias effici et ideo postea liberos, natos 
« ex justo matrimonio, legitimos esse ». Sanchez, /. c., cum 
aliis respondet intelligi eas leges quando conjuges copula 
maritali vel alio signo externo denuo consensum exprimunt; 
sed haec restrictio est gratuita prorsus. 2° Ex praxi Ecclesiae, 
quae, quando renovatio consensus est impossibilis aut peri- 
culosa, ut matrimonia convalescant, dispensare solet conjuges 
sive in bona sive in mala fide turn ab impcdimentis juris 

\. Sanchez, 1. c.: Schmalz., lib. IV, tit. XVI, n. °258; Reiff., lib. IV, 
App. n. 585; Pontius, De malr., lib. IV, cap. XXIV, n. 2 sequ., etc. 
Citatur etiam S. Thomas, in 4, dist. 40, q. un., a. 4, ad 6, sed Angelicus 
ibi nil habet hac de re. 


344 TRACTATUS CANONICUS DE MATRIMONIO 

ecclesiastic! quae obstant, turn a lege de renovando consensu, 
dumrnodo in consensu perseverent; et aliquando, ratione boni 
public! ita postulante, sanationem plurium matrimoniorum 
in globo concedit, prorsus insciis conjugibus (n. 1446) ; imo 
in dispensationibus quae ante Concilium Tridentinum con- 
cedebantur ab af Imitate ex copula illicita, deerat clausula 
de novo praestando consensu, quae serius post longas dispu- 
tationes inserta est, stante decreto Tridentino, ut narrat Na- 
varrus apud Acta Sanctae Sedis, vol. II, App. /, pag. 52. 
3° Tandem ex ratione, quae praxim Ecclesiae explicat. Nam 
consensus qui, ex hypothesi, datus fuit et perseverat, ideo non 
valebat ad constituendum verum matrimonium, quia obsta- 
bat dirimens impedimentum ; eo igitur impedimento remoto 
per dispensationem, valeat necesse est, attento jure naturae. 
Aliis verbis, matrimonium jure naturae valet cum adest con 
sensus maritalis sufficienter manifestatus in debita forma et 
habilitas personarum : atqui ex hypothesi haec in casu, remoto 
impedimento, verificantur ; ergo jam matrimonium, attento 
jure naturae, valet. 

1396. At Ecclesia jure positive constituit, dispensato im 
pedimento, utramque partem debere consensum renovare ad 
matrimonium revalidandum ; a qua positiva lege ipsa potest 
dispensare. Lex generalis id explicite statuens non adest; sed 
id satis eruitur ex cap. 2 el 4, De conjugio servorum, ubi tra- 
ditur : a) matrimonium esse nullum ob ignorantiam conditionis 
servilis alterius partis ; quod impedimentum absque dubio est 
juris ecclesiastici tantum ; b) cognita conditione servili alterius 
partis, matrimonium in sua nullitate permanere, nisi pars 
libera facto aut verbo consenserit in eamdem, seu nisi consen 
sum renovaverit. Praeterea, aliis omissis, id patet ex quoti- 
diana Ecclesiae praxi. Nam Ecclesia in simplici revalidatione 
saepius vult, ut, remoto etiam impedimento, consensus ab 
initio praestitus et perseverans remancat inefficax, ct pars, 
habilis effecta per remotionem impediment!, noA<um consen 
sum exprimat ; et tune matrimonium valet vi hujus novi con 
sensus. At in sanatione in radice sive perfecta sive imperfecta, 
justis de causis, non raro dispensat a renovatione consensus 


CAP.  VIII.  —  DE  MATRIMONIO  NULLO 345 

utramque vel alterutram tantum partem cum vel sine fictitia 
retrotractione, de qua infra; et tune, remote impedimento et 
concessa hac dispensatione a renovando consensu, statim viget 
jus naturae et consensus primitivus perseverans matrimonium 
constituit. Igitur lex de renovando consensu existit, sed est 
juris ecclesiastic! tantum, a qua Ecclesia dispensare potest. 
Ad rem Benedictus XIV, Imt. Ecc. 87, n. 68 : « Illud Poeni- 
tentiariae mandatum (de renovando consensu in matrimonii 
invalidi revalidatione) innititur juri communi, quod pro matri- 
monio rite confirmando expostulat novum a conjugibus con- 
sensum ». Et superius eadem Inst. Ecc. 87, n. 8, docuerat : 
« Romanus Pontifex ob consensum naturalem ab initio prae- 
stitum dispensare potest, si velit, a renovando consensu >. 

1397. Renovatio autem consensus debet esse novus actus 
voluntatis a priori distinctus et independens quo partes rursus 
intendunt tradere-acceptare jus exclusivum et perpetuum in 
corpus in ordine ad prolem : si enim partes, remote impedi 
mento, in priori consensu perseverant, quin novum voluntatis 
actum eliciant, id erit potius continuatio prioris consensus, 
quam consensus renovatio. Absolute loquendo, hie novus vo 
luntatis actus possibilis est etiam cum persuasione validitatis 
matrimonii; e. g., si partes, nil dubitantes de nuptiarum va- 
lore, serio dicant invicem : Contrahamus iterum, ego duco te 
in uxorem, ego accepto te in maritum (1). At facile patet de 
facto hunc novum voluntatis actum non poni, nisi in persua 
sione aut in dubio nullitatis, ut matrimonium certo existat. 

1398. Proinde conjux, qui ignorat impedimentum extitisse 
et existere, consensum, nisi aliud probetur, non praesumitur 
renovare per copulam carnalem, quia hanc ponit affectu ma- 
ritali antiquo, etideo in consensu primitivo persistit, sed eum- 
dem non renovat. E contrario, conjux, qui scit impedimentum 
cessavisse et copulam ponit affectu maritali (praesumitur au 
tem hoc affectu ponere, nisi aliud probetur), jam maritalem 
consensum satis  renovat,  licet  haec  consensus  renovatio 


1. S. Alphonsus, lib. VI,  n. 1117, v. Tertium; D'Annibale, p. ///, 
S 483, not. 17. 


346 TRACTATUS CANONICUS DE MATRIMONIO 

insufficiens sit ad matrimonium constituendum, si in loco 
urgct dccrctum Tametsi. Hanc doctrinam Sanchez, lib. //, 
disp. XXXVI, n. 6, docet cum communi, ex cap. 2 et 4, De 
sponsa diiorum, efcex cap. 30, Zte sponsalibus, etc., eamque 
Sacrae Congreg. Romanae receperunt (1). Govarruvias, citatus 
a Sanchez, exincle deducit : « Infideles qui invalide contraxe- 
runt, si cessantc impedimento, ut mortuo priori conjuge qui 
tune superstes erat, morteque per ipsos scita, cognoscunt se, 
sicut prius, tamquam conjuges, convalidabitur matrimonium, 
cum illi lege Concilii (Tridentini) non adstringantur » . 

1399. His generaliter positis de renovatione consensus in 
simplici  matrimonii  revalidatione,  dispensato  ab  Ecclesia 
impedimento, ut modo ad nostram clausulam redeamus, haec 
indicat Ecclesiam, quando agitur de  impedimento  publico, 
exigere ut consensus renovetur coram parocho proprio tempore 
revalidationis, vel coram alio sacerdote de parochi aut Ordi- 
narii liccntia et duobus saltern testibus. Si partes non tenentur 
decrcto Tametsi, matrimonium, non renovato consensu, non 
revalidatur; sed, consensu privatim renovato, foret illicitum 
quidem, sed validum, quia clausula censetur conformis juri, 
quod in eo loco formam Tridentinam  exigit ad liceitatem 
tantum. Si vero partes tenentur decreto Tametsi, consensus 
necessario renovandus est coram parocho et testibus pro ma- 
trimonii revalidatione (2). 

1400. Card. Caprara in cit. instructione ita occurrit variis 
difficultatibus quae ex hac obligatione contrahendi in forma 
Tridentina sub poena non revalidationis matrimonii oriri pos- 
sunt : « Si nullitas matrimonii occulta sit (nempe impedimen- 
tum, natura publicum, de facto occultum sit) seu communiter 
ignoretur,  matrimonium  coram parocho  proprio,  adhibitis 
saltern  duobus  testibus  confidcntibus,  secreto  ad  vitanda 
scandala,  contrahcndum  est,  adnotata  dcin  particula  in 
secreto matrimoniorum libro. Si vero nullitas publica sit, ad 

1. Vide  prae  ceteris  Card.  Gennari,  Consultazioni,  etc.,  vol.  I, 
Cons. 119,  ubi citat responsionem S. C. S. Ofiicii, die  8 Mart. 1899. 
Aliam habes n. 1193. 

2. Benedictus XIV, /. c. 


CAP. VIII. DE  MATRIMONIO  NULLO 347 

scandalum removendum, publice, servata forma Gone. Trid., 
celebrandum est. Quod si Ordinarius ob peculiares circum- 
stantias judicaverit expedire ut secreto coram parocho proprio 
et duobus testibus potius celebretur, secreto celebrari poterit, 
dummodo tamen publicum scandalum alia ratione removeri 
possit et quamprimum removeatur » . 

Ita, e. g., si ambae partes paratae quidem sint consensum 
renovare coram parocho et testibus, sed non publice in eccle- 
sia, parochus, obtenta permissione Ordinarii, eos conjungat in 
sua vel ipsorum domo, aut alio decenti loco ab ipsis electo, 
dummodo adsint testes graves, quorum ope convalidatio 
hujus matrimonii fieri possit publica, si hoc ad tollendum 
scandalum sit necessarium, scilicet si invaliditas prioris con- 
junctionis sit notoria. 

1401. Quid vero si una pars parata sit coram parocho et 
testibus rursus contrahere, renuat altera? Respondet Card. 
Caprara, /. c. : « Si hujusmodi renuentia proveniat ex indis- 
positione ad sacramentorum poenitentiae et Eucharistiae su- 
sceptionem, paternis monitis curandum est ut renuens rite 
disponatur. Qtiatenus pars indisposita ad sacramcntorum 
susceptionem ita adduci non possit, et aliunde matrimonii 
renovationi assentiatur, non erit illicitum ad matrimonii reno- 
vationem procedere, non obstantc illius indispositione : pars 
enim innocens et instans, attentis circumstantiis, utitur jure 
suo ; Ecclesiae minister eidem innocenti directe ac licite reddit 
jus suum, et indigne renuentis susceptio ejus dumtaxat indis- 
positioni tribuenda est. Si renuentia priatur ex ignorantia vel 
aliquo errore contra leges aut doctrinam Ecclesiae circa impe 
dimenta matrimonium irritantia ; renuens debita cum pruden- 
tia et in charitate instruatur. Et quatcnus adhuc renuat 
matrimonium suum in facie Ecclesiae convalidare, tune 
satagendum est, ut specialem procuratorem constituat, qui 
ejus nomine matrimonium contrahat de more, aut saltern 
expresso consensu de praesenti per epistolam dircctam proprio 
parocho vel alteri sacerdoti, Ordinarii vel parochi licentiam 
habenti, matrimonium renovetur ». Quod si haec omnia obti- 
neri nequeant, petenda erit sanatio in radice. Hoc vero reme- 


348 TRACTATTJS  CANONICUS  DE  MATRIMONIO 

dium semper adhiberi debebit, quoties una pars ignoret 
impedimentum (publicum tantum natura sua), et periculum 
sit ne monita a matrimonio recedat. 

1402. In hac autem renovatione consensus in Tridentina 
forma,  certe publicationes omitti debent (1), parochus assi- 
stens non benedicit annulum qui fuit in primo matrimonio 
benedictus, sed ceteras caeremonias Ritualis servat. Num vero 
repeti possit benedictio Missalis, DD.  inter se non conve- 
niunt (2) ;  alii probabilius negant,  quia benedictio proprie 
respicit personas et non nuptias, et ideo licet nuptiae irritae 
sint, benedictio suum valorem et effectum sortita est ; alii affir- 
mant, quia sicut matrimonium, quod erat principale. ita et 
benedictio, quae est accessorium, nulla fuit. 

1403. Si impedimentum est occultum (n. 260) speciales 
clausulae sunt sequentes. 

1° Dummodo separatio inter lalorem et dictam mulierem 
absque scandalo fieri nequeat. Haec verba exhibent confessario 
normam, ut antequam dispenset, experiatur num sine scan 
dalo partes separari possint (3) ; et quatenus affirmative, hanc 
separationem injungat. At hoc scandalum plerumque adest, et 
rarissime necessaria erit haec experientia (4). 

1404. 2° Dicta muliere (vel viro) de nullitate prioris consen 
sus certiorata, sed ita caute ut latoris delictum nunquam dele- 
gatur. Hac clausula praecipitur partem impedimenti consciam 
monere debere compartem ignorantem de nullitate matrimonii, 
non autem de causa nullitatis, ut deinde consensum utraque 
renovet. 

Si haec clausula desit in rescripto dispensationis, hoc ipso 
patet certiorationem et consensum alterius partis non re- 


1. Instructio Austriaca, § 91 : « ... proclamationes  tali casu baud 
repetantur; copulatio a parocho privatim et coram fidis testibus pera- 
gatur. Exc'eptio fieri potest, quando impedimentum in loco quo con- 
validatio instituenda veniat, notorium sit ». 

2. Sanchez, lib.  VII, disp. LXXXII, n. 25 sequ. 

3. De Justis, lib. I, cap. VIII, n. 178. 

4. De Justis, /. c., quern  approbat Benedictus XIV, Inst.  Ecc. 87, 
n. 60; Sanchez, lib. VIII,  disp. XXXIV, n. 60; Lehmkuhl, vol.  II, 
n. 822. 


CAP. VIII. DE  MATRIMON10  NULLO 349 

quiri (1). Si adsit, gravissimi auctores putaverunt continere 
monitionem potius quam conditionem, ita ut, praetermissa 
quoque hac certioratione, e. g., quia sine periculo fieri non 
poterat, dispensatio concessa valeret (2). Haec sententia magis 
commoda, quam vera est : et cum communion retinendum 
illo ablativo absoluto (n. 393) veram conditionem praescribi, 
quae pro validitate dispensationis servari debet (3) . 

1405. Quo posito, DD.  inquirunt quomodonam compars 
ignorans moneri possit de nullitate matrimonii, quin causa 
nullitatis in lucem proferatur. Nonnulli putant satis esse, si 
pars impedimenti conscia, post fulminatam dispensationem, 
copulam  admittat animo maritali,  intendens sic exprimere 
novum consensum ad matrimonium ; vel si alteri dicat : Pro 
mea consolatione vellem de novo contrahere, eia contrahamus; 
vel : Si te non duxissem, velles nubere mihi? ; vel : Si matri 
monium nostrum irritum essel, velles denuo illud inire ? ; vel : 
Angor scrupulis ne nostrum matrimonium irritum sit, renove- 
mus consensum. Sed manifestum est his modis compartem non 
cerliorari seu certam reddi de nullitate matrimonii ; ad sum- 
mum ultimo modo dubium injicitur. 

Igitur unicus modus, quo conditio ilia irnpletur, est si pars 
impedimenti conscia dicat alteri : Quando nupsi, non habui 
verum consensum, renovemus ilium, quod mendacio caret, 
quia consensus nullus non est verus consensus ; vel melius : 
Dixit mihi confessarius matrimonium nostrum nullum esse, 
renovemus consensum (4). 

1406. Quid vero si exinde periculum immineat separatio- 
nis,  infamiae  partis  certiorantis,  simultatum,  inimicitia- 
rum, etc.? Consultius est S. Sedem iterum adire, ut conditio 
nem illam remittat vel dispenset in radice. Imo hodie saepe 
etiam Episcopus indultum habet dispensandi in impedimento 

1. D'Annibale, ;?. ///, S 483. 

2. Sanchez, I.  c.,  n. 61;  De Justis, I. c., n. 181 sequ., aliique apud 
ipsum ; et apud Benedictus XIV, I. c., n. 67. 

3. Benedictus XIV, I. c., n. 68 sequ. ; S. Alphonsus, lib. VI, n. 1115. 

4. S. Alphonsus, lib.  VI, n. 1117; D'Annibale, p. Ill, g 485;  Bene 
dictus XIV,  I.  c.,  n. 71 sequ.; Gury, torn. II, n. 900; Feije, n. 762; 
Bangen, tit. Ill, pag. 154 sequ.; Marc, n. 2083. 


350 TRACTATUS  CANONIGUS  DE  MATRIMONIO 

occulto pro rnatrimonii contract! revalidatione sine ilia condi- 
tione. Nam S. Pocnitentiaria in pagella facultatum quas Epi- 
scopis ac confessariis concedcre solet, haechabet : « Dispcnsandi 
super occulto impedimenta primi, necnon primi et secundi, 
ac secundi tantum gradus affinitatis provenientis ex illiclta 
copula, quando agatur dc matrimonio cum dicto impedimenta 
jam contracto, ita tamen ut si hujusmodi affinitas proveniat 
ex copula cum matre desponsatae, nativitas desponsatae copu- 
lam ipsam antecedat, monito poenitente de necessaria secreta 
renovatione consensus cum sua putata uxore vel suo putato 
marito, ccrtiorata seu certiorate de nullitate prioris consensus, 
sed ita caute ut ipsius delictum nusquam detegatur ; et quate- 
nus haec certioratio absque gravi periculo fieri nequeat, reno- 
valo consensu juxta regnlas a probatis auctoribus traditas, 
remota occasione peccandi, atque injuncta poenitentia salutari, 
et confessione sacramentali semel in mense per tempus arbitrio 
tuo statuendurn > . Remissa igitur conditione certiorationis et 
consensus alterius partis, pars conscia renovet consensum uno 
ex supra recensitis modis, quos probati auctores tradunt, e. g., 
copulam admittens animo conjugali, et matrimonium eo ipso 
perficitur. Quod si dum mulier, e. g., ad Sanctam Sedem vel 
Ordinarium recurrit pro illius conditionis condonatione, vir 
interim petat et mulier subterfugere nequeat, in tanta rerum 
augustia « censetur Sanctam Sedem earn conditionenxrelaxare, 
cum sit moraliter impossibilis > ; S. Alphonsus, lib. VI, 
n. 1117; ideoque mulier reddat animo maritali, et matrimo 
nium revalidatur. 

1407. 3° Matrimonium cum eadem muliere el uterque inter 
se de novo, secreto ad evitanda scandala, praemissis nonobstan- 
tibus, contrahere et in eo postmodum remanere legitime valeat, 
misericorditer dispenses. Nimirum partes, quae nuptias con- 
traxerant irritas impedimenta ita occulto ut in foro externo 
probari nequeat (cit. n. 260), consensum renovare debent et 
matrimonium rursus inire secreto, idest sine parocho et testi- 
bus, etsi in loco decretum Tametsi vigeat. « Dispensatione 
pro foro conscientiae tantum concessa, ait Instructio Au- 
striaca, § 89, ad matrimonium convalidandum sufficit ut 


CAP. VIII. DE  MATRIMONIO  NULLO 351 

ambae partes consensum absque parocho et testibus reno- 
vent »; et omnes idem fatentur cum Benedicto XIV, /. c., n. 63, 
qui ita rem explicat : * Etenim Tridentina Synodus, cum jus- 
sit matrimonium contrabi coram parocho et duobus testibus, 
nihil aliud statuendum vomit, nisi clandestina matrimonia 
impedire, ex quibus gravissima mala derivare consueverunt, 
ac potissimum cum secreto matrimonium initum fuerat sine 
parocho ac testibus, novum matrimonium simili ratione ab 
eodem conficiebatur, vel etiam publice adhibitis testibus acci- 
toque parocho. Quae sane corruptela nequit obtingere cum 
publice matrimonium celebratum fuit, licet irritum ob impedi- 
mentum dirimens occultum habeatur. Quamobrem cum paro- 
chus ac testes primo matrimonio jam intcrfuerint, quod rite 
celebratum putabatur, quia impedimentum nequaquam inno- 
tuerat, ideo satis est, ut clam inter conjuges novus consensus 
praebeatur, cum ipsum matrimonium, S.Poenitentiariaefacul- 
tate, rite confirmandum est (1) >. Tantuni disputant DD. num 
matrimonium rursus contrahi debeat coram parocho et testi 
bus, si forma Tridentina urgens prima vice servata quidem 
fuerat, sed paroclms et testes conscii erant impedimenti ideo- 
que nullitatis matrimonii, affirmante Sanchesio, lib. II , 
disp. XXXVII, n. 10, negante probabilius D. Alphonso, 
lib. VI, n. 1112, cum aliis. Quod si, post peractam revalida- 
tionem pro foro interno, impedimentum, quod erat occultum, 
evaserit publicum, e. g., legitime probetur in tribunal! ' eecle- 
siastico, illius revalidationis, nisi aliquo modo constet, nulla 
ratio habetur in foro externo ; proinde matrimonium revalidari 
debet pro externo foro, aut judex nullitatem malrimonii pro- 
nuntiabit, quo in casu erit oppositio inter forum internum et 
externum. Hinc patet tutius esse, si aliquod est dubium utrum 
impedimentum occultum sit, an publicum, ut revalidatio fiat 
pro foro externo : sed parochus omnia dcferat ad Ordinarium. 
1408. Quoad alterum casum, si nempe impedimentum ces- 
sat absque ulla dispensatione, nulla requiritur concessio 


1. Sanchez, lib.  II, disp. XXXVII, n.  3; Gonzalez in cap. 21, De 
sponsalibus, n. 5. 


352 TRACTATUS CAKOKICUS DE MATR1MONIO 

ecclesiasticae auctoritatis ut ad consensus renovationem in 
debita forma atque ita ad matrimonii rcvalidationem proceda- 
tur; imo conjuges ad id tenentur, ut patet, nisi scparari 
malint. Jam vero de hac consensus renovation e instructio 
Austriaca, g 92, ita statuit : « Impedimento absque dispensa 
tione, mutatione facti, sublato, conjugibus iniungendum est ut 
consensus declarationem coram parocho et duobus testibus 
iterent, nisi forsan, quod nuptiarum celebratarum tempore 
impedimentum obtinuerit, sit omnino occultum, nee ullum rei 
probandae sit periculum ; tune enim concedi potest ut consen- 
sum inter se renovent >. Sed ut haec melius declaremus, di- 
stinguimus inter impedimenta/ uris ecclesiastici et impedimenta 
juris divini. 

1409. Non est dubium matrimonio nullo ob impedimen 
tum juris ecclesiastici, quod cessat absque dispensatione, muta 
tione facti, applicanda esse quae supra diximus n. 1397 sequ.; 
nempe si consensus ab initio revera praestitus f uit et perseve- 
rat, consensus est  renovandus  non jure naturae,  sed jure 
positive, a quo Ecclesia dispensare potest ;  et hac posita  di 
spensatione, matrimonium valeret viprimitivi consensus. Sane 
quid interest quod impedimentum cessaverit ex dispensatione, 
aut sola facti mutatione? Pro hac autem consensus renovatione 
prae oculis habendum est generale principium ab instructione 
Austriaca mox traditum. Id confirmatur, percurrendo singula 
impedimenta. 

1410. Si matrimonium  nullum  fuit  ob impedimentum 
raptus, muliere loco reddita tuto, clare intelligitur necessitas 
renovandi consensum ab utraque parte; nam indoles hujus 
impediment! ea est ut matrimonium inter raptorem et raptam 
irritum sit, nisi, hac in plenam libertatem restituta, denuo 
contrahatur. Et etiam quando in rarissima exceptione conce- 
ditur dispensatio, hoc unum dispensatione permittitur, nempe 
matrimonium contrahi posse sine praevia restitutione mulieris 
in libertatem. At Ecclesia potest quoque hoc impedimentum 
remittere pure et simpliciter, et, si consensus initio revera, 
contra juris praesumptionem, praestitus fuit turn a viro turn a 
muliere, dispensare ab illius renovatione ac efficere ut matri- 


CAP. VIII. —  DE  MATRIMONIO  NULLO 353 

monium jam valeat vi prioris consensus praestiti. Hoc modo 
Ecclesia potest sanare in radice etiam matrimonium nullum 
impedimento raptus. 

Matrimonium celebrandum est in facie Ecclesiae et in forma 
Tridentina sub poena nullitatis, si in eo loco viget decretum 
Tametsi, cum raptus publicus esse soleat. 

1411. Si matrimonium  nullum fuit  ob  impedimentum 
aetatis, non revalidari, adveniente pubertate, expresse tradit 
Bonifacius VIII in cap. un., De desp. impub., in 6°; sed ne- 
cesse est ut consensus ab impubere, post pubertatem adep- 
tam, rursus exprimatur, quia non praesumitur impuberem 
vere consensisse. 

Si in eo loco viget decretum Tametsi, hie consensus exprimi 
debet, sub poena nullitatis, coram parocho et testibus, cum 
hoc impedimentum natura sua publicum sit. 

Si in eo loco non viget decretum Tametsi, exprimi semper 
debet in facie Ecclesiae in forma liturgica ; sed si exprimatur 
privatim, matrimonium validum est, imo et licitum, si forma 
liturgica servari non possit sine admiratione et scandalo. Et 
si matrimonium erat inter puberem et impuberem, pro validi- 
tate necesse est et sufficit ut impubes post adeptam pubertatem 
consensum exprimat. Adepta autem pubertate, manifestare 
possunt impuberes consensum maritalem vel expresse vel 
tacite. Nam Bonifacius VIII, /. c., docet matrimonium eo ipso 
revalidari, si « per carnis copulam subsequutam, vel aliquem 
modum alium contrahentes eosdem (impuberes), cum ejusdem 
perseverantia voluntatis, ad pubertatis tempora pervenisse 
constiterit evidenter ». Nempe oscula, amplexus, et praesertim 
copula carnalis ex parte impuberis post adeptam pubertatem, 
et cognita nullitate, in casu satis exprimunt consensum mari 
talem, quern conjux praesumitur habere praesumptione juris 
et de jure; et ita est alius casus matrimonii praesumpti, de 
quo omnia repetenda suntquae diximus n. 88 sequ. 

Porro copula praesumitur, si sponsi in aetate nubili simul 
cohabitaverunt et dormierunt. 

1412. Idem dicatur si matrimonium nullum fuit ob impe 
dimentum disparitatis cultus ; non revalidatur, nisi, cognita 

II 23 


354 TRACTATUS  CAJVONICUS  DE  MATRIMONIO 

nullitate, post baptismum partis infidelis consensus renovetur. 
Haec autem rcnovatio fieri necessario debet in forma Tri- 
dentina, si decretum Tametsi in eo loco urget; secus, consensu 
privatim renovato seu expresse seu tacite, e. g., per carnalem 
copulam, matrimonium est validum, etsi illicitum. 

1413. Impedimentum /wm divini quod oritur ex cognations 
numquam cessat ideoque matrimonium nullum ob hoc impe- 
dimentum numquam est  revalidabile ; e. g., matrimonium 
inter matrem et filium. Impedimentum quod oritur ex impo 
tentia, cessare potest mutatione facti turn myraculosa, turn na- 
turali ; e. g., uxor nimis arcta est pro viro suo et nonnisi cum 
mortis periculo dilatari arte chirurgica potest, quam opera- 
tionem felici exitu subiit et modo apta est viro suo. Demum 
quod oritur ex ligamine, cessare potest turn mutatione facti, 
nempe morte alterius conjugis, turn etiam dispensatione Roma- 
ni Pontificis, aut solemni religiosa professione,  si agitur de 
matrimonio rato et non consummate. Jam vero matrimonium 
nullum ob impedimentum juris divini remote impedimento, 
revalidatur per renovationem consensus, factam juxta generate 
principium de quo n. 1408. Hinc si primum matrimonium 
quod praebebat impedimentum, fuit prorsus  clandestinum, 
e. g., in Anglia initum, et alterum in facie Ecclesiae, e. g., in 
Gallia contractum ; aut si impotentia quae irritabat matrimo 
nium ita erat occulta, ut in foro externo non constaret, sufficit 
pro matrimonii revalidatione consensum renovare privatim 
et secreto sive expresse sive tacite. E contrario, si primum 
matrimonium fuit publice initum, aut impotentia etiam in foro 
externo constabat, consensus renovari debet in debita forma. 
Utrum a consensus  renovatione  dispensari in  casu possit, 
necne, vide n. 144£. 

1414. II. Modo supponamus matrimonium fuisse nullum 
defectu consensus vel in utraquevel in alterutra tan turn parte; 
quia nempe partes, licet fuerint habiles et in debita forma 
contraxerint, tamen consenserunt ex metu, simulate, ex errore, 
sine debita mentis discretione,  aut  sub conditione.  Facile 
patet matrimonium revalidari non posse, nisi consensus defi- 
ciens suppleatur. Instructio autem Austriaca, § 93, hac de re 


CAP. VIII. DE  MATRIMONIO  NULLO 355 

tradit : « Matrimonium quod consensus fictus irritum reddit, 
consensu ab eo qui ficte egerat vere praestito, convalidatum 
censeatur oportet. Idem obtinet de matrimonio cui error seu 
vis metusque obstitit : quamprimum pars, quae errorem aut 
violentiam injustam subierat, recognito errore, aut libertate 
plene recuperata, verbo factove assensum suppleverit. Nihil- 
ominus ad omne de consensu praestito dubium excludendum, 
his quoque in casibus, consultum est, ut conjuges consensum 
coram parocho et duobus testibus renovent ; igitur hoc ut fiat, 
agendum erit, nisi observetur prudens scandalorum vel matri- 
monii in discrimen adducendi metus » . 

Proles non solum suscipienda, sed etiam suscepta, mala 
quoque fide, hoc re validate matrimonio legitimatur, juxta 
dicta n. 1385. 

1415. Haec melius declarantes sequentia animadvertimus : 
1° Si defectus consensus est in utraque parte, utraque ex 

ipso naturae jure supplere consensum debet ad matrimonium 
revalidandum. Si est in una tan turn, e. g., muliere coacta, 
pro matrimonii revalidatione satis est si mulier tantum con 
sensum suppleat turn de jure naturali, quia consensus viri de 
se validus et sufficiens adfuit et adest, ideoque accedente mu- 
lieris consensu, fiet matrimonium , cum notumsit in contractu 
matrimonii non requiri simultatem physicam consensuum, 
sed sufficere moralem, quae habetur si consensus unius mora- 
liter perseverat, dum ponitur consensus alterius (n. 875) (1); 
turn etiam de jure ecclesiastico, si praescindamus a decreto 
Tametsi, uti pro casu metus patebit ex juribus infra citandis, 
quae pro aliis quoque consensus defectibus Aralent. 

1416. 2° Pars quae consensum non habuit, supplere eum- 
dem non potest,  nisi  cessante  causa non-consensus,  idest 
remoto metu, cognito errore, etc. ; secus enim, sicut fuit nul- 
lus consensus ab initio datus, itanullus erit denuo repetitus. 

1417. 3° Si consensus defectus fuit mere interims, plures 
auctores  consent sufficere pro  matrimonii revalidatione, si 
consensum suppleat actu mere interno, dummodo alia pars 

1. S. Alphonsus, lib. VI, n, 1114. 


356 TRACTATUS  CANONICUS  DE  MATRIMONIO 

interim consensum suum non revocaverit. c Quia externum 
consensum jam praebuerat et solus internus desiderabatur : 
ergo satis est hunc supplere. Et confirmatur, quia externus 
exigitur ut alteri constet de voluntate ; in hoc autem eventu 
constat propter priorem externum contractum > ; Sanchez, 
lib. II, disp. XXXII, n. 11. At hie auctor, /. c., putat non 
posse consensum suppleriactu mere interno, sed matrimonium 
esse denuo contrahendum, si defectus interni consensus fuit in 
utraque parte « quia cum uterque consensus fuerit omnino 
nullus, perinde est ac si matrimonium penitus non esset contrac- 
tum » . Alii contra sentiunt : « Nam postquam unus consensum 
supplevit aut renovavit, consensus alterius ei perinde accedere 
potest, quasi is ab initio consensisset > ; d'Annibale, p. Ill, 
§ 484, not. 23, cum aliis. Licet eae sententiae gravi probabi- 
litate gaudeant turn intrinseca turn extrinseca, tamen in praxi 
tutius est consensus etiam extern i renovationem curare (1). 

1418. Si vero defectus consensus fuit quoque externus, 
necesse est, pro matrimonii revalidatione, etinternum supplere 
consensum, et hunc novum consensum externe sufficienter 
manifestare, quia pars revera nee interne nee externe consen- 
serat. Jam vero si externus defectus consensus est oecultus, 
idest in foro externo probari nequit (n. 260), novus consensus 
manifestari potest etiam privatim seu expresse seu tacite, e. g., 
copula carnali aut voluntariacohabitatione(2),etiamsiconjuges 
decreto Tridentino teneantur, dummodo matrimonium con 
tractum fuerit publice coram Ecclesia. Rationem dat cum com- 
muni Benedictus XIV verbis relatis n. 1409. Quod si primum 
matrimonium non fuit initum publice coram Ecclesia, licet 
decretum Tridentinum in loco non urgeret, e. g., in Anglia, si 
modo conjuges eodem decreto tenentur, e. g., quia commo- 
rantur in Galliis, consensus pro matrimonii revalidatione ma 
nifestari debet coram parocho et testibus, quia ratio excep- 
tionis a lege Tridentina non verificatur. Si vero externus defec 
tus consensus est publicus, idest in foro externo probari 


1. Rosset, n. 2975, cum Henriquez, Schmalzgrueber, Billuart, etc. 

2. Sanchez, lib. IV, disp. XVIII. 


CAP. VIII.  —  DE  MATRIMONIO  NULLO 357 

potest (cit. n. 260), si conjuges non adstringuntur decreto 
Tridentino, consensus manifestari poterit etiam privatim ex- 
presse vel tacite. Patet ex cap. 21, De sponsalibus . . . , ubi 
agitur de puella quae impubes invita viro nupserat, cum quo 
deinde per annum et dimidium voluntarie cohabitavit, et Cle 
mens III respondet : « Quod quamvis, undecim annos habens, 
ab initio invita fuisset ei tradita et renitens, tamen quiapost- 
modum, per annum et dimidium sibi cohabitans, consensisse 
videtur, ad ipsum est cogenda redire ; nee de cetero recipiendi 
sunt testes, si quos memorata mulier, ad probandum quod non 
consenserit in eumdem, nominaverit producendos, cum mora 
tanti temporis hujusmodi probationem excludat » . Idem tra- 
diturmeap. 1, De eo qui duxit...; et cap. &,Qui matrimo- 
nium accusare possunl. Si, e contrario, conjuges adstringuntur 
decreto Tridentino, ut revalidetur matrimonium, consensus 
manifestari debet coram parocho et testibus (1). Ad rem 
Fagnanus in cap. 30, De sponsalibus..., n. 14 : < Dubitavit 
Episcopus Hieracensis si matrimonium contractum et consum 
matum fuit per metum, servata in ceteris forma Trid. Gone., 
et postea conjugum mutuo consensu et spontaiiea cohabita- 
tione convaluerit, an hodie illud censeatur validum, non 
aliter servata forma Trid. Gone... Card. Caraf fa haec adnotavit : 
si impedimentum ex metu praesupposito occultum fuit, non 
esse opus iterum contrahere, repetitis solemnitatibus alias 
rite adhibitis in primd contractu. Si autem impedimen 
tum esset manifestum, matrimonium de novo contrahendum 
esset, servata forma Gone. Trid., juxta responsum Gongr. alias 
datum ad dubium Card. Portugalliae, ac secundum declaratio- 
nem S. Pii V, de qua testatur Navarrus in Summa, c. 22, 
n. 79, v. Advertendum quarto ». Pariter folium S. C. C. in 
Panorm. Nullitatis matrimonii, 30 Sept. 1719, tradit : « S. C. 
saepius respondit hodie post Cone. Trid. matrimonium, metu 
contractum, purgato metu per cohabitationem cum carnali 
copula aliosque actus, non revalidari, nisi iterum contrahatur, 


1. Benedictus  XIV,  Inst.  Ecc.  87,  n. 02 sequ.; Sanchez, lib. II, 
disp. XXXVII, n. 11, ac alibi cum commimi. 


358 TRACTATUS  CANONICUS  DE  MATRIMONIO 

adhibita rursus ejusdem Concilii forma » (1). Gonfirmatur ex 
jurisprudentia ejusdem S. C., quae, probato mctu, nullum 
pronuntiat matrimonium etiam post diuturnam cohabitationcm 
et plures habitos filios, nullatenus sollicita de consensu priva- 
tim exprcsse vel tacite praestito. 

Quae autem diximus de metu, etiam de aliis consensus defec- 
tibus intellige. 

Tandem instructio Austriaca, /. c., in fine opportune monet 
per se expedire, ut consensus ab utraque parte ponatur in for 
ma publica coram parocho et testibus, etiam quando defectus 
occultus, licet externus, privatim suppleri potest. 

1419. 4° Si  matrimonium irrituni fuit ob simulationem, 
plerumque simulator tenetur sub gravi ad consensum supplen- 
dum,  ne alia pars manere debeat innupta, quia cum in foro 
externo difficile probari fictio queat, parti deceptae non per- 
mittuntur aliae nuptiae. Diximus plerumque : nam non tene 
tur : 1° si per gravem metum coactus fuit ad matrimonium ; 
2° si aliud matrimonium jam inivit ; 3° si fraus ex altera quo- 
que parte intercesserit, e. g., si ea se jactavit virginem, quia 
tune deceptio deceptione compensatur ;  4° si nullum parti 
deceptae damnum obvenit, vel si pars dccepta, cognita decep 
tione, aliam compensationem admittat, vel consentiat separa 
tion!, vel damnum illatum alio modo compensari, aut simu- 
latio in foro externo probari queat ; 5° si contrahens mani- 
festa dedit indicia ficti consensus ; tune eniiii alia pars decipi 
voluit. Hue revocant DD. casum, quo simulator sit status ac 
conditionis longe altioris ; licet non omncs id admittant (2). 

Si vero pars, quae simulavit, consensum non praestitit ob 
aliam causam, idest metum, errorem, etc., per se consentire 
nullatenus tenetur. 

1420. 5° Si matrimonium nullum fuit ob errorem condi 
tionis servilis,  non  revalidatur,  nisi,  cognito  errore,  pars 
libera rursus consentiat. Ad rem Benedictus XIV, hist. Ecc. 87, 

1. Vide S. C. G. in Hispalen., 20 Junii 1609, lib. 11 Decret. fol. 58 a 
terg.; et in Constantinopolitana, 16 Dec. 1634, lib. 15 Decret. fol. 150 a 
ter. 

2. Ballerini-Gury, torn. II, n. 753. 


CAP.  VIII. —  DE  MATRIMONIO  NTJLLO 359 

n. 68 : « De impedimento condilionis (servilis) non deest juris 
auctoritas (cap. 2 et 4, De conjugio servorum) quae matri- 
monium inter liberum et famulam irritum decernit, si ille mu- 
lieris conditionem ignoret, neque aliter confirmari posse, nisi 
novum consensum praestiterit, qui ante matrimonium condi 
tionem conjugis nesciverat. Juris autem interpretes in cap. De- 
positum, adillaverba inscia, De eo quiduxitin matrimonium, 
affirmant consensum per err or em permanere, donee qui matri 
monium cum famula iniit, consensum iterum reddat, post- 
quam ipsius conditionem deprehendit * . 

Reddat, inquam, in forma Tridentina, si decretum Tametsi 
in loco viget, et impedimentum publicum est, idest publica 
conditio servilis alterius partis publicusque error partis libe- 
rae ; secus pro validitate manifestari potest etiam privatim 
seu expresse seu tacite, e. g., copula carnali libere habita post 
detectam veritatem, ut statuitur in cap. 2 el 4, De conjugio 
servorum. 

1421. III. Tandem supponamus matrimonium fuisse nullum 
defectu formae substantialis, licet partes habiles fuerint, et 
verum consensum praestiterint. Faucis dicam : si conjuges 
Tridentinac legi adhuc obnoxii sunt, matrimonium, ut conva- 
lescat, contrahendum est coram parocho et testibus seu publice 
seu occulte, ut tradit Card. Caprara (n. 1401 ,sequ.), qui pariter 
indicat remedia adhibenda si una pars renuat ; quibus remediis 
exclusis, petendaerit a Sede Apostolica sanatio in radice, vel 
dispensatio a Tridentina lege. Quod si utraque pars renuat, 
nihil omnino hie et nunc faciendum est, cum nulla dispensatio 
ab Ecclesia in talicasu concedatur (1). « Si veroilli, qui, propter 
solum defectum formae Tridentinae, legitimi conjuges non sunt, 
nunc versantur in loco ubi lex Tridentina non viget, fiunt veri 
conjuges, si, sui matrimonii nullitatem cognoscentes, vitamcon- 
jugalem libere protrahunt ammo conjugal!. Eo ipso enim po- 
nunt non verbis, sed factis, consensum conjugalem in eo loco, 
ubi consensus privatus matrimonium validum efficit. At sine 
graviore causa id agere sane non licebit; nibilominus melius 

1. Gury, n. 894; Lehmkuhl, vol. II, n. 824. 


360 TRACTATUS CANONICUS DE MATRIMONIO 

est id agere, quam continuo in concubinatu manere. Verum si, 
nescientes sui matrimonii nullitatem in connubio perseverant, 
nihil efficiunt ; idque ne turn quidem quando ita comparati sunt, 
ut si nullitatem scivissent, earn emendassent; perseverant nimi- 
rum in consensu priore invalido, quern emendassent quidem, sed 
revera non emendaverunt. Hoc ita certum est ut ante paucos 
annos S. Congr. matrimonium, illis conditionibus affectum, 
pronuntiaverit nullum, data potestate ad alias nuptias trans- 
eundi (1) » ; Lehmkuhl, /. c. Haec confirmantur etiam ex respon- 
sione S. G. S. Officii diei 31 Aug. 1887, quam n. 1193 retuli- 
mus. 

Hoc matrimonio proles illegitima legitimatur, juxta dicta 
n. 1385. 

1422. Ex dictis facile apparet quid faciendum pro revalida- 
tione matrimonii, quod nullum fuit ex pluribus simul capiti- 
bus : scilicet quae de singulis diximus,  servanda simul sunt. 
Ita, e. g., si matrimonium nullum fuit ob occultum impedimen- 
tum publicae honestatis, ob simulationem et defectum formae 
Tridentinae, conjuges, post impetratam dispensationem, con- 
trahere debent cum vero consensu coram parocho et testibus, 
si decreto Tridentino adstringuntur, juxta dicta  n.  praec. ; 
secus etiam privatim valide contrahunt, manifestato consensu 
et certiorata altera parte, prouti supra exposuimus. 

De relatione revalidati matrimonii in matrimoniorum librum 
vide n. 1281. 

g 2. — De matrimonii sanalione in radice. 

1423. Revalidatio  seu sanatio matrimonii in radice gra- 
viores habet  difficultates, unde specialem tractationem me- 
retur. Ante omnia vero animadvertimus sanationem in radice 
esse vel perfectam et proprie dictam, vel imperfectam et im- 
proprie dictam seu secundum quid (n. 1442). 

1424. Ut ab illius natura declaranda incipiamus, sanatio in 


1. Responsio est S. C. S. Officii, data die 16 Aug. 1806, et causa ac re- 
sponsio prostat apud Canoniste Coniemporain, an. 1897, pag. o70 sequ. 


CAP. VIII. DE  MATRIMONIO  NULLO 361 

radice proprie dicta definiri potest : revalidatio matrimonii 
retrotracta ad ejusdem initium (1). Formula qua utitur S. Poe- 
nitentiaria est : Ecclesia dispensando sanat in radice. Illud in 
radice significat sanari ipsum consensum qui est matrimonii 
radix, et sanari usque ab initio. Haec melius enucleanda sunt. 

1425. In primis quaeritur utrum sanatione in radice, ma 
trimonium validum fiat ex tune, uti aiunt, idest a momento 
celeb rationis,  ita ut non solum pro tempore quod sequitur 
sanationem, sed etiam pro tempore quod praecedit, validum 
reipsa jam sit; an potius validum fiat tantum ex nunc, idest a 
momento sanationis,  ita ut pro tempore quod sequitur, vali 
dum sit, sed pro tempore quod praecedit, irritum fuerit et 
remaneat. Aliis verbis, quaeritur utrum retrotractio revalida- 
tionis usque ad matrimonii initium sit realis, an fictitia? Haec 
quaestio est fundamentalis in subjecta materia. 

1426. Nonnulli primum sustinent (2), quia matrimonium 
sanatur in radice, idest ab ipsa celebratione. Plerique alte- 
rum tenent (3), et merito. Nam ad praeterita non est poten- 
tia,  et est aperte contradictorium infectum fuisse factum; 
hinc, e. g., peccata, in antecessum commissa usu matrimonii, 
remanent peccata, luenda aut lacrymis aut gehenna. 

1427 . Igitur concedendo sanationem in radice, proprie dictam, 
Ecclesia concedit dispensationem ab impedimento dirimenti et 
fingit hanc dispensationem concessam fuisse ante initas nup- 
tias ideoque matrimonium contractum fuisse absque impedi 
mento et ideo validum esse ; exemplum similis fictionis vide 
n. 1385. Gum vero fingat dispensationem datam fuisse ante 
initas nuptias ac proinde matrimonium contractum fuisse sine 
impedimento et ideo validum esse, Ecclesia fingit quoque, nisi 

1. Vide prae ceteris Acta S. Sedis, vol. I, App. VIII, pag. 182 sequ.', 
Benedictum XIV, Quaesl. Can. 174, et Quaest. Can. 183 in suo Discursu, 
n. 25, et De Syn.,  lib. XIII, cap.  A'A7, n. 7;  Gury, torn. II, n. 901 
sequ.; Lehmkuhl, vol. II, n. 828 sequ.; Feije, n. 765 sequ.; D'Annibale, 
p. Ill, S 504. 

2. Scavini, vol. Ill,  n. 1050; Giovine, torn. /, 323, 326; De Angelis, 
lib. IV, tit. XVII, n. 3, aliique. 

3. D'Annibale, p. Ill, § 504 ; Lehmkuhl, 1. c.; Feije, I. c.; Schmalz., 
lib. IV, lit. XVII, n.  123; Sanchez,  lib. VIII,  disp. VII, n. 4; Acta 
S. Sedis, I. c. 


362 TRACTATUS  CANONICUS  DE  MATRIMONIO 

aliud dicatur, matrimonium valere vi prioris consensus prae- 
stiti et perseverantis (et ita dispensat a lege do renovando 
consensu) et prolem legitimam esse (et ita concedit prolis 
legitimationem). Matrimonium autem redditur validum per 
dispensationem ab impedimento diriment! et per dispensatio- 
nem a lege de renovando consensu, quae duae dispensations 
in ipsa sanatione in radice continentur, prima directe, altera, 
mediante ilia fictione. Proinde rejicienda prorsus est, utpote 
contraria et rationi et praxi Eeclesiae, sententia Sanchesii, 
lib. VIII, disp. VII, n. 25, aliorumque, quicensent etin sana 
tione in radice renovationem consensus esse jure naturae 
necessariam, quia primitivus consensus, obstante impedi 
mento, nee existere, nee perseverare potuit. Igitur concessa 
pure ct simpliciter sanatione in radice, matrimonium, ob illas 
duas dispensations, reipsa incipit valere a momento sanationis 
vi consensus ab initio praestiti et perseverantis, et ideo usus 
matrimonii jam licitus est, et proles nascitura jam est legitima 
ex ipsa rei natura ; sed etiam proles antea forte suscepta est 
legitima ex positiva concessione Eeclesiae, in eadem sanatione 
in radice contenta, mediante ilia fictione, ita ut si proles 
erat legitima, e. g., quia matrimonium erat putativum, jam sit 
legitima ex duplici capite . Proinde quando matrimonium sana- 
tur in radice, quoad validitatem sanatur ex nunc vi prioris 
consensus dati et perseverantis ; quoad legitimationem prolis, 
sanatur ex tune, concessa positive legitimation. Ad rem 
Benedictus XIV in Const. Etsi matrimonialis, 27 Sept. 1755 : 
« Per earn (sanationem in radice) non fit ut matrimonium 
milliter contractum non ita fuerit contractum, sed effectus de 
medio tolluntur, qui ob hujusmodi matrimonii nullitatem ante 
indultam dispensationem atque etiam in ipso matrimonii con- 
trahendi actu producti f uerunt » . 

1428. Haec indoles sanationis matrimonii in radice confir- 
matur et declaratur ex Clementina unic., De immunitate 
ecclesiarum, quam omnes AA. cujusque opinionis citant. 
Bonifacius VIII nova sanctione prohibuerat, ne laica potestas 
contributiones aliaque onera imponeret super bonis ecclesiasti- 
cis et clericorum, ita ut si aliter fierct, turn qui contributio- 


CAP. VIII.  —  DE  MATRIMONIO  NULLO 363 

nes exigerent, turn qui darent, excommunicationi ipso facto, 
et si communitates essent, interdicto subjacerent. Gum itaque 
ex hac nova sanctione, et subsecutis declarationibus nonnulla 
scandala, magna pericula ct incommoda gravia fuerint secuta, 
et ampliora sequi praesumeretur verosimiliter in futurum, 
Clemens V in Goncilio Viennensi, in usum revocans ea quae 
circa immunitatem ecclesiasticam statuta jam erant, constitu- 
tionem Bonifacii abrogavit his verbis : « Constitutionem et 
declarationem, seu declarationes praedictas, et quidquid ex iis 
secutum est vel ob eas, penitus revocamus et eas haberi volu- 
mus pro infectis ». Ex liac Clementina dispositione infert 
Glossa, v. pro infectis : « Per hoc puto quod excommunicatus 
ex viribus illius constitutions (Bonifacii) absolutione non 
egeat. Et vide quanta est papalis potestas circa ea quae simpli- 
citer sunt de jure positive, quia revocat ilia ut ex tune ». 
Proinde sicut Clemens V sua dispositione hoc unum effecit, ut 
Bonifaciana constitutio deinceps pro tempore futuro non 
amplius existeret, et simul effectus ab eadem producti pro 
tempore praeterito tollerentur ; ita Romanus Pontifcx, sanans 
matrimonium in radice, facit ut lex irritans non amplius 
urgeat, et matrimonium pro tempore futuro validum sit vi 
prioris consensus, ac simul effectus nullitatis, idest illegitimi- 
tas prolis, pro tempore praeterito removeantur. 

1429. Quid vero si impedimentum cessavit mutatione facti 
absque dispensatione? e. g., matrimonium fuit nulluni ob 
impedimentum aetatis, et modo, cum constet de veri consensus 
praestatione et perse verantia, Ecclesia concedit sanationem in 
radice. Hoc in casu dispensatio ab impedimento dirimenti 
aetatis est fictitia. Scilicet Ecclesia fingit se dispensationem ab 
impedimento aetatis concedere, imo fingit se hanc dispensa 
tionem concessisse ante initas nuptias; hinc dispensat a lege 
de renovando consensu et concedit prolis legitimationem. 
Proinde dum in casu praecedenti sanatio in radice proprie 
dicta importat duplicem dispensationem et prolis susceptae 
legitimationem, in hoc casu importat unam dispensationem, 
nempe a lege de renovando consensu, et legitimationem prolis, 
mediante ilia fictione. 


364 TRACTATUS  CANONICUS  DE  MATRIMONIO 

1430. Quoad vero prolis antea susceptae legitimationem, 
quam sanatio in radice secumfert, omnes admittunt hanc legi 
timationem sortiri  omncs effectus ecclesiasticos,  et  omnes 
effectus temporales in dominio temporali S. Sedis aliisque in 
locis ubi id a civili auctoritate reccptum est. Quaestio est num 
sortiatur effectus temporales jure proprio et originario ubique 
terrarum; controversia gravissimi momenti, cum ex ea definiri 
debeat, attenta rei veritate, e. g., num filius,  ope hujus di- 
spensationis in radice, adeptus legitimationem, in majoratus ac 
fideicommissi success! one praeferendus  sit aut  alteri fratri 
minori, sed post sanationem legitime nato, aut alteri consan- 
guineo. 

1431. Jam vero plerique affirmant (1), quam sententiam 
Sanchez, /. c.t appellat receptissimam et veriorem. Nonnulli 
hanc rationem afferunt, quia matrimonium fit validum ex tune; 
ex matrimonio autem valido plena legitimitas prolis ipso jure 
naturae sequitur. Hinc in casu Romanus Pontifex directe sanat 
matrimonium ex tune, et indirecte ac consequenter plenam 
legitimitatem, etiam quoad temporales effectus, proli confert. 
Schmalz., /. c.t rem ita explicat : « Quod proles taliter illegitima 
sit,  tantum  oritur  ex lege ecclesiastica, qua conjugia cum 
hujusmodi impedimento contracta irritantur : atqui Pontifex, 
utpote superior omni lege ecclesiastica, uti legem ipsam, ita 
etiam effectus legis tollere et abrogare potest, perinde ac si 
numquam fuissent : ergo etiam poterit tollere vel dispensare in 
lege qua illegitimitas in tali matrimonio est inducta, et hac sua 
dispensatioiie facere, ut quoad ordines,bcneficia, successionem, 
etc. , respectu certarum personarum ita se habeat, ac si numquam 
easdem affecisset ; hoc autem si fiat, proles ex tali matrimonio 
procreata habenda erit pro legitima, utpote sublata ea inhabi- 
litate, quam lex induxit » . 

1432. Dicemus plane quod sentimus, salva meliori sententia, 
ac salva reverentia erga jura Sedis Apostolicae. Si sanatione 
in radice matrimonium valeret ex tune, revera sequeretur prolis 

1. Sanchez, lib. VIII, disp. VII, n. 4; Benedictus XIV in cit. Quaest. 
Can. 174; Giovine, torn. I, $ 326; Schmalz., lib. IV, tit. XVII, n. 120; 
De Angelis, lib. IV, tit. XVII, n. 3. 


CAP. VIII. DE  MATRIMONIO  NULLO 365 

legitimitas quoad effectus quoqtie temporales a Romano Pontif ice 
concessa indirecte et consequenter, ut supra. At n. 1433 proba- 
vimus matrimonium valere ex nunc. Proinde legitimitas pro 
tempore praecedenti, nisi verbis ludere velimus, repetenda est 
ex directa Ecclesiae concessione, quae illam elargitur, mediante 
fictione juris, de qua supra. Jam vero quando matrimonium 
nullum fuit ob impedimentum juris ecclesiastici,Romanus Pon- 
tifex, jure proprio et originario, coucederene potest directe proli 
jam susceptae legitimitatem etiam quoad effectus ci vilest A 
solutione hujus quaestionis pendet solutio quaestionis praece- 
dentis. DD. autem huic quaestioni communiter respondent 
negative, idest Romanum Pontif icem, extra suum temporale 
dominium,non posse hanc legitimitatem, quoad civiles effectus, 
directe elargiri, nisi bonum religionis in casu particular! aliud 
exigat ; nam effectus civiles legitimitatis sunt in casu materia 
pure civilis, non ecclesiastica (1). Geterum recentiores legisla- 
tiones sanationi in radice ab Ecclesia concessae effectus civiles 
non recognoscunt. 

1433. Ex data notione apparet sanationem in radice plenam 
et proprie dictam pluribus verbis describi posse : dispensa,tio- 
nem ab impediment© dirimenti (nisi impedimenfum cessaverit 
mutatione facti absque dispensatione) retrotractam per fictio- 
nem juris ad initium matrimonii,  quae  proinde  secumfert 
implicitam dispensationem a lege de renovando consensu et 
implicitam legitimationem prolis ante sanationem susceptae. 
Porro dispensatio ab impedimenta, retrotractio fictilia ejusdem 
dispensations, dispensatio a legepositiva de renovando consensu, 
legitimatio prolis anlea susceptae, sunt juris positivi, quae ab 
Ecclesia concedi aut negari possunt ex toto vel ex parte. Exinde 
melius intelligitur differentia inter sanationem in radice plenam 
et proprie dictam, simplicem matrimonii revalidationem, et 
sanationem in radice imperfectam et secundum quid. 

1434. Nam si datur sola dispensatio ab impedimento diri 
menti,  et omnia alia quae diximus,  negantur,  est simplex 


1. Schmalz., lib. IV, tit. XVII, n. 110 sequ., pluribus citatis; Santi 
lib. IV, tit. XVII. 


366 TRACTATUS  CANONICUS  DE  MATRIMONIO 

matrimonii revalidatio (n. 1390). Hinc simplex revalidatio 
respicit ftiturum ex mine, sed per se non respicit praeteritum, 
non secumfert prolis antea susceptae legitimationem quae addi- 
tur per specialem clausulam, tamquam quid distinctum, non 
requirit consensum ab initio, et exigit renovationem consensus 
ab utraque parte, nisi aliud constet. E contrario, sanatio in 
radice plena et proprie dicta eodem modo continet dispensatio- 
nem ab impedimento et respicit futurum ex nunc ; sed praete- 
rea respicit praeteritum, mediante ilia fictione, secumfert 
concessionem legitimationis prolis antea susceptae, exigit 
consensus existentiam mine et tune, quin tamen ejusdem reno- 
vatio sit necessaria, nisi aliud statuatur. 

1435. In Florentina seu Lucana, 25 Sept. 1726, agebatur 
de hac facti specie. Raphael N. matrimonium bona fide con- 
traxit cum Catharina N., irritum ob affinitatem ex copula 
illicita antecedenter habita inter ipsam Gatharinam et consan- 
guineum viri in secundo gradu. Matrimonii nullitatem edocti, 
dispensationem impetraverunt a Paulo V, qui, dispensans cum 
declarations legitimitatis prolis tarn susceptae quam suscipien- 
dae, jussit reiterari consensum coram parocho et testibus, prout 
factum fuit. Gum autem ex his conjugibus duo filii progeniti 
fuerint, quorum primus conceptus fuerat ante executionem 
dispensationis, post elapsum integrum saeculum, ad exturban- 
dos haeredes illius primogeniti ab haereditate, quaestio mota 
est utrum Paulus V dispensaverit in radice, necne. In folio 
S. G. G., ad probandum fuisse sanationem in radice, haec 
leguntur : « Si Raphael et Catharina nullitatem matrimonii, 
ab ipsis contract! in civitate Lucana, exposuerunt ; si addiderunt 
se non posse in dicto matrimonio remanere absque Sedis Apo- 
stolicae di